Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Загадчык кафедры
кандыдат філалагічных навук
дацэнт

ResearcherID

Wos ID

Скончыла на выдатна Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў. Прайшла курс навучання ў аспірантуры МДЛУ, падрыхтавала і ў 1986 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. У 1997 г. атрымала званне дацэнта па спецыяльнасці «Мовазнаўства». Прайшла курс тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі выкладання замежных моў па інтэнсіўных методыках: актывізацыя разярвовых магчымасцяў асобы (Масква), эмацыйна-сэнсаваму метаду выкладання замежных моў (Масква, Талін).
З 1996 г. — дацэнт кафедры англійскай мовы ФМА. З 2001 г. — загадчык кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей. 

Мае больш за 150 публікацый у зборніках Рэспублікі Беларусь, вядучых ВНУ Расійскай Федэрацыі, у вядучых навуковых журналах, індэксіраваных як SCOPUS    и Web of Science. З'яўляецца членам метадычнага Савета Цэнтра Вучэбнай кнігі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, неаднаразова прымала ўдзел у атэстацыі выпускнікоў і аспірантаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь: Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, Беларускага інстытута правазнаўства, Беларускай акадэміі музыкі, Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, працуючы ў якасці старшыні дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. Удзельнічала ў рабоце экспертных камісій Інстытута кантролю ведаў, камісіі па прысуджэнні прэмій ім. А. Н. Сеўчанкі і У. І. Пічэты ў БДУ (мовазнаўства), метадычнага Савета БДУ. Сябра Беларускай асацыяцыі выкладчыкаў замежных моў сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, працуе ў складзе Вучэбна-метадычнай камісіі Міністэрства адукацыі па прысуджэнні грыфа Міністэрства адукацыі вучэбным дапаможнікам па замежных мовах для вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь (секцыя "Замежныя мовы").

З'яўляецца аўтарам і рэдактарам Тыпавых праграм па ўсіх выкладаемых на кафедры дысцыплінах, выступала рэцэнзентам навучальных і навуковых выданняў, апанентам на абароне дысертацыйных даследаванняў (мовазнаўства). Удзельнічала ў сумеснай працы па пашырэнні супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі з вядучымі ВНУ Расійскай Федэрацыі.

Заслужаны работнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, неаднаразова ўзнагароджвалася Граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Ганаровымі граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці: фонастылістыка, тэорыя і практыка перакладу, актуальныя пытанні методыкі выкладання замежных моў і сучасныя навучальныя тэхналогіі, міжкультурная камунікацыя і камунікатыўныя стратэгіі дзелавых зносін.

Выкладемыя дысцыпліны:

спецыяльнасць 1-25 01 03 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова (першая) (англійская) - 4 курс

спецыяльнасць 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)

 • Курсавы праект па ТПП - 3 курс

спецыяльнасць 1-25 80 02 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова (кандыдацкі экзамен)

спецыяльнасць 1-26 80 04 Менеджмент Профилизация: Менеджмент массовых событийных мероприятий

 • Замежная мова (кандыдацкі экзамен)

спецыяльнасць 1-26 80 01 Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах

 • Замежная мова (кандыдацкі экзамен)
 • Дзелавая перапіска (на замежнай мове) 

Навучальны матэрыял для студэнтаў

Тэорыя і практыка перакладу (лекцыйны курс)

Трэніравальны тэст па тэме "Environmental Change and Violent Conflict"

Лексіка-граматычная распрацоўка "Building Strong Vocabulary" для студэнтаў 3-4 курсаў спецыяльнасці "Сусветная эканоміка"

Адукацыя

Патрабаванні да кандыдацкіх экзаменаў

Вучэбна-метадычны матэрыял English in International Business

From Intercultural Competence-questions

Вучэбна-метадычны дапаможнік "Англійская мова для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў"

New Dimensions in Customs-пособие для студэнтаў і магістрантаў спецыяльнасци "Мытная справа"

Практыкум дзелавой камунікацыі 7 семестр (4 курс СЭ)

Пытанні да выніковага экзамену (аспект Маўленчая камунікацыя) 7 семестр

Заняткі з магістрантамі

Матэрыялы для рэферыравання навуковага тэксту (для магістрантаў)

 1. Дубинко, С. А. Тональные структуры акцентных единиц во фразах непринужденного и официально-делового стилей / С. А. Дубинко // Вопросы семантики и методики преподавания иностранных языков. – Мн.: Наука и техника, 1982. – С. 230-239.

 2. В. А. Калмыков, С. А. Семко, С. А. Дубинко и [др.] Проблемы общей теории перевода : монография / Калмыков В. А.. Семко С. А., Дубинко С. А., Клушин Н. А., Лобиков А. М.. Рябов Г. П. – Таллинн : Валгус, 1988. – 200 с.

 3. Дубинко, С. А. К вопросу о дифференциации устной и письменной форм речи / С. Дубинко С. А. // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С. 29-38.
 4. Дубинко, С. А. Лингвистические особенности некоторых видов устных монологических высказываний / С. А. Дубинко // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С.14-28.
 5. Талпсепп, Р. Э., Дубинко С. А. Фоностилистический аспект акцентно-ритмического членения фразы / Р. Э. Талпсепп, С. А. Дубинко // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С. 94-101.
 6. Дубинко, С. А. Деловая корреспонденция на английском языке: справочник для научных работников / С. А. Дубинко, А. И. Пихлак. — Минск: Наука и техника, 1989. — 80 с. 
 7. Дубинко, С. А. Изохронность: Тенденция и случайность / С. А. Дубинко // Вопросы лингвистики и оптимизации обучения иностранным языкам. – Мн. : Навука і тэхніка, 1990. – С. 90-95.
 8. Dubinko, S. Practice Book. Intermediate Varia-2: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Таллин: ТЕА, 1997. — 40 с. 
 9. Дубинко, С. А. Модель риторического образования: анализ и синтез / С. А. Дубинко // Стратегии коммуникативного поведения : Материалы докл. междунар. науч. конф. , Минск, 3-4 мая 2001 г. : В 3 ч. Ч. 3 / Минск. гос. лингв. ун-т. – Мн. : 2001. – С. 52-56.
 10. Дубинко, С. А. Английский язык для студентов экономических специальностей: учеб. пособие: в 2 ч. / С. А. Дубинко [и др.]; по ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2003. — 90 с.
 11. Дубинко, С. А. Прямые и косвенные тактики речевого воздействия в современном англоязычном дискурсе / Дубинко, С. А. // Коммуникативные стратегии : Мат-лы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 28-29 мая 2003 г. : В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред. Т. В. Поплавская. – Мн. : МГЛУ, 2003. С. 172-178.
 12. Dubinko, S. Teaching Cultural Differences and Developing Cultural Awareness of International Relations Students / S. Dubinko // Деловой английский в деловом мире стран СНГ: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19—21 октября 2003 г. / Рос. ун.-т дружбы народов. М.: Изд-во РУДН, 2003. — С. 72—76.
 13. Дубинко, С. А. Эффективность речевого и коммуникативного поведения в риторическом аспекте / С. А. Дубинко // Язык и культура: материалы II Междунар. науч. конф., Москва, 17—21 сентября 2003г. / Москва, Ин-т иностран. языков, Президиум РАН; Под эгидой русскоговорящих стран Генеральной конференции ЮНЕСКО. — М.: 2003. — С. 348—350.
 14. Дубинко, С. А. К вопросу о риторическом образовании в современном Вузе. / С. А. Дубинко // Санкт-Петербург- Полиэтнический мегаполис: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 23—25 апреля 2003 г. / Невск. ин-т языка и культуры; под общ. ред. Н. Н. Чекмаревой. — Санкт-Петербург, 2003. — С. 123—127.
 15. Дубинко, С. А. Английский язык для студентов экономических специальностей: учеб.- метод. пособие: в 2 ч. / С. А. Дубинко, Л. Г. Андреева, Л. И. Коледенкова; под общ. ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2003. — Ч. 2. — 46 с.
 16. Дубинко, С. А. Автономное овладение иноязычной речью в курсе делового обучения на английском языке / С. А. Дубинко // Кафедра-ключевое звено качества университетского образования: Материалы науч.-метод. семинара / под общ. ред. О. А. Яновского. – Мн. : БГУ. 2004. – С. 146-148.
 17. Дубинко, С. А. Тактики риторического воздействия в современном англоязычном дискурсе / С. А. Дубинко // Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные модели: материалы Междунар. науч. конф., Симферополь, 20—25 сентября 2004 г. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского; редкол.: С. С. Дикарева [и др.]. — Крым, Партенип, Симферополь, 2004. — С. 130—134.
 18. Дубинко, С.А. Как написать эссе / Essay Writing: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2004. — 100 с.
 19. Дубинко, С. А. Культурный компонент значения и типы соответствий между оригиналом текста и его переводом / С. А. Дубинко // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 2005. — № 3. — С. 79—83.
 20. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция и межъязыковые соответствия в переводе. / С. А. Дубинко, Е. Н. Поташкина // Коммуникативные стратегии - 3: материалы докладов Международной науч. конф., Минск, 24—25 марта 2005 г. / Минск. гос. лингв. ун-т. — Минск, 2005. — Ч. 1. — С. 109—114.
 21. Дубинко, С.А. Стратегии речевого и коммуникативного поведения в современной культуре / С.А. Дубинко, С.А. Хоменко // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 235 - 236.
 22. Дубинко, С. А. Английский язык в деловом общении (для студентов экономических специальностей): пособие / С. А. Дубинко [и др.]; под ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2008. — 200 с.
 23. Дубинко, С.А. Социокультурный уровень интерпретации в поисках межъязыковых соответствий. / С.А.Дубинко // Беларусь в современном мире: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 236 - 237.
 24. Дубинко, С.А. Межкультурная компетенция как компонент адекватного перевода. / С.А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы I Международной научной конференции, посвященной 86-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2007 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 15 - 16.
 25. Дубинко, С. А. Деловые культуры в деловом общении на английском языке: пособие / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2008. — 100 с.
 26. Дубинко, С.А. Автономное обучение деловому общению в системе непрерывного языкового образования / С.А.Дубинко, Г.П.Назарова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Междунар. науч. конф., посвящ. 87-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2008 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский  [и др.]. – Минск, 2008. – С. 87 - 89.
 27. Дубинко, С. А. Учебно-методический комплекс в организации процесса обучения иностранному  языку / С. А.Дубинко, Г.П.Назарова, Г.В.Михасенко //  Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2009. – с. 113-114.
 28. Дубинко, С. А. Countries, People, Political Institutions / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2009. — 52 с.
 29. Дубинко, С.А. Коммуникативная компетенция в выборе стратегии и тактик речевого поведения / Дубинко С. А. // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2009. – С. 23-24.
 30. Дубинко, С. А. Элиминирование лакун как стратегия адаптации в межкультурном общении / С. А. Дубинко // Коммуникативные стратегии: мат-лы докладов V Междунар. науч. конф. Минск, 26 ноября 2009 г. / Минск, МГЛУ, 2009. — C.43—45.
 31. Дубинко, С. А. Тактики риторического воздействия как средство эффективной речевой коммуникации. / С. А. Дубинко // Бизнес-коммуникация и языки для специальных целей: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., Минск: 14—15 мая 2009 г. / Минск: БГЭУ. — C.231 —233.
 32. Дубинко, С. А. English Reader / учеб. пособие /С.А.Дубинко; автор. ред. –   Минск: БГУ: 2009. - 100 с.
 33. Дубинко, С. А. At the Map of the World: Social, Political, Cultural and Economic Aspects / С. А. Дубинко. — Минск, БГУ, 2010. — 100 с.
 34. Дубинко, С. А. Конвенциональная норма и категория трансляционной ценности исходной информации в переводе / С. А. Дубинко // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. 1. — Минск, 2010. — С. 177—181.
 35. Дубинко, С. А. Конвенциональная норма и компенсация информационных потерь при переводе / С. А. Дубинко // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: материалы четвертой Международной науч. конф., Новополоцк, 28—29 октября 2010 г. / Полоцк. Гос. ун-т. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 126—128.
 36. Дубинко, С.А. Передача имплицитной информации и межъязыковые соответствия в переводе/С.А. Дубинко, Г.П. Назарова //Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV науч.-практ. конф., Минск, 29 октября 2010г.// Бел. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – С. 32-34.
 37. Дубинко, С. А. English in Business Studies: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Минск: Четыре четверти, 2010. — 200 с.
 38. Дубинко, С. А. Межъязыковая интерференция и лингвистическая эквивалентность в переводе / С. А. Дубинко // Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: материалы XVII Международной науч.-практ. конф., Минск, 2—3 февраля 2011 г. / БГЭУ. — Минск, 2011. — С. 251—253.
 39. Дубинко, С. А. Риторический аспект коммуникативного поведения в современной культуре / С. А. Дубинко // Языки и культуры: эффективная коммуникация в условиях глобализации: материалы межвузовской науч.-практ. конф., Москва, 21 апреля 2011г. / Рос. ун.-т дружбы народов. — М.: Цифровичок, 2011. — С. 226—232.
 40. Дубинко, С. А. Перевод лакунарной лексики с учетом межкультурного фактора общения / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы науч.-практ. конф., Минск, 21 апреля 2011 г. / БИП — институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — С. 275—276.
 41. Дубинко, С. А. Социокультурный фактор в экспликации импликатур при переводе / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90—летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2011. — С. 15—16.
 42. Дубинко, С. А. культурологические особенности реализации компонентов сравнения в английском языке / С. А. Дубинко, Г. П. Назарова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2011. — С. 97—98.
 43. Dubinko, S. A. English in Business Communication: учеб. пособие / S. A. Dubinko, L. G. Andreeva, A. F. Drozd; под ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ. — 2011. — 184с.
 44. Дубинко, С. А. Коммуникативные стратегии в современной культуре / С. А. Дубинко // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. II. — Минск: БГУ, 2011. — С. 135—137.
 45. Дубинко, С. А. Trends in International Tourism.: учеб. пособие / С.А Дубинко [и др.] автор. ред., - Минск: БГУ, 2011. – 213 с.
 46. Дубинко, С. А. Моделирование стратегий и тактик коммуникативного поведения в межкультурном общении/ С. А. Дубинко // Материалы II Международного межвузовского семинара «Обучение иностранным языкам: от профессионализации к профессионализму» /МГИМО, М.: 18 -19 ноября 2011 г. – С. 168-174.
 47. Дубинко, С. А. К вопросу о профессиональной языковой компетенции специалиста-международника / С. А. Дубинко // Преемственность и координация в обучении иностранных студентов Вузов. Материалы республиканского межвузовского методического семинара, Минск, 31 января 2012г. / редкол. И. Э. Федотова и [др.]. – Минск: БГЭУ, 2012. – С. 59-60.
 48.  Дубинко, C. А. Стратегии речевого и коммуникативного поведения в эффективной коммуникации / Дубинко С. А. // «Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека».  Материалы Второй межвузовской научно-практической конференции, Минск, 24 мая 2012 г., г. Гродно, Гродненский филиал БИП.- Гродно, Экоперспектива,  2012. –С. 435-437.
 49. Дубинко, С. А. О переводе имплицитных средств передачи информации в современном английском языке / С. А. Дубинко // «Актуальные проблемы правовых, экономических, и  гуманитарных наук». Материалы Второй научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 19 апреля 2012 г., г. Минск, БИП. С. 316-317.
 50. Дубинко, С. А. Компетентностный подход в языковой подготовке специалиста в современном вузе / С. А. Дубинко, Ф. Т. Михасенко // «Актуальные проблемы правовых, экономических, и  гуманитарных наук». Материалы Второй научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 19 апреля 2012 г., г. Минск, БИП. С. 317-318.
 51. Дубинко, С. А. English in International Business / С. А. Дубинко [и др.] автор. ред., - Минск: БГУ, 2012. – 100 с. 
 52. Дубинко, С. А. Новые аспекты в профессиональной языковой подготовке специалиста-международника: от языка специальности к специальности на языке / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2012. – Вып.2. - С. 61-62.
 53. Дубинко, С.А. Уровни эквивалентности и адекватность как критерии релевантности в переводе / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2012 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2012. –C.65 – 66.
 54. Дубинко, С. А. Дискурсивные стратегии в межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в условиях интернационализации образования: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 1—2 февраля 2013 г. —Минск: БГЭУ, 2013. — С. 12 - 14. 
 55. Дубинко, С.А. Межкультурная компетенция в обучении адекватному переводу / С. А. Дубинко // Языки и культуры: эффективная коммуникация в условиях глобализации: материалы Международной научно-практической конференции «Обучение языкам в контексте диалога культур», Российский Университет Дружбы народов, М.: 18 апреля 2013г. – С. 44-48.
 56. Дубинко, С.А. Business Correspondence ( Деловая корреспонденция на английском языке для студентов экономических специальностей) / С. А. Дубинко. –Минск, 2013. -200 с.
 57. Дубинко, С.А. Риторика в обучении эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко // Высшая школа»: опыт, проблемы, перспективы: материалы VI Международной научно-практической конференции, М.: РУДН, 18-19 апреля 2013г. – 771-775.
 58. Дубинко, С.А. Категория качества перевода: адекватность и буквализм / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО-2013, - 12 с.
 59. Дубинко, С.А. Обучение эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы III научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Минск, 19 апреля 2013 г. / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения», 2013г. – С. 235-236.
 60. Дубинко, С.А. Дистанционное обучение в контексте обучения профессионально ориентированному общению/ С. А. Дубинко //Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: Материалы XVIII Международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 13-14 сентября 2013г. -Минск: БГЭУ, 2013. – С.189-190.
 61. Дубинко, С. А. Реализация компетентностного подхода в обучении специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2013. – Вып.3. – С. 40-41.
 62. Дубинко, С. А. Фоновые знания в процессе языковой коммуникации / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2013 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – С. 211-212.
 63. Дубинко, С. А. Культурные адаптации в процессе элиминирования лакун / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2013 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – С. 27-28.
 64. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2014. — 184 с.
 65. Дубинко, С.А.Метафоричность как средство риторического воздействия в англоязычном дискурсе (кросс культурный аспект) / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО-2014, - С. 41-53.
 66. Дубинко, С. А.  Риторика в обучении речевому и коммуникативному поведению / С. А, Дубинко // Материалы III Международной научно-практической конференции «Аксиологисческий аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения»: электр. сб. ст. ФГУП НТЦ «Информрегистр»– Москва, 17 апреля, 2014. - С. 771 - 775. 
 67. Дубинко, С. А. Современные тенденции в обучении специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2014. – Вып.4.
 68. Дубинко, С. А.  Автономное обучение в системе непрерывного языкового образования (подготовка специалистов –международников) / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – С. 194-196.
 69. Дубинко, С. А. Cоциокультурная компетенция как составляющая эффективного делового общения / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014.   – С. 25-27.
 70. Дубинко, С. А. Риторика как важный аспект в обучении эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко //Теоретические и методические аспекты коммуникации: Сб. науч. тр. кафедры межкультурной коммуникации БГЭУ, № 5, 2014. - С. 31 - 38. 
 71. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2015. — 181 с.
 72. Дубинко, С.А. Фоновые знания и межкультурная коммуникация / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО, вып. 3. 2015. - C. 32 - 44
 73. Дубинко, С.А. Актуальные проблемы иноязычной подготовки студентов высшей школы с позиций современной парадигмы образования / С. А. Дубинко //Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Труды ФУ (Москва). 2015. - С. 45-50.
 74. Дубинко, С. А. культурологические и методические аспекты языковой подготовки студентов - международников в сфере профессиональной коммуникации (английский язык экономических специальностей) / С. А. Дубинко // Труды ФМО, 2015. - С. 115-119
 75. Дубинко, С. А. Обучение языку специальности и специальности на языке студентов-международников экономического профиля (из опыта работы) / С. А. Дубинко //Преемственность и координация в обучении иностранных студентов вузов: материалы II Респ. Науч.-метод. семинара с междунар. участием, Минск, 30 янв. 2015г.) / редкол. И. Э. Федотова [и др.]. БГЭУ, Минск.– 2015. – С. 121-123.
 76. Дубинко, С. А. Профессионально ориентированная языковая подготовка выпускника современного вуза / / С. А. Дубинко //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы V межвузовской науч. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 17 апреля 2015г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Соколов [и др.]. – Минск: БИП-Институт правоведения. Ч. 2. – 2015. – С. 103-104.
 77. Дубинко, С. А. Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения в современном вузе / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы V межвузовской науч. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 17 апреля 2015 г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Соколов [и др.]. – Минск: БИП-Институт правоведения. Ч. 2. – 2015. – С. 104 - 105.
 78. Дубинко, С. А. Национально-специфические особенности цветообозначения как способ выявления межкультурных различий/ С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2015 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015. – С 28-30.
 79. Дубинко, С. Развитие языковой компетенции в обучении адекватному переводу / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2015 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015. – С. 66-68.
 80. Дубинко, С. А. Междисциплинарный подход в языковой подготовке специалистов-международников экономического профиля / С. А. Дубинко// Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2015. – Вып.5. - с.43 - 44.
 81. Дубинко, С.А. Английский язык: изучаем основы таможенного дела = English: New Dimensions in Customs: учебное пособие / С.А. Дубинко, В.А. Острога, Н. И. Василевич, А.С. Тамарина [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. - 200 с.
 82. Дубинко, С.А. Профессиональная языковая подготовка специалиста-международника: новые подходы и тенденции/ С.А. Дубинко // Роль женщины в развитии современной науки и образования: материалы Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 17-18 мая 2016 /Белорус. . гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016.–C. 370-374. 
 83. Дубинко, С.А. Обучение эффективной письменной коммуникации в современном ВУЗЕ: практико-ориентированный подход / С.А. Дубинко // Профессионально-ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 3-го гор. науч.-практ.семинара, Минск, 19 мая 2016 г. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2016. - С. 54-57.
 84. Дубинко, С.А. Лингвокультурологические и методические подходы к языковой подготовке студентов экономических специальностей в вузах России и Беларуси: сходство и различие / Лингвометодические и психолого-педагогические аспекты преподавания профессионально ориентированного иностранного языка в вузе: монография / С.А. Дубинко [и др.]; под ред. Профессора М.В. Мельничук. – М.: Научные технологии, 2016. – С. 102 – 113.
 85. Дубинко, С.А. Обучение деловому письму в профессиональной языковой подготовке выпускника современного ВУЗа / С.А. Дубинко, Г.В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 120 - 121.
 86. Дубинко, С.А. Компетентностный подход в новой парадигме современного образования / С.А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 121-122.
 87. Дубинко, С.А. Социокультурный фактор речевого общения и вербального коммуникативного поведения / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО, вып. 4. -2016, - С. 33-45.
 88. Дубинко, С.А. Компетентностный подход в преподавании курса теории и практики перевода / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2016. – Вып.6. – С. 72 – 73.
 89. Дубинко, С.А. Использование новых технологий и традиционных форм обучения иностранному языку в процессе формирования компетенций, необходимых современному высококвалифицированному специалисту / Дубинко, С. А. // Образовательные технологии. Педагогическое мастерство. Программа Международной научно-практической конференции, Москва, 30 марта 2016, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, 2016, С. 3-5.
 90. Дубинко, С.А. Обучение эффективной письменной коммуникации в современном ВУЗе: практико ориентированный подход /С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 3-го гор. науч.-практ. семинара. Минск, 19 мая 2016г. – Минск: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2016. – С. 54-57. 
 91. Дубинко, С.А. Категория времени в восприятии межкультурных различий в сфере делового общения / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – 2c. – С. 27-28.
 92. Дубинко, С.А. К вопросу о типологии перевода / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – 2c. С. 54-55. 
 93. Дубинко, С.А. Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs Use: учеб.-метод. пособие  / С.А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. - 139 с. 
 94. Дубинко, С. А. Риторика деловой коммуникации в прагматическом аспекте / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 14 апреля 2017 г. – БИП. – Минск, 2017 г. – c. 71 – 72.
 95. Дубинко, С. А. Перевод реалий в текстах профессиональной направленности / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 14 апреля 2017 г. – БИП. – Минск, 2017 г. – c. 72 – 73.
 96. Дубинко, С.А. Риторический аспект эффективного речевого поведения в деловом общении / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 4-го гор. науч.-практ. семинара. Минск, 20 апреля 2017 г. – Минск: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – С. 59-61
 97. Дубинко, С.А. Перевод реалий и культур как фактор эффективного речевого и коммуникативного поведения / С. А. Дубинко // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: материалы XXI Международной научно-практической конференции. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 03 марта 2017 года. В двух частях. Ч. 2. Брест, 2017. С. 15-17.
 98. Дубинко, С. А. Факторы эффективности речевого поведения в сфере делового общения / С. А. Дубинко, Н. И. Староверова //Теория и практика обучения иностранным зыкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Сборник научных трудов. Вып. 4 / Под ред. проф.И. И. Климовой, проф. М.В. Мельничук.- М.: – Научные технологии, 2017. - C. 73-76.
 99. Дубинко, С. А. Развитие профессионально значимых компетенций в обучении английскому языку студентов - международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2017. – Вып.7. - С. 60-61.
 100. Дубинко, С. А. Речевые тактики деловой коммуникации в аспекте риторического образования / С. А. Дубинко // Стратегия языкового образования в течение жизни: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. Донецк, 21 января 2017г. – Донецкий Национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туран – Барановского, 2017. – С. 188-189.
 101. Дубинко, С. А. Анализ структурно-семантических единиц в изучении связности научного текста (на примере английского языка) / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 90-91.
 102. Дубинко, С. А. Логико-смысловой анализ в обучении чтению и переводу научного текста / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 53-54.  
 103. Дубинко, С. А. Моделирование языкового и коммуникативного поведения специалистов-международников в условиях деловой коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 24 апреля 2018 г. – БИП. – Минск, 2018 г. – c. 66 – 67.  
 104. Дубинко, С. А. Самостоятельная и управляемая самостоятельная работа в системе непрерывного языкового образования / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 24 апреля 2018 г. – БИП. – Минск, 2018 г. – c. 67 – 69.
 105. Dubinka, S. A. Communicative Competence Enhancement / I. I. Klimova, N. E. Sharabarina, E. A. Tichova, S. A. Dubinka (article) // SCOPUS, XLinguae.  Открытый доступ. Issue 1XL, January, 2018, pp. 67-74.
 106. Дубинко, С. А. Обучение деловому и профессиональному общению в языковой подготовке специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Стратегия языкового образования в течение жизни: материалы тезисов Международ- ной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и преподава- телей. – Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – С. 288 – 289.
 107. Дубинко, С. А. Развитие интеллектуальной самостоятельности студентов в свете концепции обучения иностранному языку / С. А. Дубинко // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана : сб. материалов Международной научно-практической конференции, Минск, 1-2 марта 2018г. / редкол.: И. В. Казакова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 133-135.
 108. Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific Purposes : учеб. материалы. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2018. – 44 с.
 109. Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific Purposes : учеб. материалы. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2018. – 56 с.
 110. Дубинко, С. А. Международная студенческая online-конференция на английском языке как одна из форм проектной деятельности / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Сборник научных трудов. Вып.5 / Под ред. проф .И. И.Климовой, проф. М. В. Мельничук. - М.: Научные технологии, 2018. – С. 112-119. 
 111. Дубинко, С. А., Эффективность вербального и коммуникативного поведения в контексте межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова, Н. П. Староверова // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы II международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2018. - С. 156-164.
 112. Дубинко, С. А Формирование профессиональной компетенции в контексте межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации : сборник научных статей / редкол.: О. П. Дмитриева (отв. ред.), Е. С. Сидельникова ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.- С. 57 – 60.
 113. Дубинко, С. А., Михасенко, Г. В. Обучение профессионально ориентированному английскому языку в системе непрерывного образования / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Бердянськ, 17 – 18 травня 2018 року. -  Бердянськ, 2018. С. 63-66.
 114. Дубинко, С. А. Лингвометодические основы языковой подготовки специалиста-международника экономического профиля/ С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2018. – Вып.8. – С. 69 - 72.
 115. Дубинко, С. А. Культурные адаптации в передаче межъязыковых соответствий / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 18 - 19. 
 116. Дубинко, С. А. O коммуникативной функции переводчика и вариантности перевода / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 50 - 51. 
 117. Дубинко, С. А. Лингвометодический аспект анализа и презентации научного текста / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 92-93. 
 118. Dubinka, S. A. Students' communicative competence in the context of interсultural business communication / I. I. Klimova, G. V. Klimova, S. A. Dubinka // SCOPUS, XLinguae. Открытый доступ. Issue 1, January 2019, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X. P. 207 – 218.
 119. Дубинко, С. А. Научно-исследовательская работа в профессиональной подготовке будущего специалиста / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы IХ Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 9 апреля 2019г. – БИП. – Минск, 2019 г. – С. 49 - 50.
 120. Дубинко, С. А.Коммуникативная и профессиональные компетенции в обучении выпускника современного ВУЗа / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы IХ Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 9 апреля 2019г. – БИП. – Минск, 2019 г. – С. 50 – 51.
 121. Дубинко, С. А. Моделирование профессиональной деятельности студентов в учебном процессе / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Информационное общество: проблемы правовых, экономических и социо-гуманитарных наук: материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, БИП-Институт правоведения, Могилев, 16 мая 2019г. :в трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2019. – Ч. 3. - БИП. – Могилев, 2019. – С. 24
 122. Дубинко, С. А. Работа в офисе: английский язык делового общения = Office Routine: Clarity in Business Expression: учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1. / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2019. - 48 с.
 123. Дубинко, С. А. Работа в офисе: английский язык делового общения = Office Routine: Clarity in Business Expression: учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2. / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2019. - 48 с.
 124. Дубинко, С. А., Неэксплицированность текста и фоновые знания в процессе межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы III международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2019. - С. 32 - 38.
 125. Дубинко, С. А. Оптимизация процесса обучения иностранному языку в условиях межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации : сборник научных статей / Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь, Минск, 17 мая 2019г. / Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь; редкол.: О. П. Дмитриева (отв. ред.), Е. С. Сидельникова. – Минск, 2019. – С. 9 - 13.
 126. Дубинко, С. А. Английский язык: управление и таможенное администрирование = English for Management and Customs Administration [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - 126 с.
 127. Дубинко, С. А. Навыки деловой коммуникации на языке культурного контекста / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. IX. — 2019. — С. 80 — 83.
 128. Дубинко, С. А. Межкультурная толерантность: успех в деловой коммуникации / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIII международной научной конференции. – Минск, 30 октября 2019 г. – С. 153 - 157.
 129. Дубинко, С. А. Об актуальности междисциплинарного подхода в профессиональном общении : алгоритм управления самостоятельной работой студентов / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIII международной научной конференции. – Минск, 30 октября 2019 г. – С. 99 - 104.
 130. Дубинко, С. А. Инновационные технологии в формировании и развитии ценностной картины мира средствами иностранного языка. / С. А. Дубинко, Н. И. Говорова // Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего : материалы международного научно-практического форума. – Москва, МГПУ, 6-7 декабря 2019. – 14 с. – C. 486 - 501.
 131. Дубинко, С. А. Открытые образовательные ресурсы в профессиональной языковой подготовке будущего специалиста / С. А. Дубинко // Женщины-ученые Беларуси и Польши : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 марта 2020 г. / БГУ ; [редкол.: И. В. Казакова, И. В.Олюнина (отв. ред.)]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 61 – 65.   
 132. Дубинко, С. А. Эмоционально – экспрессивная лексика в обучении эффективному речевому общению / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире : традиции, инновации, перспективы: материалы международной научно-практической онлайн – конференции , г. Минск, 26 марта 2020 г. / Белорусс. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. : А. В. Торохова [и др.] ; отв. ред. О. Ю. Шиманская. – Минск : БГПУ , 2020. – С. 42 - 47.
 133. Дубинко, С. А. Business English: Professional Skills= Деловой английский язык: навыки профессионального общения - ч. 1 : учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2020. – 50 с.
 134. Дубинко, С. А. Business English: Professional Skills= Деловой английский язык: навыки профессионального общения - ч. 1 : учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2020. – 50 с.
 135. Дубинко, С. А. От межкультурной компетенции и культурного интеллекта к успеху в деловой коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова // материалы IV международной научно-практической конференции Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионального образования, Пятигорск, 22-23 апреля 2020г. - Пятигорск: ПГУ, 2020. - С. 38 - 44.
 136. Дубинко, С. А. Экспликация гендерных различий в языке / С. А. Дубинко // Векторы современного развития лингвистики, филологии, переводоведения и педагогики: материалы   региональной научно-практической конференции кафедры «Иностранные языки» БГТУ(с международным участием), Брянск,  14 мая 2020 г. /   Брянский государственный технический университет. – Брянск : БГТУ, 2020.   – С. 42 - 45. 
 137. Дубинко, С. А. Современные тенденции в профессиональной языковой подготовке будущего специалиста / Трансформация современного образовательного пространства: кол. монография / С.А. Дубинко [и др.]. – Харьков : СГ НТМ "Новый курс", 2020. – С. 132 – 141. 
 138. Дубинко, С. А. / English for business communication: discussing professional issues = английский язык в сфере профессионального делового общения: пособие / С. А. Дубинко, Ю. Л. Майсюк, О. С. Жуковец, Д. И. Данилевич – Минск : БГУ, 2020. – 100 с.
 139. Дубинко, С. А., Климова И. И., Дубинко-Гуща, Е. О. From intercultural competence and cultural intelligence to success in business communication  / C. А. Дубинко, И. И. Климова, Е. О. Дубинко-Гуща Functional Aspects of Intercultural Communication. Translation and Interpreting Issues. Proceedings 2020, Volume 7. Established by 2014. 1 issue per year ISSN 2686-8199 (print) ISSN 2712-7974 (online) DOI : 10.22363/2686-8199-2020-7 / People's Friendship University of Russia, 2020. -  P. 435-446. SCOPUS 
 140. Дубинко С. А., Дубинко-Гуща, Е. О. Ценностная картина мира в обучении деловому общению / С. А. Дубинко, Е. О. Дубинко-Гуща // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2020 г. – С. 164 - 169.
 141. Дубинко С. А. Cинхронная и асинхронная коммуникация в обучении иностранному языку / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2020 г. – С. 100 - 106. 
 142. Дубинко, С. А. Деловой английский в сфере таможенного дела = Business English in Customs: учебное издание / С.А. Дубинко, А.С. Тамарина // – Минск : РУП Изд.центр БГУ, 2020. - 335 с.
 143. Дубинко, С. А. Информационно-коммуникативные технологии в обучении бизнес-коммуникации / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2020 – Вып. 10. – С. 49 - 52. 
 144. Дубинко, С. А., Дубинко-Гуща, Е. О. Communicative Competence as the Priority in Professional Language Training / C. А. Дубинко, Е. О. Дубинко-Гуща // Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 537 Proceedings of the 2020 International Conference on Language, Communication and Culture Studies (ICLCCS 15.03.2021). ISBN 978-94-6239-352-3 ISSN 2352-5398 DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.210313.001How to use a DOI?  
 145. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция в эффективной деловой коммуникации / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : сборник статей III Международной научно-практической конференции, г. Минск, 25 марта 2021 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. : О. Ю. Шиманская (отв. ред) [и др.]. – Минск : БГПУ , 2021 . С. 18 – 20. 
 146. Дубинко, С. А. Информационно-коммуникативные и образовательные технологии в развитии коммуникативной компетенции студентов / С. А. Дубинко // Женщины-ученые Беларуси и России : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 марта 2021 г. / БГУ ; [редкол.: И. В. Казакова (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 99 – 105.   
 147. Дубинко, С. А. От межкультурной компетенции и культурного интеллекта к успеху в деловой коммуникации /С. А. Дубинко // Пандемия-21: преподавание, анализ, дискурс в естественном многообразии иностранных языков : монография / кол. авторов; под ред. И.И. Климовой, М.Э. Конурбаева. — Москва : КНОРУС, 2021. — 302 с. ISBN 978-5-406-08834-0 С. 269-274.
 148. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция в успешном деловом общении = Intercultural Competence in Successful Business Communication: учеб.-метод. рекомендации / С. А. Дубинко. — Минск : БГУ, 2021. — 48 с.
 149. Дубинко, С. А. Английский язык в сфере профессионального делового общения = English for business communication: discussing professional issues : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 115 с.
 150. Дубинко, С. А. Стратегическое лидерство в условиях межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы V международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2021. - С. 23 - 29.
 151. Дубинко, С. А. Лидерство в межкультурном контексте международного делового общения / С. А. Дубинко // Материалы XV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2021 г. / БГУ, ФМО; редкол. : Е. А. Достанко (пред.) [и др.]. — Минск :   – С. 162 - 167 .
 152. Дубинко, С. А., Метафоричность в межкультурном аспекте делового общения / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2021 – С. 63 - 65.
 153. Dubinko, S. A., Dubinka-Gushcha L. A. Management Strategies in the Context of Business Communication / S. A. Dubinko, L. A. Dubinka-Gushcha // Материалы XV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2021 г.  / БГУ, ФМО; редкол. : Е. А. Достанко (пред.) [и др.]. — Минск :   – С. 22 - 27.
 154. Dubinko, S. A., Klimova, I.I.,  Dubinka-HushchaL. A., Klimova G. V. Leadership in business communication / S. A. Dubinko, I.I. Klimova, L. A. Dubinka-Gushcha G. V. //  Материалы Международной научно-практической конференции «Методика преподавания иностранных языков 2.0: реальное и виртуальное» ФУ при Правительстве Российской Федерации (Москва) 17 июня 2021 г. Web of Science Сборник статей Международной научно-практической конференции «Методика преподавания иностранных языков 2.0: реальное и виртуальное» опубликован и доступен по ссылке: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/38/shsconf_mtfl2021_02009.pdf 
 155. Dubinko, S. A., Klimova, I. I., Dubinka-HushchaL. A., Klimova G. V. Intercultural Communication and Success in Business Communication / S. A. Dubinko, I. I. Klimova, L. A. Dubinka-Gushcha G. V. // Материалы III Международной научно-практической конференции «Трансформация рынка труда: риски, доверие, перспективы международных коммуникаций» ФУ при Правительстве Российской Федерации (Москва) 27-28 мая 2021 – Web of Science. Сборник статей Материалы III Международной научно-практической конференции «Трансформация рынка труда: риски, доверие, перспективы международных коммуникаций» опубликован и доступен по ссылке: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/36/shsconf_tlm2021_01002.pdf
 156. Дубинко, С.А. Коммуникативная компетенция в контексте межкультурной деловой коммуникации  / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // материалы XII Межвузовской научно- практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук», Минск, 21 апреля 2022 г. – БИП. – Минск, в печати
 157. Дубинко, С.А. Метафоричность и коммуникативная специфика культур / С. А. Дубинко // материалы XII Межвузовской научно- практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук», Минск, 21 апреля 2022 г. – БИП. – Минск, в печати
 158. Дубинко, С. А. Leadership as a component of intercultural business communication/ С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, г. Минск, 24 марта 2022 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка – Минск : БГПУ , 2022. С. 61-62.
 159. Дубинко, С. А. Английский язык для бизнеса и образовательных целей = English for Business and Educational Purposes : учеб.-метод. рекомендации / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2022. – 52 с.
 160. Дубинко, С. А. Константные и вариативные средства ритмической организации английской фразы (фоностилистический аспект) монография / С. А. Дубинко. – Минск: Издательский дом «Сегмент», Минск, «Колорград», 2022. – 171 c.
 161. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция в концепции стратегического лидерства / С. А. Дубинко, И. И. Климова // Пандемия-22: преподавание,анализ, дискурс в естественном многообразии иностранных языков. Т. 2 : монография / монография кол. авторов; под ред. И. И. Климовой, М. Э. Конурбаева, Н. А. Козловцевой. – Москва : РУСАЙНС, 2022. С. 137 – 141.
 162. Дубинко, С. А. Коммуникативная компетенция в контексте межкультурной деловой коммуникации  / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы XII международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. – Минск, 21 апреля 2022 г.: в трех частях /ред. кол.: С.И. Романюк [и др.]. – Минск: БИП, 2022. – Ч. 3.  С. 125 – 126.
 163. Дубинко, С.А. Метафоричность и коммуникативная специфика культур / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы XII международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. – Минск, 21 апреля 2022 г.: в трех частях /ред. кол.: С. И. Романюк [и др.]. – Минск: БИП, 2022. – Ч. 3. С. 123 – 125.
 164. Дубинко, С. А. Leadership as a component of intercultural business communication / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, г. Минск, 24 марта 2022 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : Е. И Суббота, Е. В. Тарасова, С. А. Бородич [и др.]. – Минск : БГПУ, 2022.  С. 61 – 63.
 165. Дубинко, С. А. Leadership concept in the context of business communication of a modern company / С. А. Дубинко, Ю. О. Дюбайло – 4 с. в печати. См: Программа международной научно-практической конференции «Право. Экономика. Социальное партнерство» (приуроченная к 92-летию учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО») 28 апреля 2022 года, Минск, 2022,  – С. 38.
 166. Дубинко, С. А. Профессиональная и коммуникативная компетенции в языковой подготовке специалиста-международника / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХVІ Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. С. 25 – 32.
 167. Дубинко,  С. А. Ценностные ориентиры в формировании культурного интеллекта в контексте межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХVІ Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. С. 103 –110.
 168. Дубинко, С. А. Коллективное профессиональное сотрудничество как основа эффективного преподавания в современном вузе / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2022 – Вып. 12. – С. 17 - 21.
 169. Дубинко, С. А. Глобальное и локальное в понимании роли лидерства в современной бизнес среде / С. А. Дубинко // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы VI международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2022. – С. 19 - 25.
 170. Дубинко, С. А. Types of leadership in the context of globalization / С. А. Автух, С. А. Дубинко // Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ 28 апреля 2022 года Минск, 2022, С. 352 – 353.
 171.  Дубинко, С. А. Leadership in the Company Strategy / A. I. Levkovich, S. A. Dubinko // сб.  науч. статей студентов, магистрантов, аспирантов / под общей редакцией Е. А. Достанко. – Минск, «Четыре чтверти», 2022. Вып. 28. – С. 360 – 363.
 172. Дубинко, С. А. Value picture of the world in doing business / Ю. А. Дюбайло, С. А. Дубинко // Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ 28 апреля 2022 года Минск, 2022, С. 353 – 355.
 173. Дубинко, С.А., Management in a business strategy: leadership as a tool / А. И. Левкович, С. А. Дубинко // Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ 28 апреля 2022 года Минск, 2022, С. 340 – 341.
 174. Дубинко, С. А. International Business: Organization and Strategy / М. Д. Иванова, С. А. Дубинко // Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ 28 апреля 2022 года Минск, 2022, С. 355 – 357.
 175. Дубинко, С. А. Management styles and business / А. В. Тетерюкова, С. А. Дубинко // Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ 28 апреля 2022 года Минск,  2022, С. 357 – 359.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 56, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках