Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай
старшы выкладчык кафедры
 
 
Нарадзілася 30 кастрычніка 1984 г. у Мінску. У 2002 годзе скончыла Ліцэй БДУ.
2002–2007 гг. – вучоба ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце на філалагічным факультэце (спецыяльнасць – беларуская філалогія). Дыплом з адзнакай.
2007–2008 гг. – вучоба ў магістратуры БДУ на кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства. Абараніла магістарскую дысертацыю па тэме "Семантыка-сінтаксічныя ўсласцівасці найбольш частых дзеясловаў беларускай мовы ў супастаўленні са славацкай".
Працавала ў рэдакцыйна-выдавецкім упраўленні БДУ, у Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце.
З 2012 г. – працуе выкладчыкам на кафедры тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай ФМА БДУ.
Сфера навуковых інтарэсаў: параўнальная лінгвістыка, аўтаматычны пераклад, семантыка, сінтаксіс.

Руская мова як замежная

Студэнту:

Текстовый материал для студентов 1 курса экономического факультета

Договор и его текст (для 4 курса МП) 

Задание для самостоятельной работы для 4 курса МЭ

Задание для самостоятельной работы для 1 курса МО 

Задание для 4 курса МП. 

КСР для 1 курса МО 

3 курс географического факультета - задания для отработок

1 курс МО - домашнее задание.

 1. Сітнік, І. А. Праблемы даследавання розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы / І. А. Сітнік // Шостыя Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка: зборнік навуковых артыкулаў; [рэдкалегія: А. І. Лугоўскі (адказны рэдактар) і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2008. – С. 116–
 2. Ситник, И. А. Перспективы преподавания и изучения словацкого языка в Республике Беларусь / И. А. Ситник // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : материалы ІІІ междунар. науч.-метод. конф., Брест, 22-23 нояб. 2007 г. / Брест. гос. Ун-т; редкол. : Е. И. Абрамова, Г. В. Писарук, О. А.Фелькина. – Брест: Изд-во БрГУ, 2008. – С. 304–
 3. Сітнік, І. А. Семантыка-сінтаксічныя мадэлі сказаў у беларускай мове: спроба апісання і класіфікацыі / І. А.Сітнік // ХІІ Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых: в 2 ч.: сб. материалов, Брест, 14 мая 2010 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина; под общ. ред. С. А. Марзана. – Брест: БрГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 123–
 4. Сітнік, І. А. Асаблівасці працы з прафесійным тэкстам на розных факультэтах эканамічных ВНУ / І. А. Сітнік // Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф. под эгидой МАПРЯЛ (Минск, 2–3 февр. 2011 г.). – Минск : БГЭУ, 2011. – С. 240–
 5. Сітнік, І. А. Вывучэнне мастацкіх асаблівасцей трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / С. В. Агароднікава, І. А. Сітнік // Мова – літаратура – культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27–28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 418–421.
 6. Сітнік, І. А. Асаблівасці словаўтваральнай марфаналогіі / С. В. Агароднікава, І. А. Сітнік // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 6: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «Белорусский Дом печати», 2012. – С. 210–215.
 7. Сітнік, І.А. Асаблівасці выкладання марфемнага складу слова і словаўтварэння / С.В. Агароднікава, І.А. Сітнік // Карповские научные чтения : сб. науч. ст. Вып. 7. В 2-х ч. Ч. 1. / редкол.: Головня А.И. (отв.ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский дом печати, 2013. – С. 67–71.
 8. Ситник, И.А. Обращение в межкультурной коммуникации / И.А. Ситник // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., 16–17 мая 2013 г., Минск / редкол.: С.И. Лебединский (гл.ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 207–210. (в соавт. с Чупик В.В.).
 9. Ситник, И.А. Обращение как национальный этикетный знак / И.А. Ситник / Нацыянальна-культурны кампанент у дыялекталогіі і літаратурнай мове : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18–19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.] ; – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 196–200. (в соавт. с Чупик В.В.).
 10. Ситник, И.А. Проблемы перевода и интерпретации историзмов и исторических реалий на занятиях по русскому языку как иностранному / И.А. Ситник // История в зеркале литературы: исторический роман Ю.Крашевского в контексте европейской истории и литературы (к 200-летию со дня рождения): сб. мариалов Международного научно-практического семинара преподавателей и студентов, Брест, 23–24 ноября 2012 г./ Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; редкол.: Л.М. Садко, И.А. Ворон, Л.Н. Грицук. – Брест : БрГУ, 2013. – С. 69–71.
 11. Ситник, И.А. Коммуникативная нагрузка простого предложения (на материале произведений Ф.М. Достоевского) / И.А. Ситник, В.В. Чупик. – Вестник БООПРЯИ [редкол. С.И. Лебединский (гл.ред) и др.]. – 2014. - № 1 (8). – С. 40–45.
 12. Ситник, И.А. Использование семантического синтаксиса при преподавании русского языка как иностранного / И.А. Ситник // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сб. науч. трудов: [материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., Брест, 21–22 ноября 2013 г.]: в 2 ч. / [под общ. ред. О. Б. Переход]. – Брест : БрГУ, 2014. Ч. 1 – С 185–191.
 13. Ситник, И.А. Особенности изучения безличных предложений в курсе РКИ / И.А. Ситник, В.В. Чупик // Международные отношения: история, теория, практика: материалы IV науч.-практич. конф. молодых ученых ФМО; Минск, 4 февраля 2014 г. [Электронный ресурс]. – 2014 (в соавт. с В.В. Чупик)
 14. Ситник, И.А. Особенности работы с текстом по специальности на занятиях по русскому языку как иностранному / И.А. Ситник // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков: материалы ІІ Междунар. конф., 5-6 декабря 2014 г. / Минск, изд-во БНТУ, 2015. – С. 123–128.
 15. Ситник, И.А. Полипропозитивные структуры русского предложения на занятиях РКИ / И.А. Ситник // Преемственность и координация в обучении иностранных студентов вузов : материалы II Респ. науч.-метод. семинара с междунар. участием (Минск, 30 янв. 2015 г.) / редкол. : И.Э. Федотова (пред.) [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2015. – С. 86–
 16. Ситник, И.А. Славянская культура на занятиях по РКИ / И.А. Ситник / Международные отношения: история, теория, практика : материалы V науч.-практ. конф., 4 февр. 2015 г., Минск / Минск : БГУ, 2015. – С. 190 – 192.
 17. Ситник, И.А. Сложности восприятия научной речи на продвинутом этапе / И.А. Ситник // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19-20 мая 2016 г. / редкол.: С.И. Лебединский (гл.ред.) [и др.]. – Минск, 2016 г. – С. 121–123.
 18. Ситник, И.А. Формирование стратегий сегментации речевого потока / И.А. Ситник, В.В. Чупик // X Междунар. науч. конф. «Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам» = «Межкультурная камунікацыя і прафессійна арыентаванае навучанне замежным мовам»: материалы  X Междунар.  науч. конф, Минск, 27 окт. 2016 г. /редкол.: В.Г.Шадурский [и др]. – С. 127–128.
 19. Ситник, И.А. Контрольные работы по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологических специальностей (I курс) / И.А. Ситник, В.В. Чупик // Минск, БГУ, 2016.
 20. Ситник, И.А. Как языковая картина мира влияет на восприятие иностранного языка / И.А. Ситник // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 3 февр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 244–245.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 20, к. 1209; тэл.: +375 17 209 57 44, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках