Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай
старшы выкладчык кафедры
 
 

2011 г. – скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (спецыяльнасць: «Беларуская філалогія», «Руская філалогія»). Дыпломная праца "Назоўнікі "душа" і "сэрца" ў складзе беларускіх і рускіх фразеалагізмаў» атрымала першую катэгорыю на XVIII Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 4 мая 2012 года № 327).

2007–2011 гг. – прайшла курс падрыхтоўкі па чэшскай мове на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

2010 г. – трохмесячная стажыроўка ва ўніверсітэце імя Масарык, г. Брно (Чэхія).

2012 г. – скончыла магістратуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (спецыяльнасць «Мовазнаўства»). Абараніла магістарскую дысертацыю па тэме «Назоўнікі са значэннем псіхаэмацыянальнага стану ў складзе беларускіх і рускіх фразеалагізмаў» з ацэнкай 10 балаў.

2015 г. – скончыла аспірантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці 10-02-01 «Беларуская мова». Падрыхтавана дысертацыйнае даследаванне “Беларуская эканамічная тэрміналогія: лексіка-семантычны і структурна-сістэмны аспекты”.

2019 г. – па тэме дысертацыйнага даследавання падрыхтавана даведачнае выданне «Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў : [4217 адзінак]» / В. У. Праконіна. – Мінск : Колорград, 2019. – 298 с.

2020 г. – скончыла ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” па спецыяльнасці перападрыхтоўкі «Руская мова як замежная». Прысвоена кваліфікацыя: выкладчык рускай мовы як замежнай. Дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі № 0187598, рэг. нумар 2527 от 12 чэрвеня 2020 г.

Сфера навуковых інтарэсаў: методыка выкладання рускай мовы як замежнай, эканамічная лексіка ў замежнай аўдыторыі, кагнітыўная лінгвістыка, ІТ-тэхналогіі ў выкладанні рускай мовы як замежнай.

Руская мова як замежная

Вучэбныя матэрыялы:

Некоторые случаи паронимии прилагательных

Основные типы значений глаголов с приставками про-, раз-(рас-), с-(со-), у-

Именное словообразование (наиболее употребительные суффиксы прилагательных)

Выражение сравнительно-сопоставительных отношений в простом и сложном предложении

Матэрыялы для студэнтаў 1 курса эканамічнага факультэту (спецыяльнасць 1-25 01 04 Фінансы і крэдыт, 1-26 02 02 Менеджмент):

 1. Экономические цели общества
 2. Литература
 3. Предмет и функции экономической теории
 4. Спрос
 5. Возникновение экономической теории
 6. Взаимодействие спроса и предложения
 1. Праконіна, В.У. Канцэпты душа і сэрца ў беларускай і рускай фразеалогіі / В.У.Праконіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 126–130.
 2. Праконіна, В.У. Функцыянальна-стылявая характарыстыка беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з кампанентамі “душа”, “сэрца”/ В.У.Праконіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2011. – C. 63–67.
 3. Праконіна, В.У. Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентамі «душа», «сэрца» ў беларускай і рускай мовах / В.У.Праконіна // Идеи. Поиски. Решения: материалы v Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30 нояб. 2011 г. в2 т. Т. 1 / редкол. : Н.Н. Нижнёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2012. – С. 80–83.
 4. Праконіна, В.У., Якуба, С.М. Назоўнікі “душа” і “сэрца” ў складзе беларускіх і рускіх фразеалагізмаў/ В.У. Праконіна, С.М. Якуба // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь “НИРС 2011”. – Минск, 2012. – С. 495–496.
 5. Праконіна, В.У. Характарыстыка беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з назоўнікамі псіхаэмацыянальнага стану паводле семантычнай злітнасці кампанентаў/ В.У.Праконіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. – С. 55–60.
 6. Проконина, В.В. Учебник по русскому языку как иностранному в аспекте межкультурной коммуникации / Г.В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, В.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 18–19.
 7. Проконина, В.В. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у даследаваннях па фразеалогіі / В.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 237–238.
 8. Праконіна, В.У. Беларускія слоўнікі эканамічнай тэрміналогіі: гісторыя і класіфікацыя / В.У.Праконіна // Роднае слова № 11, 2013. – С. 43–45.
 9. Праконіна, В.У. Перыяды распрацоўкі беларускай эканамічнай тэрміналогіі / В.У. Праконіна // Мова і літаратура ў XXI ст.: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд. : П. І. Навойчык; Беларус. Дзярж. Ун-т. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2013. – С. 213–217.
 10. Праконіна, В.У. Этапы фарміравання беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі ў ХХ–ХХІ стст. / В.У.Праконіна // Материалы сборника научных статей студентов, магистрантов, аспирантов под общ. ред. доктора ист. наук, проф. В.Г. Шадурского. Вып. 10. В 2 т. Т. 2. – Минск: Издат. «Четыре четверти», 2013. – С. 237–239.
 11. Проконина, В.В. Обучение реферированию на занятиях по русскому языку как иностранному / В.В. Проконина, Т.В. Сасим, В.С. Тихонович // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы VI Междунар. науч.-метод.конф. 16–17 мая 2013 г. , Минск / редкол. С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.] – Минск: Изд. Центр БГУ, 2013. – 288 с. – С. 139–140.
 12. Проконина, В.В. Терминологическая лексика в иностранной аудитории / В.В.Проконина, Ж.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы VII международной научной конференции, ФМО, 30 октября 2013 года. – С. 154–155.
 13. Праконіна, В.У. Электронны фразеалагічны слоўнік як сродак навучання замежнай мове/ В.У.Праконіна // Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков: материалы Республиканского науч.-практ. семинара, Минск, 26 окт. 2012 г. / Белорус. гос. ун-т; под ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 54.
 14. Праконіна, В.У. Тыпы беларускіх слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі / В.У. Праконіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12. / пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2013. – C. 74–78.
 15. Проконина, В.В. Адаптация учебного материала для системы Moodle (в обучении русскому языку как иностранному) / Ж.В. Проконина, В.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 271–272.
 16. Проконина, В.В. Назоўнікі са значэннем псіхаэмацыянальнага стану ў складзе беларускіх і рускіх фразеалагізмаў / В.В. Проконина // Международные отношения: история, теория, практика : материалы III науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2013 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 188–192.
 17. Проконина, В.В. К вопросу отбора терминологических единиц (на основе экономических учебных текстов) / В.В. Проконина // Материалы III Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики. СПбГЭТУ «ЛЭТИ»15–16 апреля, 2014 года.– СПб, 2014.– С. 19–21.
 18. Проконина, В.В. Профессиональная коммуникация и терминология (лингводидактический аспект) / В.В. Проконина, Ж.В. Проконина // Материалы XX Международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество». Санкт-Петербург, 23 апреля 2014 г. В 2 томах. Том 2. – СПБ, 2014.– С. 48–49.
 19. Праконіна, В.У. Да праблемы вызначэння тэрміналагічнасці моўных адзінак: лінгвістычны эксперымент / В.У. Праконіна // Мова і літаратура: матэрыялы 71-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 23 крас. 2014 г. / пад рэд. К.А. Тананушкі. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 102–105.
 20. Проконина, В.В. З гісторыі беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Межкультурная камунікацыя і прафессійна арыентаванае навучанне замежным мовам: материалы VIII междунар. науч. конф.,посвящ. 93-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2014 г. /редкол.: В.Г.Шадурский [и др] – С. 163–165.
 21. Проконина, В.В. Терминологические единицы в сфере функционирования / В.В. Проконина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник / Выпуск 4 – 2014. – С.
 22. Проконина, В.В. Терминологические единицы в образовательной сфере (к вопросу разработки критериев отбора) / В.В. Проконина // Вестник БОПРЯИ, 2014, №8. – С. 28–31.
 23. Праконіна, В.У. Аб суадносінах плана зместу і плана выражэння беларускіх эканамічных тэрмінаў / В.У. Праконіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 40–42.
 24. Праконіна, В.У. Варыянтнасць у беларускай эканамічнай тэрміналогіі // В.У. Праконіна // Мова і літаратура : матэрыялы 72-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 28 крас. 2015 г. / пад рэд. К.А. Тананушкі. – Мінск : РІВШ, 2015. – С. 100–104.
 25. Праконіна, В.У. Запазычанні ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі/ В.У. Праконіна // Язык и межкультурные коммуникации:материалы V Междунар. науч. конф., Минск–Вильнюс, 19–23 мая 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка, редкол.: В.Д. Стариченок [и др.]; отв. ред. В.Д. Стариченок. – Минск: БГПУ, 2015. – С. 234–237.
 26. Проконина, В.В. Терминологические единицы, их особенности и свойства / В.В. Проконина // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 года) / Ред. кол.: Л.А. Вербицкая, К.А. Рогова, Т.И Попова и др. – В 15 т. – Т. 7. – СПб.: МАПРЯЛ, 2015. С. 154–157.
 27. Праконіна, В.У. Сінанімічныя адносіны ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі /В. У. Праконіна // Веснік БДУ. Серыя 4, 2015.– №2. – С. 59–62.
 28. Проконина, В.В. Полисемия и омонимия терминов в обучении профессионально ориентированному общению иностранных студентов / В.В. Проконина // Вестник БООПРЯИ, 2015. – № 9. – С. 22.
 29. Проконина, В.В. Лингводидактическая составляющая пособия по русскому языку для иностранных студентов экономических специальностей / Г.В. Вариченко, В.В. Проконина // IX Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Межкультурная камунікацыя і прафессійна арыентаванае навучанне замежным мовам: материалы междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В.Г.Шадурский [и др]. – 2 стр.
 30. Проконина, В.В. Русский язык как иностранный: практикум / Г.В. Вариченко, В.А. Астапенко, В.В. Проконина. – Минск: БГУ, 2015. – 84 с.
 31. Праконіна, В. У. Да пытання аб сістэмнасці беларускай эканамічнай тэрміналогіі / В.У. Праконіна // Ідэі, пошукі, рашэнні: матэрыялы VІІІ міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 25 лістапада 2014 года: [Электронны рэсурс]: сборник статей VII Междунар. науч. практ. конф., Минск, 25 ноября 2014 г./Редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2015. C. 75–79.
 32. Праконіна, В. У. Гіпера-гіпанімічныя адносіны ў тэрміналогіі маркетынгу / В. У. Праконіна // Сборник научных статей студентов, аспирантов и магистрантов. Выпуск 13. Том 2. / под общей редакцией В.Г. Шадурского.– Минск: Издательство “Четыре четверти”, 2015. – С. 250–251.
 33. Праконіна, В.У. Метады лінгвістычнай кампаратывістыкі ў фразеалогіі / В.У. Праконіна // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2016 г. В 3 ч. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 44–47.
 34. Проконина В.В. Узуальные стилистические функции фразеологизмов в русском и белорусском языках/ В.В.Проконина// Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., 19-20 мая 2016, Минск/ редкол.: С.И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2016. – С. 179–180.
 35. Проконина, В.В. Обучение инофонов русскому языку в контексте белорусской культуры / Г.В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, В.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 21–23.
 36.  Проконина, В.В. Учебный научный текст как единица обучения языку специальности / В.В. Проконина, Ж.В. Проконина // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. / редкол. : С.И. Лебединский (гл. ред). – Минск : Изд. Центр БГУ, 2016. – Вып. 1. – С. 79–82.
 37. Проконина, В.В. Дидактический потенциал учебных материалов для управляемой самостоятельной работы/ Г.В. Вариченко, В.В. Проконина // «Лингводидактика: Новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. / редкол.: С.И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2016. – Вып. 2. – С. 25–28.
 38. Праконіна В. У.  Асаблівасці нацыянальнага характару беларусаў і рускіх праз прызму фразеалагічных адзінак / В. У.  Праконіна //  X Междунар.  науч. конф. «Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам» = «Межкультурная камунікацыя і прафессійна арыентаванае навучанне замежным мовам»: материалы  X Междунар.  науч. конф, Минск, 27 окт. 2016 г. /редкол.: В.Г.Шадурский [и др]. – 2 стр.
 39. Проконина, В.В. Контрольные работы по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологических специальностей факультета международных отношений / Г.В. Вариченко, В.В. Проконина. – Минск, БГУ, 2016 – 59 с.
 40. Вариченко, Г.В., Проконина, В.В. Дидактика научной речи в обучении русскому языку как иностранному / Г.В. Вариченко, В.В. Проконина // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / редкол. : С.И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – Вып. 4. – С. 19–21.
 41. Праконіна, В.У. Метафара як лексіка-семантычны спосаб утварэння беларускіх эканамічных тэрмінаў / В. У. Праконіна // «Международные отношения: история, теория, практика»: Материалы VII-ой научно-практической конференции молодых ученых ФМО 3 февраля 2017 г./ редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2017. – С. 241–243.
 42. Вариченко, Г.В., Проконина, В.В. Обучение иностранных студентов русскому языку на материале текстов по специальности// Язык и межкультурные коммуникации: материалы VI Междунар. науч. конф., Вильнюс–Минск, 17–20 мая 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка, редкол.: В.Д. Стариченок [и др.]; отв. ред. В.Д. Стариченок. – Минск: БГПУ, 2017. – С. 22–26.
 43. Проконина, В.В. Формирование профессиональной компетенции у будущих экономистов/ Г.В. Вариченко, В.В. Проконина// Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: сборник статей I Международного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов: в 2 ч. Часть 1. Москва, РУДН, 19–21 октября 2017 г. Москва: РУДН, 2017. – С. 122–124.
 44. Проконина, В.В. Процесс становления функциональных стилей в белорусском и русском литературных языках/ В.В. Проконина// Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом: сборник докладов  VII международной конференции (Минск, Беларусь) 28–29 ноября 2017 г. – Москва, Златоуст, 2017. – С. 242–244.
 45. Проконина, В.В. Параўнальна-супастаўляльны аспект даследавання фразеалагічных адзінак роднасных моў/ В.У. Праконіна// Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Межкультурная камунікацыя і прафессійна арыентаванае навучанне замежным мовам: материалы XI междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. /редкол.: В.Г. Шадурский [и др]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 72–73.
 46. Вариченко, Г.В., Проконина, В.В. Формирование профессиональной компетенции будущих экономистов// Г.В. Вариченко, В.В. Проконина// Профессиональная коммуникативная личность в институциональных дискурсах: тез. докл. Международного круглого стола, Минск, 22–23 марта 2018 г./ Белорус. гос. ун-т;  редкол: О.В. Лущинская, отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – с. 136–138.
 47. Проконина, В.В. Терминологическая лексика в профессионально ориентированном общении будущих экономистов/ В.В. Проконина// «Языковое сознание в аспекте межкультурной коммуникации»: сборник статей /Отв. ред. Е.А. Журавлева. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 2018. – с. 286–292.
 48. Проконина, В.В. Модульное представление учебного материала в учебном пособии по русскому языку как иностранному для студентов-нефилологов / Г.В. Вариченко, В.В. Проконина // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 25–27.
 49. Проконина, В.В. Падыходы да вылучэння семантыка-граматычных тыпаў фразеалагізмаў у беларускай і рускай мовах / В.В. Проконина // Международные отношения: история, теория, практика : материалы VIII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 259–262.
 50. Проконина, В.В. Дынамічныя працэсы ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі / В.В. Проконина // Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития : сб. научных статей по материалам І Международной научно-практической конференции, г. Пинск, 12 апрелч 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – С. 176–180.
 51. Проконина, В. В. Особенности процесса чтения в зависимости от читательской активности // В. В. Проконина // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного : достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VIII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22 ноября 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2019. – 139 с. − С. 130–133.
 52. Проконина, В. В. Организация системы работы с учебным текстом на уроке русского языка как иностранного / В. В. Проконина // Лингводидактика : материалы VI Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 68-71. 
 53. Праконіна, В. У. Аб распрацоўцы і ўдасканаленні беларускай эканамічнай тэрміналогіі / В. У. Праконіна // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 267-272. 
 54. Проконина, В. В. Контент онлайн-ресурса в системе Moodle (на материале учебного научного текста) /  В. В. Проконина // Лингводидактика : материалы VII Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 23 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 98-104.
 55. Проконина, В. В. Стратегии читательской деятельности на уроке русского языка как иностранного (в группах стажёров и студентов первого года обучения) / Г.В. Вариченко, В.В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 326–332.
 56. Проконина, В.В. Развитие рецептивных и продуктивных речевых умений у иностранных студентов экономических специальностей (на основе использования учебного пособия «Русский язык как иностранный. Экономическая лексика») / Г. В. Вариченко, В. В. Проконина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / редкол.: Е.А.Достанко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2021. – С.305–309.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 20, к. 1209; тэл.: +375 17 209 57 44, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду., Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках