Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай
дацэнт кафедры
кандыдат філалагічных навук
 

1991–1996 гг. – філалагічны факультэт Установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», кваліфікацыя «Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры ».
1996–1999 гг. – аспірантура Установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» па спецыяльнасці 10.02.02 – руская мова.
З 1999.11.16 г. выкладчык, з 2005.03.29 г. дацэнт кафедры рускай мовы Установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы".
2006–2009 гг. – дактарантура Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці 10.02.19 - тэорыя мовы.
З 01.09.2007 г. дацэнт кафедры мовазнаўства і краіназнаўства Усходу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
З 2018.11.15 г. дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Кандыдацкая дысертацыя «Мадэляванне намінатыўных шэрагаў дзеясловаў, што абазначаюць дзейнасць асобы (сінхронна-діяхранічны аспект)» / Мінск, БДУ, 18 лютага 2003 г. (211 с.).
Тэма доктарскай дысертацыі «Семантычная тыпалогія спараджэння знакаў» па спецыяльнасці 10.02.19 – тэорыя мовы. 

Павышэнне кваліфікацыі:
08.11–10.12.2010 г. – "Кафедра ў сiстэме менеджмента якасцi вышэйшай навучальнай установы» (РIВШ). Пасведчанне аб павыш. квалiф. № 1160838, РЭГ. № 386, 10 снежня 2010 г.).
10.01–18.03.2011 г. – «Англійская мова як умова павышэння прафесійнай кампетэнтнасці сучаснага спецыяліста" (РІВШ). Пасведчанне аб павыш. кваліф. № 1400605, рэг. № 1018, 18.03.2011 г.).
29.05–09.06.2017 г. – «Праектаванне і распрацоўка электронных вучэбна-метадычных комплексаў у сістэме вышэйшай адукацыі» (РІВШ). Пасведчанне аб павыш. кваліф. № 2788112, рэг. № 1908 2017.06.09 г.).
01.09–29.12.2017 г. – «Праектаванне адукацыйнага кантэнту навукова-метадычнага забеспячэння новага пакалення (ВМК)» (РІВШ, кафедра праектавання адукацыйных сістэм). Пасведчанне аб падвышаны. квалиф. № 2788112, рэг. № 31, 2017.12.29 г.). 

27.05.21-12.10.21 праходзіла павышэнне кваліфікацыі па вучэбнай праграме "Тэхналогіі эўрыстычнага дыялогу: як навучаць усіх па-рознаму, але аднолькава" на курсах павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў у аб'ёме 72 нав. ч. (Свід-ць аб павыш. кваліф. №3301595, выд. 12.10.21, рег.№ 74112-ФПКиП), з выдачай сертыфіката аб укараненні ў адукацыйны працэс элементаў эўрыстычнага навучання і абагульненні вопыту выкарыстання эўрыстычных метадаў навучання, асвоеных у межах праграмы павышэння кваліфікацыі.

Руская мова як замежная

«Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурнай камунікацыі» (для спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-21 05 72 "Беларуская мова як замежная» кваліфікацыя – выкладчык рускай мовы як замежнай, вучэбна-метадычнага комплекс распрацаваны ў адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам перападрыхтоўкі, зацверджаным 01.11.2011 г., Рэг. № 25-12/406. З 2018 г. дыстанцыйная форма навучання: http://nihe-study.by/moodle/course/index.php?categoryid=7).

 1. Овчинникова, А.Н. К проблеме синхронно-диахронического описания деривационных моделей в составе функционально-семантического поля ‘деятельность’ / А.Н. Овчинникова // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. / Гроднен. гос. ун-т; под ред. М. И. Конюшкевич. – Гродно, 1998. – С. 89–97.
 2. Овчинникова А.Н. К вопросу о становлении и развитии деривационной модели ‘лицо-деятельность лица’ в древнерусском языке XI-XIV вв. / А.Н. Овчинникова // Антропоцентричний підхід у даслідженні мови: материалы VII Міжнар. Карськіх читань, Нiжин, 13-14 травня 1998 г. / Нiжиньский держ. пед. ин-т. Гродзеньскi дзярж. ун-т.  Ніжин, 1998. – С. 101–104.
 3. Овчинникова, А.Н. О развитии транспозиционных отношений в деривационной модели 'лицо-деятельность лица' / А.Н. Овчинникова // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VI междунар. науч. конф., Гродно, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т.  Гродно, 1998. - С. 69–72.
 4. Овчинникова, А.Н. К проблеме деривационного аналитизма в аспекте синхронно-диахронического сопоставления номинативных рядов глаголов / А.Н. Овчинникова // Актуальные проблемы языка и речи: материалы междунар. науч. конф. молодых ученых, Минск, 3-5 ноября 1998 г. В 3 ч. / Белорусский гос. пед. ун-т. – Минск, 1998. – Ч. 2.  С. 4–8.
 5. Овчинникова, А.Н. О развитии отношений производности потенциального типа / А.Н. Овчинникова // Русский язык в изменяющемся мире: материалы междунар. науч. конф., Минск, 30-31 марта 1999 г. В 2 ч. / Белорусский гос. ун-т. - Минск, 2000.  Ч. 1.  С. 189–193.
 6. Овчинникова, А.Н. О номинативных способах представления семантики деятельности лица в русском языке / А.Н. Овчинникова // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VII междунар. науч. конф., Гродно, 14-15 апреля 2000 г. / Гродненский гос. ун-т. – Гродно, 2000.  С. 270–273.
 7. Овчинникова, А. Н. Предикация наименований деятельности лица на словообразовательном уровне / А. Н. Овчинникова // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та. Сер. 1: Гуманiтар. навукi. – 2000. – № 1(3). – С. 117–124. 
 8. Овчинникова, А. Н. Экспликация деривационных отношений "лицо –деятельность лица" в русском языке / А. Н. Овчинникова // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та. Сер. 1: Гуманiтар. навукi. – 2000. – № 3(5). – С. 149–154.
 9. Овчинникова А.Н. Парадигматическая трансформация номинативного ряда как реализация его деривационного потенциала // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. / Гроднен. гос. ун-т; под ред. М.И.Конюшкевич. – Гродно, 2000. – Вып. 3.  С. 142–155.
 10. Гребенщикова, Н. С. ЧЕСТЬ как ключевой концепт русской ментальности / Н. С. Гребенщикова, А. Н. Овчинникова // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та. Спец. выпуск да 140-годдзя з дня нараджэння акадэмiка Я.Ф.Карскага. Сер. 1, Гуманiтар. навукi. – 2000. – №3 (5). – С. 154–160.
 11. Овчинникова, А. Н. Глаголы семантики ‘угощать’ в русском и белорусском и фольклоре / А.Н. Овчинникова // Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики: матер. международ. науч. конф., Минск, 2-4 ноября 2000 г. / МГЛУ, Белор. ин-т проблем культуры.  Минск, 2001.  С. 123–127.
 12. Овчинникова А.Н. Дефиниционный анализ глаголов, обозначающих деятельность лица, в русском языке // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. по лексикографии / Гроднен. гос. ун-т; редкол.: В.В.Дубичинский (гл. ред.) и др.  Гродно, 2002.  С. 60–64.
 13. Овчинникова, А.Н. Аналитические наименования деятельности лица в русском языке / А.Н. Овчинникова // Е.Ф.Карский и современное языкознание: материалы IX междунар. Карских чтений, Гродно, 16-17 мая 2002 г. В 2. ч. / Гродненский гос. ун-т.  Гродно, 2002. – Ч. I. – С. 237–250.
 14. Овчинникова А.Н. Номинативные ряды глаголов, обозначающих деятельность лица, в русском языке // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. / Гроднен. гос. ун-т; под ред. М.И.Конюшкевич.  Гродно, 2002.  Вып. 4.  С. 158–173.
 15. Овчинникова, А.Н. Моделирование номинативных рядов глаголов, обозначающих деятельность лица (синхронно-диахронический аспект): автореф. дис. ... канд. филол.наук: 10.02.02 – русский язык / Гроднен. гос. ун-т. – Гродно, 2003. – 21 с.
 16. Овчинникова, А.Н. Экспликация семантики ‘деятельность лица’ в русском языке / А.Н. Овчинникова // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VIII междунар. науч. конф., 15-16 апреля 2003 г., Гродно / отв. ред. С.А.Емельянова и др.  Гродно: ГрГУ, 2003.  С. 143–147.
 17. Овчинникова, А.Н. Опыт создания концептуального прообраза студенческой информационной газеты / А.Н. Овчинникова // Журналiстыка  2003: матэрыялы 5-й мiжнароднай навукова-практычнай канференцыi. Вып. 5. / рэдкал.: В.П.Вараб’ёу (адк. рэд.) i iнш.  Мiнск, 2003.  С. 179–181.
 18. Овчинникова, А.Н. Динамика развития способов выражения глагольной семантики ‘деятельность лица’ в русском языке (XI-XX вв.) / А.Н. Овчинникова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: материалы респуб. научно-метод. конф., 12-13 ноября 2003 г.  Брест: Изд-во УО «БрГУ им. А.С.Пушкина», 2004.  С. 74–76.
 19. Овчинникова, А.Н. СМИ и виртуальная реальность в аспекте массовой и социокультурной коммуникации // Журналiстыка  2004: матэрыялы 6-й Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi. Вып. 6 / рэдкал.: В.П.Вараб’ёу (адк. рэд.) i iнш.  Мiнск, 2004.  С. 237–239.
 20. Овчинникова, А.Н. Устойчивая последовательность знаков [тот], (кто) в словаре и тексте / А.Н. Овчинникова // Е.Ф.Карский и современное языкознание: материалы X междунар. Карских чтений, 16-17 мая 2005 г., Гродно: В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. М.И.Конюшкевич.  Гродно: ГрГУ, 2005.  С. 234–242.
 21. Овчинникова, А.Н., Номинативные ряды личного субстантива в романах В. В. Набокова / А.Н. Овчинникова, А.В. Сак // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр.; вып. 5 / отв. ред. М.И.Конюшкевич.  Гродно: ГрГУ, 2005.  С. 107–113.
 22. Овчинникова А.Н. Изофункциональность деривационных и устойчивых глагольно-именных сочетаний в русском языке / А.Н. Овчинникова // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр.; вып. 5 / отв. ред. М.И.Конюшкевич.  Гродно: Гроднен. гос. ун-т, 2005.  С. 87–102.
 23. Овчинникова, А. Н. Лингвофилософский аспект теории коммуникации / А. Н. Овчинникова // Language, Society, and Problems of Intercultural Communication / K. Bogacki, H. Miatliuk, L. Serada (eds.). – Bialystok, 2005. S. 324—326.
 24. Овчинникова, А.Н. Методика дефиниционного анализа производных глаголов // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. по лексикографии / отв. ред. Л.В.Рычкова [и др.].  Гродно: Гроднен. гос. ун-т, 2005.  С.140–144.
 25. Овчинникова, А. Н. Семантическая типология порождения знаков на уровне текста / А. Н. Овчинникова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченко. — 2006. — № 14(109). — С. 36—41.
 26. Овчинникова, А. Н. Модели представления семантики на уровне языка и речи / А. Н. Овчинникова // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та. Сер. 3: Філалогія, педагогіка. – 2006. – № 4(43). – С.44–49.
 27. Овчинникова, А.Н. Компрессия текста и слова в аспекте семантической типологии порождения знаков / А.Н. Овчинникова // Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике: материалы I Межд. науч. конф. (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.): в 4 частях / отв. ред. Е.А.Пименов, М.В.Пименова.  Кемерово: Юнити, 2006.  Часть 4.  С. 96–102. (Серия «Филологический сборник». Вып.8).
 28. Овчинникова, А.Н. Опыт семантической типологии порождения знаков / А.Н. Овчинникова // Русский язык: система и функционирование (к 80-летию профессора П.П.Шубы): материалы III Межд. науч. конф., Минск, 6-7 апреля 2006г.: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: И.С.Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2006 – C. 152–155.
 29. Овчинникова, А.Н. Семантико-синтаксическая модель изречений с опорным знаком [тот], (кто) / А.Н. Овчинникова // Художественный дискурс: интерпретация и коммуникативные константы: материалы науч.-теорет. конф., 13-14 мая 2005 г. / отв. ред. П.М.Бабинская  Минск: МГЛУ, 2006.  С. 69–72.
 30. Овчинникова, А.Н. Процедуральное представление рекомбинации стереотипов в русском и китайском языках / А.Н. Овчинникова, А.Н. Гордей // Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты: материалы III межд. науч.-практ. конф., Бийск, 30 ноября - 1 декабря 2006 г.  Бийск: Бийский пед. гос. ун-т им. В.М.Шукшина.  С. 86–91.
 31. Овчинникова, А. Н. Проблема языка культуры в семиологическом аспекте / А. Н. Овчинникова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 91. – С. 95–97.
 32. Овчинникова, А. Н. Сунь-цзы "Искусство войны": опыт смысловой компрессии / А. Н. Овчинникова // Пути Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. 1. Ч. 1 / редкол.: А. Н. Гордей [и др.]. – Минск: БГУ, 2006. – С. 167—174.
 33. Овчинникова, А.Н. Опыт семантической типологии порождения знаков / А.Н. Овчинникова // Русский язык: система и функционирование (к 80-летию профессора П. П. Шубы) : материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 апр. 2006 г. : в 2 ч. / редкол. : И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2006. – Ч. 2. – С. 152–155.
 34. Овчинникова, А. Н. Знак и стереотип в структуре дефиниций русских производных слов / А. Н. Овчинникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия "Филология". 2007. – Т. 20, № 1. – С. 186–190.
 35. Овчинникова, А.Н. Формальное выражение стереотипов на уровне языка А.Н. Овчинникова // Чтения, посвященные памяти профессора В.А.Карпова, Минск, 17 марта 2007 г.: сб. материалов / редкол.: А.И.Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 96–100.
 36. Овчинникова, А. Н. Производный знак в тексте: опыт построения семантико-синтаксической модели / А. Н. Овчинникова // Мова: навукова-теоретичний часопис з мовазнавства. – 2007. – № 12. – С. 250–253.
 37. Овчинникова, А.Н. Рекомбинация стереотипов (на материале русско-китайских соответствий) / А.Н.Овчинникова // Язык, общество и проблемы межкультурной коммуникации, Гродно, 23-25 ноября 2007 г.: сб. материалов / редкол.: Л.М.Середа (отв. ред.) [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2007. — С. 379–385.
 38. Овчинникова, А. Н. Номинативная единица и стереотип в семантико-синтаксической модели русских изречений / А. Н. Овчинникова // Русский язык: исторические судьбы и современность: тезисы докл. III Междунар. конгр. исследователей русск. яз., Москва, 20–23 марта 2007 г. / МГУ, МАПРЯЛ. – М.: МГУ, 2007. – С. 173–174.
 39. Овчинникова, А.Н. Формальное выражение стереотипов на уровне языка / А.Н. Овчинникова // Чтения, посвященные памяти профессора В.А. Карпова, Минск, 17 марта 2007 г.: сб. материалов / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2007. – С.97-101.
 40. Овчинникова, А.Н. Явление атрибутивной свертки сложного пред­ложения в китайско-русском переводе / А.Н. Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Международной конференции, посвященной 87-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2008 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Тесей, 2008. – С. 103-104.
 41. Овчинникова, А.Н. Маркер атрибутивности 的 (de) в китайском языке / А.Н. Овчинникова // Вторые чтения, посвященные памяти профессора В.А.Карпова, Минск, 28 марта 2008 г.: сб. материалов / редкол.: А.И.Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – С. 122–126.
 42. Овчинникова, А.Н. Перевод имён собственных в корейском языке / А. С. Ступень, А. Н. Овчинникова // Сборник работ 65-ой научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета. В 3 ч. Ч. 3. – Минск, 2008. – С. 103–107.
 43. Овчинникова, А.Н. Компаративистика. № 10/р. / А.Н. Овчинникова // Учебная программа для специальности: 1-23 01 03 Лингвострановедение. – БГУ, 2008.
 44. Овчинникова, А.Н. Практическая стилистика русского языка и культура речи /А. Н. Овчинникова // Учебная программа для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение – БГУ, 2009.
 45. Овчинникова, А.Н. Методика дефиниционного анализа номинативных единиц со значением лица (на материале русско-китайских соответствий) / Ван Чжэ, А.Н. Овчинникова // Китаеведение в белорусском образовательном пространстве, Гродно, 29 января 2008 г.: сб. науч. материалов межд. науч.-практ. семинара / редкол.: А.Н.Гордей (отв. ред.), Лу Гуйчэн (зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2009. – С. 34–40.
 46. Овчинникова, А.Н. Рекомбинация бинарных структур в русском и китайском словообразовании / А. Н. Овчинникова // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития, Минск, 25-26 июня 2009 г.: материалы III международной научно-методической конференции. – Минск: БГУ, 2009. – С. 154–156.
 47. Овчинникова, А.Н. Методология изучения китайского языка с опорой на универсальные семантические категории / А.Н. Гордей, А.Н. Овчинникова // Третьи чтения, посвящённые памяти профессора В.А.Карпова (Минск, БГУ, 13-14 марта 2009 г.): сб. науч. ст. / редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2009. – С. 53–64.
 48. Овчинникова, А. Н. Типологическая процедура установления бинарных языковых структур / А. Н. Овчинникова // IV Чтения, посвящённые 70-летию со дня рождения профессора В. А. Карпова (Минск, БГУ, 19–20 марта 2010 г.): сб. науч. ст.: в 2 ч. Ч. 2; редкол.: А. И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 39–42.
 49. Овчинникова, А.Н. «Манипуляция словами и образами» (С. Кара-Мурза) в метафорическом контексте глобального управления / А.Н. Овчинникова // Русская и белорусская литературы на рубеже XX—XXI вв.: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. С. Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск: РИВШ, 2010. – C. 68-72.
 50. Аўчыннiкава, А. М. Семантика китайских иероглифов в контексте сопоставления с бинарными структурами протодиалекта белорусского языка / А. М. Аўчыннiкава // Беларуская пiсьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гiстарычнага працэссу XI–XIX стагоддзяў: вытокi, традыцыi, уплывы: матэрыялы Рэспублiканскай навукова-практычнай канферэнцыi, Мiнск, 24 мая 2010 г. / Iнстытут мовы і лiтаратуры iмя Якуба Кoласа и Янкi Купалы НАН Беларусi. – Мiнск: Права и эканомiка, 2010. – С. 185–189.
 51. Овчинникова, А.Н. Типологическая процедура установления бинарных языковых структур / А.Н.Овчинникова // IV Чтения, посвящённые 70-летию со дня рождения профессора В. А. Карпова (Минск, БГУ, 19-20 марта 2010 г.): сб. науч. ст.: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И.Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 39–42.
 52. Овчинникова, А.Н. Компаративистика. № УД-4845/уч. / А.Н. Овчинникова // Учебная программа для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение. – БГУ, 2011.
 53. Овчинникова, А.Н. Риторика. № УД-4844/уч. / А.Н. Овчинникова // Учебная программа для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение / – БГУ, 2011.
 54. Овчинникова, А.Н. Двухсложные слова в аспекте русского аффиксального словообразования / А.Н. Овчинникова // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 5: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «Белорусский Дом печати», 2011. – С.166–170.
 55. Овчинникова, А.Н. Изомерия слогосложения: метасемантика перестановок / А.Н. Овчинникова // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. В 2-х ч. / редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2015. – Ч. 1. – С. 220–224.
 56. Овчинникова, А.Н. Компаративистика №УД-1003/уч. / А.Н. Овчинникова // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение. - ЭБ БГУ, 2015.
 57. Овчинникова, А.Н. Стилистика перевода с восточного языка на родной и культура речи № УД - 1002/уч. / А. Н. Овчинникова // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение.– ЭБ БГУ, 2015.
 58. Овчинникова, А.Н. Компаративистика № УД-1003/уч. / А.Н. Овчинникова // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение. - ЭБ БГУ, 2015.
 59. Овчинникова, А.Н. Пропаганда культурных образов в прикладном аспекте межкультурной коммуникации / А.Н. Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 12–13.
 60. Овчинникова, А.Н. О множественном преобразовании семантики языкового знака / А.Н. Овчинникова // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «ИВЦ Минфина», 2016. – С.42-46.
 61. Овчинникова, А.Н. Декодирование модели мира в прикладном аспекте межкультурной комуникации / А.Н. Овчинникова // Язык и социум : материалы Х Междунар. науч. конф., Минск, 15 – 17 октября 2015 г. / редкол.: И. С. Ровдо (пред.) [и др.] ; под общ. ред. Л. Ф. Гербик. – Минск : Колорград, 2016. – С. 257–260.
 62. Овчинникова, А.Н. Риторика и ораторское мастерство в странах Востока № УД -1004/ уч. / А. Н. Овчинникова // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение. – ЭБ БГУ, 2015.
 63. Овчинникова, А.Н. Модели порождающей праксеологии В. В. Мартынова применительно к знакообразованию / А.Н. Овчинникова // Научные чтения, посвящённые Виктору Владимировичу Мартынову: сб.науч.тр. Вып. 3. / редкол.: Г.А. Цыхун (отв. ред.), А.Н. Гордей (зам.отв.ред.). – Минск: РИВШ, 2016. – С. 15–24.
 64. Овчинникова, А.Н. Праксеологическая дидактика межкультурной коммуникации /А.Н. Овчинникова // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 11. В 2-х ч. / редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 1. – С. 42–46.
 65. Овчинникова, А.Н. Белорусский образовательный стандарт межкультурной коммуникации: факторы продвижения / А.Н. Овчинникова // Язык и межкультурные коммуникации: материалы V Межд. науч. конф., Вильнюс – Минск, 17-20 мая 2017 г. / редкол.: В.Д. Старичёнок [ и др.]. – Минск : БГПУ. – С. 139–142.
 66. Овчинникова, А.Н. Дидактика семантики в праксеологическом аспекте преподавания иностранных языков / А.Н.Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2017. – С.12-13.
 67. Овчинникова, А.Н. Продвижение белорусской модели межкультурной коммуникации на фоне изучения иностранных языков / А.Н. Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф. (Минск, БГУ, 25 октября 2017 г.). – Минск: БГУ, 2018. – С.45-48.
 68. Овчинникова, А.Н. Межкультурная коммуникация в белорусско-иранских отношениях / А.Н. Овчинникова // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 49-51.
 69. Овчинникова, А.Н. Результаты семантической типологии как научный компонент теории и практики преподавания русского языка как иностранного / А. Н. Овчинникова // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 93-97.
 70. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность), 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность), 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность).
 71. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность), 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии, 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий, 1-31 04 08 Компьютерная физика (5-тилетний срок обучения).
 72. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 05 01 Химия (по направлениям): 1-31 05 01-01 Химия (научно-производственная деятельность), 1-31 05 01-02 Химия (научно-педагогическая деятельность), 1-31 05 01-03 Химия (фармацевтическая деятельность), 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей среды).
 73. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный менеджмент) – факультатив.
 74. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-25 01 04 Финансы и кредит (проф).
 75. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный менеджмент).
 76. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 01 Математика (по направлениям): 1-31 03 01-03 Математика (экономическая деятельность), 1-31 03 08 Математика и информационные технологии (по направлениям): 1-31 03 08-02 Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств).
 77. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 02 Радиофизика 1-31 04 03 Физическая электроника 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям): 1-31 03 07-02 Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем) 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям): 1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства).
 78. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 03 Прикладная математика (по направлениям): 1-31 03 03-01 Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 1-31 03 04 Информатика 1-31 03 05 Актуарная математика 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям): 1-31 03 06 -01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям): 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям): 1-98 01 01-01 Компьютерная безопасность (математические методы и программные средства).
 79. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1 – 24 01 02 Правоведение 1 – 24 01 03 Экономическое право 1 – 23 01 06 Политология (по направлениям): 1 – 23 01 06-01 Политология (политико-юридическая деятельность).
 80. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1 – 24 01 02 Правоведение 1 – 24 01 03 Экономическое право 1 – 23 01 06 Политология (по направлениям): 1 – 23 01 06-01 Политология (политико-юридическая деятельность) (проф. лексика).
 81. Овчинникова, А.Н. Русско-китайские переводческие соответствия атрибутивных форм глагола в практике преподавания русского языка как иностранного / А. Н. Овчинникова, Бай Юй // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного : достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VIII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22 ноября 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2019. – 139 с. − С. 11–14 .
 82. Русский язык: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. № УД-8397/уч.
 83. Русский язык: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 0101Биология (по направлениям) направление специальности: 1-31 0101-02 Биология (научно-педагогическая деятельность). № УД-8398/уч.
 84. Иностранный язык № УД-7032/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный менеджмент)
 85. Иностранный язык: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-24 80 01 – Юриспруденция (по профилизациям): профилизация: Международное право, профилизация: Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров, профилизация: Правовое обеспечение публичной власти, профилизация: Правовое обеспечение бизнеса, профилизация: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, профилизация: Прокурорско-следственная деятельность; 1 – 23 80 07 Политология: профилизация: Публичная политика. № УД-8600/уч.
 86. Овчинникова, А.Н. Оперативная дидактика семантики в методологии преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 534–538.
 87. Овчинникова, А.Н. Лингводидактика словообразования в теоретическом аспекте русского языка как иностранного / А.Н. Овчинникова // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – 2019. – С. 62–68.
 88. Овчинникова, А.Н. Семантическое соответствие номинативных единиц как лингводидактический компонент теории и методики преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Овчинникова // Деривация и номинация в социокультурном пространстве языка : материалы Междунар. науч. конф. (Гродно, 4–5 окт. 2019 г.) / ГрГУ им. Я. Купалы ; гл. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С. 137–143.
 89. Овчинникова, А.Н. Лингвистическое обеспечение словообразования в теории и методике преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Овчинникова // Вестник БООПРЯИ. – Минск, 2019. – С. 37–43.
 90. Овчинникова, А. Н. Лингводидактика и историко-этимологический контекст межкультурной коммуникации / А. Н.Овчинникова // Лингводидактика : материалы VII Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 23 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 92-98.
 91. Овчинникова, А.Н. Семантическая конденсация стереотипов как результат диахронического словообразования / А.Н. Овчинникова // Вестник БООПРЯИ. – Минск, 2020. – С. 76-85.
 92. Овчинникова, А.Н. Лингвистическое обеспечение русского языка как иностранного по уровням / А.Н. Овчинникова // Прикладная лингвистика: наследие и современность : (к 80-летию со дня рождения профессора В. А. Карпова и 70-летию со дня рождения профессора Л. Н. Чумак) : материалы научных чтений, Минск, 16 октября 2020 г. – Минск : БГУ, 2020. – С. 134-136. 
 93. Овчинникова, А.Н. Эвристическая природа традиционной лингводидактики и межкультурной коммуникации / А.Н. Овчинникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / редкол.: Е.А.Достанко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2021. – С.358–364. 
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 20, к. 1209; тэл.: +375 17 209 57 44, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках