Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Старшы выкладчык
 
 

У 2000 г. скончыла факультэт міжнародных адносін, аддзяленне міжнароднага права БДУ. З 2000 па 2004 г.  вучылася ў аспірантуры на кафедры міжнароднага права факльтета міжнародных адносін БДУ. З 2005 г. працуе на кафедры міжнароднага права.

З 2015 па 2018 г. з'яўлялася дырэктарам Інфармацыйнага пункта Савета Еўропы ў г. Мінску. C 2018 па студзень 2019 года займала пасаду начальніка Упраўлення міжнародных сувязей БДУ. У цяперашні час займае пасаду начальніка аддзела міжнародных сувязяў - намесніка галоўнага ўпраўлення экалагічнай палітыкі, міжнароднага супрацоўніцтва і навукі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.

Валодае англійскай, французскай і італьянскай мовамі.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі:

Інстытут міжнароднага права, міжнароднага прыватнага права, еўрапейскага права і міжнароднага арбітражу імя Т. Ассера (г. Гаага, Нідэрланды).

Інстытут правоў чалавека і гуманітарнага права ім. Рауля Валенберга (Лунд, Швецыя).

Он-лайн курс «Гендарны мэйнстрымінг» (Адукацыйны рэсурс «Human rights campus» (humanrightscampus.org), 2016 г.)

Сфера навуковых даследаванняў: фрагментацыя міжнароднага права, рэгіяналізм у міжнародным праве, міжнародна-прававыя механізмы забеспячэння міждзяржаўнага супрацоўніцтва (еўрапейскі рэгіён), міжнароднае эканамічнае права (СГА).

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць:

Мае больш за 30 навуковых публікацый(у тым ліку 1 калектыўная манаграфія, а таксама выданне ў суаўтарстве «Міжнароднае публічнае права. Практыкум» з грыфам Минитерства адукацыі Рэспублікі Беларусь), прысвечаных кадыфікацыйнаму механізму Савета Еўропы, механізму супрацоўніцтва, а таксама кантрольнаму механізму ў рамках гэтай арганізацыі, удзелу Рэспублікі Беларусь у дзейнасці Савета Еўропы, прававому рэжыму СГА, пытаннях прававога рэгулявання інтэлектуальнай уласнасці.

Мае вопыт падрыхтоўкі студэнцкіх каманд для ўдзелу ў міжнародных сiмуляцыйных конкурсах па міжнародным праве. Выступала ў якасці суддзі міжнародных студэнцкіх спаборніцтваў Telders International Law Moot Court Competition (міжнародныя раўнды) і Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (нацыянальныя раўнды).

Узнагароды:

Падзяка БДУ (2016 г.).

Бакалаўрыят

Права Савета Еўропы

Канспект лекцый па курсе

Судовая сістэма Еўрапейскага саюза

 1. Лукина, Л. С. Контрольный механизм за соблюдением конвенций, принятых в рамках Совета Европы / Л. С. Лукина // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 2. — С. 23—27.
 2. Лукина, Л. С. Основные этапы реформирования Европейского суда по правам человека / Л. С. Лукина // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 92—93.
 3. Лукина, Л. С. Совет Европы: история европейской интеграции / Л. С. Лукина // Труды факультета международных отношений БГУ: науч. сб. Вып. II; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 108—119.
 4. Лукина, Л.С. Деятельность Европейского директората по контролю качества медикаментов по обеспечению сотрудничества в сфере Европейской фармакопеи / Л.С. Лукина // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VI Международной научно-практической конференции, Сыктывкар, 19 апреля 2012 г.: в 2 т. / Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ»; редкол.: Т.А. Киросова [и др.]. – Сыктывкар, 2012. – Т.1. – С. 100.
 5. Лукина, Л.С. Об участии Республики Беларусь в открытых конвенциях и соглашениях, разрабатываемых в рамках Совета Европы / Л.С. Лукина // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Минск, 26 окт. 2012 г.). – Минск : БГЭУ, 2012.– С. 125–127.
 6. Лукина, Л. С. Участие Республики Беларусь в открытых конвенциях и соглашениях Совета Европы на примере Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию / Л. С. Лукина // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 96-97.
 7. Лукина, Л.С. Частичные соглашения как механизм сотрудничества государств в рамках Совета Европы / Л. С. Лукина // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов Междунар. науч. конф., Минск, 23 нояб. 2012 г. / редкол.: В. И. Семенков [и др.] / НЦЗПИ Республики. Беларусь. — Минск: Бизнесофсет, 2012. – С. 70–72.
 8. Лукина, Л. С. Процесс разработки и принятия конвенций и соглашений в рамках Совета Европы / Л. С. Лукина // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. — Выпуск 3. — 2012. — С. 120-127.
 9. Лукина Л.С. Всемирная торговая организация: история создания и правовой статус / Л.С. Лукина, В.А. Потураева, Е.А Ермолицкая // Проблема развития экономики и сферы сервиса в регионе : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Сыктывкар, 01 февраля 2013 г. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и экономики» Сыктывкарский филиал ; редкол.: Т.А. Кирсова [и др.]. — Сыктывкар, 2013. — Т. 1. — С. 127—130.
 10. Лукина Л.С. Механизм обеспечения выполнения государствами обязательств, принятых в рамках Всемирной торговой организации / Л.С. Лукина // Международные отношения : история, теория, практика : материалы III науч.-практ. конф. мол. ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 04 февраля 2013 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2013. — С. 58-60.
 11. Международное публичное право. Практикум : учеб. пособие / Е. Ф. Довгань, Л. С. Лукина, О. М. Старовойтов ; под общей ред. Е.Ф. Довгань. – 2-е изд., доп. –  Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 240 с.Международное публичное право: Практикум / Е.Ф. Довгань, Л.С. Лукина, О.М. Старовойтов. – Минск: МИТСО, 2016. – 240 с.
 12. Лукина Л. С. Экономическая составляющая устойчивого развития: правовой режим Всемирной торговой организации // Международно-правовые механизмы обеспечения устойчивого развития и безопасности Республики Беларусь / О.В. Гришкевич [и др.] ; под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск : СтройМедиаПроект, 2016. – 396.
 13. Лукина, Л.С. О процедуре рассмотрения торговых споров третейскими группами в рамках ВТО / Л.С. Лукина // Международные отношения: история, теория, практика: материалы V науч.-прак. конф. молодых ученых факультета межд. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 4 февр. 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2015. – С. 57–60.
 14. Лукина, Л.С. Закрепление принципов международного экономического права в соглашениях ВТО / Л.С. Лукина // Международные отношения: история, теория, практика : материалы IV науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отнош. БГУ, Минск, 4 февр. 2014 г. / ред.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – С. 45–48.
 15. Лукина, Л.С. Правовое регулирование принципа транспарентности в рамках ВТО / Л.С. Лукина // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Сыктывкар, 14 марта 2014 г. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и экономики» Сыктывкарский филиал ; ред.: Т.А. Кирсова [и др.]. – Сыктывкар, 2014. – Т. 1. – С. 108–110.
 16. Лукина, Л.С. Закрепление и применение режима наибольшего благоприятствования в соглашениях и судебной практике ВТО / Л.С. Лукина // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и прав. исслед., Ин-т прав. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – Вып. 9. – С. 211–217.
 17. Лукина, Л. С. Правовое регулирование национального режима в соглашениях, принятых в рамках ВТО, его толкование при рассмотрении торговых споров / Л. С. Лукина // Труды факультета международных отношений БГУ: науч. сб. Вып. 5; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2014. — С. 115—119.
 18. Лукина, Л.С. Правовое регулирование процесса вступления и выхода из Всемирной торговой организации / Л.С. Лукина // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр закон. и прав. исслед., Ин-т прав. исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2013 – Вып. 8. – С. 249 – 256.
 19. Лукина, Л.С. Участие Республики Беларусь в Конвенции против применения допинга 1989 года / Л.С. Лукина // Беларусь в современном мире: материалы XII Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 93 – 95
 20. Лукина, Л.С. Роль Европейской комиссии за демократию через право в развитии конституционного права / Л.С. Лукина // Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., (Минск 6 дек. 2013 г.) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь : редколл. : В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Институт радиологии, 2013. – С. 96-99.
 21. Лукина, Л.С. Права и обязанности членов Всемирной торговой организации / Л.С. Лукина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 12-й междунар. науч.-техн. конф., Минск, 2013 г. / Белорус. нац. техн. ун-т ; ред.: Б.М. Хрусталев (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 138.
 22. Лукина Л.С. Всемирная торговая организация: история создания и принципы деятельности / Л.С. Лукина // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VII Международной научно-практической конференции, Сыктывкар, 01 февраля 2013 г.: в 2 т. / Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ»; редкол.: Т.А. Киросова [и др.]. – Сыктывкар, 2013. – С. 127-130.
 23. Лукина Л.С. Механизм обеспечения выполнения государствами обязательств, принятых в рамках Всемирной торговой организации / Л.С. Лукина // Международные отношения : история, теория, практика : материалы III науч.-практ. конф. мол. ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 04 февраля 2013 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2013. — С. 58-60.
 24. Лукина, Л.С. Процесс разработки и принятия конвенций и соглашений в рамках Совета Европы / Л.С. Лукина // Труды факультета международных отношений БГУ: науч. сб. Вып. III / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: 2012. – С. 120-127.
 25. Лукина, Л.С. Коммерциализация технологий, введение в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности и развитие малого инновационного предпринимательства как аспект обеспечения экономической безопасности / Л.С. Лукина // Информационная безопасность: философские, правовые, этические, психологические, институциональные аспекты деятельности: материалы Международной научно-технической конференции, г. Минск, 12 апр. 2012 г. / мин-во образования Респ. Беларусь; Бел. нац. техн. ун-т. – 2012. – С.155-156.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42;  e mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 756 гасцей і ніводнага зарэгістраванага