Подождите, идет загрузка сайта ...

Разумеючы ўсю важнасць навукова-даследчай работы ва ўстанове вышэйшай адукацыі, выкладчыкі кафедры раманскіх моў, надаюць асаблівую ўвагу гэтаму напрамку.
У 2020 годзе кафедра завяршыла працу па тэме «Міжкультурная камунікацыя як аснова навучання замежных мовах (французская, іспанская італьянская, партугальская) на факультэце міжнародных адносін БДУ». Яе вынікі прадстаўлены ў навуковых публікацыях, разгледжаны і абмеркаваны на штогадовых навукова-практычных канферэнцыях, у якіх прымаюць удзел педагогі кафедры.

З 2021 года навуковая дзейнасць прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры вядзецца ў рамках названай ніжэй тэмы.


ТЭМА НДР
кафедры рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці (раманскае аддзяленне) на перыяд 2021-2025 гг.

«Праблемы, вопыт, перспектывы выкладання раманскіх моў (іспанскі, французскі, італьянскі, партугальская) на факультэце міжнародных адносін ва ўмовах цыфравізацыі адукацыі».

Этапы працы у рамках названай тэматыкі:

2021 г. — Трансфармацыя выкладання раманскіх моў (іспанскі, французскі, італьянскі, партугальская) у эпоху цыфравізацыі. Суадносіны традыцыйных і лічбавых тэхналогій і шляхі іх інтэграцыі.

2022 г. - лічбавая кампетэнтнасць педагога і студэнта як аснова сучаснага адукацыйнага працэсу.

2023 г. - сучасныя лічбавыя тэхналогіі і спосабы іх прымянення ў арганізацыі аўдыторнай і самастойнай працы студэнтаў.

2024 г. - Асаблівасці выкладання раманскіх моў (іспанскі, французскі, італьянскі, партугальская) ва ўмовах дыстанцыйнага навучання.

2025 г. — Шляхі павышэння эфектыўнасці выкладання раманскіх моў (іспанскі, французскі, італьянскі, партугальская) на ФМА у эпоху цыфравізацыі.

 


Чаканыя вынікі

Мэтай гэтага даследавання з'яўляецца распрацоўка і ўкараненне ў навучальны працэс мадэлі адукацыйнай асяроддзя для навучання замежнай мове спецыялістаў-міжнароднікаў у эпоху цыфравізацыі. Гэта запатрабуе вырашэння пэўных агульных і прыватных задач даследавання: 1) Вывучэнне тэарэтыка-метадалагічных асноў інтэграцыі лічбавых тэхналогій у працэс навучання замежным мовам; 2) аналіз сучасных тэндэнцый фарміравання і развіцця моўных кампетэнцый на базе выкарыстання лічбавых тэхналогій; 3) стварэнне эфектыўнай мадэлі дыстанцыйнага навучання замежным мовам з мэтай развіцця навыкаў самастойнай працы і аптымізацыі працэсу выкладання; 4) апрабацыя вынікаў НДР У навучальным працэсе; 5) укараненне найбольш эфектыўных інавацыйных метадаў арганізацыі працэсу навучання замежным мовам з выкарыстаннем мультымедыйных і лічбавых тэхналогій.

 


Аддзяленне германскіх моў

Навукова-даследчая работа з'яўляецца важнейшым элементам дзейнасці кафедры. Міжкафедральная навуковая тэма "Метадычныя і лінгвістычныя асновы аптымізацыі моўнай падрыхтоўкі спецыялістаў - міжнароднікаў у сістэме вышэйшай адукацыі".

Рэалізацыя навуковай тэмы ажыццяўляецца паэтапна:
1 этап - 04.01.2021 г. - 31.12.2021 г.: Распрацоўка тэарэтыка-метадычнай канцэпцыі эфектыўнай аптымізацыі працэсу навучання спецыялістаў-міжнароднікаў нямецкай, шведскай, польскай мовам у ВНУ.
2 этап - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.: Распрацоўка метадычных прынцыпаў моўнай падрыхтоўкі спецыялістаў-міжнароднікаў з улікам новых форм навучання (дыстанцыйнага, аддаленага, змешанага навучання і інш.)
3 этап - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.: Распрацоўка эфектыўных метадаў і прыёмаў навучання нямецкай, шведскай, польскай мовах спецыялістаў-міжнароднікаў на аснове прымянення інфармацыйных тэхналогій.
4 этап - 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.: Распрацоўка методыкі навучання мове спецыяльнасці на аснове прынцыпаў аптымізацыі і паглыбленай прафесіяналізацыі моўнай падрыхтоўкі спецыялістаў-міжнароднікаў.
5 этап - 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.: Распрацоўка метадычных і дыягнастычных форм і прыёмаў у арганізацыі і кіраванні працэсам навучання спецыялістаў-міжнароднікаў нямецкай, шведскай, польскай мовах.
Адметнай рысай гэтага даследавання з'яўляецца яго метадычная і практычная накіраванасць, абумоўленая сучаснымі патрабаваннямі да моўнай падрыхтоўкі спецыяліста-міжнародніка.
Актуальнасць. Знешнепалітычная дзейнасць Рэспублікі Беларусь, якая інтэнсіўна развіваецца, на міжнароднай арэне, пашырэнне міжнародных форм супрацоўніцтва, актыўны ўдзел краіны ў дзейнасці шматлікіх міжнародных арганізацый, саюзаў і палітычных аб'яднанняў выстаўляюць новыя патрабаванні да падрыхтоўкі спецыяліста па міжнародных адносінах.
Сучасныя патрабаванні да прафесійнай падрыхтоўкі спецыяліста па міжнародных адносінах сур'ёзна ўзраслі за апошнія два дзесяцігоддзі. Змяніліся як агульныя ўяўленні аб змесце і асаблівасцях дзейнасці спецыяліста-міжнародніка, так і аб метадах і прыёмах рашэння прафесійных задач у асяроддзі міжнароднага ўзаемадзеяння.
У ходзе прафесійнага ўзаемадзеяння з калегамі дзейнасць спецыяліста па міжнародных адносінах становіцца ўсё больш паліфункцыянальнай.
Так спецыяліст-міжнароднік з'яўляецца экспертам-арганізатарам у прафесійнай камунікацыі, бо фарміруе ўмовы для эфектыўнага ўзаемадзеяння з партнёрамі для вырашэння прафесійных задач, выбіраючы найбольш эфектыўныя формы супрацоўніцтва і прыстасоўваючы іх да патрэбнага віду прафесійных зносін.
Спецыяліст-міжнароднік выступае як практыкуючы псіхалінгвіст, паколькі карэкціруе маўленчыя паводзіны калег, улічваючы асаблівасці адносін паміж партнёрамі.
Спецыяліст-міжнароднік з'яўляецца даследчыкам, паколькі збірае і аналізуе інфармацыю па прафесійнай праблематыцы і праводзіць папярэднія экспертызы дакументаў, паведамленняў, навуковых пошукаў і справаздач.
У сувязі з гэтым узнікла крайняя неабходнасць не толькі ва ўдакладненні Адукацыйных стандартаў, навучальных праграм, метадаў і прыёмаў навучання, але і ў прынцыповым пераглядзе ўсёй канцэпцыі моўнай адукацыі спецыяліста-міжнародніка, у аналізе зместу моўнай падрыхтоўкі.
У якасці гіпотэзы высоўваецца палажэнне аб тым, што патрабаваны на сучасным этапе развіцця грамадства ўзровень моўнай падрыхтоўкі спецыялістаў-міжнароднікаў магчыма дасягнуць толькі дзякуючы паглыбленай прафесіяналізацыі і аптымізацыі метадычнай сістэмы і ўкараненню сучасных форм, метадаў і прыёмаў навучання замежнай мове (дыстанцыйнага, аддаленага, змешанага навучання і. інш).
Метадычныя сістэмы, арыентаваныя на англійскую мову - як асноўную замежную, не могуць вырашыць пастаўленых задач. Таму неабходна ўдакладніць як тэарэтыка-метадычную канцэпцыю моўнай падрыхтоўкі і дэталізаваць змест навучання, так і ўкараніць новыя формы і прыёмы навучання ў навучальны працэс, адаптуючы іх да канкрэтных адукацыйных задач навучання нямецкай, шведскай, польскай моваў.
Навуковай працай займаюцца ўсе выкладчыкі кафедры. Навукова-даследчая і навукова-метадычная работа супрацоўнікаў кафедры адлюстравана ў індывідуальных планах, плане работы кафедры. Вынікі даследаванняў знаходзяць прымяненне ў навучальным працэсе на ўсіх стадыях навучання замежнай мове.
Штогод выкладчыкі германскага аддзялення бяруць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне" і публікуюць свае артыкулы ў зборніку "Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ".
Навукова-даследчая работа студэнтаў на аддзяленні германскіх моў - найважнейшы складальнік у працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. Да асноўных напрамкаў правядзення студэнцкай НДР адносяцца: падрыхтоўка дакладаў для паведамленняў вынікаў даследаванняў на навуковых студэнцкіх канферэнцыях, падрыхтоўка і ўдзел у аглядах-конкурсах студэнцкіх навуковых работ.
Штогод у красавіку на факультэце праводзіцца студэнцкая навуковая канферэнцыя, дзе аддзяленне прадстаўлена наступнымі секцыямі: "Мова спецыяльнасці"(ням. м.), "Міжкультурная камунікацыя"(ням. м.), "Краіназнаўства"(ням. м.), "Швецыя: міфы і факты", "Секцыя польскай мовы".
На 79-ай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ 28 красавіка 2022 г. выкладчыкі германскага аддзялення кіравалі пры напісанні 46 дакладаў студэнтаў. Ад германскіх моў кіраўнікамі студэнцкіх дакладаў выступілі 14 выкладчыкаў, якія падрыхтаваў 51 студэнт для ўдзелу ў канферэнцыі.
Штогод студэнты германскага аддзялення бяруць удзел і становяцца пераможцамі Міжнароднага конкурсу студэнцкіх навуковых работ на замежных мовах у Міжнародным універсітэце "МІПСА".


Навукова-даследчая работа з'яўляецца найважнейшым элементам дзейнасці кафедры германскіх моў. Межкафедральная навуковая тэма - "Лінгвістычныя, педагагічныя і метадычныя асновы аптымізацыі прафесійна-арыентаванага навучання замежнай мове спецыялістаў у сферы міжнародных адносін". Рэалізацыя навуковай тэмы ажыццяўляецца паэтапна.

Першы этап: «Распрацоўка комплексаў практыкаванняў для кожнага віду маўленчай дзейнасці з улікам спецыфікі іх прафесійнай дзейнасці і мэтамі іншамоўнай падрыхтоўкі спецыялістаў у класічным універсітэце» 2016 г.

Другі этап: «Распрацоўка лінгвістычных, педагагічных і метадычных аспектаў аптымізацыі прафесійна-арыентаванага навучання замежнай мове спецыялістаў у сферы міжнародных адносін" 2017 г.

Трэці этап: «Распрацоўка комплексаў практыкаванняў з улікам спецыфікі прафесійнай дзейнасці спецыялістаў у сферы міжнародных адносін" 2018 г.

Чацвёрты этап: «Фармаваньне дыдактыкі-метадычнай сістэмы прафесійна-арыентаванага навучання спецыялістаў у сферы міжнародных адносін" 2019 г.

Пяты этап: «Мадэляванне вучэбна-метадычных комплексаў, якія ўключаюць: 1) Тыпавыя і навучальныя праграмы; 2) вучэбна-метадычныя дапаможнікі, 3) дыдактычныя сродкі профессонально-арыентаванага навучання замежнай мове спецыялістаў у сферы міжнародных адносін "2020 г.

 Актуальнасць навукова-даследчай работы, якая праводзіцца кафедрай, пацвярджаецца сучаснымі тэндэнцыямі развіцця сістэмы лінгвістычных ведаў. Спецыфіка профільна-арыентаванага навучання замежнай мове ў вышэйшай школе з'яўляецца малавывучанай. Актуальнасць тэмы таксама абумоўлена неабходнасцю ўдасканальваць метадычную і дыдактычную базу кафедры германскіх моў ФМА БДУ з дапамогай тэарэтычнай і метадычнай распрацоўкі, стварэння і ўдасканалення вучэбна-метадычных комплексаў для навучання замежнай мове спецыялістаў у сферы міжнародных адносін: "1-23 01 01 Міжнародныя адносіны", "1 -24 01 01 Міжнароднае права "," 1- 25 01 03 Сусветная эканоміка "," 1-96 01 01 Мытная справа "," 1- 26 02 02 Менеджмент у сферы міжнароднага турызму ", так як навучанне замежным мовам з'яўляецца неад'емнай часткай прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйназваных профіляў. Патрэба ў стварэнні вучэбна-метадычных комплексаў для навучання замежнай мове тлумачыцца новымі мэтамі і задачамі ўдасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў у сістэме вышэйшай адукацыі і сучаснымі адукацыйнымі стандартамі, якія ўводзяцца, у Рэспубліцы Беларусь на цяперашнім этапе рэфармавання сістэмы вышэйшай школы ў краіне.

Навуковай працай займаюцца ўсе выкладчыкі кафедры. Навукова-даследчая і навукова-метадычная работа супрацоўнікаў кафедры адлюстравана ў індывідуальных планах, плане работы кафедры. Вынікі даследаванняў знаходзяць прымяненне ў навучальным працэсе на ўсіх стадыях навучання замежнай мове.

Навукова-даследчая работа студэнтаў на кафедры германскіх моў - найважнейшы складнік у працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. Да асноўных напрамках правядзення студэнцкай НДР адносяцца: падрыхтоўка дакладаў для паведамленняў вынікаў даследаванняў на навуковых студэнцкіх канферэнцыях, падрыхтоўка і ўдзел у аглядах-конкурсах студэнцкіх навуковых работ.

Так, у 2012 годзе студэнты кафедры прынялі ўдзел у IV Міжнародным конкурсе студэнцкіх прац на замежных мовах "Міжнароднае супрацоўніцтва - залог мірнага суіснавання дзяржаў" на базе Установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі "Міжнародны ўніверсітэт" МІПСА "і сталі пераможцамі. Дыплом 1 ступені і грамату за лепшы праект на нямецкай мове атрымала студэнтка 4 курса аддзялення "" Міжнароднае права "Анастасія Батечко, (кіраўнік - дацэнт Е. А. Казанкова).

У 2013 годзе ў УА "Міжнародны ўніверсітэт" МІПСА "прайшоў V Міжнародны конкурс студэнцкіх праектных работ на замежных мовах" Культурная спадчына і турызм: перспектывы, тэндэнцыі, рашэнні », мэта якога заключалася ў развіцці і ўдасканаленні ў студэнтаў навыкаў публічнага выступу, раскрыцці іх асобаснага і творчага потенциала.В гэтым конкурсе Дыплом I ступені за прэзентацыю індывідуальнага праекта на нямецкай мове, а таксама Грамату ў намінацыі "Лепшы праект на нямецкай мове" і Грамату ў намінацыі "Лепшая кампутарная прэзентацыя" атрымала студэнтка 3 курса аддзялення "Менеджмент у сферы міжнароднага турызму »Вараб'ёва Улада, якая прадставіла праект на тэму" Vergleichende Charakteristik der Nationalparks am Beispiel vom Harz und Pripjatskij Nationalpark "(навуковы кіраўнік - заг. каф. германскіх моў М.Ф. Арсентьева).

Удзел у 2015 годзе ў VII Міжнародным конкурсе студэнцкіх праектных работ на замежных мовах «Паважаючы мінулае, мы ствараем будучыню», 1-е месца ў секцыі другой замежнай мовы ў індывідуальным праекце заняла студэнтка 2 курса МТ Іванова Рэгіна.

25 сакавіка 2016 года ў VIII Міжнародным конкурсе студэнцкіх праектных работ на замежных мовах «Пераадоленне межаў для міжкультурнага дыялогу ў кантэксце прафесійнай дзейнасці» па нямецкай мове на базе УА «Міжнародны універсітэт" МІПСА "прызавыя месцы атрымалі студэнткі спецыяльнасці" Менеджмент у сферы міжнароднага турызму "Мохань Анастасія - 1 месца і Калевіч Вераніка - 2 месца, (навуковы кіраўнік - заг. каф. германскіх моў М.Ф. Арсентьева).

Студэнтка 4 курса аддзялення "Міжнароднае права" Святлана Лагута прыняла ўдзел і заняла першае месца ў краіназнаўчай віктарыне (віктарына праводзілася ў рамках 9-й краіназнаўчай праграмы для студэнтаў (17-19 мая), на якой былі разгледжаны пытанні на палітычную, гістарычную і культурную тэматыку Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. Арганізатарам праграмы выступіла Германская служба акадэмічных абменаў (DAAD).

У сакавіку 2016 года ў г. Гродна ў рамках дзён нямецкай культуры ў краіназнаўчай віктарыне сярод каманд вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь студэнткі Іванова Рэгіна 3 курса МТ і Максіменка Марын, Кузіч Ганна 4 курса ГД занялі 1 месца.

З 29 сакавіка па 2 красавіка 2016 года на базе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта праходзіла алімпіяда па нямецкай мове, дзе нашы студэнткі Прохарчык Анастасія, Маўчун Марыя 3 курса МП і Зелянкова Дар'я 4 курса МТ занялі 2 месца.

 Штогод у красавіку на факультэце праводзіцца студэнцкая навуковая канферэнцыя, дзе кафедра прадстаўлена трыма секцыямі ( "Мова спецыяльнасці", "Міжкультурная камунікацыя. Краіназнаўства" "Рынак турыстычных паслуг"). У працы секцый у якасці журы прымаюць удзел носьбіты мовы, супрацоўнікі Інстытута нямецкіх даследаванняў. На дадзенай канферэнцыі многія студэнты таксама займаюць прызавыя месцы.

Кантактная інфармацыя

  • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
  • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
  • Тэлефон: +375 17 209 59 77
  • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках