Подождите, идет загрузка сайта ...

Храмовіч Юлія Мікалаеўна
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык іспанскай мовы
 
 

Скончыла іспанскі факультэт Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта ў 2003 г. па спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы", кваліфікацыя "лінгвіст-выкладчык іспанскай і англійскай мовы і літаратуры".

Павышэнне кваліфікацыі:

Май 2012 г. — прайшла курсы па павышэнні кваліфікацыі ва установе адукацыі "Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Лінгваметадычны практыкум па выкладанні замежных моў".
Снежань 2016 г. — МДЛУ, на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме "Замежныя мовы: псіхалогія засваення".

Стажыроўкі:

— Лістапад-снежань 2008 г. — МДЛУ.
— Лістапад 2009 г. — Міністэрства замежных спраў.
— Ліпень 2010 г. — Іспанія (г. Севілья).
— Ліпень 2012 г. — Іспанія (г. Севілья).
— 16—28.07.2018 г. — Саламанку (Іспанія), метадычны курс павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў іспанскай мовы як замежнай Curso de Perfeccionamiento para Profesores de ELE, Colegio de Espaňa.

Сфера навуковых інтарэсаў: інтэнсіўныя методыкі выкладання замежных моў, інавацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежным мовам.

Падзяка ФМА БДУ — за плённую і высокапрафесійную працу ў справе падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі — верасень 2016 г.

Практычная дзейнасць:

З 2001 г. — Перакладчык-суправаджалы дзіцячых груп, якія выязджаюць на аздараўленне ў Іспанію ў летні перыяд, у МОБО "Незалежная дапамога дзецям".

2010 г. — Старшыня журы Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ школьнікаў па беларускай мове.

2011 г. — Удзел у I міжнародным форуме "Беларусь-Венесуэла: дасягненні і перспектывы двухбаковых адносін".

Навучальныя праграмы:

Міжнародныя адносіны:

 1. Деловая и дипломатическая переписка на иностранном языке (первом испанском). № УД-5225 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1—23 01 01 "Международные отношения".
 1. Кулаковская, Ю. Н. Особенности перевода фразеологизмов с иностранного языка на русский (на примере испанского языка) / Ю. Н. Кулаковская // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф. Минск: БГУ, 2005. — C. 264—265.
 2. Кулаковская, Ю. Н. Сравнительный анализ цветообозначений в испанской и русской фразеологии / Ю. Н. Кулаковская // Беларусь в современном мире: материалы V Респ. науч. конф.. Минск: БГУ, 2006. — C. 275—277.
 3. Кулаковская, Ю. Н. О "ложных друзьях переводчика" / Ю. Н. Кулаковская // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2008 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — С. 92—94.
 4. Храмович, Ю. Н. Использование мультимедиа в обучении иностранным языкам / Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2009 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г.Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 226—228. 
 5. Храмович, Ю. Н. Деловая и дипломатическая переписка на испанском языке: учеб. пособие / Ю. Н. Храмович: — Минск: БГУ, 2010. — 91 с. 
 6. Храмович, Ю. Н. К вопросу об историческом развитии испанского языка / Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Международной научной конференции, посвященной 89-летию образования БГУ, Минск, 29 октября 2010 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. 
 7. Храмович, Ю. Н. Использование возможностей интерактивной доски в преподавании иностранных яыков / Н. В. Грекова, Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Международной научной конференции, посвященной 90-летию образования БГУ, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2011. — С. 110—111. 
 8. Храмович, Ю. Н. Применение кейс-технологий в обучении иностранным языкам / Ю. Н. Храмович, Н. В. Грекова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Выпуск 2. — Минск, 2012. — С. 126—127. 
 9. Храмович, Ю. Н. Интерактивные технологии в обучении: вебинары / Ю. Н. Храмович, О. Г. Полещук // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.].  — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 243—245. 
 10. Храмович, Ю. Н. Лексико-грамматический практикум по испанскому языку: учебное пособие / Л. К. Гутор,  Ю. Н. Храмович. — Минск: БГУ, 2012.
 11. Храмович, Ю. Н. Иностранный язык — 1 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" / Ю. Н. Храмович [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — 42 с.
 12. Храмович, Ю. Н. Иностранный язык — 1 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Таможенное дело" / Ю. Н. Храмович [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — 38 с. 
 13. Храмович, Ю. Н. Иностранный язык — 2 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" / Ю. Н. Храмович [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — 29 с. 
 14. Храмович, Ю. Н. Иностранный язык — 2 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международные отношения" / Ю. Н. Храмович [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — 35 с. 
 15. Храмович, Ю. Н. Коллоквиум как одна из оценочных форм промежуточного контроля по иностранному языку / Е. П. Кукьян, Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С. 164—165.
 16. Храмович, Ю. Н. Особенности современного испанского языка в Венесуэле / О. Г. Полещук, Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Международной научной конференции., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 69—70.
 17. Храмович, Ю.Н., Полещук, О.Г. К вопросу о пополнении словарного состава современного испанского языка / Ю.Н. Храмович, О. Г. Полещук // Альфа—2018: сб. науч. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1238—1240.

Манаграфія ў замежным выдавецтве:

 1.  Khramóvich, Yuliya, Kukyán, Elena, Ocampo Estrella, David (2017): «Enseñar español en Bielorrusia» en Méndez Santos, M.C. y Galindo Merino, M.M. (Eds.). Atlas del ELE. Geolingüística del español en el mundo. Volumen I. Europa del Este. Madrid: EnClaveELE.

Рэцэнзаванне:

 1. Учебное пособие А.Б.Чиркун,  Е.К.Гриневич, "Испанский язык. 8-9 классы. Дидактические и диагностические материалы. Серия "Компетентностный подход", 2018 г.
 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42 e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага