Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
старшы выкладчык
 
 

Выпускніца геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэт па спецыяльнасці "Геаграфія", спецыялізацыя - краязнаўства і арганізацыя турысцка-экскурсійнай работы.

 Магістр прыродазнаўчых навук (магістратура Белдзяржуніверсітэта, 2000 г.).
З 2000 г. працавала выкладчыкам, старшым выкладчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі замежных краін геаграфічнага факультэта БДУ. З 2017 - старшы выкладчык кафедры міжнароднага турызму факультэта міжнародных адносін БДУ.
Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый. У 2006-2008 гг. ўваходзіла ў калектывы аўтараў даведачна-інфармацыйных выданняў «Турысцкая энцыклапедыя Беларусі", "Турысцкія рэгіёны Беларусі», «Курорты і здраўніцы Беларусі». У 2013-2016 гг. з'яўлялася удзельнікам калектываў аўтараў выданняў: «Геаграфічны атлас настаўніка» (у тым ліку раздзелы «Сусветная эканоміка», «рэкрэацыі, спорт і турызм»), атлас «Belarus in Map» (Беларусь – Венгрыя, раздел «Tourism and Recreation»).

Сфера прафесійных інтарэсаў: геаграфія турызму, экскурсійны турызм, арганізацыя санаторна-курортнага абслугоўвання.

Павышэнне кваліфікацыі:

 • Навучальны семінар «Маркетынгавая стратэгія санаторна-курортнай установы. Тэхналогія эфектыўных продажаў », ПТУП «Індустрыя падарожжаў»   (17.10.16 - 21.10.16, г.Мінск);
 • Штогадовыя навукова-практычныя семінары «Павышэнне эфектыўнасці рэалізацыі санаторна-курортных паслуг», ЧНПТУП «Аўтаматызаваныя тэхналогіі турызму», к.п. Нарач, г. Мінск;
 • Навучальны трэнінг «Інтэрпрэтацыя спадчыны ў зялёным турызме» (арганізатары - Еўрапейская Асацыяцыя інтэрпрэтацыі спадчыны, БГА «Адпачынак у вёсцы»), Бярэзінскі біясферны запаведнік, чэрвень 2016 г.
 • Навучальны трэнінг «Інтэрпрэтацыя культурнай спадчыны» (арганізатары - Нацыянальная Асацыяцыя інтэрпрэтацыі спадчыны ЗША, БГА «Адпачынак у вёсцы»), Бярэзінскі біясферны запаведнік, чэрвень 2017 г.

Артыкулы

 1. Решетникова А.Н. Рекреационный потенциал водных ресурсов Могилевской области и особенности его использования /А.Н.Решетникова // География Могилевской области: Монография / Под общ. ред. И.И.Пирожника, И.Н. Шарухо.- Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – С.199-205
 2. Решетникова А.Н. Перспективные направления использования культурно-исторического потенциала водных объектов Республики Беларусь / А.Н. Решетникова // Геаграфія: праблемы выкладання.- 2005. - № 3.- С. 3 – 7
 3. Решетникова А.Н.Особенности использования ресурсного потенциала озерно-речных территориальных рекреационных систем Беларуси / А.Н. Решетникова // Природные ресурсы: межведомственный бюллетень.- 2006. - №2.- С.84-92
 4. Решетникова А.Н. Приоритетные направления комплексного использования рекреационного потенциала водных объектов Беларуси /А.Н.Решетникова // Туризм и региональное развитие. Выпуск 4. Сборник научных статей. – Смоленск: Универсум, 2006. – С.294-299
 5. Решетникова А.Н. Могилевская область. Курортно-рекреационные и лечебные ресурсы/ А.Н. Решетникова // Курорты и здравницы Беларуси / Под. Ред. Ю.М. Досина, И.И.Пирожника. – Минск: Беларус. Энцыкл.iмя П. Броукi , 2008. - С.173-176
 6. Решетникова А.Н. Литва /А.Н. Решетникова // Туристская энциклопедия Беларуси / под общ. ред. И.И.Пирожника – Минск: Беларус. Энцыкл.iмя П. Броукi , 2007. - С.292-294
 7. Решетникова А.Н. Могилевская область / А.Н.Решетникова // Туристские регионы Беларуси / под. общ. ред. И.И.Пирожника. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2008. – С. 487-494
 8. Решетникова А.Н.Ресурсный потенциал и особенности развития экологического туризма в Могилевской области / А.Н. Решетникова // Псковский регионологический журнал.- 2009.-№7 –С.103-109
 9. Решетникова А.Н. Водный туризм / А.Н. Решетникова // Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: монография / Е.Г. Киреенко, Д.Г.Решетников, А.И.Тарасенок и др.; под. общ ред. Е.Г.Киреенко, Д.Г.Решетникова.- Минск: БГПУ, 2010. – С.183-187, http://elib.bsu.by/handle/123456789/13438
 10. Решетникова А.Н. Структурные особенности развития санаторно-курортного хозяйства Могилевской области./ А.Н. Решетникова.// Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сборник научных статей Второй Международной научно-практической конференции / под ред. И.Н. Шарухо, И.И. Пирожника, И.И. Бариновой. – Могилев: УО «МГУ имени А.А. Кулешова», 2012. – Ч.2. – с.67-70, http://elib.bsu.by/handle/123456789/13440
 11. Решетникова А.Н., Развитие системы здравоохранения в странах Центральной и Восточной Европы / А.Н. Решетникова, В.М. Зайцев.// Вестник БГУ. - Сер.2.- 2012. - № 2.- с.89-94, http://elib.bsu.by/handle/123456789/13439
 12. Решетникова А.Н.Структурные особенности развития санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь // Географические науки в обеспечении стратегии устойчивого развития в условиях глобализации (к 100-летию со дня рождения профессора Н.Т. Романовского): матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2012, с.197-200
 13. Решетникова А. Современные тенденции развития сети санаторно-курортного обслуживания Беларуси и Украины / А. Решетникова // Географiчна нaука i практика: Виклики эпохи: Матерiали мiжнaродноi навуковоi конференцii, в 3 т./вiд.ред. В.I. Бiланюк, Е.А. Iванов. – Львiв: Видавничий центр ЛНУ iм. I.Франка, 2013.- Том 3.- с.225-229
 14. Решетникова А., Санаторно-курортное хозяйство Беларуси /Д. Решетников, А. Решетникова,// Наука и инновации. Научно-практический журнал.- 2013. - № 7 (125) - с.24-28.
 15. Решетникова А., Паломничество и экскурсии религиозной тематики /И.Трифонова, А. Решетникова,// Наука и инновации. Научно-практический журнал.- 2013. - № 7 (125) – с.28 - 32.
 16. Решетникова А.Н. Территориальная организация туризма и рекреации в столичном регионе Республики Беларусь/ В.М. Зайцев, А.Н. Решетникова, И.К. Трифонова // Вестн. БГУ. - Сер.2.- 2017. - № 1.- с.
 17. Решетникова А.Н. Территориальная организация туризма и рекреации в столичном регионе Республики Беларусь  / В.М. Зайцев, А.Н. Решетникова, И.К. Трифонова // Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология = Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. - 2017. - № 1. - с. 109-120, http://elib.bsu.by/handle/123456789/181338
 18. Решетникова А.Н. Социально-экономические факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в регионах Беларуси (на примере Минской области)// Туризм и региональное развитие: сб. науч. статей. Вып. 10. – Смоленск: Универсум, 2017. – С. 195-200.
 19. Reshetnikova  A . Recreation and tourism /Pirozhnik, I., Zaytsev, V., Reshetnikova, A., Trifonova, I./ Belarus in Maps - Edited by Dávid Karácsonyi, Károly Kocsis, Zsolt Bottlik. Budapest: Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian, Academy of Sciences Budapest, 2017. – P.157
 20. Решетникова А.Н. , Ярошевич В.А. Инновационные аспекты развития гастрономического туризма в Италии// Туризм в современном мире: проблемы и перспективы: сборник научных статей V международной научно-практической конференции, 8 ноября 2017г./ Тульский гос. ун-т. –Тула, 2017 (в печати)
 21. Решетникова А.Н. Руденкова Н.А. Анализ российского сегмента потребителей санаторно-курортных услуг Республики Беларусь //Современные проблемы  и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием/ Изд-во Южного федерального ун-та. – Ростов-на-Дону – Таганрог,  - 2017 – с.488

Тезисы

 1.  Решетникова А.Н., Руденкова Н.А. Использование интернет-технологий в продвижении санаторно-курортного продукта Республики Беларусь //Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: материалы 4-й Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, 17 октября 2017 г. / Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина . – Рязань, 2017 – с. 150-153
 2. Решетникова А.Н. Штанько П.С. Роль столичного города в структуре национального туристского продукта (на примере г. Минска) // Беларусь в современном мире: материалы ХV Междунар. конф., посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 октября 2016 г. – редкол.: В. Г. Шадурский [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016.  — С.254—256.

Вучэбна-метадычныя выданні

 1. Решетникова А.Н. Введение в социально-экономическую географию: практикум             для студентов геогр. фак. / авт.сост. А.Н.Решетникова.- Минск: БГУ, 2006. – 43с.
 2. Решетникова А.Н. Методы географических исследований: практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-31 02 01 «География»/ Н.К. Клицунова, Т.А.          Федорцова, А.Н.Решетникова.– Мн.: БГУ, 2005. –73с.
 3. Решетникова А.Н. Настенная карта для средней школы «Сельское хозяйство мира» / Зайцев В.М., Решетникова А.Н. – Мн.:РУП «Белкартография», 2004 п.л. (переиздана в 2010 г.)
 4. Решетникова А.Н. Настенная карта «Южная Америка. Экономическая карта» Зайцев В.М., Решетникова А.Н. – Мн.:РУП «Белкартография», 2007. 3,42 п.л.(переиздана в 2017)
 5. Настенная карта «Юго-Восточная Азия. Экономическая карта» / Федорцова Т.А., Решетникова А.Н. – Мн.: РУП «Белкартография», 2008. 1,5 п.л.
 6. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Потребление первичных топливно-энергетических ресурсов/Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.98
 7. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Электроэнергетика /Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.98
 8. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Черная металлургия //Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова /Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.101
 9. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Цветная металлургия /Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.102
 10. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Химическая промышленность /Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.103
 11. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Машиностроение /Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.104-105
 12. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Легкая промышленность /Т.А. Федорцова,А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.108
 13. Решетникова А.Н. Мировая экономика. Пищевая промышленность /Т.А. Федорцова, А.Н. Решетникова //Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.107
 14. Решетникова А.Н. Республика Беларусь.Туристская инфраструктура / А.Н. Решетникова, Д.Г. Решетников // Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.344
 15. Решетникова А.Н. Республика Беларусь . Спортивная инфраструктура / А.Н. Решетникова, Д.Г. Решетников // Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего среднего образования/Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2016 . – С.344
 16. Решетникова А.Н. Организация санаторно-курортного хозяйства[Электронный ресурс] /А.Н.Решетникова:  Учебная программа для специальности:1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направления специальности 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма /ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ: Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169549
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 43, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках