Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
Дацэнт
кандыдат гістарычных навук
дацэнт

Нарадзіўся ў г. Мінску ў 1988 г. У 2011 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2014 г. скончыў магістратуру па спецыяльнасці «Культурная спадчына і турызм». У 2015-2018 гг. вучыўся ў аспірантуры БДУ па спецыяльнасці 24.00.03 – музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў. У 2019 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Ахова помнікаў архітэктуры ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Гужалоўскі).

Праходзіў чатырохмесячныя стажыроўкі ў ЗША (гід, інструктар па яздзе конна): Appalachian Mountain Club (Bretton Woods, New Hampshire, 2008 г.), Sundance Trail Guest Ranch (Colorado, Red Feather Lakes, 2009 г.), Alaska Excursions (Alaska, Skagway, 2010 г.).

Досвед працы ў турыстычнай галіне з 2012 г. (на пазіцыях экскурсавод, гід-перакладчык, кіраўнік аддзела фарміравання прадукту, намеснік дырэктара ТАА «БелАграТрэвел/Заходні Тракт», намеснік старшыні праўлення Рэспубліканскага саюзу турыстычнай індустрыі).

Аўтар больш за 25 публікацый па тэме аховы помнікаў, гісторыі і турызме ў айчынных і замежных навуковых выданнях. Сааўтар кантрольнага тэксту і тэхналагічнай карты вайскова-гістарычнай экскурсіі «Палонная праўда: гісторыя Шталага-352 у Масюкоўшчыне».

Член дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі па арганізацыі і правядзенні прафесійнай атэстацыі, што пацвярджае кваліфікацыю экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў.

 Браў удзел у якасці эксперта ў рэалізацыі міжнародных праектаў у сферы турызму і ўстойлівага рэгіянальнага развіцця:
2016-2018 гг. – праект ЕЗ «Падтрымка ўстойлівага развіцця турызму ў Беларусі» ENPI 2015 365-203;
020 г. – праект «Адукацыйная праграма для кіраўніцкай каманды манагорада» фонду развіцця манагарадоў (група ВЭБ.РФ) і бізнес-школы СКОЛКАВА.
2020-2021 гг. – праект ЕЗ «Узмацненне супрацоўніцтва з супольнасцямі і развіццё турыстычных кластараў у сельскіх рэгіёнах Беларусі».
2021 г. – праект Нацыянальнага агенцтва па турызме РБ «Выкарыстанне нацыянальных «месцаў памяці» у развіцці вайскова-гістарычнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь» з распрацоўкай трансгранічнага маршруту.
2020-2022 гг. – праект №842830 Нацыянальнага музея Даніі «Сакральная культурная спадчына, што злучае Італію, Беларусь, Літву і Латвію».
2021-2022 гг. – праект фонду «Памяць, адказнасць і будучыня» (ням. Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) «Будучае зыбка, памяць рэальная. Віртуальны музей лагера ваеннапалонных Шталаг 352 у Мінску» (пасведчанне рэгістрацы №13-08/382 ад 02.07.2021).

Сфера навуковых інтарэсаў: ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, музеязнаўства, экскурсійная справа, міжнародны турызм.

Кіраванне турысцкім прадпрыемствам https://elib.bsu.by/handle/123456789/121248,

Інфармацыйныя тэхналогіі ў міжнародным турызме https://elib.bsu.by/handle/123456789/159482,

Інфармацыйныя тэхналогіі ў бізнэсе» (магістратура),

Праектнае кіраванне (магістратура)  https://elib.bsu.by/handle/123456789/242764.

 1. Морозов, Д.В. Военно-историческое движение в туристической сфере / Д.В. Морозов // Сборник работ 65-ой научной конференции студентов и аспирантов БГУ. Часть 1. – Минск: БГУ, 2008. – С. 113–117.
 2. Морозов, Д.В. Движение исторической реконструкции в США / Д.В. Морозов // Сборник работ 66-ой научной конференции студентов и аспирантов БГУ. Часть 2. – Минск: БГУ, 2009. – С. 99–103.
 3. Морозов, Д.В. Типы гостевых ранчо в США / Д.В. Морозов // Сборник работ 67-ой научной конференции студентов и аспирантов БГУ. Часть 3. – Минск: БГУ, 2010. – С. 181–184.
 4. Морозов, Д.В. История гостевых ранчо в США / Д.В. Морозов // Тезисы докладов II Международной научно-практической конференции 22–23 апреля 2010 г. “Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях” – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 46–51.
 5. Морозов, Д.В. Агротуризм в США (Опыт гостевого ранчо “Сандэнс”) / Д.В. Морозов // Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции 18-19 мая 2011 г. “Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях” – Барановичи: РИО БарГУ, 2011. – С. 65–70.
 6. Морозов, Д.В. Опыт развития сельского и зелёного туризма США / Д.В. Морозов. – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. – 88 c.
 7. Морозов, Д.В. Благоустройство и сохранение мест памяти Первой мировой войны на территории Западной Беларуси 1921–1939 гг. / Д.В. Морозов // Сервис в России и за рубежом. – 2015. – Т. 9, № 5. – С. 210–218.
 8. Морозов, Д.В. Историография истории охраны памятников в Западной Беларуси 1921-1939 гг. / Д.В. Морозов // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 9 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2016. – С. 165–175.
 9. Морозов, Д.В. Материалы по охране памятников в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) в фондах архива научного центра культурного наследия Литвы / Д.В. Морозов // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 748–750.
 10. Морозов, Д.В. Охрана памятников и национальные стили в архитектуре Западной Беларуси 1921–1939 гг. / Д.В. Морозов // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – С. 206–212.
 11. Марозаў, Д. В. Дзейнасць кансерватара Ежы Рэмера па ахове помнікаў даўніны ў Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) / Д. В. Марозаў // Беларус. гіст. часоп. – 2017. – № 9. – С. 23–35.
 12. Морозов, Д.В. Материалы по охране памятников в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) в архивах Литвы и Польши / Д.В. Морозов // Весн. Брэсцкага ўн-та. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2017. – № 2. – С. 5–1
 13. Морозов, Д.В. Правовая основа и организационная структура охраны памятников в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Д.В. Морозов // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2017. – № 4. – С. 50–56.
 14. Морозов, Д.В. Профессор Юлиуш Клос и охрана памятников Западной Беларуси 1921–1939 гг. / Д.В. Морозов // Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию И.Е. Храповицкого, г. Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. / Верхнедвинский историко-краеведческий музей; редкол.: В.А. Ганский (гл. ред.), М.Г. Бембель, Т.С. Дмитриева [и др.]. – Минск: Белнаучкнига, 2017. – С. 139–143.
 15. Морозов, Д.В. Материалы съездов консерваторов Польши как источник по истории охраны памятников в Западной Беларуси на примере XXII съезда в Варшаве и Гродно 1937 г. / Д.В. Морозов // Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць, погляд у будучыню : да 25-годдзя адкрыцця спецыяльнасці «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» (па напрамках) на гістарычным факультэце БДУ : зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 27–28 чэрвеня 2017 г., Мінск / БДУ, Гістарычны фак., Каф. этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў ; рэдкал.: А.А. Гужалоўскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 149–155.
 16. Марозаў, Д.В. Cтаніслаў Лоранц – руплівец даўніны ў Заходняй Беларусі / Д.В. Марозаў // Беларус. гіст. часоп. – 2018. – № 8. – С. 30–42.
 17. Марозаў, Д.В. Нататкі да “Віленскага альбома” Cтаніслава Лоранца / Д.В. Марозаў // Беларус. гіст. часоп. – 2018. – № 9. – С. 33–38.
 18. Морозов, Д. В. Материалы по охране памятников на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.) в Польском государственном архиве столичного города Варшавы (Archiwum państwowe miastastołecznego Warszawy) / Д.В. Морозов // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі: зб. навук. арт. / уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) і [інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2018. – C.  289–294.
 19. Морозов, Д. В Учебная программа по дисциплине «Анимация в туризме» № УД-7529/уч. [Электронный ресурс] /   ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ // Д.В. Морозов. – Минск, 2019. – Режим доступа :  https://elib.bsu.by/handle/123456789/237443?mode=full – Дата доступа : 07.12.2019.
 20. Морозов, Д. В. Охрана памятников архитектуры в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : 24.00.03 / Морозов Дмитрий Викторович ; Белорусский государственный университет, 2019. – 22 с.
 21. Морозов, Д. В. Материалы по охране замка в Крево (1921–1939) в фондах архива научного центра культурного наследия Литвы / Д. В. Морозов // Крэва: гісторыя, археалогія, культурная спадчына: зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2020. – C. 153–159.
 22. Морозов, Д. В., Фридриксон Т. Белорусское этнокультурное наследие в турах для исландских туристов: пути применения, опыт, перспективы / Д. В. Морозов, Т. Фридриксон // Этнокультурное наследие Беларуси в XXI веке : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 18 июня 2021 г., / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; [редкол.: Т. А. Новогродский, И. В. Олюнина (отв. ред.) и др.]. − Минск : БГУ, 2021. − C. 122–127.
 23. Морозов, Д. В. Опыт и перспективы туристического развития территории бывшего лагеря Шталаг-352 в Масюковщине / Д. В. Морозов // Материалы первой международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты». г. Минск, 28 сентября 2021 г. – Минск : А. Н. Вараксин, 2021. – С. 191–197.
 24. Морозов, Д. В., Мох, Е. Н. Перспективы интеграции территории бывшего лагеря для советских военнопленных Шталаг–352 в туристические маршруты и образовательный процесс в Республике Беларусь / Д. В. Морозов, Е. Н. Мох // Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей / ГУО РИВШ; редкол.: В.А. Гайсёнок (пред.) [и др.]. – Минск: РИВШ. – 2021. – Вып. 21, ч. 2. Исторические и психолого-педагогические науки. – С. 77–85.
 25. Sargent Noyes R., Budzyński R., Filipchyk D., Jakubowski M., Marozau D., Veličkaitė V. “Baltic catacombs.” Translating corpisanti catacomb relic-sculptures between Rome, Polish Livonia, and the Lithuanian Grand Duchy circa 1750-1800” / R. Sargent Noyes, R. Budzyński, D. Filipchyk, M. Jakubowski, D. Marozau, V. Veličkaitė // [Электронный ресурс] / Open Research Europe 2021 – Режим доступа :  https://doi.org/10.12688/openreseurope.13259.1 – Дата доступа : 01.12.2021.
 26. Бординьон Э., Морозов, Д. В. Итальянские интернированные военные (IMI) в нацистском лагере Шталаг–352 в Масюковщине (1943–1944 гг.) / Э. Бординьон, Д. В. Морозов // Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. – – № 4. – С. 54–63.
 27. Морозов Д. В. Этномикология и фунготерапия: пути применения в агроэкотуризме / Д. В. Морозов // Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт : материалы XII Национальной науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 ноября 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.:  Л. М. Гайдукевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 80–
 28. Морозов Д. В., Се Цзинфу. Опыт развития сельского туризма в Китае / Д. В. Морозов, Цзинфу Се // Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт : материалы XII Национальной науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 ноября 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Л. М. Гайдукевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 90–
 29. Jiawei, W. Marozau, D. V. Tourism potential of Chinese castles / W. Jiawei, D.V. Marozau // Международные отношения: история, теория, практика : материалы ХII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 февр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 420-426.
 30. Морозов, Д. В., Скворчевский, Д. В. Использование национальных мест памяти в развитии военно-исторического туризма в Республике Беларусь : сборник материалов / Д. В. Морозов, Д. В. Скворчевский. – Минск : Колорград, 2022. – 343 с.
 31. Морозов, Д. В Учебная программа по дисциплине «Cultural Heritage of Belarus» № УД-10760/уч. от 30.06.2021 г. [Электронный ресурс] /  ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ // Д.В. Морозов. – Минск, 2022. – Режим доступа :  https://bsu.by/handle/123456789/285943  – Дата доступа : 05.09.2022.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 43, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках