Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
дацэнт кафедры
кандыдат гістарычных навук
дацэнт
  
Спецыяліст у галіне гісторыі міжнародных адносін і дыпламатыі, знешняй палітыкі і дыпламатыі Беларусі, сучасных міжнародных адносін. Апублікаваў больш за 40 навуковых прац.
Нарадзіўся 23 лютага 1965 г. у г. Мінску. У 1989 г. з адзнакай скончыў аддзяленне гісторыі гістарычнага факультэта БДУ. У 1990–1993 гг. вучыўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 1994 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя» на тэму «Беларуская эміграцыя. 90-я гады ХІХ ст. – 1917 г.» У 1993–2004 гг. працаваў у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі на розных пасадах (у тым ліку загадчыка аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін). У 1998–2007 гг. працаваў у Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуце на пасадзе дацэнта. У 2000 г. прысвоена званне дацэнта па спецыяльнасці «Гісторыя». З 2004 г. – дацэнт кафедры міжнародных адносін ФМА БДУ.
Узнагароджаны Ганаровай граматай БДУ за плённую навукова-педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў (2010 г.). За час выкладчыцкай дзейнасці распрацоўваў курсы і спецкурсы, чытаў лекцыі, праводзіў семінарскія і практычныя заняткі са студэнтамі і магістрантамі па шэрагу дысцыплін: гісторыя знешняй палітыкі Беларусі, актуальныя праблемы знешняй палітыкі краін Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі, знешняя палітыка Расіі, Украіна ў сістэме міжнародных адносін, месца і роль ўсходнееўрапейскіх краін у міжнародных адносінах.
Сфера навуковых інтарэсаў: міжнародныя адносіны і дыпламатыя, знешняя палітыка і дыпламатыя Беларусі, знешняя палітыка краін Еўропы, знешняя палітыка Расіі, знешняя палітыка Украіны.
Грамадская дзейнасць: намеснік загадчыка кафедры міжнародных адносін па навуковай рабоце.

Рэгіянальныя  падсістэмы міжнародных адносін
Вучэбная праграма   

Тэма 1. ЕЎРАПЕЙСКАЯ ПАДСІСТЭМА МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Тэма 2. ТРАНСФАРМАЦЫЯ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ПАДСІСТЭМЫ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Тэма 3. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ БЯСПЕКІ Ў КАНЦЫ ХХ – XXI ст.

Тэма 4. ПАЎНОЧНААМЕРЫКАНСКАЯ ПАДСІСТЭМА МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН У КАНЦЫ ХХ–XXI СТ.

Знешняя паітыка Расійскай Федэрацыі
Вучэбная програма    
Вучэбна-метадычны комплекс
Тэма 1: Асновы знешняй паітыкі Расійскай Федэрацыі

Знешняя палітыка краін Заходняй Еўропы у постбіпалярны перыяд 
Вучэбная праграма

 1. Ціхаміраў, А. В. Масавая эміграцыя і пачатак фарміравання беларускай дыяспары ў ЗША. 80-я гг. ХІХ ст. — 1914 г. / А. В. Ціхаміраў // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. — 1993. — № 4. — С. 46—52.
 2. Ціхаміраў, А. В. Ад Рыгі да Генуі / А. В. Ціхаміраў // Беларуская мінуўшчына. — 1997. — № 6. — С. 9—12.
 3. Тихомиров, А. В. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569—1795 гг. / А. В. Тихомиров // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 3. — С. 52—61.
 4. Тихомиров, А. В. Республика Беларусь — Евросоюз: от сотрудничества к охлаждению отношений (1992—1997 гг.) / А. В. Тихомиров // Европейский союз: история, политика, экономика, право: материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 17—18 декабря 1997 г.: сб. науч. тр. — Минск: Белгосуниверситет, 1998. — С. 56—62.
 5. Тихомиров, А. В. Брестский мир 1918 года и Беларусь / А. В. Тихомиров // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 2. — С. 44—57.
 6. Тихомиров, А. В. Взаимодействие Республики Беларусь с США: ретроспектива десятилетия (1991—2001 гг.) / А. В. Тихомиров // Вопросы внешней политики Республики Беларусь. — Минск: Б.и., 2001. — С. 20—27.
 7. Ціхаміраў, А. В. "Віленскае пытанне" у міжнародных адносінах 1918—1920 гг. / А. В. Ціхаміраў // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 3. — С. 37—45.
 8. Тихомиров, А. В. Проблемы белорусско-германских отношений в 1914—1922 гг. / А. В. Тихомиров // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 4. — С. 36—44.
 9. Ціхаміраў, А. В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.) / А. В. Ціхаміраў. — Мінск: Экаперспектыва, 2003. — 400 с.
 10. Тихомиров, А. В. Беларусь в международных отношениях 1772—2002 гг.: учебно-метод. комплекс / А. В. Тихомиров. — Минск: Веды, 2003. — 248 с.
 11. Тихомиров, А. В. Американский взгляд на мир и безопасность (на материалах Стратегии национальной безопасности США) / А. В. Тихомиров // Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Беларуси: материалы научных семинаров, январь — декабрь 2002 г. — Минск: Тесей, 2003. — С. 92—97.
 12. Тихомиров, А. В. Взаимоотношения БССР и РСФСР в 1919—1921 гг.: противоречивое партнерство / А. В. Тихомиров // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2003. — № 3. — С. 46—55.
 13. Тихомиров, А. В. Развитие связей между Беларусью и США в первой четверти ХХ в. / А. В. Тихомиров // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2005. — № 2. — С. 31—38.
 14. Тихомиров, А. В. Белорусский фактор в политике государств Антанты в 1914—1920 гг. / А. В. Тихомиров // Веснік БДУ. Серыя 3. История. Философия. Политология. Психология. Экономика. Право. — 2006. — № 1. — С. 12—16.
 15. Ціхаміраў, А. В. Балтыйскі вектар у беларускай палітыцы ў 1916—1920 гг. / А. В. Ціхаміраў // Журнал международного права и международных отношений. — 2006. — № 1. — С. 41—46.
 16. Ціхаміраў, А. В. Беларуска-ўкраінскія адносіны ў 1991—2006 гг. / А. В. Ціхаміраў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2007. — № 2. — С. 3—10.
 17. Ціхаміраў, А. В. Беларуска-латвійскія дачыненні: ад вытокаў да сучаснасці / А. В. Ціхаміраў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — №4. — С. 3—10.
 18. Тихомиров, А. В. Белорусская проблематика в политике Польши в 1918—1920 гг. / А. В. Тихомиров // Белоруссия и Украина: История и культура: ежегодник 2005—2006 / гл. ред. Б. Н. Флоря. — М.: Индрик, 2008. — С. 292—307.
 19. Ціхаміраў, А. В. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914—1991 гг.): зб. дакументаў і матэрыялаў: у 4-х т. / склад. А.Ф. Вялікі [і інш.] рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. — Мінск: Юніпак, 2008. — Т. 1: 1 жніўня 1914 — 18 сакавіка 1921 гг. Ч. 1—2. / А.В. Шарапа (составитель, член редколлегии)
 20. Ціхаміраў, А. В. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў. Т. 8 (1996—2000 гг.) / Склад. У. Е.Снапкоўскі [і інш.] — Мінск: выд. цэнтр БДУ, 2008. — 639 с.
 21. Тихомиров, А. В. Фактор Беларуси в процессе советско-польского мирного урегулирования 1920—1921 гг. / А. В. Тихомиров // Российские и славянские исследования. Выпуск III. — Минск: БГУ, 2008. — С. 93—100.
 22. Тихомиров, А. В. Беларусь и Россия в поисках новой формулы сосуществования / А. В. Тихомиров // Belarus-Perspektiven. — 2009. — № 45. — С. 2—3.
 23. Тихомиров, А. В. "Газовый аспект" белорусско-российских отношений в 1992—2008 гг. / А. В. Тихомиров // История и перспективы энергетического взаимодействия на постсоветском пространстве: материалы междунар. интернет-конференции 16—25 марта 2009 г. — Саратов: б.и., 2009. — С. 44—51.
 24. Тихомиров, А. В. Состояние белорусско-польского политического диалога в 2008 г. / А. В. Тихомиров // Проблемы внешней политики и безопасности: Беларусь — Польша: история и перспективы сотрудничества / редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.] — Минск: Тесей, 2009. — С. 83—89.
 25. Ціхаміраў, А. В. Пашырэнне Еўрапейскага саюза і яго ўплыў на польска-беларускія адносіны // Stosunki polsko-bialoruskie. T. 2. Spoleczestwo i polityka / Red. naukowa Jaczynski St., Peksa R. — Siedlce: Wyd-wo Akademii Podlaskiej, 2009. — С. 25—34.
 26. Тихомиров, А. В. Концептуальные подходы руководителей Республики Беларусь к проблеме развития белорусско-российских отношений в 1991—1995 гг. / А. В. Тихомиров // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2009. — №4 . — Ч.1. — С. 195—199.
 27. Тихомиров, А. В. Состояние политического диалога между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой в 1992—2009 гг. / А. В. Тихомиров // Беларусь — Турция: пути сотрудничества: материалы международной научно-практической конференции, г. Минск, 8 декабря 2009 г. — Минск: Изд-во "Четыре четверти", 2010. — С. 43—47.
 28. Тихомиров, А. В. Европейский союз как актор международных отношений в Европе / А. В. Тихомиров // Беларусь и современная Европа: политика, экономика, культура: материалы науч. семинаров 2008—2009 гг. / редкол. А. Зам, В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. — С.6—18.
 29. Тихомиров, А. В. Украина и НАТО / А. В. Тихомиров // НАТО: вызовы настоящего и будущего: материалы междунар. семинара, Минск, 10 декабря 2009 г. / редкол. А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — С. 29—39.
 30. Тихомиров, А. В. Позиция ЕС по вопросу использования водных ресурсов Центральной Азии / А. В. Тихомиров // Водно-энергетические ресурсы Центральной Азии: основные проблемы и перспективы: сборник материалов международной научной интернет-конференции, Саратов, 14—19 октября 2009 г. — Саратов: Б.и., 2010. — С. 7—10.
 31. Тихомиров, А. В. Белорусско-украинские отношения в 1991—2009 гг. / А. В. Тихомиров // Труды факультета международных отношений: научный сборник; редкол: В. Г. Шадурский [и др.]. Выпуск I. — Минск: Тесей, 2010. — С. 43—46.
 32. Тихомиров, А. В. Политические аспекты польско-белорусских отношений в 2009—2010 гг. / А. В. Тихомиров // Беларусь — Польшча: два дзесяцігоддзі міждзяржаўных зносін: матэрыялы беларус-пол. круглага стала / рэдкал. В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) і інш. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. — С.11—17.
 33. Тихомиров, А. В. Белорусско-российские отношения в контексте корректировки политической системы Российской Федерации / А. В. Тихомиров // Беларусь в интеграционных проектах / А. К. Акулик [и др.].; науч. ред. В. А. Бобков; Ин-т экономики НАН Беларуси. — Минск: Беларус. навука, 2011. — С.43—57.
 34. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / Ю. И. Малевич [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — 84 с.
 35. Тихомиров, А. В. Политические аспекты белорусско-турецкого взаимодействия в 2010 г. / А. В. Тихомиров // Беларусь — Турция: Пути сотрудничества: материалы второй междунар. научно-практ. конф., 25 февр. 2011. — С.53—58.
 36. Тихомиров, А. В. К вопросу о критериях идентичности белорусов / А. В. Тихомиров // Журнал международного права и международных отношений. — 2011. — №2. — С.71—72.
 37. Тихомиров, А. В. Отношения Беларуси и США в XX веке: историческая ретроспектива / С. А. Лашкевич, А. В. Тихомиров. — Минск: Право и экономика, 2011. — 60 с.
 38. Тихомиров, А. В. Основные тенденции международного развития современной системы международных отношений / А. В. Шарапо, А. В. Русакович, А. В. Тихомиров, М. В. Шевелева // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвященной 90-летию Белорус. гос. университета, Минск, 28 окт. 2011 г.; редкол. В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2011. — С.61—64.
 39. Ціхаміраў, А. В. Знешнепалітычная дзейнасць / А. В. Ціхаміраў // Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.6. Беларусь у 1946—2009 гг. / Л. Лыч [і інш.].; рэд. калегія: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Современная школа, Экоперспектива, 2011. — С. 669—679.
 40. Тихомиров, А. В. Военная проблематика в системе глобальной безопасности на современном этапе / А. В. Тихомиров, А. В. Шарапо // Журнал международного права и международных отношений. — 2012. — № 2. — С.45—51.
 41. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь: итоги двадцати лет / А. В. Тихомиров // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзя Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве, сяброўстве і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. : матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 30—46.
 42. Тихомиров, А.В. Развитие политического диалога между Республикой Беларусь и США в конце 1991 – начале 1994 гг. / А.В. Тихомиров // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Выпуск 3. Минск: БГУ, 2013. С.67–71.
 43. Тихомиров, А.В. Отношения Россия – НАТО в 1991–2012 гг. / А.В. Тихомиров // Международная безопасность и НАТО в меняющемся мире : сб. материалов международного семинара, Минск, 13–14 дек. 2012 г., 14 марта 2012 г. / Под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск : РИВШ, 2013. – 128 с. – С.71–92.
 44. Тихомиров, А.В. Место США в современных международных отношениях и состояние белорусско-американских отношений / А.В. Тихомиров / Международная безопасность и НАТО в меняющемся мире : сб. материалов международного семинара, Минск, 13–14 дек. 2012 г., 14 марта 2012 г. / Под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск : РИВШ, 2013. – 128 с. – С.108–116.
 45. Тихомиров, А.В. Состояние европейской интеграции на современном этапе / А.В. Тихомиров // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — 351 с. – С.57–58.
 46. Тихомиров, А.В. Белорусско-эстонские отношения в 1991–2013 гг. / А.В. Тихомиров // Международная безопасность и НАТО в современном мире : материалы междунар. семинара, Минск, 5–6 декабря 2013 г. / Под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2014. – 116 с. С.102–110.
 47. Тихомиров, А.В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. / А.В. Тихомиров. – Минск : Право и экономика, 2014. – 278 с.
 48. Тихомиров, А.В. Формирование исторического нарратива Великого княжества Литовского в белорусской исторической науке / А.В. Тихомиров // Труды факультета международных отношений. Науч. сб. Вып. V. Гл. ред. В.Г. Шадурский. – Минск: БГУ, 2014. – С. 70–75.
 49. Тихомиров, А.В. Белорусские внешнеполитические приоритеты в контексте участия в интеграционных процессах: взгляды власти и общества / А.В. Тихомиров // Современные евразийские исследования. Вып.1. – Саратов, 2014. – С.24–30.
 50. Тихомиров, А.В. Украинский кризис и Беларусь: итоги года / А.В. Тихомиров // Беларуска-польскія адносіны: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы Міжнар. круглага стала, Мінск, 30 кастр. 2014 г. – рэдкал. : В.Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2015. – 114 с. – С. 69–84.
 51. Тихомиров, А.В. Подходы основных акторов к развитию ОДКБ после 2014 г. (Россия, Беларусь, Казахстан) / А.В. Тихомиров // ОДКБ и планирование на случай чрезвычайных обстоятельств после 2014 года / Е.Ф. Довгань, А.В. Русакович (ред.). – Женева – Минск, 2015. С. 39–71.
 52. Тихомиров, А.В. История международных отношений / С.Ф. Свилас, А.В. Тихомиров, В.В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2015. – 463 с.
 53. Тихомиров, А.В. Возможности и проблемы реализации внешней политики Республики Беларусь на современном этапе / А.В. Тихомиров // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIV Международной научной конференции, посвященной 20-летию факультета международных отношений Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015.
 54. Тихомиров, А.В. История международных отношений. Т. 4. Ч. 2. / А.В. Тихомиров, В.В. Фрольцов. – Минск: БГУ, 2016.
 55. Tihomirov, A. Approaches of the Main Actors in the Development of CSTO after 2014 / A. Tihomirov // Collective Security Treaty Organization and contingency planning after 2014. – Geneva – Minsk, 2016. – P. 35–62
 56. Тихомиров, А.В. Нарратив Великого княжества Литовского в белорусской исторической политике / А.В. Тихомиров // Lietuvos ir Baltarusios istorijos politika. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – P. 80–112.
 57. Тихомиров, А.В. Взаимодействие Республики Беларусь с ООН (1991–2015 гг.) / А.В. Тихомиров // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития. – Вып. 3. – 2015. – С. 261–276.
 58. Тихомиров, А.В. Белорусско-украинские отношения в условиях кризиса в Украине (2013–2016 гг.) / А.В. Тихомиров // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016.
 59. Тихомиров, А.В. Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.) / А. В. Тихомиров. – Минск: БГУ, 2017. – 208 с. (монография)
 60. Тихомиров, А.В. Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов / Ред.- сост. Д.А. Дегтярев, К.П. Курылев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017.  – 408 с.
 61. Тихомиров, А.В. История международных отношений. Т. 4. Ч. 3. / А.В. Тихомиров, В.В. Фрольцов, Л.М. Хухлындина. – Минск: БГУ, 2017. – 403 с.
 62. Тихомиров, А.В. Белорусско-казахстанские отношения в условиях углубления евразийской интеграции / А.В. Тихомиров // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей / сост. Е. А. Достанко; Центр международных исследований ФМО БГУ. – Вып. 4. – Минск, 2016. – С.184–196.
 63. Тихомиров, А.В. Польша в исторической политике Беларуси (ХХ – начало XXI вв.) // А.В. Тихомиров // Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь : материалы междунар. круглых столов, Минск, окт. — нояб. 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. — С. 79–82.
 64. Тихомиров, А.В. Отношения Россия – НАТО в 2015–2016 гг. / А.В. Тихомиров // Международная безопасность и НАТО в 2016 г.: сб. материалов международного семинара, Минск, 15 дек. 2016 г. / Под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 68–81.
 65. Тихомиров, А.В. Белорусско-российские отношения на современном этапе // А.В. Тихомиров // Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах: Тэзісы выступленняў. – Мінск: Беларус. навука, 2017. – С. 46. (тезисы)
 66. Тихомиров, А.В. Франко-российские отношения в период президентства Ф.  Олланда / Я.А. Ненартович, А.В. Тихомиров // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017.
 67. Тихомиров, А.В. Основные черты политического взаимодействия Республики Беларусь с Латвийской Республикой в 1991–2017 гг. / А. Тихомиров // Латвия – Беларусь. 1918 – 2018 : [коллективная монография] / редкол. М. Королёв [гл. ред.] и др. – Минск : Четыре четверти, 2018. – 184 с. – С. 288–294. (раздел в коллективной монографии)
 68. Тихомиров, А.В. Экономические взаимоотношения Беларуси и Латвии / А. Тихомиров, Я. Перевалов // Латвия – Беларусь. 1918 – 2018 : [коллективная монография] / редкол. М. Королёв [гл. ред.] и др. – Минск : Четыре четверти, 2018. – 184 с. – С.305–316. (раздел в коллективной монографии)
 69. Тихомиров, А.В. История международных отношений. В 4 ч. Т. 4. Кн. 4 / А.В. Тихомиров, В.В. Фрольцов, Л.М. Хухлындина. – Минск : БГУ, 2018. – 403 с. 
 70. Tsikhamirau, A.V. The significance of Eurasian and European integrations in the foreign policy of the Republic of Belarus (1991–2017) / A.V. Tsikhamirau // Journal of the Belarusain State University. International Relations. – 2018. – N 1. – P.18–29. 
 71. Тихомиров, А.В. Союзное государство в современных условиях: основные результаты и проблемы развития / А.В. Тихомиров // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 134 с. – С. 22–29. 
 72. Тихомиров, А.В. Польский исторический нарратив конца XVIII — первой четверти ХХ в. в историографии Республики Беларусь Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 134 с. – С. 86-93.
 73. Тихомиров, А.В. Изучение проблем внешней политики Республики Беларусь на кафедре международных отношений / А.В. Тихомиров // Исследование международных отношений в Республике Беларусь : состояние и перспективы : материалы республ. научно-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры междунар. отношений БГУ (г. Минск, 6 окт. 2017 г.) / редколл. : М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2018. – С. 43–48.
Як звязацца: тэл.: +375 17 209 57 37, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках