Подождите, идет загрузка сайта ...

 

Кафедра міжнародных адносін
Дацэнт
кандідат гістарычных навук
дацэнт

 

 

Нарадзіўся ў 1978 г. у вёсцы Глебкавічы Мінскага раёна Мінскай вобласці. У 1995 г. скончыў Мсціжскую сярэднюю школу Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. У 1995–1996 гг. працаваў у Мсціжскай сярэдняй школе на пасадзе лабаранта. У 1996–2002 гг. – студэнт аддзялення міжнародныя адносіны факультэта міжнародных адносін БДУ. З 2002 г. па 2005 г. – аспірант кафедры міжнародных адносін БДУ. У 2005–2009 гг. – выкладчык, ст. выкладчык кафедры агульнанавуковых дысцыплін гуманітарнага факультэта БДУ. З 2009 г. працуе на кафедры міжнародных адносін БДУ. У 2015 г. паспяхова абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці «07.00.15 – Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі» на тэму «Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586–1598 гг.)». У 2015 г. абраны па конкурсе на пасаду дацэнта. Адначасова з'яўляецца намеснікам загадчыка кафедры па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце. Валодае нямецкай і чэшскай мовамі.

На кафедры міжнародных адносін чытае лекцыі па дысцыплінах: «Гісторыя міжнародных адносін» і «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». Аўтар больш за 50 навуковых прац па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі ВКЛ у другой палове XVI ст., а таксама знешняй палітыкі і дыпламатыі Беларусі ў XX – пачатку XXI ст.

За час працы ў БДУ неаднаразова павышаў кваліфікацыю на базе РІВШ і Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. У 2006 –2007 гг. заняў 3 месца ў штогадовым конкурсе БДУ «Лепшы куратар года». У 2015 г. за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў адзначаны падзякай БДУ.

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь
  Тыпавая праграма    Вучэбная праграма  

Рэгіянальныя падсістэмы міжнародных адносін
Вучэбная праграма

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі
 Тыпавая праграма     Вучэбная праграма

 1. Лашкевіч, С.А. Узаемаадносіны паміж Польшчай і ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай / С.А.Лашкевіч // Беларусь і свет: Альманах. Т. 5 / Пад. рэд. Л. Лойкі – Мн.: ТАА «ЦІПР», 2003 г. – С. 34–38.
 2. Лашкевіч, С.А. Асаблівасці арганізацыі дыпламатычнах служб ВКЛ і Польшчы ў другой палове XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Проблемы экономики, управления и образования: Тезисы научных докладов преподавателей и аспирантов на VIII научно-практической конференции Учреждения образования ЧИУиП. Минск, 26–27 апреля 2004 г. / Под ред. А.Е. Михневича. – Минск: ЧИУиП, 2004. – С. 121–122.
 3. Лашкевіч, С.А. Дыпламатычныя адносіны Вялікага княства Літоўскага з Расіяй і Швецыяй у першы год паўночнай вайны (1655–1660 гг.) / С.А. Лашкевіч // Право Беларуси: истоки, традиции, современность / Материалы научно-практической конференции, г. Новополцк, 21–22 мая 2004 г. Новолоцк: ПГУ, 2004 г. (Ч. 1–312 с.), – С. 32–35.
 4. Лашкевіч, С.А. Знешнепалітычная праграма Вялікага княства Літоўскага ў часы першага «Бескаралеўя» 1572–1573 г. / С.А. Лашкевіч // IX Республиканская научная конференция студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС-2004»: Тезисы докладов: в 8 ч. Ч. 1 / Под ред. д-ра пед. наук, проф. А.И. Жука. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 26–28.
 5. Лашкевіч, С.А. Інстытут гетманства Вялікага княства Літоўскага ў знешнепалітычным механізме Рэчы Паспалітай у 1569–1667 гг. / С.А. Лашкевіч // Праблемы сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і прававога развіцця грамадства ў кантэксце агульнаеўрапейскіх і сусветных інтэграцыйных працэсаў: Матэрыялы міжнароднай навукова-папулярнай канферэнцыі маладых навукоўцаў і студэнтаў. Мінск, 14 мая 2004 г. / Пад рэд. С.Ф. Сокала, А.У. Руцкага. – Мн: НА ТАА «БІП-С», 2004. – С. 82–83.
 6. Лашкевіч, С.А. Спецыфіка арганізацыі дыпламатычных служб Вялікага княства Літоўскага і Польшчы ў другой палове XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов II Республиканской научной конференции, Минск, 17–18 декабря 2003 г. / Редкол.: А.В. Шарапо, Е.А. Достанко, В.М. Руденков и др. – Мн.: РИВШ, 2004. – С. 20–21.
 7. Лашкевіч, С. А. Знешнепалітычныя інтарэсы шляхты Вялікага княства Літоўскага і механізм іх рэалізацыі ў 60—70-я гг. XVI ст. / С. А. Лашкевіч // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2004. — № 2. — С. 62—64.
 8. Лашкевич, С. А. Из истории дипломатических отношений между Великим княжеством Литовским и Молдавским княжеством (сер. XIV—XVI вв.) / С. А. Лашкевич // Беларусь—Молдова: взгляд молодежи в третье тысячелетие: материалы международной научно-практической конференции, 28—29 апреля 2004 г. — Кишинев: Vector, 2004. — С. 54—61.
 9. Лашкевіч, С.А. Асаблівасці арганізацыі дыпламатычнах служб ВКЛ і Польшчы ў другой палове XVI ст. / С.А.Лашкевіч // Проблемы экономики, управления и образования: Тезисы научных докладов преподавателей и аспирантов на VIII научно-практической конференции Учреждения образования ЧИУиП. Минск, 26–27 апреля 2004 г. / Под ред. А.Е. Михневича. – Минск: ЧИУиП, 2004. – С. 121–122.
 10. Лашкевіч, С.А. Дыпламатычныя адносіны Вялікага княства Літоўскага з Расіяй і Швецыяй у першы год паўночнай вайны (1655–1660 гг.) / С.А. Лашкевіч // Право Беларуси: истоки, традиции, современность / Материалы научно-практической конференции, г. Новополцк, 21–22 мая 2004 г. Новолоцк: ПГУ, 2004 г. (Ч. 1–312 с.), – С. 32–35.
 11. Лашкевіч, С.А. Узаемаадносіны Вялікага княства Літоўскага і Польшчы ў складзе Рэчы Паспалітай у беларускай гістарыяграфіі міжваеннага перыяду (1919–1941 гг.) / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов III Республиканской научной конференции, Минск, 28–29 октября 2004 г. / Редкол.: А.В. Шарапо, Е.А. Достанко, В.М. Руденков и др. – Мн.: РИВШ, 2004. – С. 151–152.
 12. Лашкевіч, С.А. Захаванне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай у 1569–1795 гг. / С.А. Лашкевіч // I Машеровские чтения. 2. Гуманитарные науки. Материалы региональной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 5 мая 2005 г. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – C. 167–169
 13. Лашкевіч, С. А. Дыпламатычная служба Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. / С. А. Лашкевіч // Журнал международного права и международных отношений. — 2005. — № 4. — С. 63—66.
 14. Лашкевіч, С. А. Адасобленасць знешнепалітычных інтарэсаў Вялікага княства Літоўскага ад інтарэсаў Польшчы ў 1569—1600 гг. / С. А. Лашкевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1. — 2005. — № 4 (35). — С. 19—28.
 15. Лашкевіч, С. А. Прававое афармленне арганізацыі дыпламатычнай службы Вялікага княства Літоўскага і яе знешнепалітычнай дзейнасці ў 1569—1588 гг. / С. А. Лашкевіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D. Экономические и юридические науки. — 2005. — № 8. — С. 147—152.
 16. Лашкевіч, С.А. Захаванне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай у 1569–1795 гг. / С.А. Лашкевіч // I Машеровские чтения. 2. Гуманитарные науки. Материалы региональной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 5 мая 2005 г. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – C. 167–169
 17. Лашкевіч, С.А. Знешнепалітычная дзейнасць Л. Сапегі падчас трэцяга бескаралеўя 1587 года / С.А. Лашкевіч // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы IV международной научной конференции (Гомель, 26–27 мая 2005 г.) / под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: УО ГГТУ им. П.О. Сухого, 2005. – С. 277–279.
 18. Лашкевіч, С.А. Канцылярыя як цэнтральны орган кіравання знешнепалітычнай дзейнасцю Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире: материалы IV Республиканской научной конференции, Минск, 28 сентября 2005 г. / Редкол.: А.В. Шарапо, Е.А. Достанко, В.М. Руденков и др. – Мн.: РИВШ, 2005. – С. 42–44.
 19. Лашкевіч, С. А. Усходні накірунак знешнепалітычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага падчас першага бескаралеўя (1572—1574 гг.) / С. А. Лашкевіч // Юридический журнал. — 2005. — № 2. — С. 60—62.
 20. Лашкевич, С. А. Основы организации дипломатической службы Великого княжества Литовского и её правовое регулирование во второй половине XVI в. / С. А. Лашкевич // Нравственные основы теории государства и права: материалы международной научной конференции, Москва, 3 февраля 2005 г. — М., 2005. — С. 155—159.
 21. Лашкевич, С.А. Правовые нормы статута 1588 года, регулирующие дипломатическую деятельность Великого княжества Литовского в конце XVI века / С.А. Лашкевич // Основы государственного управления: материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых (Минск, 12 апреля 2005 г.) / под общ. ред. И.И. Ганчеренка. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – С. 242–244.
 22. Лашкевіч, С. А. Параўнаўчы аналіз арганізацыі дыпламатычных служб Вялікага княства Літоўскага і Польшчы ў другой палове ХVI ст. / С. А. Лашкевіч // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Выпуск 9: Юридические науки. — Новополоцк: ПГУ, 2005. — С. 11—15.
 23. Лашкевіч, С.А. Праблема размеркавання знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Польшчай у 1569–1686 гг. / С.А. Лашкевіч // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества: Материалы VIII международной научно-методической конференции. Ч. 2. – Мн.: ЗАО «Современные знания», 2005. – С. 80–82.
 24. Снапковский В., Лашкевич С. Федеративные проекты объединения Речи Посполитой и Московского государства в конце XVI–начале XVII ст. /В. Снапковский, С. Лашкевич // Беларусь – Польша: путь к сотрудничеству: Материалы междунар. научной конф., Минск, 11 ноября 2004 г. / Редкол.: А. Шарапо, С. Тэцлав, В. Шадурский и др. – Мн.: БГУ, 2005. – С. 4–9.
 25. Лашкевіч, С.А. Юрыдычнае афармленне знешнепалітычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў 1569–1588 гг. / С.А. Лашкевіч // Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы и перспективы: материалы V межвуз. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, 21 апр. 2005 г., Гродно / отв. ред. О.Н. Толочко. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 135–137.
 26. Лашкевіч, С. А. Дыпламатыя Льва Сапегі ў 1590—1600 гг./ С. А. Лашкевич // Леў Сапега (1557—1633 гг.) і яго час: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 139—142.
 27. Лашкевіч, С.А. Знешнепалітычная актыўнасць Вялікага княства Літоўскага пасля заключэння Люблінскай уніі (1569–1600 гг.) : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.15 / С.А. Лашкевіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2007. – 24 с.
 28. Буденис, Е., Лашкевич, С. Современные внешнеполитические концепции США / Е. Буденис, С. Лашкевич // Сборник тезисов 64-й научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов факультета международных отношений. Минск, 25 апреля 2007 г. / Редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. ― Минск, 2007. ― С. 34–35.
 29. Клентак, В., Лашкевич, С. Беженцы – актуальная проблема современности. Пути её решения / В. Клентак, С. Лашкевич // Сборник тезисов 64-й научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов факультета международных отношений. Минск, 25 апреля 2007 г./ Редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. ― Минск, 2007. ― С. 42–43.
 30. Расол, М., Лашкевич, С. Испано-американская война 1898 г. / М. Расол, С. Лашкевич // Сборник тезисов 64-й научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов факультета международных отношений. Минск, 25 апреля 2007 г./ Редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. ― Минск, 2007. ― С. 45–46.
 31. Тозик, С., Лашкевич, С. Белорусско-кубинские отношения (1992–2007 гг.) / С. Тозик, С. Лашкевич // Сборник тезисов 64-й научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов факультета международных отношений. Минск, 25 апреля 2007 г./ Редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. ― Минск, 2007. ― С. 46–47.
 32. Лашкевіч, С.А. Знешнепалітычная дзейнасць Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. у ацэнках расійскай дарэвалюцыйнай і савецкай гістарыяграфіі / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск: 30 окт. 2009 г. / редкол.: В.Г. Шадурский и др. – Минск: Тесей, 2009. – С. 38–39.
 33. Лашкевич, С. А. Африка в современном мире / С. А. Лашкевич, А. А. Челядинский // Белорусский государственный университет. — Минск: Право и экономика, 2010. — 321 с.
 34. Лашкевіч, С. А. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. / С. А. Лашкевіч // Беларускі дзяржаўны універсітэт: Серыя "Гуманітарныя навукі". — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 126 с.
 35. Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага княства Літоўскага (1569—1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. — Минск: БДУ, 2010. — 116 с.
 36. Лашкевіч, С.А. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага апошняй трэці XVI ст. у ацэнках польскай гістарыяграфіі / С.А. Лашкевіч // Беларусь  в  современном  мире  :  материалы  IX  Между- нар.  науч.  конф.,  посвящ.  89-летию  образования  Белорус.  гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2010. — С. 38–39.
 37. Лашкевич, С. А. Отношения Беларуси и США в XX веке: историческая ретроспектива / С. А. Лашкевич, А. В. Тихомиров; Белорусский государственный университет. — Минск : Право и экономика, 2011. — 60 с. — (Серия "Гуманитарные науки").
 38. Краткий справочник политических партий мира / сост. В. А. Лашкевич, С. А. Лашкевич. — Минск: Право и экономика, 2011. — 348 с. — (Серия "Гуманитарные науки").
 39. Лашкевіч, С.А. Руская дарэвалюцыйная, савецкая і сучасная расійская гістарыяграфія па знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы канца XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Труды факультета международных отношений : науч. сб. Вып. III / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – С. 11–17. 
 40. Лашкевіч, С.А. Дыпламатычныя адносіны Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы падчас трэцяга “бескаралеўя” у Рэчы Паспалітай / С.А. Лашкевіч // Журнал международного права и международных отношений. – 2012. – №3. – С. 66–71. 
 41. Лашкевіч, С. А. Прадстаўніцтва Вялікім княствам Літоўскім знешнепалітычных інтарэсаў Шведскага Каралеўства ў Маскоўскай дзяржаве ў 1592—1596 гг. / С. А. Лашкевіч // Молодежный сборник научных статей "Научные стремления" (2012). Выпуск первый (№1) / ООО "Лаборатория интеллекта" и Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. — Минск: Белорусская наука, 2012. — С. 38—42.
 42. Лашкевіч, С. А. Лiтоўская і ўкраінская гістарыяграфія па знешнепалітычнай дзейнасці Вялікага Княства Літоўскага другой паловы XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Молодежный сборник научных статей "Научные стремления" (2012). Выпуск второй (№2) / ООО "Лаборатория интеллекта" и Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. — Минск: Белорусская наука, 2012. — С. 28—31.
 43. Лашкевіч, С. А. Дыпламатычная дзейнасць Вялікага Княства Літоўскага на маскоўскім накірунку ў 1592—1596 гг. / С. А. Лашкевіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные и социальные науки. — 2012. — № 9. — С. 28—35.
 44. Лашкевіч, С.А. Апошняя дыпламатычная місія М. Гарабурды ў Маскоўскую дзяржаву (1585–1586 гг.) / С.А. Лашкевіч // Молодежный сборник научных статей «Научные  стремления» (2012). Выпуск третий (№3) / ООО «Лаборатория интеллекта» и Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. – Минск : Белорусская наука, 2012. – С. 10–13.
 45. Лашкевіч, С.А. Гандлёва-эканамічная праблематыка ў адносінах ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы ў канцы XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы V междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 22 мая 2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2012. – С. 114–116.
 46. Лашкевіч, С.А. Дакументальныя крыніцы па дыпламатычным адносінам Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы канца XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Молодежный сборник научных статей «Научные  стремления» (2012). Выпуск третий (№3) / ООО «Лаборатория интеллекта» и Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. – Минск : Белорусская наука, 2012. – С. 14–20.
 47. Лашкевіч, С.А. Знешнепалітычная пазіцыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы ў 1597–1598 гг. / С.А. Лашкевіч // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2012. – №2. – С. 7–10.
 48. Лашкевіч, С.А. Перамір’е 1587 г. паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай: сепаратызм альбо абарона ўласных знешнепалітычных інтарэсаў? / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 46–47.
 49. Лашкевіч, С.А. Перамір’е 1591 г. Рэчы Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай і пазіцыя Вялікага Княства Літоўскага / С.А. Лашкевіч // политико-правовые и философские проблемы суверенитета : тезисы докладов Республиканской научной конференции (Минск, 23–24 ноября 2012 года). В 2 ч. Ч. 2 / Ин-т парламентаризма и предпринимательства, Каф. Политологии. – Минск : Иппокрена, 2012. – С. 9–12.
 50. Лашкевіч, С.А. Перыядызацыя і стан распрацоўкі праблематыкі дыпламатыі ВКЛ на маскоўскім накірунку ў XVI ст. / С.А. Лашкевіч // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы V междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 22 мая 2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2012. – С. 269–270.
 51. Лашкевіч, С.А. Узаемаадносіны Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы падчас элекцыйнага і каранацыйнага соймаў ў Рэчы Паспалітай (30 чэрвеня 1587 г. – 30 студзеня 1588 г.) / С.А. Лашкевіч // Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 7 / редкол. : А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. – С. 117–122.
 52. Лашкевіч, С.А. Шляхам міру і паразумення : дыпламатыя ВКЛ напярэдадні і падчас заключэння перамір'я 1591 года паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай / С.А. Лашкевіч // Беларуская думка. – 2012. – №11. – С. 75–80.
 53. Лашкевич, С.А. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых, дипломных и магистерских работ : для студентов фак. междунар. отношений, обуч. по спец. 1–23 01 01 «Международные отношения» / С.А. Лашкевич., А.В. Шарапо. – Минск: БГУ, 2012. – 39 с.
 54. Лашкевіч, С.А. Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586–1598 гг.)  : дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.15 / С.А. Лашкевіч. – Мінск, 2013. – 138 л.
 55. Лашкевіч, С.А. Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586–1598 гг.)  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.15 / С.А. Лашкевіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2014. – 24 с.
 56. Лашкевіч, С. А. Вільня і Масква ў канцы XVI ст.: дыпламатыя кампрамісаў / С. А. Лашкевіч. – Мінск : БДУ, 2016. – 127 с.
 57. Лашкевич, С. А. Из истории белорусской дипломатии / С. А. Лашкевич // Белорусская дипломатия : для сред. и ст. шк. возраста / А. Ю. Жерносек [и др.]. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 2017. — С. 3–21. 
 58. Лашкевіч, С. А. Праблема суб’ектнасці Вялікага княства Літоўскага ў міжнародных адносінах пасля падпісання Люблінскай вуніі 1569 г.: сучасны погляд / С.А. Лашкевіч // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017.
 59. Лашкевіч, С.А. Даследванне праблем знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага XIII–XVIII ст. на кафедры міжнародных адносін БДУ / С.А. Лашкевіч // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы: мат. Респ. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры международных БГУ (г. Минск, 6 окт. 2017 г.) / редкол. : М.Э. Чесновский (пред.) (и др.); Факультет международных отношений БГУ. – Минск: Четыре четверти, 2018. — С. 34–37.
Кантакты: тэл.:  +375 17 209 57 37, факс: +375 17 209 57 42 e-mai: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках