Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Старшы выкладчык
 
 

Адукацыя:

- першае вышэйшае: Беларуская дзяржаўная політэхнічная акадэмія, прыборабудаўнічы факультэт, спецыяльнасць – інжынер-механік 1989-1994,
другое вышэйшае: МДЛУ ФЗЕЯ, перакладчык-рэферэнт англійскай і італьянскай мовы 1994-1998,
аспірантура МДЛУ спец. 10.02.19 «Тэорыя мовы» 2001-2004.

- старшы выкладчык кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі БДУ з 2000 г.;

- старшы выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей з 2007;

Сфера навуковых інтарэсаў:
Праца над дысертацыяй «Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва рускамаўнай версіі тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1».

Вынікі дысертацыйнага даследавання дакладваліся:

на пасяджэннях кафедры маўлення і тэорыі камунікацыі (МДЛУ), кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі (БДУ), кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей (ФМА БДУ);
на 18 міжнародных навуковых і навукова-практычных канферэнцыях: «Мова і соцыум» (Мінск, 1-2 снежні 2000 г., 6-7 снежні 2002 г., 1-2 снежні 2006 г., 16-17 лістапада 2015 .), штогадовай навуковай канферэнцыі выкладчыкаў і аспірантаў МДЛУ (Мінск, 16–17 крас. 2002 г.), «Камунікатыўныя стратэгіі» (Мінск, 28–29 мая 2003 г.), «Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне Мінск, 30 кастрычніка 2008 г., 30 кастрычніка 2009 г., 29 кастрычніка 2010 г., 28 кастрычніка 2011 г., 30 кастрычніка 2012 г., 30 кастрычніка 2013 г., 30 кастрычніка 2014 г., 30 кастрычніка 2015 г.) , «Журналістыка-2013» ​​(Мінск, 5-6 снежня 2012 г.), «Журналістыка-2014» (Мінск, 4-5 снежня 2013 г.), «Журналістыка-2015» (Мінск, 12-13 лістапада); «Камунікацыя ў сацыяльна-гуманітарных ведах, эканоміцы, адукацыі. Арганізацыйная камунікацыя - 2016» (Мінск, 7-9 красавіка 2016 г.);
на міжвузаўскім круглым стале «Прафесійна-арыентаванае навучанне міжкультурнай камунікацыі» (Мінск, РІВШ, 2011 г.),
на навуковым семінары кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі БДУ (чэрвень 2012 г. семінар па "Discourse studies" з удзелам прафесара Каліфарнійскага ўніверсітэта Сан Бернардына Уэндзі Сміт).
Выконваемыя абавязкі:
адказная за правядзенне навучальнай моўнай практыкі (англійская мова).

 • Замежная мова другая (агульнае валоданне) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (1 семестр)
 • Замежная мова другая (для прафесійнай дзейнасці 1) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (2, 3 , 4 семестр)
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (другая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5-7 семестр)
 • Тэорыя і практыка перакладу па замежнай мове (другой) (ф) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 "Міжнародныя адносіны" (5 семестр)

Асноўныя вынікі дысертацыі апублікаваны ў 27 навуковых работах, з якіх 5 – артыкулы ў адпаведнасці з п. 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь (агульным аб'ёмам 3,0 аўтарскіх лістоў), 4 − артыкулы ў іншых навуковых часопісах і зборніках навуковых прац, 18 - артыкулаў у зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый.

 1. Туркина, О. А. Соотношение актуализации дискурс-категорий «Я» и «Другие» в дискурс-картинах мира участников телешоу «Последний герой 1» / О. А. Туркина // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы :матэрыялы 15 міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 5–6 снеж. 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [іінш.]. – Мінск, 2013. – С. 256–257.
 2. Туркина, О. А. Проблема формирования языковой личности в процессе обучения иностранным языкам / О. А. Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2013 г. / Белорус. гос. ун-т;редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 231–232. 
 3. Туркина, О. А Социализация и индивидуализация дискурс-картин мира индивидов в дискурсе конфронтации-соперничества (на материале игрового реалити-шоу «Последний герой 1» / О. А. Туркина // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы :матэрыялы 16 міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 4–5 снеж. 2014 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [іінш.]. – Мінск, 2014. – С. 358 – 360. 
 4. Туркина, О. А. Научная картина мира и преподавание иностранных языков / О. А. Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы VIIIмеждунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2014 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 174 − 176. 
 5. Туркина, О. А. Модели неэффективной коммуникации в контексте соперничества на материале дискурса телеигры / О. А. Туркина // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2015. − №5. – С. 96−105. 
 6. Туркина, О. А. Перспективы моделирования дискурс конфронтации-соперничества как идеи, феномена и деятельности / О. А. Туркина // Филология и человек. – Барнаул, 2016. − №1 . – С. 136 – 144. 
 7. Туркина, О. А. Вербальный анализ дискурса соперничества финалистов телеигры «Последний герой 1» / О. А. Туркина // Веснiк Магiлеўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманiтарныя навукi. – 2016. − № 2(48). − С. 96 – 101. 
 8. Туркина, О. А. Дискурс соперников телеигры «Последний герой»: тематический анализ / О. А. Туркина // Мир лингвистики и коммуникации. – Тверь, 2015. – Т.1, № 39. – С. 38−46. 
 9. Туркина, О. А. Дискурс конфронтации/соперничества на материале телеигры «Последний герой 1»: технология лингвистического исследования  / Туркина О. А. // Языковая парадигма и инновационные технологии в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в высшей школе : сб. науч. ст. : к 20-летию образования факультета международных отношений БГУ /  Под общ. ред. И. Н. Ивашкевич. – Минск: Колоград, 2015. – С. 147−155. 
 10. Туркина, О. А. Дискурс-категории успешной коммуникации в дискурсе конфронтации-соперничества/ О. А. Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы IXмеждунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 48-50
 11. Туркина, О. А. Когнитивная карта как способ организации тематического содержания дискурса / О. А. Туркина // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы :матэрыялы 17 міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 12–13 лiстапада. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [іінш.]. – Мінск, 2015. – С. 487 – 490. 
 12. Туркина О. А. Экспертиза успешности разных моделей коммуникативного поведения соперников русскоязычного телевизионного реалити-шоу / О. А. Туркина // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Организационная коммуникация – 2016: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7–9 апр. 2016 г. / О. В. Терещенко (отв. ред.) [и др.]. 
 13. Туркина О.А. Тематический и диалого-перформативный разновидности анализа текст / О. А. Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы X междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2016. 
 14. Туркина О.А. Конфронтационный дискурс в современной исследовательской парадигме / О. А. Туркина // Актуальные проблемы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2016
 15. Туркина, О. А. Дискурс конфронтации-соперничества: реконструкция и моделирование / О. А. Туркина. – Минск : РИВШ, 2017. – 142 с. 
 16. Туркина О. А. Тематический анализ и когнитивное картирование как методы эффективного анализа содержания текста / О. А. Туркина / Национальная философия в глобальном мире : тезисы Первого белорусского философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – С. 194−195.
 17. Туркина О. А. Инициальные параметры успешного коммуникативного поведения в дискурсе конфронтации-соперничества / О.А. Туркина //  Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 47-50.  
 18. Туркина О. А. Тематическая и языковая реализация диалогического взаимодействия в дискурсе конфронтации-соперничества / О.А. Туркина //  Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 51-53. 
 19. Туркина О.А. Коммуникативно-когнитивные модели как основания для моделирования дискурса конфронтации-соперничества / О.А.Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019. 
 20. Туркина О. А. Анализ речевого поведения победителя телеигры «Последний герой 1» в режимах диалого- и монологоведения / О.А. Туркина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2019. – Вып. 9. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 62-64.  
 21. Туркина О.А. Дискурсный и эвристический подходы в обучении студентов-международников иностранному языку / О.А. Туркина // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования БГУ, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний;редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, : Изд. центр БГУ, 2020. - C. 74-77.
 22. Туркина, О. А. Анализ речевого поведения в режиме диалоговедения в ходе конфронтационной коммуникации / А. О. Туркина // Лингводидактические и когнитивные аспекты инновационной методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников: коллективная моногр., посвящ. 100-летию со дня образования БГУ/ под общ. ред. и с предисловием И.Н. Ивашкевич.- Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 147-152.
 23. Туркина О. А. Ролевая игра как инструмент в обучении студентов иностранному языку / О.А. Туркина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. Электронный сборник. Выпуск XI, 2021. С. 40-42.
 24. Туркина О.А. Моделирование эффективной коммуникации (когнитивный аспект проблемы) //Материалы XV Международной научной конференции, посвященной 100-летию образования Белорусского государственного университета Минск, 29 октября 2021 г.- C. 145-148.
 25. Туркина О. А. Дискурс-портрет как комплексная категория в образовательном дискурсе / О.А. Туркина/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений [Электронный ресурс]. – Вып. 12. – 2022. – С. 76-79.

  Акт пра практычнае выкарыстанне вынікаў даследавання

  У праграме павышэння кваліфікацыі «Судова-лінгвістычныя даследаванні маўленчых твораў» (для кіруючых работнікаў і спецыялістаў у галіне судовых, фонаскапічных і лінгвістычных экспертыз (72 навучальныя гадзіны) і якія знайшлі сваё практычнае прымяненне ў сферы правядзення судова-лінгвістычнай экспертызы даследавання маўленчых твораў.

  Камісія ў складзе:

  старшыня: Крылоў А.Ю, загадчык кафедры судовай медыцыны, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт; сябры камісіі: Паскрабко А.Л. – выконваючы абавязкі загадчыка кафедры судовых крыміналістычных і тэхнічных экспертыз, Кастанёнкаў У.П. – начальнік аддзела навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі і міжнароднага супрацоўніцтва гэтым пацвярджае, што ДУА «Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз установы адукацыі Інстытута судовай экспертызы Рэспублікі Беларусь» і ДУ «Навукова-практычны цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь» ажыццёўлена укараненне ў навучальны працэс: вынікаў дысертацыйнага даследавання Туркінай А.А. «Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва рускамоўнай версіі тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1»» па спецыяльнасці 10.02.19 «тэорыя мовы»

  28.01.2017 – 10.06.2017

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках