Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Старшы выкладчык
 
 

Адукацыя:

- першае вышэйшае: Беларуская дзяржаўная політэхнічная акадэмія, прыборабудаўнічы факультэт, спецыяльнасць – інжынер-механік 1989-1994,
другое вышэйшае: МДЛУ ФЗЕЯ, перакладчык-рэферэнт англійскай і італьянскай мовы 1994-1998,
аспірантура МДЛУ спец. 10.02.19 «Тэорыя мовы» 2001-2004.

- старшы выкладчык кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі БДУ з 2000 г.;

- старшы выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей з 2007;

Сфера навуковых інтарэсаў:
Праца над дысертацыяй «Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва рускамаўнай версіі тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1».

Вынікі дысертацыйнага даследавання дакладваліся:

на пасяджэннях кафедры маўлення і тэорыі камунікацыі (МДЛУ), кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі (БДУ), кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей (ФМА БДУ);
на 18 міжнародных навуковых і навукова-практычных канферэнцыях: «Мова і соцыум» (Мінск, 1-2 снежні 2000 г., 6-7 снежні 2002 г., 1-2 снежні 2006 г., 16-17 лістапада 2015 .), штогадовай навуковай канферэнцыі выкладчыкаў і аспірантаў МДЛУ (Мінск, 16–17 крас. 2002 г.), «Камунікатыўныя стратэгіі» (Мінск, 28–29 мая 2003 г.), «Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне Мінск, 30 кастрычніка 2008 г., 30 кастрычніка 2009 г., 29 кастрычніка 2010 г., 28 кастрычніка 2011 г., 30 кастрычніка 2012 г., 30 кастрычніка 2013 г., 30 кастрычніка 2014 г., 30 кастрычніка 2015 г.) , «Журналістыка-2013» ​​(Мінск, 5-6 снежня 2012 г.), «Журналістыка-2014» (Мінск, 4-5 снежня 2013 г.), «Журналістыка-2015» (Мінск, 12-13 лістапада); «Камунікацыя ў сацыяльна-гуманітарных ведах, эканоміцы, адукацыі. Арганізацыйная камунікацыя - 2016» (Мінск, 7-9 красавіка 2016 г.);
на міжвузаўскім круглым стале «Прафесійна-арыентаванае навучанне міжкультурнай камунікацыі» (Мінск, РІВШ, 2011 г.),
на навуковым семінары кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі БДУ (чэрвень 2012 г. семінар па "Discourse studies" з удзелам прафесара Каліфарнійскага ўніверсітэта Сан Бернардына Уэндзі Сміт).
Выконваемыя абавязкі:
адказная за правядзенне навучальнай моўнай практыкі (англійская мова).

 • Замежная мова другая (агульнае валоданне) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (1 семестр)
 • Замежная мова другая (для прафесійнай дзейнасці 1) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (2, 3 , 4 семестр)
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (другая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5-7 семестр)
 • Тэорыя і практыка перакладу па замежнай мове (другой) (ф) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 "Міжнародныя адносіны" (5 семестр)

Спіс публікацый

Асноўныя вынікі дысертацыі апублікаваны ў 40 навуковых работах, з якіх 6 - артыкулы ў адпаведнасці з п. 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь (агульным аб'ёмам 3,0 аўтарскіх ліста), 4 - артыкулы ў іншых навуковых часопісах і зборніках навуковых прац, 30 - артыкулаў у зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый.

 1. Туркіна, В. А. Беларусь вачыма расійскага тэлевізійнага канала НТВ: на матэрыяле навінавых, аналітычных і палітычна арыентаваных гумарыстычных праграм / В. А. Туркіна // Мова і соцыум: матэрыялы IV міжнар. навук. канф., Мінск, 1-2 снеж. 2000 г.: у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Л. Н. Чумак (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2001. – Ч. 1. – С. 178–181.
 2. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі і яго рэпрэзентацыя ў СМІ: на прыкладзе з артыкула літоўскай газеты "Рэспубліка" ад 13 сакавіка 2002 г. / В. А. Туркіна // Матэрыялы Штогадовай навуковай канферэнцыі выкладчыкаў і аспірантаў універсітэта, Мінск, 16-17 крас. 2002 г.: у 3 ч. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т; рэдкал.: Н. П. Баранава (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2003. – Ч. 2. – C. 224–227.
 3. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі ў тэлевізійнай гульні «Апошні герой»: на матэрыяле рэалізацыі трох дыскурс-катэгорый / В. А. Туркіна // Мова і соцыум: матэрыялы V міжнар. навук. канф., Мінск, 6-7 снеж. 2002 г.: у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Л. Н. Чумак (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2003. – Ч. 1. – С. 202–204.
 4. Туркіна, В. А. Рэканструкцыя тыпаў маўленчых паводзін з дыскурсу тэлевізійнай гульні «Апошні герой 2» / В. А. Туркіна // Камунікатыўныя стратэгіі: матэрыялы дакл. міжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 мая 2003 г. : у 2 ч. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т; рэдкал.: Т. В. Паплаўская [і інш.]. – Мінск, 2003. – Ч. 2. – С. 143–148.
 5. Туркіна, В. А. Аналіз актуалізацыі рэляцыйных камунікатыўных стратэгій у тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1». / В. А. Туркіна // Respectus Philologicus. - Kaunas, 2005. - № 7. - С. 174-183.
 6. Туркіна, В. А. Даследаванне канфлікту і канфрантацыі з пазіцый сучаснай тэорыі дыскурсу / В. А. Туркіна // Вестн. Мін. дзярж. лінгвіст. ун-та. Сяр. 1, Філалогія. – 2006. – № 1. – С. 80–87.
 7. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі: супастаўленне карцін свету, рэпрэзентаваных у дыскурсах пераможцы і прайграўшага ў тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1» / А. А. Туркіна // Метадалогія даследаванняў палітычнага дыскурсу: актуальныя праблемы змястоўнага аналізу грамадска-палітычных тэкстаў : зб. навук. тр. / Беларус. дзярж. ун-т; пад агул. рэд. І. Ф. Ухванавай-Шмыгавай. – Мінск, 2008. – Вып. 5 : Дыскурс у сучасных гуманітарных ведах / М. А. Аляксандравіч [і інш.]. – С. 146–167.
 8. Туркіна, В. А. Праблемы рэканструкцыі прадмет-арыентаванага зместу тэксту / В. А. Туркіна // Мова і соцыум: матэрыялы VII міжнар. навук. канф., Мінск, 1-2 снеж. 2006 г. : у 2 ч. / Міжнар. асоц. выкладчыкаў рус. яз. і літ. [і інш.] ; рэдкал.: Л. Н. Чумак (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – Ч. 1. – С. 159–161.
 9. Туркіна, В. А. Індывідуальная карціна свету і магчымасці ўздзеяння на яе / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы II міжнар. навук. канф., прысвеч. 87-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2008 г. / Беларус. дзярж. ун-т;рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 32–34.
 10. Туркіна, В. А. Праблемы фарміравання карціны свету, характэрнай для краіны вывучаемай мовы, у студэнтаў пры навучанні замежнай мове / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы III міжнар. навук. канф., прысвеч. 88-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2009 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 163–165.
 11. Туркіна, В. А. Асаблівасці дыскурсу канфрантацыі і іх улік пры навучанні замежнай мове / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IV міжнар. навук. канф., прысвеч. 89-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 каст. 2010 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 120–121.
 12. Туркіна, В. А. Палітычны канфлікт як від узаемадзеяння суб'ектаў, уцягнутых у міжнародную дзейнасць / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы V міжнар. навук. канф., прысвеч. 90-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 28 каст. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 102–103.
 13. Туркіна, В. А. Маўленчыя сродкі фарміравання індывідуальнай дыскурс-карціны свету / В. А. Туркіна // Прафесійна-арыентаванае навучанне міжкультурнай камунікацыі: зб. навук. ст. : па матэрыялах міжвузаў. круглага стала, Мінск, 5 крас. 2011 г. / Рэсп. ін-т вышэйшай. шк. ; рэдкал.: М. Г. Багава (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 115–120.
 14. Туркіна, В. А. Фарміраванне навыкаў змянення перакананняў у кантрадыктарным дыскурсе ў студэнтаў-міжнароднікаў / В. А. Турыкна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VI міжнар. навук. канф., прысвеч. 91-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал. : В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 42–43.
 15. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва ў аспекце мадэлявання / В. А. Туркіна // Актуальныя праблемы філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. тр. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Вып. 1. – С. 121–129.
 16. Туркіна, В. А. Суадносіны актуалізацыі дыскурс-катэгорый "Я" і "Іншыя" ў дыскурс-карцінах свету ўдзельнікаў тэлешоу "Апошні герой 1" / В. А. Туркіна // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15 міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 5-6 снеж. 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [іінш.]. – Мінск, 2013. – С. 256–257.
 17. Туркіна, В. А. Праблема фарміравання моўнай асобы ў працэсе навучання замежным мовам / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VII міжнар. навук. канф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2013 г. / Беларус. дзярж. ун-т;рэдкал.: В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 231–232.
 18. Туркіна, В. А Сацыялізацыя і індывідуалізацыя дыскурс-карцін свету індывідаў у дыскурсе канфрантацыі-суперніцтва (на матэрыяле гульнявога рэаліці-шоу «Апошні герой 1» / А. А. Туркіна // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16 міжнар.наук.-практ.канф.Мінск, 4–5 снежня 2014 г. / Беларускі дзяржаўны ун-т ; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) Мінск, 2014. – С. 358 – 360.
 19. Туркіна, В. А. Навуковая карціна свету і выкладанне замежных моў / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VIIIміждунар. навук. канф., прысвеч. 93-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2014 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. – Мінск, 2014. – С. 174 – 176.
 20. Туркіна, В. А. Мадэлі неэфектыўнай камунікацыі ў кантэксце суперніцтва на матэрыяле дыскурсу тэлегульні / В. А. Туркіна // Вестн. Мін. дзярж. лінгвіст. ун-та. Сяр. 1, Філалогія. – 2015. − №5. – С. 96-105.
 21. Туркіна, В. А. Перспектывы мадэлявання дыскурс канфрантацыі-суперніцтва як ідэі, феномена і дзейнасці / В. А. Туркіна // Філалогія і чалавек. – Барнавул, 2016. − №1 . – С. 136 – 144.
 22. Туркіна, В. А. Вербальны аналіз дыскурсу саперніцтва фіналістаў тэлегульні «Апошні герой 1» / В. А. Туркіна // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сяр. А, Гуманiтарныя навукi. – 2016. − № 2(48). − С. 96 – 101.
 23. Туркіна, В. А. Дыскурс сапернікаў тэлегульні «Апошні герой»: тэматычны аналіз / В. А. Туркіна // Свет лінгвістыкі і камунікацыі. – Цвер, 2015. – Т.1, № 39. – С. 38-46.
 24. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі/суперніцтва на матэрыяле тэлегульні «Апошні герой 1»: тэхналогія лінгвістычнага даследавання / Туркіна А. А. // Моўная парадыгма і інавацыйныя тэхналогіі ў прафесійна-арыентаваным навучанні замежным мовам у вышэйшай школе: навук. ст. : да 20-годдзя ўтварэння факультэта міжнародных адносін БДУ / Пад агул. рэд. І. М. Івашкевіч. – Мінск: Калаград, 2015. – С. 147-155.
 25. Туркіна, В. А. Дыскурс-катэгорыі паспяховай камунікацыі ў дыскурсе канфрантацыі-суперніцтва / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IXміждунар. навук. канф., прысвеч. 94-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 48-50.
 26. Туркіна, В. А. Кагнітыўная карта як спосаб арганізацыі тэматычнага зместу дыскурсу / В. А. Туркіна // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы :матэрыялы 17 міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 12–13 лістапада. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [іінш.]. – Мінск, 2015. – С. 487 – 490.
 27. Туркіна О. А. Экспертыза паспяховасці розных мадэляў камунікатыўнага паводзін супернікаў рускамоўнага тэлевізійнага рэаліці-шоў / В. А. Туркіна // Камунікацыя ў сацыяльна-гуманітарных ведах, эканоміцы, адукацыі. Арганізацыйная камунікацыя - 2016: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7–9 крас. 2016 г. / А. В. Цярэшчанка (адк. рэд.) [і інш.].
 28. Туркіна А.А. Тэматычны і дыялога-перфарматыўны разнавіднасці аналізу тэкст / В. А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы X міжнар. навук. канф., прысвеч. 95-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 27 каст. 2016 г. / Беларус. дзярж. ун-т ;рэдкал.: В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. - Мінск, 2016.
 29. Туркіна А.А. Канфрантацыйны дыскурс у сучаснай даследчай парадыгме / В. А. Туркіна // Актуальныя праблемы філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. тр. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2016.
 30. Туркіна, В. А. Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва: рэканструкцыя і мадэляванне / В. А. Туркіна. – Мінск: РІВШ, 2017. – 142 с.
 31. 31. Туркіна В. А. Тэматычны аналіз і кагнітыўнае карціраванне як метады эфектыўнага аналізу зместу тэксту / В. А. Туркіна / Нацыянальная філасофія ў глабальным свеце: тэзісы Першага беларускага філасофскага кангрэса / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут філасофіі; рэдкал.: В. Г. Гусакоў (перад.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 194-195.
 32. Туркіна О. А. Ініцыяльныя параметры паспяховых камунікатыўных паводзін у дыскурсе канфрантацыі-суперніцтва / А.А. Туркіна // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. – 2018. – Вып. 8. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 47-50.
 33. Туркіна А. А. Тэматычная і моўная рэалізацыя дыялагічнага ўзаемадзеяння ў дыскурсе канфрантацыі-суперніцтва / А.А. Туркіна // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. – 2018. – Вып. 8. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 51-53.
 34. Туркіна А.А. Камунікатыўна-кагнітыўныя мадэлі як падставы для мадэлявання дыскурсу канфрантацыі-суперніцтва / А.А.Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы ХIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 98-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 каст. 2019 г. / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2019.
 35. Туркіна О. А. Аналіз моўных паводзін пераможцы тэлегульні «Апошні герой 1» у рэжымах дыялога- і маналагазнаўства / А.А. Туркіна // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. - 2019. - Вып. 9. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 62-64.
 36. Туркіна А.А. Дыскурсны і эўрыстычны падыходы ў навучанні студэнтаў-міжнароднікаў замежнай мове / А.А. Туркіна // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., прысвеч. 99-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 29 каст. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак. міжнар. ад-ний;рэдкол. : В. Г. Шадурскі (прад.) [і інш.]. – Мінск, : Выд. цэнтр БДУ, 2020. – C. 74-77.
 37. Туркіна, В. А. Аналіз маўленчых паводзін у рэжыме дыялагазнаўства ў ходзе канфрантацыйнай камунікацыі / А. А. Туркіна // Лінгвадыдактычныя і кагнітыўныя аспекты інавацыйнай методыкі фарміравання прафесійнай камунікатыўнай кампетэнцыі студэнтаў-міжнароднікаў: калектыўная моногр., прысвеч. 100-годдзю з дня ўтварэння БДУ/ пад агул. рэд. і з прадмовай І.М. Івашкевіч.- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2021. С. 147-152.
 38. Туркіна В. А. Ролевая гульня як інструмент у навучанні студэнтаў замежнай мове / А.А. Туркіна // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. Электронны зборнік. Выпуск XI, 2021. С. 40-42.
 39. Туркіна А.А. Мадэляванне эфектыўнай камунікацыі (кагнітыўны аспект праблемы) //Матэрыялы XV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Мінск, 29 кастрычніка 2021 г.- C. 145-148.
 40. Туркіна А. А. Дыскурс-партрэт як комплексная катэгорыя ў адукацыйным дыскурсе / А.А. Туркіна/ Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін [Электронны рэсурс]. - Вып. 12. - 2022. - С. 76-79.

  Акт пра практычнае выкарыстанне вынікаў даследавання

  У праграме павышэння кваліфікацыі «Судова-лінгвістычныя даследаванні маўленчых твораў» (для кіруючых работнікаў і спецыялістаў у галіне судовых, фонаскапічных і лінгвістычных экспертыз (72 навучальныя гадзіны) і якія знайшлі сваё практычнае прымяненне ў сферы правядзення судова-лінгвістычнай экспертызы даследавання маўленчых твораў.

  Камісія ў складзе:

  старшыня: Крылоў А.Ю, загадчык кафедры судовай медыцыны, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт; сябры камісіі: Паскрабко А.Л. – выконваючы абавязкі загадчыка кафедры судовых крыміналістычных і тэхнічных экспертыз, Кастанёнкаў У.П. – начальнік аддзела навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі і міжнароднага супрацоўніцтва гэтым пацвярджае, што ДУА «Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз установы адукацыі Інстытута судовай экспертызы Рэспублікі Беларусь» і ДУ «Навукова-практычны цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь» ажыццёўлена укараненне ў навучальны працэс: вынікаў дысертацыйнага даследавання Туркінай А.А. «Дыскурс канфрантацыі-суперніцтва рускамоўнай версіі тэлевізійнай гульні «Апошні герой 1»» па спецыяльнасці 10.02.19 «тэорыя мовы»

  28.01.2017 – 10.06.2017

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках