Подождите, идет загрузка сайта ...

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ  РАБОТА

Навуковыя напрамкі кафедры: псіхалагічныя і лінгваметадычныя асновы навучання рускай мове як замежнай: стратэгіі авалодання мовай і стратэгіі навучання, узроўневая канцэпцыя валодання мовай, прафесійна-модульны падыход да навучання. Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай з'яўляецца базавай кафедрай па РКИ. Кафедра вядзе рознанакiраваную дзейнасць, якая ахоплівае вялікае кола праблем і задач, як:

1) забеспячэнне работы курсаў павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў рускай мовы як замежнай; 

2) працу па арганізацыі перападрыхтоўкі спецыялістаў па рускай мове як замежнай; 

3) правядзенне рэспубліканскіх фестываляў замежных студэнтаў; 

4) рэгулярнае правядзенне міжнародных канферэнцый "Тэорыя і практыка выкладання рускай мовы як замежнай: дасягненні, праблемы і перспектывы развіцця"; 

5) рэгулярнае правядзенне алімпіяды па рускай мове для замежных студэнтаў у фармаце фестываляў; 

6) распрацоўка тыпавых праграм па рускай мове як замежнай для вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь.

Кафедральная навукова-даследчая тэма: "Стратэгіі ўспрымання і разумення навуковага маўлення".

Навуковая праблематыка выкладчыкаў кафедры:

 • Узроўневая канцэпцыя валодання замежнай мовай·  
 • Структура, змест і дынаміка станаўлення моўнай асобы: псіхолага-лінгвістычныя і лінгвадыдактычны аспекты·      
 • Кагнітыўна-працэсуальныя і інтэлектуальна-маўленчыя стратэгіі апрацоўкі інфармации пры авалоданні мовай·     
 • Стратэгіі авалодання рускай мовай як замежнай і стратэгіі навучання·   
 • Дыягностыка маўленчага развіцця·       
 • Ўспрыманне вуснага навуковага маўлення·        
 • Асаблівасці нацыянальнага дыскурсу і этнічныя стэрэатыпы·       
 • Кагнітыўная лінгвістыка·        
 • Кампутарная лінгвістыка·       
 • Кагнітыўныя і камунікатыўныя стылі.

МАТЭРЫЯЛЫ  НАВУКОВЫХ  ЗБОРНІКАЎ  І  КАНФЕРЭНЦЫЙ

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2016. - Вып. 2. - 141 с.

Вестник БООПРЯИ. Научно-методический журнал. – 1/2017 (10).

Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 379 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с. : ил.

Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 379 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с. : ил.

Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — 385 с.

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 145 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — 255 с.

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] : материалы VIII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019.

Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 567 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 552 с.

Лингводидактика : материалы VI Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 116 с. 

Лингводидактика : материалы VII Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 23 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 139 с.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках