Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Прафесар
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт

Скончыла юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Абараніла кандыдацкую дысертацыю ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя М.Ламаносава па тэме "Функцыі дыпламатычных прадстаўніцтваў і іх абавязкі ў дачыненні да краіны знаходжання" (1968). Кандыдат юрыдычных навук (1968 г.), дацэнт (1980 г.). Заснавальнік і першы загадчык кафедры міжнароднага права (1992—2003 г.), з 2003 г. прафесар кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Сфера навукаовых інтарэсаў: міжнароднае гуманітарнае права, міжнароднае права і ўнутрыдзяржаўнае права.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі:

Прафесійная стажыроўка ў Цэнтры правоў чалавека ААН у Жэневе (1992 г.) і па праграме "Ассер каледж Еўропа" па міжнародным праве ў Інстытуце міжнароднага публічнага і прыватнага права імя Т.Асера (Гаага, Нідэрланды, 1997 г.).

Пад нпвуковым кіраўніцтвам паспяхова абаронены 24 кандыдацкія дысертацыі.

Апублікавана больш за 100 прац аб'ёмам каля 150 п. л., з навуковым рэдагаваннем і з суаўтарствам у 4 калектыўных манаграфіях, аўтар 2-х навучальных дапаможнікаў. Неаднаразовы ўдзельнік міжнародных канферэнцый па праблемах міжнароднага права (Жэнева (1992), Парыж (1995-1997), Нью-Ёрк (1995), Вена (1997, 2001), Гаага (1997, 2000), Белфаст (2000), Пекін (2006), Бергамо (2011).

Член Навукова-кансультатыўнага савета па міжнароднаму праву пры МЗС Беларусі.

Член камісіі па імплементацыі міжнароднага гуманітарнага права пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Грамадскага аб’яднання “Таварыства міжнароднага права”

Член Асацыяцыі міжнароднага права (International Law Association).   Член рэдакцыйнага савета Маскоўскага часопіса міжнароднага права; член рэдакцыйнай калегіі Часопіса міжнароднага права і міжнародных адносін;  

З’яўлялася членам групы экспертаў беларуска-расійскай камісіі па падрыхтоўцы праекта Канстытуцыйнага Акта Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.

Зэяўлялася членам працоўнай групы па падрыхтоўцы праекта ўстаноўчага дагавора Еўразійскага эканамічнага саюза.

Узнагароды: нагрудны знак Міністэрства адукацыі — Выдатнік вышэйшай адукацыі (1999), прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2005), Ганаровая грамата Эканамічнага Суда СНД (2008), нагрудны знак Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь — "Адзнака" 2-й ступені (2010), 1-й ступені (2015 г.).

Неаднаразова ўзнагароджвалася Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі і рэктара БДУ.

Бакалаурыят

Міжнароднае гуманітарнае права

Вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-24 01 01 "Міжнароднае права", 1-23 01 01 "Міжнародныя адносіны"
Апорны канспект лекцый

Магістратура

Актуальныя праблемы міжнароднага права

 1. Павлова, Л. В. Международная защита прав человека и её эволюция на современном этапе / Л. В. Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1996. — № 1. — С. 22-25.
 2. Павлова, Л. В. К вопросу о понятии "беженец" в международном праве / Л. В. Павлова, Ю. Л. Сарашевский // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 2. — С. 15-20.
 3. Павлова, Л. В. Современная концепция прав и свобод человека и её трактовка всеобщей декларацией прав человека 1948 г. / Л. В. Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 5. — С. 5-14.
 4. Калугин, В. Ю. Международное гуманитарное право: учебник для вузов / В. Ю. Калугин, Л. В. Павлова, И. В. Фисенко; под ред. В. Ю. Калугина. Минск: Тесей, 1999. — 308 с.
 5. Павлова, Л. В. Международное право в правовой системе государств / Л. В. Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 3. — С. 3-9.
 6. Павлова, Л. В. Международное гуманитарное право: учеб. пособие / Л. В. Павлова, Ю. М. Калугин; под ред. Л. В. Павловой. — Минск: Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 2000.
 7. Павлова, Л. В. Внеуставная деятельность УВКБ ООН: содействие защите перемещенных лиц / Л. В. Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2000. — № 5: Специальный выпуск к 50-летию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. — С. 25-31.
 8. Имплементация норм международного права во внутригосударственное право: коллект. монография / Л. В. Павлова [и др.]; под ред. Л. В. Павловой. — Минск: БГУ, 2001. — 148 с.
 9. Павлова, Л. В. Специфика нормотворчества в области прав человека / Л. В. Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 4. — С. 3-7.
 10. Павлова, Л. В. ЮНЕСКО и права человека / Л. В. Павлова, А. Е. Вашкевич; под ред. Л. В. Павловой. — Минск: Тесей, 2002 — 232 с.
 11. Сборник нормативных документов по консульским вопросам (с комментариями) / под ред. Л. В. Павловой. — Минск: Тесей, 2003. — 734 с.
 12. Павлова, Л. В. Право прав человека: учебник для вузов / Л. В. Павлова. — Минск: БГУ, 2005. — 223 с.
 13. Павлова, Л. В. Основы международного права: учеб. пособие / Л. В. Павлова, В. Г. Тихиня. — Минск: Книжный дом, 2006. — 320 с.
 14. Павлова, Л. В. Международно-правовой статус беженца: пособие для студентов вузов / Л. В. Павлова, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2006. — 192 с.
 15. Основы права: учебник для неюридических вузов / В. Н. Артемова [и др.]. / под ред. Г. Б. Шишко. — Минск: Амалфея, 2006. — 799 с.
 16. Основы права: учебник / Л. М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева. - Минск: Интегралполиграф, 2008. – 832 с. – Гл. 13.
 17. Павлова, Л. В. Статус всемирного культурного наследия в международном праве / Л. В. Павлова // Журнал международного права и международных отношений. — 2007. — № 4. — С. 3-10.
 18. Экономический Суд Содружества независимых государств—15лет/ Е. Ф. Довгань, Л. В. Павлова и др. – Минск: «Ковчег» , 2008. – 330 с.
 19. Павлова, Л. В. Особенности законотворчества Республики Беларусь в области заключения международных договоров / Л. В. Павлова // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сборник научных трудов. Выпуск 1. — 2009. — С. 102-110.
 20. Павлова, Л. В. Имплементация международно-правового механизма защиты всемирного культурного наследия в законодательстве Республики Беларусь / Л. В. Павлова // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып.1 — Минск: Тесей, 2010. — С. 93-98.
 21. Павлова, Л. В. Кодификационный процесс в области фрагментации международного права / Л. В. Павлова // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 85-86.
 22. Павлова, Л. В. Роль статьи 3 Женевских конвенций 1949 г. в прогрессивном развитии международного гуманитарного права / Л. В. Павлова // Журнал международного права и международных отношений. — 2010. — № 4. — С. 3-9.
 23. Международное публичное право. Общая часть: учеб. пособие / Ю. П. Бровка [и др.]. / под ред. Ю. П. Бровки, Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. — Минск: Амалфея, 2010. — 496 с. — Главы 1, 3, 6, 7.
 24. Павлова, Л. В. Проблема определения самоисполнимых норм и их применение в судебной практике Республики Беларусь / Л. В. Павлова // Теоретические и практические проблемы правоприменения: сб. науч. тр. / Под ред. В. А. Кучинского. — Минск: Акад. МВД, 2010. — С.200-217.
 25. Международное публичное право. Особенная часть: учеб. пособие / Ю. П. Бровка [и др.]. / под ред. Ю. П. Бровки [и др.]. — Минск: Амалфея, 2011. — 688 с. — Глава 1.
 26. Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии международного права / Барковский И. А. [и др.]. / под ред. Ю. А. Лепешкова. — Минск: Бизнесофсет, 2011. — 482 с.
 27. Павлова, Л. В. Имплементация международных стандартов в области прав человека в законодательстве и применение в судебной практике Республики Беларусь / Л. В. Павлова // Современные проблемы правоведения: сб. науч. тр. — Учрежд. образования БГЭУ. Вып. 1. — Минск: Интегралполиграф, 2011. — С. 169—186.
 28. Павлова, Л. В. Право международных договоров / Л. В. Павлова // Международное публичное право. Особенная часть: учеб. пособие / Ю. П. Бровка [и др.]. / под ред. Ю. П. Бровки [и др.]. — Минск: Амалфея, 2011. Гл. 1. — С. 9—61.
 29. Павлова, Л. В. Имплементация стандартов Совета Европы в национальное законодательство / Л. В. Павлова // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы Междунар. научно-практической конф., Минск, 7-8 октября 2011 г. / отв. ред. С. А. Балашенко. — Минск: БГУ, 2011. — С.217—222
 30. Павлова, Л. В. Влияние глобализации на эволюцию принципа суверенного равенства государств / Л. В. Павлова // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С 94—95.
 31. Павлова, Л. В. Роль международного права как регулятора международных отношений в условиях глобализации / Л. В. Павлова // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол.: Е. В. Бабкина [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С.76—85.
 32. Павлова, Л. В. Понятие гражданского населения в международном гуманитарном праве. Новые концептуальные подходы / Л. В. Павлова, А. В. Талеренок // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Выпуск 3. — 2012. — С. 128-132.
 33. Павлова, Л. В. Формы и методы имплементации стандартов Совета Европы в национальное законодательство / Л. В. Павлова, А. В. Талеренок // Журнал международного права и международных отношений. — 2012. — № 3. — С. 3-8.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага