Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
 
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт

 

Дата нараджэння:

Нарадзіўся 31.08.1971 г. у г. Мінску.

Адукацыя:

1988–1993 – юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (дзённае аддзяленне). Спецыяльнасць - "Правазнаўства"

1997–2001 – аспірантура Інстытута дзяржавы і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусь (завочна) па спецыяльнасці 12.00.03 – грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права.

2008–2010 – факультэт перападрыхтоўкі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (завочна). Спецыяльнасць - "Прафесійнае навучанне".

Кар'ера:

У 1993 г. скончыў юрыдычны факультэт БДУ.

У практычнай дзейнасці займаўся пытаннямі кіравання аўтарскімі правамі, прававым забеспячэннем кінавытворчасці і дзейнасці СМІ.

Ажыццяўляў выкладчыцкую дзейнасць у БДЭУ, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Міжнародным універсітэце «МІПСА».

Цяпер - вядучы навуковы супрацоўнік аддзела даследаванняў у галіне грамадзянскага, экалагічнага і сацыяльнага права Інстытута прававых даследаванняў Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь

За перыяд прафесійнай дзейнасці прымаў удзел, у тым ліку ў якасці навуковага кіраўніка, у выкананні больш як 15 фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, звязаных з праблематыкай права інтэлектуальнай уласнасці, інавацыйнай дзейнасці і міжнароднага права.

Прымаў удзел у распрацоўцы праектаў законаў Рэспублікі Беларусь "Аб аўтарскім праве і сумежных правах", "Аб дзяржаўнай інавацыйнай палітыцы і інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь", "Аб камерцыйнай тайне", змяненняў і дапаўненняў у Закон "Аб патэнтах на вынаходніцтвы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры», новых рэдакцый законаў «Аб прававой ахове тапалогій інтэгральных мікрасхем», «Аб геаграфічных указаннях», а таксама шэрагу іншых нарматыўных прававых актаў.

Член Вучонай рады Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Навукова-кансультатыўнай рады пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь, Кансультатыўна-метадычнай рады пры Беларускай натарыяльнай палаце, навукова-тэхнічнай рады Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці, рэдакцыйнай рады навукова-практычнага часопіса Вярхоўнага Суда "Судовы веснік", рэдакцыйных калегій навукова-практычных часопісаў "Інтэлектуальная ўласнасць у Беларусі" і "Права інтэлектуальнай уласнасці" (г. Масква).

 

Звесткі аб абаронах дысертацый:

У 2002 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: «Прававое рэгуляванне перадачы выключнага аўтарскага права па дамове».

 

Павышэнне кваліфікацыі, курсы, стажыроўкі, другая адукацыя:

1999 г. – «Калектыўнае кіраванне аўтарскімі і сумежнымі правамі» / праграма САІУ, Швейцарыя;

2000 г. - "Абарона правоў інтэлектуальнай уласнасці" / праграма Дзярждэпартамента ЗША.

Узнагароды, званні:

Ганаровая грамата Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Ганаровая грамата Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь

Ганаровая грамата Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь

Ганаровая грамата Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці

Ганаровая грамата Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Грамата Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта

Навуковыя інтарэсы:

Права інтэлектуальнай уласнасці

 

Падручнікі, навучальныя дапаможнікі, навукова-практычныя выданні:

 1. Лосев, С.С. Основы управления интеллектуальной собственностью /С.С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 154 с.

 Манаграфіі:

 1. Судебная власть в Республике Беларусь и других государствах СНГ: Международные рекомендации в области осуществления правосудия / Кашинский Ю.И., Сатолина М.Н., Юрага А.В. [и др.] /под ред. В.Г. Голованова. – Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2002. – 200 с.
 2. Лосев, С.С. Проблемы правового регулирования оборота исключительных прав в Республике Беларусь /С.С. Лосев. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 245 с.
 3. Правовая охрана компьютерных программ и баз данных. - Минск: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 2010. - 246 с. /Боровская Е.А., Лосев С.С., Кудашов В.И [и др.] / под ред. Лосева С.С., Успенского А.А. – Минск: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 2010. – 246 с.
 4. Лосев, С.С. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» /С.С. Лосев. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – 300 с.
 5. Лосев, С.С. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» /С.С. Лосев. – Минск : Институт радиологии, 2014. – 460 с.
 6. Лосев, С.С. Исключительные права в системе гражданских прав /С.С. Лосев. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – 270 с.
 7. Лосев, С.С. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О коммерческой тайне» /С.С. Лосев. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – 208 с.
 8. Лосев, С.С. Актуальные проблемы развития институтов права интеллектуальной собственности /С.С. Лосев. – Минск : Колорград, 2018. – 256 с.
 9. Совершенствование механизма коммерциализации инноваций в Беларуси с учетом опыта Китая / В.И.Бельский [и др.]; под ред. В.И. Бельского, Д.В. Мухи; Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск: Беларуская навука, 2019. – 357 с. (разделы 1.2, 1.4, 2.1, 3.1.).
 10. Концептуальные основы совершенствования правового обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь / В.И. Бельский [и др.] ; под ред. В.И. Бельского, В.К. Ладутько. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 3242 с. (разделы 1.2, 3.6).

Артыкулы:

 1. Лосев, С.С. Новое в законодательном регулировании авторских договоров /С.С. Лосев // Судовы веснiк. – 1996. - № 4. – С.48-51.
 2. Лосев, С.С. Авторское право: новое в законодательстве /С.С. Лосев. // Судовы веснiк. - 1997. - № 4. – С.50-51.
 3. Лосев, С.С. Республика Беларусь в системе международной охраны авторского права /С.С, Лосев. // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. - 1998. - № 5. – С.24 -38.
 4. Лосев, С. Новая редакция Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» /С.Лосев. // Авторское право и смежные права: Сб. правовых док. и материалов /Сост. Н.Н. Довнар. - Минск: Бел. навука, 1999. – С.32-39.
 5. Лосев, С. Защита авторского права /С.Лосев. // Авторское право и смежные права: Сб. правовых док. и материалов /Сост. Н.Н. Довнар. - Минск: Бел. навука, 1999. – С.108-130.
 6. Лосеў, С.С. Аўтарскі дагавор у грамадзянскім праве Рэспублікі Беларусь /С.С, Лосеў. // Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. - 2000. - № 1.-31 – 37.
 7. Лосев, С.С. Авторские и смежные права в Гражданском кодексе / С.С. Лосев. // Интеллектуальная собственность (Москва). - 2000. - №1. – С.48-53.
 8. Лосев, С. Некоторые проблемы определения лицензионного договора в Гражданском кодексе Республики Беларусь /С.Лосев. // Интеллектуальная собственность в Беларуси. - 2000. - № 2. – С.34-41.
 9. Лосев, С.С. Некоторые аспекты передачи имущественных авторских прав /С.С.Лосев. // Вестник Молодежного научного общества. - 2000. - № 3. – С.37-42.
 10. Лосев, С. Авторский договор заказа /С.Лосев. // Интеллектуальная собственность в Беларуси. - 2000. - № 3. – с.48-54
 11. Лосеў, С.С. Рэгуляванне аўтарскага права ў Грамадзянскім кодэксе /С.С. Лосеў. // Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. - 2000. - № 4. – С.30-4.
 12. Лосев, С.С. Актуальные проблемы правовой охраны баз данных /С.С.Лосев, О.С. Чиченкова. // Проблемы правовой информатизации. - 2001. - № 1 (4). - С. 64-71.
 13. Лосев, С. Новации в патентном праве Республики Беларусь /С.Лосев. // Право Беларуси. -2003. -№ 19. – С.46 – 50.
 14. Лосев, С. Новый патентный закон Республики Беларусь /С.Лосев. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собствен-ность (Москва). - 2003. - № 11. – С.46-50.
 15. Лосев, С. Гражданский кодекс будет  дополнен  нормами, регулирующими договор франчайзинга /С.Лосев. // Право Беларуси. - 2004. -№ 20. – С.32-37.
 16. Лосев, С. Энтропия интеллектуальной собственности /С.Лосев. // Юстиция Беларуси. - 2006. - № 1. – С.39-43.
 17. Лосев, С.С. Направления совершенствования законодательства Республики Беларусь об авторском праве /С.С.Лосев // Право в современном обществе: сборник науч. трудов. - Минск.: Право и экономика, 2006. - С.469-472.
 18. Лосев, С.С. Проблемы правовой охраны ноу-хау в Республике Беларусь /С.С. Лосев. // Право в современном обществе : сб. науч. трудов. – Выпуск 2. – Мн.: Право и экономика, 2007. – С.329-339.
 19. Лосев, С.С. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в гражданском праве Беларуси /С.С. Лосев. // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2007. – № 1. – С.58-63.
 20. Лосев, С.С. Лицензионный договор в  гражданском  праве Беларуси /С.С. Лосев. // Вестник Академии МВД Республики Беларусь.  – 2008. – № 2. – С.37-41.
 21. Лосев, С.С. Лицензионный договор: правовая природа и проблемы законодательного регулирования /С.С. Лосев. // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. трудов. - Вып.4. – Минск: «Право и экономика», 2009. – С.333-340
 22. Лосев, С.С. Интеллектуальная собственность: перспективы развития законодательства /С.С. Лосев. // Промышленно-торговое право. – 2009. – № 4. – С.14-20.
 23. Лосев, С.С. Совершенствование правового института охраны коммерческой тайны /С.С. Лосев. // Научные труды БГЭУ. – Вып. 2010 г.: под ред. Г.А. Короленка. – Минск : БГЭУ, 2010. – С. 257–263.
 24. Лосев, С.С. Договор уступки исключительного права в гражданском праве Беларуси /С.С, Лосев. // Проблемы гражданского права и процесс : сб. науч. ст. / ГРГУ им. Я.Купалы; редкол.: И.Э. Мартынеко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 143-158.
 25. Лосев, С. Правила охраны интеллектуальной собственности в Едином экономическом пространстве /С.Лосев. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права (Москва). – 2011. – № 1. – С.43-46.
 26. Лосев, С.С. Проблемы правового регулирования договора уступки исключительного права /С.С. Лосев. // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Выпуск 6. – Минск: Бизнесофсет, 2011. – С. 273-279.
 27. Лосеў, С.С. Маемасныя аўтарскія правы ў грамадзянскім праве Рэспублікі Беларусь /С.С. Лосеў. // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2011. - № 2. – С.16-20.
 28. Лосев, С.С. Изменения в патентном законодательстве Беларуси /С.С. Лосев. // Патенты и лицензии (Москва). – 2011. – № 2. – С.49-57.
 29. Лосев, С.С. Актуальные проблемы формирования законодательства Республики Беларусь об инновационной деятельности /С.С. Лосев. // Научные труды БГЭУ. – Вып. 2011 г.: под ред. Г.А. Короленка. – Минск : БГЭУ, 2010. – С. 257–263.
 30. Лосев, С.С. Исключительные права в системе гражданских прав / С.С. Лосев. // Современные проблемы правоведения: сб. науч. трудов. БГЭУ ; редкол.: Г.Б. Шишко (отв. ред.) [и др.].– Вып.1. / – Минск, Интегралполиграф, 2011. – С.143-152
 31. Лосев, С.С. Новое законодательство Беларуси об авторском праве и смежных правах /С.С. Лосев. // Патенты и лицензии (Москва). –2011. – № 10. – С. 47-56.
 32. Лосев, С.С. О понятии исключительного права /С.С. Лосев // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. трудов. - Вып.7. – Минск: «Бизнесофсет», 2012. – С.311- 317.
 33. Лосев, С.С. Охрана коммерческой тайны: проблемы и перспективы совершенствования законодательства /С.С. Лосев // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 2. – С.34-37.
 34. Лосев, С.С. Исключительные права в системе гражданских прав /С.С. Лосев. // Научные труды БГЭУ. – Вып. 2012 г.: под ред. Г.А. Короленка. – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 459–464.
 35. Лосев, С.С. Перспективы формирования законодательства об инновационной деятельности /С.С. Лосев. // Промышленно-торговое право. –2012. –№ 5. – С.39-44.
 36. Лосев, С.С. Тенденции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев // Право интеллектуальной собственности (Москва). – 2012. – № 2. – С.26 – 30.
 37. Лосев, С.С. Основные тенденции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев // Университетские научные записки : журнал Хмельницкого университета управления и права. – 2012. – № 1 (41). – С. 323 - 330
 38. Лосев, С. Несколько тезисов в защиту законопроекта о коммерческой тайне /С.Лосев. // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 11. – С.72–75.
 39. Лосев, С.С. Актуальные проблемы охраны секретов производства (ноу-хау) /С.С. Лосев // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 12. – С.79-83.
 40. Лосев, С. Правовые основы инновационного развития / С.Лосев. // Наука и инновации. – 2013. –№ 4. – С.28-32.
 41. Лосев, С.С. Развитие института правовой охраны нераскрытой информации в Республике Беларусь /С.С. Лосев. // Патенты и лицензии. – 2013. – № 5. – С.52-57.
 42. Лосев, С.С. Договорные отношения, связанные с коммерческой тайной /С.С. Лосев. // Промышленно-торговое право. – 2013. – № 5. – С.15 - 18.
 43. Лосев, С.С. Договор о передаче секрета производства (ноу-хау) / С.С. Лосев // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белпринт, 2014. – Вып.9. – С.337-343.
 44. Лосев, С.С. Комплексный подход при обновлении законодательства о товарных знаках /С.С. Лосев. // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 4. – С.12-15.
 45. Лосев, С.С. К вопросу об организационно-правовой форме организации по коллективному управлению имущественными авторскими и смежными правами /С.С. Лосев //Правовое регулирование деятельности некоммерческих юридических лиц / С.М. Ананич [и др.] ; под ред. С.М. Ананич. – Минск : Белпринт : Бизнесофсет 2015. – С.122-133.
 46. Лосев, С.С. Некоторые вопросы применения принудительных лицензий в патентном праве /С.С. Лосев. // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2015. – Вып.8. – С.507-512.
 47. Лосев, С.С. Защита исключительного права на товарный знак /С.С. Лосев // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белпринт, 2015. – Вып.10. – С. 357-364.
 48. Лосев, С.С. Ключевые направления совершенствования патентного законодательства Республики Беларусь /С.С. Лосев // Право в современном  белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: РУП «Строймедиапроект», 2016. – Вып.11. – С. 280-288.
 49. Лосев, С.С. Компенсация как форма гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права /С.С. Лосев // Право.by. – 2016. – № 3. – С.70-76.
 50. Лосев, С.С. Договор о передаче секрета производства (ноу-хау) в гражданском праве Беларуси /С.С. Лосев // Право.by. – 2016. – № 6. – С.72-77.
 51. Лосев, С.С. Новое в охране товарных знаков в Беларуси /С.С.Лосев // Патенты и лицензии. – 2016. – № 12. – С. 59-69.
 52. Лосев, С.С. Актуальные проблемы гражданско-правовой защиты исключительных прав /С.С.Лосев // Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав участников гражданских правоотношений : сб. науч. ст. / Ю.А. Амельченя [и др.]; под ред. О.А. Бакиновской. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – С.131-151.
 53. Лосев, С.С. К вопросу о правовой природе лицензионного договора /С.С. Лосев // Судовы веснiк. – 2016. – № 4. – С.71-76.
 54. Лосев, С.С. Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной политеке и инновационной деятельности в Республике Беларусь»: основные положения / С.С. Лосев // Проблемы правового регулирования инновационной деятельности : сб. науч. ст. / Ю. А. Амельченя [и др.]; под ред. С. С. Лосева. — Минск: Бизнесофсет, 2016. – С.8-21.
 55. Лосев, С.С. Институт служебных объектов права промышленной собственности как элемент инновационной системы / С.С. Лосев // Проблемы правового регулирования инновационной деятельности : сб. науч. ст. / Ю. А. Амельченя [и др.]; под ред. С. С. Лосева. — Минск: Бизнесофсет, 2016. – С.131 – 168.
 56. Лосев, С.С. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в современном гражданском праве Беларуси / С.С. Лосев // Проблемы правового регулирования инновационной деятельности : сб. науч. ст. / Ю. А. Амельченя [и др.]; под ред. С. С. Лосева. — Минск: Бизнесофсет, 2016. – С. 212 – 238.
 57. Лосев, С.С. Актуальные проблемы развития патентного права Республики Беларусь / С.С.Лосев // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2016. – № 4. – С.219-226.
 58. Лосев, С.С. Развитие институтов права интеллектуальной собственности Республики Беларусь в контексте евразийской интеграции / С.С. Лосев // Право интеллектуальной собственности. – 2017. – № 2. – С.27-31.
 59. Лосев, С.С. Охрана географических указаний /С.С. Лосев // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 2. – С. 49–55.
 60. Лосев, С.С. Ограничения исключительного авторского права: теоретический аспект // Актуальные проблемы развития законодательства в сфере экономики, природопользования и охраны окружающей среды : сб. науч. ст./п под ред. О.А.Бакиновской. – Минск : Колорград, 2018. – С. 132-152.
 61. Лосев, С.С. Изменения в патентном законодательстве Республики Беларусь // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. (Москва). – 2018. – № 4. – С. 71–77.
 62. Лосев, С.С. Актуальные проблемы противодействия распространению контрафактной продукции в Евразийском экономическом союзе // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2018. – № 2. – С. 53–56.
 63. Лосев, С.С. К вопросу о кодификации законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 6. – С.54-59.
 64. Лосев, С. К вопросу о концепции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С.Лосев // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2019. – № 2. – С.24-31.
 65. Лосев, С.С. Концептуальные направления развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: ООО «Колорград», 2019. – Вып.14. – С.278-287.
 66. Лосев, С.С. Институт исключительных прав в гражданском праве Беларуси: современное состояние и концептуальные направления развития / С.С.Лосев // Право.by. – 2019. – № 6. – С. 27-32.
 67. Лосев, С.С. Принудительные лицензии и доступ к лекарственным препаратам /С. С. Лосев // Наука и инновации. – 2020. – № 7. – С.35-41.

Тэзы дакладаў і матэрыялы канферэнцый:

 1. Лосев, С. Авторский договор как средство реализации имущественных авторских прав /С.Лосев. // Вузовская наука, промышленность, международное сотрудничество: материалы 2-й междунар. научно-практ. конф., Минск, 14-16 окт. 1998 г.: в 2 ч. - Минск: Бел. гос. ун-т., 1998. - Ч.2. – С.54-56.
 2. Лосев, С. Проблемы принадлежности прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ /С.Лосев. // Материалы международного научно-методического семинара «Государственная система учета НИР, ОКР, ОТР: новые возможности, методика, практика»; под ред. Кратенка В.Е. – Минск: ГУ «БелИСА», 2005. – С. 47-51.
 3. Лосев, С. Лицензионный договор /С.Лосев. // Правовые средства развития экономики Республики Беларусь : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9-10 нояб. 2007 г. – Минск : БГУ, 2007. – С.207-208.
 4. Лосев, С. Законодательное обеспечение создания национальной инновационной системы Республики Беларусь /С. Лосев. // Формирование правовых основ инновационной экономики : материалы республик. науч.- практич. конф., Минск, 24 нояб. 2008 г. – Мн.:БГЭУ, 2008. – С.125-127.
 5. Лосев, С. О предмете правового регулирования разрабатываемого проекта Закона Республики Беларусь «Об инновационной деятельности» /С.Лосев. // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию БГЭУ, (Минск, 19-20 мая 2009 г.) : – Минск : БГЭУ, 2009. – С.448-449.
 6. Лосев, С. Секреты производства (ноу-хау) как объект интеллектуальной собственности /С.Лосев. // Актуальные проблемы экономического развития Республики Беларусь и его правовое регулирование : материалы III республик. науч.-практич. конф., Минск, 23 июня 2009 г. – Минск, Центрполиграф, 2009. – С.93-99.
 7. Лосев, С. Проблемы определения инновационной деятельности в законодательстве Республики Беларусь /С.Лосев. // Механизмы устойчивого развития социально-экономических систем : материалы V Междунар. науч.-практич. конф., Бобруйск, 1 апр. 2010 г. – Минск : БГЭУ, 2010. – С.123-125.
 8. Лосев, С. Актуальные проблемы развития патентного права Республики Беларусь /С.Лосев. // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2010 г.) : в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2010. – Т.2. – С.302-303.
 9. Лосев, С. Деятельность ВОИС в области альтернативного разрешения споров, связанных с правами на объекты интеллектуальной собственности /С.Лосев. // Актуальные проблемы использования примирительных процедур как формы разрешения споров в национальном и международном праве : материалы Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 23 апр. 2010 г., БГЭУ. – Минск, БГЭУ, 2010. – С.168-170.
 10. Лосев, С. Концептуальные основы формирования законодательства об инновационной деятельности /С.Лосев. // Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 окт. 2010 г., -Минск : Позитив-центр, 2010. – С.89-94.
 11. Лосев, С.С. Проблемы определения содержания имущественных авторских прав /С.С. Лосев // Правовая культура как условие формирования правового государства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 10-11 декаб. 2010 г., - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2010. – С.163-164.
 12. Лосев, С.С. Обжалование решений Апелляционного совета при патентном органе / С.С. Лосев, Т.С. Таранова. // Правовая культура как условие формирования правового государства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 10-11 декаб. 2010 г., - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2010. – С.254-255.
 13. Лосев, С. Перспективы кодификации законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.Лосев. // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2011 г.) : в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2011. – Т.2. – С.324 - 325.
 14. Лосев, С.С. Место коммерческой тайны в системе объектов гражданских прав /С.С.Лосев. // Право и экономика – прикладные новации : материалы респ. науч.-практ. конф. ( г. Минск, 27 мая 2011 г.) / редкол. : Г.Б.Шишко [и др.] ; науч. ред. Г.Б.Шишко. – Минск : Интегралполиграф, 2011. – С.152-154.
 15. Лосев, С. Актуальные проблемы развития законодательства об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности /С.Лосев. // Материалы Республиканской научно-практической конференция «Повышение эффективности государственного управления в условиях инновационного развития» (Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 18 ноября 2011 г.) [Электронный ресурс]
 16. Лосев, С.С. Тенденции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев. // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: материалы II Междунар. науч. конф., г. Минск (25 ноября 2011 г.) / редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.] / НЦЗПИ. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – С. 13-21.
 17. Лосев, С.С. Секреты производства (ноу-хау) в системе объектов гражданских прав /С.С. Лосев. // Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 2-х т., Полоцк, 18-19 мая 2012 г. / редкол. : А.Н. Пугачев (отв ред.) [и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2012. – Т.I. – С.222- 227.
 18. Лосев, С.С. Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в Республике Беларусь / С.С.Лосев. // Стратегия развития экономики, образования и права: материалы II междунар. науч.-практ. конф.(г. Шадринск, 18 мая 2012 г.) / ред. Н.В. Соколова. – Курган, фил. Тюменского госуд. ун-та в г.Шадринске; ООО «Типография Дамми», 2012. – С. 297-300.
 19. Лосев, С. Актуальные проблемы развития института авторского права и смежных прав /С.Лосев. // Материалы Второй межвузовской научно-практической конференции «Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека» (24 мая 2012 г., г. Гродно, Гродненский филиал БИП). – Гродно : БИП, 2012. – С.137-139.
 20. Лосев, С. Актуальные проблемы развития института правовой охраны нераскрытой информации /С.Лосев. // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 17-18 мая 2012 г.) : в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2012. – Т.2. – С.345-347.
 21. Лосев, С. Перспективы формирования законодательства Республики Беларусь об инновационной деятельности /С.Лосев. // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики : материалы I Международной научно-практической конференции / Тамбовский гос. Ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов : Из-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2012. – С.291-296.
 22. Лосев, С.С. Актуальные проблемы правового регулирования договора уступки исключительного права /С.С. Лосев // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Минск, 26 окт. 2012 г.). – Минск : БГЭУ, 2012. – С.123-125.
 23. Лосев, С.С. Тенденции развития правового института защиты от недобросовестной конкуренции / С.С. Лосев. // Модельный закон о конкуренции : IV науч.-практ. конф., Мінск, 25-26 апр. 2013 г. : сб. ст. / редкол.: А.Н. Рябова [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2013. – С.73-76.
 24. Лосев, С. Нераскрытая информация в системе объектов гражданских прав /С.Лосев. // : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 15-16 мая 2013 г.) : в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2013. – Т.2. – С.324-325.
 25. Лосев, С. Актуальные проблемы применения принудительных лицензий в патентном праве Республики Беларусь // Материалы международной научно-практической конференции «Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц» (Минск, 4-5 ноября 2014 г.)
 26. Лосев, С.С. Право преждепользования в патентном праве /С.С. Лосев. // Актуальные проблемы современного публичного и частного права : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск 9 апр. 2015 г.). – Минск : Экоперспектива, 2015. – С.76-78.
 27. Лосев, С. К вопросу о содержании исключительного права на товарный знак /С.Лосев // : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 21-22 мая 2015 г.) : в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2015. – Т.2. – С.324-325.
 28. Лосев, С.С. Актуальные проблемы осуществления права преждепользования /С.С.Лосев. // Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. В.И.Семенкова (Минск, 11 дек. 2015 г.) / Национальный центр законодательства и правовых исследований; редкол.: С.М. Сивец [и др.]. – Минск : Институт радиологии, 2015. – С.198-201.
 29. Лосев, С. Актуальные проблемы ограничения исключительного права патентообладателя / С.Лосев. // Принеманские научные  чтения  (Роль  гражданского  общества, социального  и  правового  государства  в  защите  и  реализации  прав человека):    Материалы    VI    международной    научно-практической  конференции. г. Гродно.  В  двух  частях / ред.  кол.  А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения», 2016. – Ч. 1. – С. 61-63.
 30. Лосев, С.С. Актуальные проблемы гражданско-правовой защиты исключительных прав /С.С.Лосев // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс] : материалы Международной заочной научно-практической конференции (Могилев, 20 мая 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – С.171-175.
 31. Лосев, С. Товарный знак Евразийского экономического союза /С.Лосев. // Интеллектуальная собственность: правовые и социально-экономические аспекты : мат-лы Третьей всерос. науч.-практ. конф. (г. Омск, 7 апреля 2016 г.) / отв. за вып. д-р пед. наук, доц. С.В. Матюшенко. – Омск : Омская академия МВД России, 2016. – С.19-24.
 32. Лосев, С.С. Компенсация в системе мер гражданско-правовой защиты исключительных прав по законодательству Республики Беларусь / С.С.Лосев. // Проблемы правового обеспечения безопасности личностиЮ, общества и государства : сборник статей по материалам ежегодной международной научно-практической конференции (г.Новосибирск, 21-25 октября 2016 г.) : в 3 т. – Т.II. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – С.141-147.
 33. Лосев, С.С. К вопросу о пределах и ограничениях исключительных прав / С.С. Лосев // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – Ч. 2. – С.99-100.
 34. Лосев, С.С. Развитие институтов права интеллектуальной собственности Республики Беларусь в контексте евразийской интеграции / С.С. Лосев // Девятый международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». – Москва: РЭУ им. Г.Ф.Плеханова, 2017. – С. 172-176.
 35. Лосев, С.С. Актуальные проблемы развития законодательства Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах /С.С. Лосев // Научные чтения памяти профессора В.И.Семенкова : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. С междунар. участием (г. Минск, 7 дек. 2017 г.) / Нац. Центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь ; редкол. : С.М. Сивец [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С.295-298.
 36. Лосев, С.С. Направление совершенствования правовых норм, регулирующих распоряжение исключительными правами /С.С.Лосев // Юридическая наука и практика: состояние и перспективы развития : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч.1 /ГрГУ им. Я.Купалы ; редкол.: С.Е.Чебуранова (гл. ред.) и [др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С.185-188.
 37. Лосев, С.С. Концептуальные основы развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности / С.С. Лосев // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов VII Респ. науч. конф. (Минск, 15 нояб. 2018 г.) / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь ; редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – С. 193–196.
 38. Лосев, С.С. Актуальные проблемы формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности /С.С.Лосев //Сборник материалов и документов XI Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» /под ред. проф. Лопатина В.Н. – М.: РНИИИС, 2019. – С.253-256.
 39. Лосев, С.С. Борьба с контрафакцией: гражданско-правовой аспект /С.С. Лосев // Правовая культура в современном обществе. Сб. науч. статей. – Могилев: Могилевский ин-т МВД, 2019. – С.269-274.
 40. Лосев, С.С. Уголовная ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности: проблемы совершенствования законодательства / С.С.Лосев // Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и практики: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Минск, 25-26 апреля 2019 г.) /Следств. ком. Респ. Беларусь; редколл.: С.Я. Аземша (гл. ред.) [и др.] – Минск: ЮрСпектр, 2019. – С.67-71.
 41. Лосев, С.С. К вопросу о концепции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности /С.С. Лосев // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : материалы Международной науч.-практ. конф. 17-18 мая 2019 г. / редкол.: В.А. Богоненко (отв. Ред.), Н.А. Басецкая, И.В. Вегера. – Новополоцк: Полоцк. гос. ун-т., 2019. – С.81-85.
 42. Лосев, С.С. Теоретико-прикладные аспекты реализации принципов гражданского права / Ю.А. Амельченя, О.А. Бакиновская [и др.] //Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов VIII Респ. науч. конф. (г. Минск, 24 окт. 2019 г.) / Нац. центр законодательства им правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. С.М. Сивец [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – С.16-25.  
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42; e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 789 гасцей і ніводнага зарэгістраванага