Подождите, идет загрузка сайта ...


Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт 

Скончыла юрыдычны факультэт і аспірантуру Белдзяржуніверсітэта. Дысертацыйнае даследаванне па спецыяльнасці 12.00.10 — "Міжнароднае права" на тэму "Інстытуцыйны механізм міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях інтэлектуальнай уласнасці" абараніла ў 1998 г. З 1997 г. працуе на факультэце міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта. У 2005 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці "Права".
Акрамя працы на факультэце міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта выконвае навукова-прававыя даследаванні для Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Эканамічнага Суда СНД, Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, кансультуе па прававых пытаннях грамадзян і арганізацыі Рэспублікі Беларусь і замежных дзяржаў. 
У 2005 г. за плённую навукова-педагагічную дзейнасць, актыўную работу па павышэнню прававой культуры грамадзян і падрыхтоўцы кадраў для арганізацый ўзнагароджана граматай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 
Валодае замежнымі мовамі, неаднаразова выязджала ў замежныя дзяржавы для правядзення навуковых даследаванняў і ўдзелу ў міжнародных канферэнцыях. 
Мае больш за 100 навуковых публікацый.

Міжнароднае прыватнае права 
Міжнародная ахова інтэлектуальнай уласнасці

  1. Леанович, Е. Б. Международно-правовые аспекты охраны программного обеспечения / Е. Б. Леанович // Актуальные вопросы международного права. — 1995. — № 1. — С. 44—48.
  2. Леанович, Е. Б. Институционный механизм международного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности: автореферат дис. ... канд. юр. наук: 12.00.10 / Е. Б. Леанович; БГУ. — Минск, 1998. — 20 с.
  3. Леанович, Е. Б. Международное сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности: программа для студентов факультета международных отношений / Е. Б.Леанович. — Минск, БГУ. — 1999. — 11 с.
  4. Леанович, Е. Б. Проблемы правового регулирования Интернет-отношений с иностранным элементом / Е. Б. Леанович // Белорусский журнал международного частного права и международных отношений. — 2000. — № 4. — С.39—44.
  5. Леанович, Е. Б. Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / Л. В. Павлова, Ю. П. Бровка, М. Ф. Чудаков, В. А. Фадеев, Е. Б. Леанович, А. И. Зыбайло. — Минск: БГУ, 2001. — 148 с.
  6. Леанович, Е. Б. Правовые аспекты доменных имен / Е. Б. Леанович // Бюллетень нормативно-правовой информации. — 2001. — № 23. — С.20—22.
  7. Леанович, Е. Б. Международные коммерческие и внешнеэкономические договоры. Правовой гид / Е. Б. Леанович. — Минск: Беларусь, 2003. — 120 с.
  8. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учебное пособие / Е. Б. Леанович. — Москва: РИОР, 2003. — 119 с.
  9. Леанович, Е. Б. Международные коммерческие и внешнеэкономические договоры. Правовой гид / Е. Б. Леанович. — Минск, 2003. — 118 с.
  10. Леанович, Е. Б. Международное сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности: учебная программа для студентов факультета международных отношений специальности "Международное право". — Минск, БГУ. — 2005. — 14 с.
  11. Леанович, Е. Б. Особенная часть международного частного права: учеб. пособие / Е. Б. Леанович. — Минск: БГУ, 2005. — 126 с.
  12. Леанович, Е. Б. Практические занятия по особенной части международного частного права: учеб.-метод. пособие / Е. Б. Леанович. — Минск: БГУ, 2005. — 85 с.
  13. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учебное пособие / Е. Б. Леанович. Изд. 2-е. — Москва: РИОР, 2006. — 156 с.
  14. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учебная программа для магистратуры по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" / А. В. Астапенко [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — 39 с.
  15. Леанович, Е. Б. Роль интеллектуальной собственности в процессе интеграции на примере Европейского союза / Е. Б. Леанович // Журнал международного частного права и международных отношений. — 2008. — № 3. — С.9—13.
  16. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учеб. пособие / Е. Б. Леанович. — Изд. 3-е. — Москва: РИОР, 2008. — 181 с.
  17. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учеб. пособие / Е. Б. Леанович. — Минск: ИВЦ Минфина, 2008. — 360 с.
  18. Леанович, Е. Б. Международное частное право: учеб. пособие / Е. Б. Леанович. — Изд. 4-е. — Москва: РИОР, 2009. — 187 с.
  19. Леанович, Е. Б. Территориальный характер прав интеллектуальной собственности в эпоху глобализации / Е. Б. Леанович // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 1 / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Е. В. Бабкина, Ю. А. Лепешков. — Минск, 2009. — С. 298—311.
  20. Леанович, Е. Б. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации / Волкова Т. А., Дорофеева Ю. А. [и др.]. — М.: ИНФРАМ, 2010. — 155 с.
  21. Ландо, Д. И., Леанович, Е. Б. Европейское частное право: учебное пособие / Д. И. Ландо, Е. Б. Леанович. — Минск: Зорны верасок, 2010. — 146 с.
  22. Леанович, Е. Б. Право Экономического и валютного союза: учебное пособие / А. И. Анищенко, Е. Б. Леанович, М. В. Юрьева, Т. Г. Климович; под ред. Х. Херрманна, А. С. Балашенко, Т. Борича. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 152 с.
  23. Леанович, Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности на современном этапе глобализации: монография / Е. Б. Леанович. — Saarbrucken: LAB publishing, 2011. — 95 c.
  24. Леанович, Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е. Б. Леанович. — Минск: ИВЦ Минфина, 2011. — 398 с.
  25. Леанович Е.Б. Новые тенденции в развитии правового регулирования отношений, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности / Право в современном белорусском обществе: сб. научн. трудов / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, редкол: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2015. Выпуск 10.
  26. Леанович Е.Б. Новое в развитии зарубежного законодательства и международного частного права в области интеллектуальной собственности: рекомендации белорусским субъектам хозяйствования. Часть I / КонсультантПлюс: Беларусь/ООО «Юрспектр». Минск, 2015.
  27. Леанович Е.Б. Новые тенденции в развитии правового регулирования отношений, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности / Право в современном белорусском обществе: сб. научн. трудов / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, редкол: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2015. — Выпуск 10.
  28. Леанович Е.Б. Новое в развитии зарубежного законодательства и международного частного права в области интеллектуальной собственности: рекомендации белорусским субъектам хозяйствования. Часть I / КонсультантПлюс: Беларусь/ООО «Юрспектр». Минск, 2015.
  29. Леанович Е.Б. Новое в развитии зарубежного законодательства и международного частного права в области интеллектуальной собственности: рекомендации белорусским субъектам хозяйствования. Часть II / КонсультантПлюс: Беларусь/ООО «Юрспектр». Минск, 2015.
  30. Леанович Е.Б. О концептуальных подходах к изменению метода коллизионно-правового регулирования в современном мире // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. Минск: БГУ, 2015. 
  31. Леанович Е.Б. Регулятивная роль критерия наиболее тесной связи в современном международном частном праве // Беларусь в современном мире: материалы XIV Международной конференции 29 октября 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2016. с. 130-132.
  32. Леанович, Е.Б. Правовые основы общего рынка на примере формирования договорного права ЕС / Е. Б. Леанович // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016.  Вып. 11. — С. 165172.
  33. Леанович, Е.Б. Специфика правовых механизмов международного коммерческого арбитража при рассмотрении дел о нарушении прав интеллектуальной собственности в интернете / Е.Б. Леанович // Международное правосудие в XXI веке / Е.В. Бабкина [и др.]; под ред. Т.Н. Михалевой. — Минск: Бизнесофсет, 2016. — Гл. 14. — С. 295—312.
  34. Леанович Е.Б. Специфические элементы институционного механизма обеспечения свободы передвижения товаров на общем рынке в условиях информационного общества // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сборник научных трудов. — Минск: БГУ, 2016. — Вып. 8.
  35. Леанович, Е.Б. Свобода перемещения товаров в условиях региональной экономической интеграции // Беларусь в современном мире : материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. — Минск, 2016. — С.112—113.
  36. Intellectual property rights in the Internet: extraterritorial recognition or new conflict of law rules? // Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения. — 2017. — №1.
  37. Охрана генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора как объектов интеллектуальной собственности // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2017. – Вып. 12. – 374-385.
  38. Коллективное управление в контексте общего рынка товаров ЕАЭС// Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной конференции 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. Минск, БГУ, 2017.  
  39. Права интеллектуальной собственности в контексте свободы перемещения товаров на рынке ЕАЭС // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Евразийский экономический союз: промежуточные итоги и перспективы развития интеграционного проекта» / Под редакцией А.В. Русаковича. – Киев : Фонд им. Ф. Эберта, 2017. – С. 36-40. 68 с. ISBN 978-617-7157-63-1
  40. Правовое обеспечение свободы перемещения товаров, воплощающих объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС // Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова : сб. материалов Респ. научн.-практ. конф. с международным участием (г. Минск, 7 декабря 2017 г.) / НЦЗПИ ; редкол.: С.М. Сивец и др. – Минск : Четыре четверти, 2017 – 592 с. – С. 139-142.
  41. Принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности в условиях евразийской экономической интеграции // Перспективы решения актуальных проблем государственного строительства и международного права: сборник статей / под ред. Семашко Е.В. – Минск, Четыре четверти, 2017. – С. 235–249.
  42. Leanovich E. Copyright reform in the EU / E. Leanovich // Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения. – 2018. – №1. – С. 55-59.
  43. Леанович,Е.Б. Территориальный характер прав интеллектуальной собственности в контексте Брексита или цена деглобализации / Е.Б. Леанович // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2018. – №1.
  44. Леанович,Е.Б. Блокчейн в авторском праве / Е.Б. Леанович  // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «Юрспектр». Минск, 2018.
  45. Леанович,Е.Б. Целеполагание коллизионного регулирования интеллектуальной собственности / Е.Б. Леанович // Право в современном белорусском обществе сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; – Минск: Бизнесофсет, 2018. – Вып. 13.
  46. Leanovich E. Intellectual Property  Rights in the Internet: new conflict of law rules, extraterritorial recognition, international agreement / E. Leanovich [Electronic resource] // WIPO. WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property. Theme 15: Settling Intellectual Property-Related Disputes in the International System (June 26, Tuesday morning). Theme 15 ii - Leanovich - IPRs in the Internet - Participant from Belarus.pptx.– Mode of access: https://welc.wipo.int/lms/mod/folder/view.php?id=120152. – Date of access: 30.09.2018.
Кантакты: тэл./факс: +375 17 209 57 35, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 777 гасцей і ніводнага зарэгістраванага