Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
 
 

У 2002 г. скончыла з адзнакай факультэт права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. Мае навуковую ступень бакалаўра эканамічных навук. З 2002 года працавала на кафедры тэорыі і гісторыі права БДЭУ на пасадзе асістэнта, чытала дысцыпліны Правы чалавека і Агульная тэорыя права.

У 2006 г. скончыла аспірантуру Інстытута дзяржавы і права Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 12.00.01 “Тэорыя і гісторыя дзяржавы і права. Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў”.

У 2004 годзе перайшла на пасаду старэйшага выкладчыка кафедры права Інстытута парламентарызму і прадпрымальніцтва.

У перыяд з 2006 г. па 2007 г. працавала старэйшым выкладчыкам на кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

З лістапада 2013 г. з'яўляецца суіскальнікам аддзялення даследаванняў у галіне даследаванняў у сферы дзяржаўнага будаўніцтва і міжнароднага права Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў.

З 2013 г.працуе на кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ.

Валодае ангельскай мовай.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі:

Семінар-трэнінг " Метадалогія даследаванняў у сферы правоў чалавека "(Інстытут ім. Рауля Валенберга па правах чалавека і гуманітарным праве (г. Лунд, Швецыя), 2017 г.);

Праграма павышэння кваліфікацыі "Кагнітыўныя практыкі навучання і выхавання пакалення Z (дыягностыка-кваліметрычнае суправаджэнне навучання пакалення Z)» (Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы», 2018 г.).

Сфера навуковых інтарэсаў: тэорыя і філасофія права, ацэначна-прававыя паняцці, канстытуцыйныя правы і свабоды асобы, сучасны канстытуцыяналізм, метадалогія выкладання тэорыі права і канстытуцыйнага права.

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць:

Мае каля 40 публікацый, прысвечаных розным аспектам ацэначна-прававых паняццяў, а таксама некаторым актуальным пытанням тэорыі права, канстытуцыйнага права, правоў чалавека (у тым ліку 2 калектыўных вучэбна-практычных дапаможнікі і 1 вучэбна-метадычны дапаможнік).

Кансультант па метадалогіі навуковых даследаванняў Цэнтра па правах чалавека пры ФМА БДУ

Удзел у прафесійных аб'яднаннях, грамадская дзейнасць:

Вучоны сакратар Грамадскага аб'яднання «Таварыства міжнароднага права».

Бакалаўрыят

Канстытуцыйнае права Рэспублікі Беларусь

Публічнае права для спеціяльнасці «Мытная справа»

 1. Дворецкая А. А., Зорченко Е. А., Касияненко Н. В. Практикум по Общей теории права. – Мн.: БГЭУ, 2003 г.
 2. Касияненко, Н. В. Функции оценочных понятий в правовом регулировании / Н. В. Касияненко // Вестн. акад. МВД Респ. Беларусь. – 2004. – № 2. – С. 67–71.
 3. Права человека: Учебно-практическое пособие  для системы дистанционного обучения / Рябцев Л. М., Касияненко Н. В., Ковалевская Ю. И., Ковкель Н. Ф. / Под ред. Рябцева Л.М. - Мн.: БГЭУ, 2004 г.
 4. Касияненко, Н. В. Функции оценочных понятий в правовом регулировании / Н. В. Касияненко // Вестн. акад. МВД Респ. Беларусь. – 2004. – № 2. – С. 67–71.
 5. Касияненко, Н. В. Оценочные понятия в праве: «Быть или не быть»? / Н. В. Касияненко // Право Беларуси: истоки, традиции, современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 89–91.
 6. Касияненко, Н. В. Процедура оценки, как неотъемлемый признак оценочных понятий права / Н. В. Касияненко // Проблемы совершенствования хозяйственного законодательства Республики Беларусь на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9 дек. 2004 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: И. В. Новикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – С. 60–61
 7. Касияненко, Н. В. Особенности толкования правовых норм содержащих оценочные понятия права / Н. В. Касияненко // Актуальные проблемы государства и права Беларуси : материалы Респ. науч.-практ. конф. с участием органов прокуратуры, судов, юстиции, Витебск, 15–16 апр. 2005 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: В. И. Пушкин (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2005. – С. 38–39.
 8. Касияненко, Н. В. Причины и перспективы использования оценочных понятий в белорусском законодательстве / Н. В. Касияненко // Правовое государство: теория, проблемы, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 2–3 нояб. 2006 г. / Баранов. гос. ун-т ; редкол.: В. И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2006. – С. 79–83.
 9. Касияненко, Н. В. Сущность и характерные черты оценочных понятий права / Н. В. Касияненко // XIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2006» : в 4 т. / Моск. гос. ун-т [и др.] ; [орг. ком.: В. А. Садовничий [и др.]. – М., 2006. – Т. 3 : Искусствоведение. Филология. Юридические науки. – С. 368–370.
 10. Касияненко, Н. В. Сущность оценочных понятий и формы их закрепления в законодательстве Республики Беларусь / Н. В. Касияненко // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов : сб. тез. участников Первой Респ. науч.-практ. конф., Гомель, 6–7 апр. 2006 г. : в 2 ч. / Гомел. гос. ун-т ; редкол.: Е. В. Богданов [и др.]. – Гомель, 2006. – Ч. 1. – С. 66–70.
 11. Касияненко, Н. В. Особенности механизма применения оценочных понятий права / Н. В. Касияненко // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2007. – Вып. 9. – С. 473–482.
 12. Касияненко, Н. В. Виды оценочных понятий права и их классификация / Н. В. Касияненко // Развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. науч. ст. проф.-преподават. состава : в 2 ч. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства ; редкол.: А. А. Квятович [и др.]. – Минск, 2011. – Ч. 2. – С. 22–25.
 13. Касияненко, Н. В. Оценочные понятия как средство познания правовой действительности / Н. В. Касияненко // Право. by. – 2011. – № 4. – С. 179–184.
 14. Касияненко, Н. В. Постановка проблемы и актуальность исследования оценочных понятий права / Н. В. Касияненко // Конституционно-правовые основы хозяйственных отношений в Республике Беларусь : материалы межвуз. науч.-практ. конф., Минск, 8 дек. 2011 г. : в 2 ч. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства ; отв. ред.: А. А. Квятович [и др.]. – Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 37–43.
 15. Касияненко, Н. В. Соотношение категорий «толкование» и «конкретизация» в процессе применения оценочных понятий права / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : материалы II Междунар. науч. конф., Минск, 25 нояб. 2011 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 49–52.
 16. Касияненко, Н. В. Сравнительно-ретроспективный опыт использования оценочных понятий в нормотворчестве Беларуси / Н. В. Касияненко // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития : междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7–8 окт. 2011 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2011.
 17. Касияненко, Н. В. Практическое пособие по Конституционному праву (тестовые зада-ния). В 2 ч. - Ч. 1. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства; кафедра права. – Минск: ИПП, 2012. – 63 с.
 18. Касияненко, Н. В. Историческая обусловленность использования и объективизация оценочных понятий в правовых актах Беларуси / Н.В. Касияненко //  Право. by. – 2012. – № 3. – С. 18-23.
 19. Касияненко, Н. В. Диалектика объективного и субъективного в оценочных понятиях права / Н. В. Касияненко // Динамика правотворчества и правоприменения в новых условиях развития экономики : сб. науч. трудов : в 2 ч. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства ; редкол.: А.А. Квятович [и др.]. – Минск, 2012. – Ч. 1. – С. 54–58.
 20. Касияненко, Н. В. Оценочные понятия в нормотворчестве: сравнительно-ретроспективный анализ / Н. В. Касияненко // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора С. Г. Дробязко. Минск, 11–12 окт. 2012 г. – Минск, 2012. – С. 98–99.
 21. Касияненко, Н. В. Оценочные понятия в нормотворчестве: сравнительно-ретроспективный анализ / Н. В. Касияненко // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию проф. С. Г. Дробязко, Минск, 11–12 окт. 2012 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 89–90.
 22. Касияненко, Н. В. Взаимосвязь оценочно-правовых понятий и правоприменительных ошибок / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 23 нояб. 2012 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 54–56.
 23. Касияненко, Н. В. Оценочный элемент в памятниках истории права Беларуси / Н. В. Касияненко // Проблемы возникновения и развития белорусской государственности (к 1150-летию первого летописного упоминания о государственных образованиях у восточных славян) : материалы Междунар. науч.-теорет. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 20 нояб. 2012 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Д. М. Демичев (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 34–35.
 24. Касияненко, Н. В. Проблема оценочно-правовых понятий в контексте совершенствования законодательства суверенной Беларуси / Н. В. Касияненко // Политико-правовые и философские проблемы суверенитета : тез. докл. Респ. науч. конф., Минск, 23–24 нояб. 2012 г. : в 2 ч. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства, кафедра политологии ; редкол.: А. В. Горелик [и др.]. – Минск, 2012. – Ч. 1. – С. 58–63.
 25. Касияненко, Н. В. Оценочно-правовые понятия как условие эффективности законодательства / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов IV Междунар. науч. конф., Минск, 24 мая 2013 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 47–49.
 26. Касияненко, Н. В. Общие правила использования оценочно-правовых понятий / Н. В. Касияненко // Тенденции развития юридической науки в Беларуси : к 80-летию Белорус. гос. ун-та и 15-летию фак. права БГЭУ : материалы Междунар. науч.-теорет. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, 13 нояб. 2013 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Д. М. Демичев (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 42–43.
 27. Касияненко, Н. В. Развитие научной мысли в связи с проблемой оценочно-правовых понятий / Н. В. Касияненко // Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 дек. 2013 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 79–82.
 28. Касияненко, Н. В. Общие правила использования оценочно-правовых понятий / Н. В. Касияненко // Тенденции развития юридической науки в Беларуси : к 80-летию Белорус. гос. экон. ун-та и 15-летию фак. права БГЭУ : материалы Междунар. студен. конф., Минск, 19–20 нояб. 2013 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Д. М. Демичев (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 42–43.
 29. Касияненко, Н. В. Система функций оценочно-правовых понятий как фактор, определяющий их роль в национальном праве / Н. В. Касияненко // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека : материалы Четвертой межвуз. науч.-практ. конф. / БИП – Ин-т правоведения ; редкол.: И. А. Белова (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2014. – С. 51–55.
 30. Касияненко, Н. В. Совершенствование нормотворчества посредством использования оценочно-правовых понятий / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 23 мая 2014 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ед.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 34–37.
 31. Касияненко, Н. В. Оценочно-правовые понятия: к вопросу об унификации терминологического обозначения / Н. В. Касияненко // Молодежь СНГ: вектор – на интеграцию : сб. ст. из материалов Междунар. науч. симп., Санкт-Петербург, 18 дек. 2015 г. : в 2 ч. / Межрегион. ин-т экономики и права при Межпарламент. ассамблее Евраз. экон. сообщества [и др.] ; общ. науч. ред. М. Ю. Спириной. – СПб., 2015. – Ч. 1. – С. 105–112.
 32. Касияненко, Н. В. Оценочно-правовые понятия: критерии целесообразности и правила объективации в правотворчестве / Н. В. Касияненко // Правотворчество и правоприменение как фактор эффективного развития современных экономических систем : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2016. – С. 28–31.
 33. Касияненко, Н. В. Функциональное воздействие оценочно-правовых понятий на правотворчество и правоприменение / Н. В. Касияненко // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 16–21.
 34. Касияненко, Н. В. Концептуальные элементы теории оценочно-правовых понятий / Н. В. Касияненко // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. – Минск: «Бизнес–офсет», 2017. – Вып. 12. – С. 35–43.
 35. Касияненко, Н. В. Оценочно-правовые понятия в современном законодательстве Республики Беларусь / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов VI Междунар. науч. конф., Минск, 2 июня 2017 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск, 2017. – С. 111–114.
 36. Касияненко, Н. В. Функциональное воздействие оценочно-правовых понятий на правотворчество и правореализацию / Н. В. Касияненко // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 16–21.
 37. Касияненко, Н. В. К вопросу об оценочно-правовых понятиях / Н. В. Касияненко // Научные чтения памяти профессора В. И. Семенкова : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 7 дек. 2017 г. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь С. 116-119.
 38. Касияненко, Н. В. Оценочно-правовые понятия в нормотворчестве и правореализации / Н. В. Касияненко; БГУ, фак. международных отношений, каф. международного права. – Минск: БГУ, 2018. – 208 с.
 39. Касияненко, Н.В. Юридические гарантии использования оценочно-правовых понятий (терминов) / Н. В. Касияненко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов VII Междунар. науч. конф., Минск, 15 ноября 2018 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск, 2018. – 4 с.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42; e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага