Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
кандыдат палітычных навук
дацэнт

 

У 2000 г. скончыла з адзнакай факультэт міжнародных адносін БДУ, аддзяленне міжнароднага права БДУ. З 2001 па 2004 г. вучылася ў аспірантуры на кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ. У 2014 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Развіццё агульнай палітыкі бяспекі і абароны Еўрапейскага Саюза». З 2015 г. працуе на кафедры міжнароднага права.

Валодае ангельскай мовай.

Сфера навуковых інтарэсаў: права міжнароднай бяспекі, еўрапейская бяспека і абарона.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікаццыі:

Праект грамадзянскай адукацыі «Міжнародная бяспека ў сучасным свеце» (ФМА БДУ, 2002).

Практычны курс па павышэнні якасці выкладання (ФМА БДУ, 2004).

Праграма «Арганізацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу ў ВНУ» (РІВШ, 2006)

Семінар МКЧК "Міжнароднае права і праваахоўная дзейнасць" (Мінск, 2006).

Семінар Баварскай АМАПу, Фонду Ханнса-Зейделя і Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь па тэме "Навучанне персаналу ў баварскай паліцыі» (Мінск, 2007).

Праграма «Актыўныя метады навучання і выхавання ва ўстанове вышэйшай адукацыі» (РІВШ, 2015 г.).

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць:

Мае больш за 20 публікацый, прысвечаных розным аспектам палітыкі бяспекі ЕС, а таксама некаторым іншым актуальным пытанням еўрапейскага і міжнароднага права.

Бакалаўрыят

Міжнароднае права для спеціяльнасці "Сусветная эканоміка"

Магістратура

Прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці ЕС

 1. Кузняцова, І.С. Перадумовы і фарміраванне агульнай абароннай палітыкі Еўрапейскага Саюза / І.С. Кузняцова // Матэрыялы VII рэсп. нав. канф. студэнтаў і аспірантаў Беларусі (НДРС-2002), Наваполацк, 2002 г.: у 3 т. / Полацк. дзярж. ун-т; рэдкал .: Ф.І. Пантелеенко (гл. Рэд.) [І інш.]. -Наваполацк, 2002. - Т. 1. - С. 99-100.

 2. Кузняцова, І.С. Нарастаючая роля Еўрапейскага Саюза ў сістэме бяспекі: прававы аспект / І.С. Кузняцова // Прававыя І інстытуцыянальныя праблемы сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь: Матэрыялы рэсп. нав.-практ. канф., Мінск, 16 мая 2003 года / Бел. Ін-т правазнаўства, Ін-т эканомікі НАНБ, Нац. цэнтар прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, НДІ прабл. крыміналогіі, крыміналістыкі І суд. экспертызы; нав. рэд .: С.Ф. Сокал [І інш.]. - Мінск, 2003. - С. 123-124.

 3. Кузнецова, И.С. Взаимоотношение ЕС и ЗЕС: правовой аспект / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире : тез. докл. I Респ. науч. конф., Минск, 22–23 окт. 2003 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2003. – С. 128–131.

 4. Кузнецова, И.С. Этапы формирования общей политики безопасности и обороны Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Вестн. Белорус.гос. экон. ун-та. – 2008. – № 4. – С. 106–112.

 5. Кузнецова, И.С. Перспективы развития оборонной и внешней политики Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Сб. науч. тр.: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2010. – Ч. 1, вып. 9 : Философско-гуманитарные науки. – С. 129–135.
 6. Кузнецова, И.С. Безопасность и оборона: политика ЕС / И.С. Кузнецова // Беларус. думка. – 2011. – № 1. – С. 114–118.
 7. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: вызовы XXI века / И.С. Кузнецова // Вестн. Башк. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 739–742.
 8. Кузнецова, И.С. Правовые вопросы реализации общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Беларусь i свет. – 2004. – Т. 7. – С. 40–51.
 9. Кузнецова, И.С. Европейский Союз: политика по безопасности и обороне / И.С. Кузнецова // Философия. Культура. Общество : сб. тр. молодых ученых и аспирантов: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2005. – Вып. 5, Ч. II. – С. 29–38.
 10. Кузнецова, И.С. Пространственная и предметная сферы деятельности региональных организаций коллективной безопасности (правовые аспекты) / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2007. – № 1. – С. 53–57.
 11. Кузнецова, И.С. Правовые аспекты взаимоотношений между региональными организациями коллективной безопасности и ООН / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 48–53.
 12. Кузняцова, І.С. Прававыя асновы ўзаемаадносін паміж рэгіянальнымі арганізацыямі калектыўнай бяспекі і ААН / І.С. Кузняцова // Праблемы барацьбы са злачыннасцю і падрыхтоўкі кадраў для органаў унутраных спраў Рэспублікі Беларусь: Тэз. дакл. Міжнар. науч.-практ. конф., прысвеч. Дню бел. навукі, Мінск, 25 студз. 2008 года / М-ва ўнутраных спраў Рэсп. Беларусь, Акад. МУС. - Мінск, 2008. - С. 37-38.
 13. Кузнецова, И.С. Россия, Беларусь, Европейский Союз: формирование европейской безопасности / И.С. Кузнецова // Вестн. Гос. регистр.палаты при Минюсте России. – 2010. – № 5. – С. 83–88.
 14. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: вызовы XXI века / И.С. Кузнецова // Вестн. Башк. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 739–742.
 15. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС (ОПБО): влияние на Республику Беларусь / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – С. 35–40.
 16. Кузнецова, И.С. Экономическая безопасность Беларуси в контексте отношений с Евросоюзом / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – С. 493–502.
 17. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: есть ли угрозы для Беларуси? / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Вып. 2. – С. 58–63.
 18. Кузнецова, И.С. Влияние общей политики безопасности и обороны ЕС на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь/ И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – Вып. 3. – С. 37–41.
 19. Кузнецова, И.С. Правосубъектность индивида в международном праве / И.С. Кузнецова // Актуальные проблемы международного публичного права и международного частного права: сб. науч. тр. / Вып. 7. – Минск, БГУ, 2015. – С. 50-58.
 20. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС на современном этапе / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 91-93.
 21. Кузнецова, И.С. Развитие общей политики безопасности и обороны ЕС на современном этапе / И.С. Кузнецова Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 38-40.
 22. Международное публичное право. Практикум : учебное пособие / А.С. Кривонощенко, И.С. Кузнецова; учреждение образования "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь". - Минск : Акад МВД, 2017. - 182 с.
 23. ЕС и Беларусь: проблемы безопасности / С.А. Кизима, И.С. Кузнецова; Акад упр. При Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 140.
 24. с.Кузняцова І.С., Полудеткiна М.В. Прававое рэгуляванне свабоды прадастаўлення паслуг у праве ЕС і ЕАЭС / І.С. Кузняцова, М.В. Полудеткiна // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы IX науч.-практ. конф. маладых навукоўцаў фак. міжнар. адносін БДУ, Мінск, 1 февр. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 43-48.
 25. Кузнецова, И.С. Сотрудничество ЕС–НАТО в контексте развития общей политики безопасности и обороны Европейского союза / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XVII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – 2 с.
 26. Кузнецова, И. С. К вопросу о соотношении права Европейского союза и международного права / И. С. Кузнецова // Право.by. – 2020. – № 4(66). – С. 105–111.
 27. Международное публичное право : тестовые задания / О. Е. Арефьева [и др.] ; под ред. Е. А. Дейкало, И. С. Кузнецовой. – Минск : БГУ, 2020. – 75 с.
 28. Кузнецова, И.С. Перспективы развития общей политики безопасности и обороны Европейского союза в контексте новых вызовов и угроз безопасности / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XX Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 35-41.
 29. Кузнецова, И. С. К вопросу о соотношении права Европейского союза и международного права / И. С. Кузнецова // Право.by. – 2020. – № 4(66). – С. 105–111.
 30. Кузнецова, И. С. К вопросу о соотношении права Европейского союза и международного права / И. С. Кузнецова // Право.by. – 2020. – № 4(66). – С. 105–111.
 31. Международное публичное право: тестовые задания / О. Е. Арефьева [и др.] ; под ред. Е. А. Дейкало, И. С. Кузнецовой. – Минск : БГУ, 2020. – 75 с.
 32. Кузнецова, И.С. Развитие общей политики безопасности и обороны Европейского союза на современном этапе / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XIX Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2020 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2020. – С. 45-51.
 33. Кузнецова, И.С. Перспективы развития общей политики безопасности и обороны Европейского союза в контексте новых вызовов и угроз безопасности / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XX Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 35-41.
 34. Кузнецова, И. С. Военные и гражданские миссии Европейского союза: риторика и реальность / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2022. С. 36-44.
Кантакты: тэл.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце адзін госць і ніводнага зарэгістраванага