Подождите, идет загрузка сайта ...


Кафедра міжнароднага права
Загадчык кафеды, дацэнт
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт 

У 1995 годзе з адзнакай скончыла юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Прайшла навучанне ў аспірантуры БДУ.
У 2001 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Угоды на таварных біржах Рэспублікі Беларусь». Мае вучонае званне дацэнта.
З 1999 г. - выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры грамадзянскага права БДУ.
З 2008 года па 2015 г. - начальнік аддзялення даследаванняў у сферы эканамічнага развіцця і экалогіі Інстытута прававых даследаванняў Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь.
Ажыццяўляла навуковае кіраўніцтва заданнем «Актуальныя пытанні рэфармавання грамадзянскага заканадаўства, якія вызначаюць прававое становішча некамерцыйных юрыдычных асобаў", што праводзяцца ў рамках выканання Тэматычнага плана па навуковым забеспячэнні законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, а таксама заданнем «Праблемы прававога рэгулявання ажыццяўлення і абароны правоў удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін у кантэксце рэфармавання грамадзянскага законодат ельства »падпраграмы« Тэарэтыка-метадалагічныя асновы ўдасканалення нацыянальнай прававой сістэмы і кіравання ў кантэксце сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь »(Права і кіраванне) Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гады« Гуманітарныя навукі як фактар ​​развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі ».
За актыўную навукова-даследчую дзейнасць ўзнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў», Ганаровай граматай Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Прымала ўдзел у падрыхтоўцы праекта Закона Рэспублікі Беларусь "Аб камерцыйнай тайне" (кіраўнік рабочай групы), праектаў законаў Рэспублікі Беларусь "Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь і прызнанні страціўшымі сілу некаторых заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь і іх асобных палажэнняў па пытаннях арэнды і залогу "," Аб дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіях і гарантыях правоў грамадзян пры іх прымяненні "," Аб трансплантацыі органаў і тканак чалавека "," Аб унясенні змяненняў і дополн няў у Закон Рэспублікі Беларусь "Аб ахове здароўя", "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і", "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь" Аб дзяржаўным рэгуляванні знешнегандлёвай дзейнасці "," Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь "Аб таварных біржах", "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях абароны дзяцей ад інфармацыі, што наносіць шкоду іх здароўю і развіццю».
Сфера навуковых інтарэсаў - сямейнае, грамадзянскае і гаспадарчае права.
Аўтар больш за 70 навуковых прац па праблемах грамадзянскага, гаспадарчага і сямейнага права. Ўдзельнічала ў падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па грамадзянскай праве, навукова-практычных каментарыяў да Грамадзянскага кодэксу Рэспублікі Беларусь і Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, Беларускай юрыдычнай энцыклапедыі, Юрыдычнага даведніка для насельніцтва.

 1. Сямейнае права
 2. Прававыя асновы гаспадарчай дзейнасці
 3. Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю
  1. Гражданское право: в 2 ч. Ч.2: Учебник / Под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск, 2002. – С.408-418, 642-655. (в соавторстве)
  2. Гражданское право. В 3 т. Т. 2 : учебник / под ред. В.Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, – 2010. – 960 с., С. 777-785. (в соавторстве)
  3. Гражданское право. В 3 т. Т. 3 : учебник / под ред. В.Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, – 2011. – 560 с., С. 142-162. (в соавторстве)
  4. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь в трех томах (постатейный). Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор В.Ф. Чигир; Коллектив авторов. – Минск, 2003. Т 1. – С. 335-370. (в соавторстве)
  5. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь в трех томах (постатейный). Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор В.Ф. Чигир; Коллектив авторов. – Минск, 2003. Т. 2. – С.117-149, 700-720. (в соавторстве)
  6. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): В 3 кн.. Кн.2 Разд. III. Общая часть обязательственного права. Разд. IV Отдельные виды обязательств (главы 30-50); Отв. ред. В.Ф. Чигир. Минск, 2005, С. 345-364. (в соавторстве)
  7. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с. С. 56-73, 222-286, 299-331. (в соавторстве)
  8. Практикум по хозяйственному праву – Минск, 2003. – С. 99-116. (в соавторстве)
  9. Практикум по гражданскому праву: Учебное пособие для юрид. вузов / Под ред. В.Ф. Чигира. – Минск, 2000. – С.52-66, 130-135. (в соавторстве)
  10. Практикум по гражданскому праву : учеб. Пособие / Т.В. Авдеева [и др.] ; под ред. В.Н. Годунова. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2015. – 464 с. – С. 74-88, 168-174. (в соавторстве)
  11. Юридический справочник для населения / С.М. Ананич [и др.]; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 759 с. – С.160-167, 265-271, 596-614, 620-637. (в соавторстве)
  12. Белорусская юридическая энциклопедия: В 4 т. – Т.1 /  редкол.: С.А. Балашенко [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 600 с. (в соавторстве)
  13. Правовое регулирование деятельности некоммерческих юридических лиц / С.М. Ананич [и др.] ; под ред. С.М. Ананич. – Минск : Белпринт : Бизнесофсет, 2015. – 200 с. – С. 9-26, 41-64, 108-121. (в соавторстве)
  14. Ананич, С.М. Проблемы правового регулирования деятельности товарных бирж в Республике Беларусь / С.М. Ананич // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 1998. – № 6. – С. 227-237.
  15. Ананич, С.М. Биржевая сделка: понятие и признаки / С.М. Ананич // Право и демократия: Сб. науч. тр. / Бел. гос. ун-т; Гл. ред. В.Н. Бибило. – Минск: Право и экономика, 1998. – вып.9. – С.172-183.
  16. Ананич, С.М. Форвардные сделки в биржевой торговле // Право и демократия: Сб. науч. тр. / С.М. Ананич / Бел. гос. ун-т; Гл. ред. В.Н. Бибило. – Минск: Право и экономика, 1999. – вып.10. – С.204-215.
  17. Ананич, С.М. Признаки договора поставки / С.М. Ананич // Общество. Экономика. Право. Сборник научных трудов. – Минск, 2002. – С.253-263.
  18. Ананич, С.М. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки / С.М. Ананич // Право Беларуси, 2005, №10, С.56-58.
  19. Ананич, С.М. Вопросы определения правовой природы брачного договора / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – С.299-306.
  20. Ананич, С.М. Брачный договор (Республики Беларусь и Российская Федерация) / С.М. Ананич // Эффективность законодательства и современные юридические технологии (материалы заседания международной школы-практикума молодых ученых-юристов. Москва, 29-31 мая 2008 г.); Отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М., 2009. С. 361-366.
  21. Ананич, С.М. Видовые признаки договора поставки как разновидности договора купли-продажи / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 232–240.
  22. Ананич, С.М. О делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 234 – 241.
  1. Ананiч, С.М. Пытаннi фарміравання зместу шлюбнага дагавора / С.М. Ананiч // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. – 2011. – № 3. – С. 45-52.
  2. Ананич, С.М. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2012. – Вып. 7. – С. 276–283.
  3. Ананич, С.М. Вопросы правового регулирования деятельности некоммерческих организаций / С.М. Ананич // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. – 2012. – № 4. – С. 28-33.
  4. Ананич, С.М. Новации правовой регламентации содержания брачного договора / С.М. Ананич // Судовы веснiк – 2012. – № 3. – С. 75-78.
  5. Ананич, С.М. Совершенствование законодательства о коммерческой тайне / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск: ФУАинформ, 2013. – Вып. 8. – 814 с. – С. 383–393.
  6. Ананич, С.М. Ключевые идеи Закона о коммерческой тайне / С.М. Ананич // Промышленно-торговое право – 2013. – № 5. – С. 12–15.
  7. Ананич, С.М. Некоторые вопросы формирования законодательства Республики Беларусь, определяющего порядок осуществления инвестиционной деятельности / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2014. – Вып. 9. – 640 с. – С. 291–300.
  8. Ананич, С.М. К вопросу о деятельности дилера и дистрибьютора в гражданском обороте / С.М. Ананич // Формирование правовых основ инновационной экономики: материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 12 дек. 2008 г.). – Минск: БГЭУ, 2008. С.6-7.
  9. Ананич, С.М. К вопросу об участии государства в гражданских правоотношениях / С.М. Ананич // Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь: материалы междунар. науч.-прак. конф., Минск, 21-22 окт. 2010 г. / Бел. гос. ун-т, Нац. центр зак-ва и прав. ис-ний; И.Н. Колядка [и др.]. – Минск: Позитив – центр, 2010. – С. 98–100.
  10. Ананич, С.М. К вопросу о классификации юридических лиц / С.М. Ананич // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития : материалы Межд. науч.-практ. конф., Минск, 7-8 окт. 2011 г. / редкол. : С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 301-303.
  11. Ананич, С.М. Совершенствование правового регулирования деятельности некоммерческих организаций / С.М. Ананич // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Минск, 26 окт. 2012 г.). – Минск : БГЭУ, 2012. – 202 с. – С. 3-5.
  12. Ананич, С.М. Коммерческая тайна в системе объектов гражданских прав / С.М. Ананич // Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 6 дек. 2013 г.) / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Институт радиологии, 2013. – 408 с. – С. 161–163.
  13. Ананич, С.М. Установление режима коммерческой тайны / С.М. Ананич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 4 апреля 2014 г.) / Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2014. – 439 с. – С. 276-277.
  14. Ананич, С.М. Коммерческая тайна как объект гражданских прав / С.М. Ананич // Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора В.Ф. Чигира (Минск, 4-5 ноября 2014 г.) редкол. : И.Н. Колядко (гл. ред.) и [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2014. – 500 с. – С. 71-74.
  15. Ананич, С.М. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь / С.М. Ананич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 апреля 2015 г.) / Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2015. – 396 с. – С. 250-251.
  16. Ананич, С.М. Наследование доли в уставном фонде (капитале) общества с ограниченной ответственностью по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации / С.М. Ананич // Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в современных условиях: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции / коллектив авторов; под ред. М.Н. Рахваловой. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 504 с. С. 8-13.
  17. Ананич, С.М. Переход по наследству доли участника в уставном фонде обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – 835 с. – С. 299–305.
  18. Ананич, С.М. Отдельные вопросы совершенствования семейного законодательства Республики Беларусь // Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. Участием (г. Минск, 7 дек. 2017 г.) / Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: С.М. Сивец [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2017. 592 с. – С. 228-332.
Кантакты: тэл./факс: +375 17 209 57 35, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 968 гасцей і ніводнага зарэгістраванага