Подождите, идет загрузка сайта ...

Сiдарэвiч-Стахнова Вольга Уладзіміраўна
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Кандыдат філалагічных навук, дацэнт (іспанская мова)
 
 

У 2004 годзе з адзнакай скончыла факультэт іспанскай мовы МДЛУ па спецыяльнасці «лінгвіст, выкладчык іспанскай і англійскай моў, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы».

Прайшла навучанне ў аспірантуры МДЛУ па спецыяльнасці 10.02.05 — Раманскія мовы.

У 2017 годзе паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Ветлівасць як аснова фатического зносін на іспанскай мове» пад кіраўніцтвам прафесара В.У.Макарава.

Прафесійная дзейнасць:

З 2004 па 2005 гг. працавала выкладчыкам англійскай мовы ў Мінскім Сувораўскім ваенным вучылішчы.
З 2005 г. — выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры раманскіх моў ФМА БДУ.
З 2020г. па 2021 г. — намеснік заг. кафедры раманскіх моў па НДР і НДРС.

З 2021 г.— загадчык кафедры раманскіх моў.

З лютага 2022 г.— загадчык кафедры рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці.

З лютага 2024 г. — дацэнт кафедры рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці.

Стажыроўкі і павышэнне кваліфікацыі:

2002—2003 гг. — стажыроўка ва ўніверсітэце г. Сарагосы (Іспанія).
14.05—18.05.2012 — павышэнне кваліфікацыі ў МДЛУ па адукацыйнай праграме «Лінгваметадычный практыкум па выкладанні замежных моў (іспанская мова)».
2013 г. — навучальны семінар-практыкум для маладых дыпламатаў, спецыялістаў са стажам працы ў МЗС да аднаго года, студэнтаў і выкладчыкаў профільных вузов (МЗС).
28.05—30.05.2014 — стажыроўка па праграме «Я сучасны выкладчык вядучай ВНУ» (САК «Брыганціна»).
01.11—01.12.2014 — стажыроўка ва ўніверсітэце г. Більбао (Іспанія) у рамках праграмы еўрапейскай мабільнасці Erasmus Mundus Action 2 Lot 5 MID.
01.07—19.07.2019 — стажыроўка па праграме «Іспанская мова і літаратура: метадалогія і дыдактыка» ў Цэнтры сучасных моў пры універсітэце г. Гранада (Іспанія).
16.09—27.09.2019 — павышэнне кваліфікацыі ў РІВШ па праграме «Тэхналогіі распрацоўкі электронных адукацыйных рэсурсаў».

08.11.2021—19.11.2021 — павышэнне кваліфікацыі ў РІВШ па праграме "Вэб-псіхалогія як інструмент спецыяліста ўстановы адукацыі".

Сфера навуковых інтарэсаў:

Функцыянальная лінгвістыка; соціапрагматіка; мова як сродак камунікатыўнага кантакту у унутрісоціумных міжасобасных адносінах; выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у выкладанні замежнай мовы.

Ўзнагароды, заахвочвання: 

2015 г. — падзяка факультэта міжнародных адносін БДУ за плённую педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 20-годдзем ФМА БДУ. 

Тэорыя і практыка перакладу (іспанская мова) для спецыяльнасцяў «Міжнародныя адносіны» і «Міжнароднае права».
Іспанская мова ў якасці першай і другой замежнай мовы для спецыяльнасцяў «Міжнародныя адносіны», «Міжнароднае права».

 

 1. Стахнова, О. В. Сопоставление семантических структур слов испанского и английского языков, связанных с обозначением аристократических титулов / О. В. Стахнова // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — 336 с.
 2. Стахнова, О. В. Функционализм в лингвистике. Контактоустанавливающая функция языка / О. В. Стахнова // Беларусь в современном мире: материалы V Международной конференции, Минск, 3 ноября 2006 г. — Минск: РИВШ, 2007. — С. 282—284.
 3. Стахнова, О. В. Функциональная модель Р.О.Якобсона: преимущества и недостатки / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Международной научной конференции, посвящ. 87-лет. образов. Бел. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2008 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — С. 51—53.
 4. Стахнова, О. В. Фатическая функция и ее разновидности / О. В. Стахнова // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 22—23 апреля 2008 г.: В 5 ч.; отв. ред. Н. П. Баранова. — Минск: МГЛУ, 2008. — Ч. 1. — С. 226—228.
 5. Стахнова, О. В. Место фатики в непрямой коммуникации / О. В. Стахнова // Актуальные проблемы романской филологии (французский, испанский, итальянский языки): сб. науч. статей; редкол.: Л. Ф. Кистанова [и др.]. — Минск: МГЛУ, 2009. — С. 63—65.
 6. Стахнова, О. В. О возможности анализа фатических речевых актов на основании эпидигматической концепции Д. Н. Шмелева / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Международной научной конференции; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 58—60.
 7. Стахнова, О. В. О типологии фатических речевых жанров и их отражении в испанском драматическом тексте XX века / О. В. Стахнова // Вестн. Минск. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1, Филология. — 2009. — № 4 (41). — С. 131—137.
 8. Стахнова, О. В. О признаках фатической коммуникации в аспекте вторичности / О. В. Стахнова // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 24—25 апр. 2009 г.: В 5 ч. / Отв. ред. Н. П. Баранова. ­ Минск: МГЛУ, 2009. ­ Ч. 1. ­ С. 224—226.
 9. Стахнова, О. В. Эпидигматический подход к изучению семантики речевых актов (на примере испанских драматических произведений) / О. В. Стахнова // Вестн. Минск. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1. Филология. — 2010. — № 2 (45). — С. 94—100.
 10. Стахнова, О. В. Проявление фатической функции в некооперативном общении (на материале испанских драматических произведений) / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — 191 с.
 11. Стахнова, О. В. Способы реализации фатической функции в вопросительных речевых актах (на примере драматических произведений испанских авторов второй половины XX века) / О. В. Стахнова // Вестн. Минск. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1, Филология. — 2010. — № 6 (49). — С. 58—65.
 12. Стахнова, О. В. Роль контекста в идентификации и интерпретации фатических высказываний / О. В. Стахнова // Prosodie, traduction, fonctions. actes du XXXIIe Colloque International de Linguistique  Fonctionelle, Minsk, 7—10 octobre 2009 / L.Morozova, E.Weider (eds). — Fernelmont (Belgique), E.M.E., 2010. — C. 169—173.
 13. Стахнова, О. В. Способы реализации фатической функции в побудительных речевых актах (на примере испанских драматических произведений) / О. В. Стахнова // Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. Р. Г. Пиотровского, Минск, 15—16 июня 2010 г. В 2 ч. Ч.1 / редкол.: А. В. Зубов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2010. — С. 166—170.
 14. Стахнова, О. В. Регулярность и системность отношений в эпидигматической сфере речевых актов (на материале испанского языка) / О. В. Стахнова // Актуальные проблемы романской филологии: Язык как ключ к постижению культуры: сб. науч. ст. / редкол.: Е. А. Булат (отв. ред.) [и др.]. — Минск: МГЛУ, 2010. — С. 235—238.
 15. Стахнова, О. В. Способы реализации фатической функции в речевом акте комплимент / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Международной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — 191 с. 
 16. Стахнова, О. В. Обучение общению в группах на иностранном языке / О. В. Стахнова, О. Л. Литвиненко. — Минск, БГУ: электронный сборник. — Вып. II. — 2012. — С. 121—122. 
 17. Стахнова, О. В. Тропы как средство актуализации фатической функции в испанском языке / О. В. Стахнова //Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 28-29. 
 18. Стахнова, О. В. Эллипсис как один из способов реализации фатической функции (на примере драматических произведений испанских авторов) / О. В. Стахнова // Международные отношения: история, теория, практика : материалы II науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — 252 с. 
 19. Стахнова, О. В. Способы выражения вежливости в отношении к косвенной коммуникации (на примере испанского языка) / О. В. Стахнова // X Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук: Материалы X Международной научно-практической конференции, Москва, 27 июля 2013 г. — М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. — С. 16—19.
 20. Стахнова, О. В. Национально-культурные особенности проявления фатической функции в испанском языке / О. В. Стахнова // Романские языки в аспекте культуры и дидактики: сб. науч. ст.: [материалы круглого стола (март 2012 г.)] / Мин. гос. лингвист. ун-т ; редкол.: В. В. Макаров (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2013. — С. 40—45.
 21. Стахнова, О. В. Градуированный характер вежливого взаимодействия в испанском языке на примере ситуации просьбы / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 54—56. 
 22. Стахнова, О. В. К вопросу о фатической стороне речевого общения / О. В. Стахнова. — Минск: БГУ, 2013. — С. 108—115.  
 23. Стахнова, О. В. Основные стратегии фатического поведения / О. В. Стахнова // Коммуникативные стратегии: материалы VII Междунар. науч. конф., Минск, 21 нояб. 2013 г. / Мин. лингвист. ун-т; редкол.: Т. В. Поплавская (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2014. — С. 51—53.
 24. Стахнова, О. В. Иностранный язык — 1 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" / О. В. Стахнова [и др.].  — Минск: БГУ, 2013. — 42 с. 
 25. Стахнова, О. В. Иностранный язык — 1 (испанский). Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Таможенное дело" / О. В. Стахнова [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — 38 с. 
 26. Стахнова, О. В. Принцип Кооперации и Принцип Вежливости в отношении к фатическому общению / О. В. Стахнова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы IV науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 192—196. 
 27. Стахнова, О. В. Устойчивые показатели нейтрального фатического общения в испанском языке / О. В. Стахнова // Журнал Science Time: материалы Международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за февраль 2014 г. / под общ. ред. С. В. Кузьмина. — Казань, 2014. — С. 63–69.
 28. Стахнова, О. В. О способах восстановления нарушенных норм фатического общения в испанском языке / О. В. Стахнова // Древняя и новая Романия / редкол.: М. В. Зеликов [и др.]. — Вып. 1. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский  гос. ун-т, 2014. — Т. 13. — С. 428–435.
 29. Стахнова, О. В. Устойчивые маркеры отрицательной фатики в испанском языке / О. В. Стахнова // Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков: сборник научных трудов. — Выпуск 2. — Минск: БГУ, 2014. — С. 93—101. 
 30. Стахнова, О. В. Некодифицированные обращения для выражения альтероцентрической вежливости в испанском языке / О. В. Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной конференции, посвящённой 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 49—50.
 31. Стахнова, О. В. Альтероцентрическая вежливость и некодифицированные средства ее выражения в испанской р / О. В. Стахнова // Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков: сборник научных трудов. — Выпуск 3. – Минск: БГУ, 2015. — С. 89—96. 
 32. Стахнова, О. В. О социопрагматическом подходе к оценке средств вежливости в испанском языке / О. В. Стахнова // Древняя и новая Романия / редкол.: М. В. Зеликов [и др.]. — Вып. 1. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2015. — Т. 15. — С. 308—317.
 33. Сидоревич-Стахнова, О. В. Социально-культурные основы вежливого общения на испанском языке / О. В. Сидоревич-Стахнова // Scripta manent: сборник статей ученых-филологов / отв. ред. М. П. Тихонова, ред. Е. Ю. Кожина, А. З. Тавасиева. — Вып. XXI. — Смоленск:  Издательство СмолГУ, 2015.
 34. Сидоревич-Стахнова, О. В. Социальные ограничения альтероцентрического принципа общения (на материале испанского языка) / О. В. Сидоревич-Стахнова // Scripta manent: сборник статей ученых-филологов / отв. ред. М. П. Тихонова, ред. Е. Ю. Кожина, А. З. Тавасиева. — Вып. XXI. — Смоленск:  Издательство СмолГУ, 2015.
 35. Сидоревич-Стахнова, О. В. Социально-культурный престиж испанского языка как подтверждение гипотезы об альтероцентричности испанской речи / О. В. Сидоревич-Стахнова //Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2016. — С. 47—48.
 36. Сидоревич-Стахнова, О. В. Исторический подход к проблеме изучения  вербальных средств вежливости испанского языка / О. В. Сидоревич-Стахнова // Научные чтения, посвященные В. В. Мартынову : сб. науч. трудов. Вып. IV. В 2 ч. Ч. 2. / редкол.: Г. А. Цыхун (отв. ред.), С. П. Витязь (зам. отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — С. 60—65.
 37. Сидоревич-Стахнова, О. В. Альтероцентричность испанского языка и влияние его форм вежливости на другие языки / О. В. Сидоревич-Стахнова // II Фирсовские чтения. Современная филология и методика преподавания иностранных языков: основные тенденции и перспективы развития : материалы докладов и сообщений Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 26—27 апр. 2016 г. / Рос. ун-т дружбы нар. — М., 2016. — С. 208—211.
 38. Сидоревич-Стахнова, О. В. О культурно-гибридном характере лексических средств вежливости современного испанского языка / О. В. Сидоревич-Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.)  [и др.]. — Минск : Изд. Центр БГУ, 2017. — С. 38—39.
 39. Сидоревич-Стахнова, О. В. Социально-культурные особенности лексики вежливости испанского языка / О. В. Сидоревич-Стахнова // Контрастивные исследования языков и культур: материалы III Междунар. науч.  конф., Минск, 25–26 окт. 2017 г.: в 2 ч. / Мин. гос. лингвист. ун-т ; редкол.: Т. П. Карпилович (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2018. — Ч. 2. — С. 71—75.
 40. Сидоревич-Стахнова, О. В. О культурно-исторических особенностях лексических средств выражения вежливости в современном испанском языке / О. В. Сидоревич-Стахнова // Вестн. Минск. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1, Филология. — 2019. — № 1 (98). — С. 97 —104.
 41. Сидоревич-Стахнова, О. В. Концепция вежливости В. Байнхауэра и степень ее актуальности для современного испанского языка / О. В. Сидоревич-Стахнова // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск , 21–22 марта 2019 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол. Пригодич Е. А. (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2019. — С. 369—374.
 42. Сидоревич-Стахнова, О. В. О типологии вежливости в испанистике / О. В. Сидоревич-Стахнова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2019 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Изд. Центр БГУ, 2019. — C. 198—202.
 43. Сидоревич-Стахнова, О. В. Роль молодежного сленга в преподавании испанского языка как иностранного / О. В. Сидоревич-Стахнова // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: материалы международной науч.-практ. онлайн-конф., Минск, 26 марта 2020 г. // Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. О. Ю. Шиманская (отв. ред.) [и др.]. —Минск : БГПУ, 2020. — С. 72—77.
 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага