Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
Загадчык кафедры, прафесар
доктар палітычных навук
прафесар
   

Нарадзілася ў 1966 г. у Мінску. У 1988 г. скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут ім. А. М. Горкага, гістарычны факультэт. У тым жа годзе паступіла ў аспірантуру Белдзяржуніверсітэта. У 1994 г. скончыла аспірантуру па спецыяльнасці «Паліталогія». У 1995 г. паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю «Прынцыпы канцэпцыі правоў чалавека ў знешнепалітычных канцэпцыях ЗША (1970-я–80-я гг.)».

З 1990 г. працавала ў розных ВНУ г. Мінска ў якасці выкладчыка і дацэнта. У 1997 г. прыйшла працаваць на кафедру міжнародных адносін ФМА. З 2000 па 2003 г. навучалася ў дактарантуры БДУ. У сакавіку 2005 г. абараніла доктарскую дысертацыю «Эвалюцыя канцэптуальных падыходаў да правоў чалавека ва ўмовах глабалізацыі» па спецыяльнасці «Палітычныя праблемы міжнародных адносін і глабальнага развіцця». Доктар палітычных навук (2005 г.), прафесар (2010 г.).

Кіравала 2 кандыдатамі палітычных навук, якія паспяхова абаранілі дысертацыі па палітычных навуках. Неаднаразова праходзіла навуковыя стажыроўкі ў ЗША, КНР, РК. Член рэдкалегій некалькіх навуковых выданняў у Мінску, Гродна і Украіне. У 2007 г. атрымлівала стыпендыю Прызідэнта Рэспублікі Беларусь як «Лепшы малады вучоны». Неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі БДУ. Пастаянна выступае ў рэспубліканскіх СМІ ў якасці эксперта па праблемах унутранага і міжнароднага развіцця.

З’яўляецца старшынёй савета па абароне дысертацый Д 02.01.18 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце.

Спецыялізуецца на вывучэнні асаблівасцяў палітычнага развіцця і знешняй палітыкі Кітая і краін Паўночна-Усходняй Азіі, аналізе іх месца і ролі ў сусветнай палітыцы.. Таксама займаецца вывучэннем праблемы правоў чалавека ў сучасных міжнародных адносінах. Мае шэраг навуковых артыкулаў і манаграфій. Неаднаразова выступала з дакладамі на міжнародных канферэнцыях, у тым ліку і за межамі Беларусі.

З’яўляецца аўтрам больш за 90 навуковых прац.

Знешняя палітыка КНР і Японіі    
Вучэбная праграма
Рэгіянальныя падсістэмы міжнародных адносін
Вучэбная праграма
 1. Малевич, Ю. И. Демократия и права человека в США. Конституционная и неконституционная точки зрения: методическое пособие для студентов исторических и юридических специальностей / Ю. И. Малевич. — Минск: Изд-во БГУ, 1989. — 22 с.
 2. Малевич, Ю. И. Права человека во внешней политике: метод. пособие / Ю. И. Малевич. — Минск: Изд-во МИУ, 2000. — 36 с.
 3. Малевич, Ю. И. Концепция политической философии прав человека / Ю. И. Малевич // Вестник молодежного научного общества. — 2000. — № 5—6. — С.31—42.
 4. Малевич, Ю. И. Права человека в мировой политике (вторая половина ХХ века) / Ю. И. Малевич. — Минск: Технопринт, 2001. — 256 с.
 5. Малевич, Ю. И. Внешняя политика и экономика стран Северной Европы: учеб.-метод. пособие для студентов междунар.-прав. и эконом. специальностей / Ю. И. Малевич. — Минск: ООО "Реклама Факсбелар", 2001. — 56 с.
 6. Малевич, Ю. И. Проблемы общности прав человека в мировой политике / Ю. И. Малевич // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2001. — № 2. — С. 77—83.
 7. Малевич, Ю. И. Интерцивилизационные модели информационной общности концепции прав человека / Ю. И. Малевич // Проблемы создания информационных технологий.: сб. науч. трудов. — М.: МАДИ (ГТУ), 2001. — С. 308—316.
 8. Малевич, Ю. И. Место концепции прав личности в стратегических прогнозах развития АТР нового столетия / Ю. И. Малевич // Вестник молодежного научного общества. — 2001. — № 1. — С.20—27.
 9. Малевич, Ю. И. Права человека и международная политика / Ю. И. Малевич // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2001. — №3. — С.64—68.
 10. Малевич, Ю. И. Членство Китая в ВТО. Проблемы и противоречия / Ю. И. Малевич, И. В. Волынец // ТЭО "Техника. Экономика. Организация". — 2002. — №6. — С.34—36.
 11. Малевіч, Ю. І. Праблемы трансфармацыi канцэпцыi унiверсалiзму правоў чалавека ў iнтэрцывiлiзацыйнай трактоўцы / Ю. І. Малевіч // Весцi Беларускага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта. — 2003. — № 1.— С. 191—200.
 12. Малевіч, Ю. І. Унiверсалiзм правоў чалавека / Ю. І. Малевіч // Весцi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. — 2003. — № 3.— С. 31—38.
 13. Малевич, Ю. И. Экономические и социальные проблемы и последствия вступления КНР в ВТО / Ю. И. Малевич, И. В. Волынец // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2003. — № 3. — С. 75—80.
 14. Малевич, Ю. И. История международных отношений: учеб. пособие: в 4 ч. / Ю. И. Малевич, С. Ф. Свилас, Р. М. Турарбекова [и др.] ; под ред. А. В. Шарапо. — Минск.: БГУ, 2004. — 375 с.
 15. Малевіч, Ю. І. Сацыяльна-гуманітарная перспектыва правоў чалавека ў глабальным свеце / Ю. І. Малевіч // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Серыя 2. — 2004. — №4. — С. 56—58.
 16. Малевич, Ю. И. Права человека в глобальном мире / Ю. И. Малевич. — М.: АСТ, 2004. — 368 с.
 17. Малевич Ю.И. Права человек в глобальном мире. – М.: АСТ. – 2004. – 368 с.
 18. Малевич, Ю. И. Эволюция концептуальных подходов к правам человека в условиях глобализации: автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра полит. наук / Ю. И. Малевич.— Минск, 2005. — 36 с.
 19. Малевич, Ю. И. Социально-гуманитарный аспект американо-китайских отношений в 1990-е годы / Ю. И. Малевич // Веснік міністэрства замежных спраў. — 2006. — № 4. — С.113—115.
 20. Малевич, Ю. И. Права человека в конфуцианской трактовке / Ю. И. Малевич // Пути Поднебесной: сб. науч. трудов. Вып. 1. Ч. 2. — Минск: БГУ, 2006. — С. 67—75.
 21. Малевич, Ю. И. Политическая стратегия национального развития Китая / Ю. И. Малевич // Беларусь — Китай: сб. науч. трудов. Вып. 2. — Минск: БГУ, 2008. — С. 67—73.
 22. Малевич, Ю. И. Актуальные проблемы внешней политики стран АТР / Ю. И. Малевич: метод. пособие для студентов и магистрантов. — Минск: ЦИТ БГУ, 2009. — 22 с.
 23. Малевич, Ю. И. Проблемы внешней политики КНР: учеб.- метод. пособие для студентов и магистрантов: в 2 ч. Ч. 1 / Ю. И. Малевич. — Минск: ЦИТ БГУ, 2009. — 78 с.
 24. Малевич, Ю. И. Проблемы внешней политики КНР: учеб.- метод. пособие для студентов и магистрантов: в 2 ч. Ч. 2 / Ю. И. Малевич. — Минск: ЦИТ БГУ, 2009. — 92 с.
 25. Малевич, Ю. И. Доминантные особенности прав человека в Юго-Восточной Азии / Ю. И. Малевич // Беларусь — Китай: сб. науч. трудов. Вып. 4. — Минск: БГУ, 2009. — С. 44—48.
 26. Малевич, Ю. И. Традиции, правовая динамика и парадигма конфуцианства в концепции гуманитарного развития / Ю. И. Малевич // Беларусь — Китай: сб. науч. трудов. Вып. 4. — Минск: БГУ, 2009.— С.48—62.
 27. Малевич, Ю. И. Политические механизмы стабилизации роста потенциала КНР в современных условиях / Ю. И. Малевич // Журнал международного права и международных отношений. — 2009. — № 4. — С. 64—67.
 28. Малевич Ю.И. Актуальные проблемы внешней политики стран АТР / Метод. Пособие для студентов и магистрантов. – Мн.: ЦИТ БГУ, 2009. – 22 с.
 29.  Малевич Ю.И. Проблемы внешней политики КНР / Учебно-метод. Пособие для студентов и магистрантов: В 2-х частях. – Ч.1. – Мн.: ЦИТ БГУ, 2009. – 78 с.; Ч.2. – Мн.: ЦИТ БГУ, 2009. – 92 с.
 30. Малевич Ю.И. Политические механизмы стабилизации роста потенциала КНР в современных условиях // Журнал международного права и международных отношений. – 2009. - №4. – С.64-67.
 31. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы /Ю.И.Малевич [и др.]; под ред. А.В.Шарапо. – Минск: БГУ, 2010. – 84с.
 32. Малевич Ю.И., Сидорейко И.В. Гармонизация национальной политики периода реформ и открытости КНР // Беларусь – Китай: Китай в современном мире. Труды междунар.конф. (Минск, 17-19 декабря 2009 года). – Вып. 8. – Мн.: Издательский центр БГУ, 2010. – С.71-79.
 33.  Малевич Ю.И., Витковский С.М. Развитие КНР на современном этапе. Диверсификация достижений // Беларусь – Китай: Китай в современном мире. Труды междунар.конф. (Минск, 17-19 декабря 2009 года). – Вып. 8. – Мн.: Издательский центр БГУ, 2010. – С.84-89.
 34.  Малевич Ю.И. Глобализационные тенденции КНР: Африка. // Белорусская политология: многообразие в единстве. Республика Беларусь в глобализирующемся мире: тез.докл. IV междунар.науч.-практ.кноф. (Гродно, 13-14 мая 2010 г.). В 2 ч. Ч.2/ ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: В.Н.Ватыль (отв.ред.) и др. – Гродно : ГрГУ , 2010. – С.8 – 11.
 35. Малевич Ю.И. Китайско-иранские отношения: энергетическая сфера // Беларусь – Китай. Сб.научн.трудов. Вып. 10. Китай в современном мире. – Минск: Издательский центр БГУ. – 2011. – С. 77-88.
 36. Малевич Ю.И., Ван Нашил. Базовые стратегии КНР в Африке // Беларусь – Китай. Сб.научн.трудов. Вып. 10. Китай в современном мире. – Минск: Издательский центр БГУ. – 2011. – С. 96–103.
 37.  Малевич Ю.И., Дунец Н. Таиланд – общенациональный кризис. Проблемы и причины // Беларусь в современном мире: материалы X Международной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 32–33.
 38. Малевич Ю.И. Начальный этап сотрудничества КНР с африканскими странами Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 47–48.
 39. Малевич Ю.И. Культурные связи КНР со странами Латинской Америки. Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Вып. III. – 2012. – С.18–22.
 40. Малевич Ю.И. Проблемные аспекты китайско-пакистанских отношений // Белорусская политология: многообразие в единстве. Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве : тез. докл. V междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17-18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч.2 /ГрГУ им. Я.Купалы. – Гродно: ГрГУ, 2012. – С. 5–9.
 41. Малевич Ю.И. Преодоление последствий изменения климата – глобальная необходимость современности. Инновации в международных исследованиях: материалы междунар. круглого стола, 28 марта 2013 г. / сост. Е. А. Достанко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 34–38.
 42. Малевич Ю.И. Треугольник Россия – Индия – Китай в современных международных отношениях / Ю.И.Малевич // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 37–39.
 43. Малевич Ю.И., Манак Ю.А. Деятельность КНР в Африке во внеполитической сфере / Ю.И. Малевич, Ю.А. Манак / /Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб.науч.ст. Вып 1 / сост. Е.А.Достанко. – Мн.: БГУ, 2013. – С. 59–69.
 44. Малевич Ю.И. Концепция диверсификации стратегического потенциала стран АТР до 2020 года / Ю.И. Малевич // Научные труды РИВШ. – Мн.: БГУ, 2014. – С.110–117.
 45. Малевич В.Г., Малевич Ю.И. Старение как глобальный вызов человечеству / В.Г. Малевич, Ю.И. Малевич // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб.науч.ст. Вып 2. / сост. Е.А. Достанко. – Мн.: БГУ, 2014. – С.174–177.
 46. Малевич Ю.И. К вопросу о ревизии конституции Японии / Ю.И.Малевич // Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ.конф. (Гродно, 15-16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч.2 / ГрГУ им. Я.Купалы;  редкол.: В.Н.Ватыль (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 66–70.
 47. Малевич Ю.И. Отношения Республики Беларусь с Республикой Корея / Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 60–62.
 48. Малевич Ю.И. Динамика трансформации  национальных элит – от политического рекрутирования  к интеллектуальному скринингу. / Ю.И.Малевич // Научные труды РИВШ. – Мн.: БГУ, 2015. – С.99-108.
 49. Малевич Ю.И., Малевич И.А. Инновационные стратегии глобализации /Ю.И. Малевич. – Минск: Изд-во РИВШ БГУ, 2015. – 458 с.
 50. Малевич Ю.И., Мелекли Э. Китайско-иранское сотрудничество в сфере энергетики / Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 51. Малевич Ю.И., Зантович М.В. Актуальные аспекты Транстихоокеанского партнерства на современном этапе / Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 52. Малевич, Ю.И. Энергетическая интеграция в Северо-Восточной Азии: состояние и перспективы / А. Держанович, Ю. И. Малевич // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016.
 53. Малевич, Ю.И. Специфика интеграционного процесса на Корейском полуострове / Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016.
 54. Малевич, Ю.И. Роль США в решении проблемы пиратства в Юго-Восточной Азии / А.В. Пахомова, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016.
 55. Малевич Ю.И. Становление внешнеполитического курса КНДР после распада биполярной системы / Ю.И. Малевич // Научные труды РИВШ. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 90-98.
 56. Малевич Ю.И. Роль Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в изменении геополитической ситуации в АТР. / Ю.И.Малевич, И.Ю. Рублевский // Новые возможности переформатирования системы международных отношений: материалы межд. круглого стола, Минск, 30 марта 2017 г. / сост. Е.А. Достанко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 70-76.
 57. Малевич, Ю.И. Трансформация национального образовательного поля. Инновационная парадигма / Ю.И.Малевич, И.А. Малевич // Профессиональная культура специалиста будущего: Труды междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – С. 30-38.
 58. Малевич, Ю.И. Влияние КНР на экономическую безопасность стран Юго-Восточной Азии / А. В. Пахомова, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, 25 октября 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017.
 59. Малевич, Ю.И. Роль военно-стратегического альянса Австралии и США в обеспечении безопасности обеих стран (2009–2017 гг.) / К.И. Ярмошук, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017.
 60. Malevich I., Malevich V., Malevich Y. Person’s Acmeological System of Intellectualization in the Sphere of Global International Interaction / Science Review. 2(9), February 2018. Vol.8. – Warsaw, 2018. – Pp. 25–29. 
 61. Malevich I., Malevich Y. Civilization Challenges to Modern Political Strategies (Stereotypes) / Proceedings of the  IV International Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education in Modern Society”. Vol. 4, July 19, 2018, Warsaw, Poland. – Pp. 13 – 18. 
 62. Малевич Ю.И. Тенденции формирования противоречий в отношениях ЕС и КНР в XXI веке / Ю.И.Малевич// Научные труды РИВШ. – Мн.: РИВШ, 2018. – С. 109-116. 
 63. Малевич Ю.И., Трансформация междисциплинарного подхода к изучению современных международных отношений / Ю.И. Малевич // Исследования международных отношений в Республике Беларусь: Состояние и перспективы : мат. респ. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летие кафедры международных отношений МО БГУ (Минск, 6 окт. 2017 г.) / Ред. кол.: М.Э.Чесновский (пред.) [и др.]; фак. междунар. отнош. БГУ. – Минск : Четыре четверти, 2018. – С. 84-87. 
 64. Малевич Ю.И., Внешняя энергетическая стратегия КНР / Ю.И. Малевич, А.И. Держанович // Региональные интеграционные процессы и Беларусь: философско-мировоззренческие основания, тенденции развития, опыт социально-политического моделирования. Белорусская политология: многообразие в единстве : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17–18 мая 2018 г.). В 2 ч. Ч.2. – Гродно: ГрГУ, 2018. – С. 38–41. 
 65. Малевич, Ю.И. Австралия и проблема спорных островов в Южно-Китайском море / И.А. Чувилов, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире : материалы XVII Международной научной конференции, 26 октября 2018 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018.
 66. Малевич, Ю.И. Китай и концепция глобального управления / Яо Цзэни, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире : материалы XVII Международной научной конференции, 26 октября 2018 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. 
 67. Малевич, Ю.И. Оценка перспектив политики Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе / К.И. Ярмошук, Ю.И. Малевич // Беларусь в современном мире : материалы XVII Международной научной конференции, 26 октября 2018 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. 
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 37, факс: +375 17 209 57 42,  e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках