Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
Дацэнт кафедры, дэкан факультэта міжнародных адносін
кандыдат палітычных навук
дацэнт
  Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (1995); аспірантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1998). Кандыдат палітычных навук па спецыяльнасці 23.00.04 «Палітычныя праблемы міжнародных адносін, глабальнага і рэгіянальнага развіцця» (1998); дацэнт (2001). З 1998 года працуе на факультэце міжнародных адносін БДУ.
    Вобласць навуковай дзейнасці - палітычныя праблемы еўразійскай і еўрапейскай інтэграцыі, міжнароднага шматбаковага супрацоўніцтва. З'яўляецца навуковым рэдактарам зборніка навуковых артыкулаў "Актуальныя праблемы міжнародных адносін і глабальнага развіцця". Аўтар больш за 40 публікацый па інтэграцыйнай праблематыцы, шматбаковаму міжнароднаму супрацоўніцтву Рэспублікі Беларусь, дзейнасці Беларусі ў міжнародных арганізацыях, у тым ліку трох манаграфій па працэсам паглыблення і пашырэння еўрапейскай інтэграцыі, адной з іх - у суаўтарстве.
   Лаўpэaт III Прэміі Спецыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў (2005); прэміі НАН Беларусі імя акадэміка В.Ф. Купрэвіча маладым навукоўцам за цыкл прац «Дынаміка еўрапейскай інтэграцыі: працэсы паглыблення і пашырэння" (2007). Падзяку Рэктара БДУ (2007), Ганаровая Грамата БДУ (2010, 2015), Ганаровая Грамата Акадэміі навук Рэспублікі Таджыкістан (2014), Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь (2015).
    Выкладае дысцыпліны для якія навучаюцца на першай ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "міжнародныя адносіны" - Міжнародныя арганізацыі, Еўрапейскі саюз у сучасным свеце, Эканамічная дыпламатыя Рэспублікі Беларусь, Прыкладной аналіз знешняй палітыкі дзяржавы: тэорыя і практыкум (на англійскай мове); для вывучэнцаў другой ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці «гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі» - Шматбаковае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь у міжнародных арганізацыях, Міжнародныя арганізацыі (на англійскай мове), Еўрапейская інтэграцыя (на англійскай мове).
Международные организации   
Прикладной анализ внешней политики государства: теория и практикум
Европейский союз в современном мире 

International Organizations
    Topic 1        Topic 1
    Topic 2        Topic 2
    Topic 3        Topic 3
    Topic 4        Topic 4
    Topic 6        Topic 5  Topic 5 (a)
    Topic 7        Topic 6
    Topic 8        Topic 7
                         Topic 8
                         Topic 9      
 1. Достанко, Е. А. Европейская интеграция: процессы углубления и расширения / Е. А. Достанко. — М.: РИО РТА, 1999. — 188 с.
 2. Достанко, Е. А. Общеевропейский процесс / Е. А. Достанко. — Минск: Академия управления, 1999. — 67 с.
 3. Достанко, Е. А. Современные критерии вступления стран в европейские организации / Е. А. Достанко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 2. — С. 79—86.
 4. Достанко, Е. А. Взаимодействие Республики Беларусь с ведущими европейскими организациями в конце 1990-х гг. / Е. А. Достанко, Т. В. Алексеева, А. И. Гордейчик // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2000. — № 2. — С. 55—61.
 5. Достанко, Е. А. Ганс Моргентау: реалистическая теория международной политики / Е. А. Достанко, Н. А. Антонович // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2000. — № 1. — С. 76—82. 
 6. Достанко, Е. А. Расширение Европейского союза на восток в 1990-е гг. / Е. А. Достанко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 2. — С. 39—43.
 7. Достанко, Е. А. Расширение Европы в 1990-е годы: теория и практика / Е. А. Достанко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 164 с.
 8. Достанко, Е. А. Политика соседства ЕС: инструменты сотрудничества для Украины, Молдовы, Беларуси / Е. А. Достанко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2004. — № 3. — С. 39—42.
 9. Достанко, Е. А. Политика расширения Европейского союза на Восток / Е. А. Достанко, Т. В. Воротницкая. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2007. — 238 с.
 10. Достанко, Е.А. Правительственные региональные организации в условиях глобализации и их влияние на международные отношения / Достанко Е.А. // Проблемы управления. Научно-практический журнал АУпПРБ. – 2009. – № 24(33). – С. 182–186.
 11. Дастанка, Е.А. Рэспублiка Беларусь I ЕС: супрацоўнiцтва ў рамках «Усходняга партнерства»/Е.А.Достанко // Проблемы управления. Научно-практический журнал АУпПРБ. – 2010. – №1 (34). – С. 236–242.
 12. Приоритеты многостороннего сотрудничества Республики Беларусь /Е.А. Достанко // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2011 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2011. — 303 C. — C. 31–32.
 13. Многостороннее социально-экономическое сотрудничество Республики Беларусь в международных организациях как вклад в устойчивое развитие страны (на примере ООН) / Е.А. Достанко // Беларусь: история и современность: Международная науч.–практ. конф. Минск, 25-27 мая 2011 г. / Под общ. ред. И. И. Ганчеренка. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – С. 196–198.
 14. Взаимодействие Республики Беларусь с Шанхайской организацией сотрудничества: основные направления и перспективы / Е.А. Достанко // Материалы VII заседания Форума Шанхайской Организации Сотрудничества (Казахстан, Алматы, 24 апреля 2012 года). — Алматы: «Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации», 2012. — С. 59–62.
 15. Многостороннее сотрудничество во внешней политике Республики Беларусь / Е.А. Достанко //Белорусская политология: многообразие в единстве. Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве : тез. докл. V междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17 – 18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: В.Н. Ватыль (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С.172–175.
 16. Достанко, Е.А. Мультилатерализм в международных отношениях на современном этапе / Е. А. Достанко // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Вып. III. — 2012. — С. 7—10.
 17. Формирование Евразийского экономического союза: социально-политические аспекты / Е.А. Достанко //Интеграционные процессы в евразийском пространстве и со­временный мир: Материалы международной научно-практической конференции (г. Алматы, 14 ноября 2012 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. — Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2013. — С. 37–45.
 18. Формирование инновационных подходов в исследовании проблем международных отношений / Е.А. Достанко // Инновации в международных исследованиях: материалы междунар. круглого стола, 28 марта 2013 г. / сост. Е.А. Достанко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 18–20.
 19. Мультилатерализм: теоретическое и практическое измерение / Е.А. Достанко // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина XX – начало XXI в.) : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25-26 апреля 2013 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол : А.П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – С. 25–26.
 20. Особенности сотрудничества Европейского союза и Республики Беларусь на современном этапе / Е.А. Достанко // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. : В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С.79–82.
 21. Бусько В.Л., Достанко Е.А. / В.Л. Бусько, Е.А. Достанко // Формирование Евразийского экономического союза: социально-политические аспекты // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. — 2013.— № 13.— С. 31–35.
 22. Alena A. Dastanka. Multilateralism in foreign policy of Belarus: European and Euarasian dimension. – Regional Formation and Development. – Vol.15, No.2 (2014). – p. 5–15.
 23. Elena A. Dostanko. Belarusian-Finnish relations // Baltic Rim Economics. Special issue on Belarus. – March, 2014. – p. 23–24.
 24. Alena A. Dastanka, Volha I. Chuprys. Euroregions as a Part of Trans-Border Cooperation of Belarus: Legal and Sociological Aspects. — Regional Formation and Development. — Vol.13, No.2 (2014). — p. 16–24.
 25. Достанко Е.А. Участие Беларуси в евразийских интеграционных процессах / Е.А. Достанко // «Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. «Белорусская политология: многообразие в единстве – VI»: тез. докл. VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15 – 16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: В.Н. Ватыль (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 172–175.
 26. Достанко Е.А. Общие политики Европейского союза в области образования и культуры / «Jean Monnet International Conference: The European Union and Belarus: Getting closer for better future» / Международная конференция «Европейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества»: тез. докл. междунар. конф. (Минск, 5 – 6 июня 2014 г.) / Белорусский государственный университет; редкол.: В.Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – С. 36–39.
 27. Alena A.Dastanka. Multilateralism in foreign policy of Belarus: European and Euarasian dimension.—Regional Formation and Development.—Vol.15, No.2 (2015).—p.5-15
 28. Достанко Е.А. Особенности многостороннего сотрудничества на современном этапе / Е.А. Достанко // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. –c.39-40.
 29. Достанко Е.А., Толмач Н.Е. / Факторы, определяющие эффективность международного многостороннего сотрудничества как инструмента внешней политики государства (по результатам социологического исследования) / Е.А. Достанко, Н.Е. Толмач // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – c.41-42.
 30. Достанко Е.А. Взаимоотношения Республики Беларусь и Европейского союза /Е.А. Достанко// Труды факультета международных отношений. Научный сборник. — Минск, БГУ.—Выпуск 6.— 2015.— С.23-27.
 31. Достанко Е.А. Белорусско-сирийские двусторонние отношения на современном этапе/ Е.А. Достанко//Сирийская Арабская Республика на рубеже веков: материалы международного круглого стола, Минск, 16 апреля 2015 г. / редкол.:И.В. Котляров [и др.].— Минск, Беларуская навука,2015.— с.42-48
 32. Достанко Е.А. Расширение экономического сотрудничества Белоруссии с ШОС / Е.А. Достанко // Международная аналитика. - МГИМО. - 2015.- №2(12)- с.67-70.
 33. Достанко Е.А. Влияние международных организаций на стратегические приоритеты государств в условиях институциональных изменений / Е.А. Достанко // «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища»: материалы VIІ Междунар.науч.-практич. конф., Одесса, 22-24 сентября 2016 г.
 34. Достанко Е.А. Роль международных организаций в глобальном управлении / Е.А. Достанко // «Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия. «Белорусская политология: многообразие в единстве»: материалы VII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 5 – 6 мая 2016 г.). В 2 ч. Ч. 1 / Ин-т филос. Нац.акад.наук Белруси, ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: В.Н. Ватыль (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016. – с.147-150
 35. Достанко Е.А. Экономическое измерение во взаимодействии Беларуси с Шанхайской организацией сотрудничества / Достанко Е.А. // Материалы круглого стола по инновациям в международных исследованиях, посвященный 15-летию образования Шанхайской организации сотрудничества 31 марта 2016 г. / сост. и науч. ред.  Е.А.Достанко. – Минск, БГУ, 2016. URL: http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/156189/1/dostanko_2016_Krugl_stol.pdf. Дата доступа: 15.06.2016
 36. Alena A. Dastanka. The Republic of Belarus and the European Union: the main stages of the relationship / J. Belarus. State Univ. Int. Relat. 2017. No. 1. P. 15-20
 37. Достанко Е.А. Основные этапы сотрудничества с ЕС: наднациональный уровень //  Внешняя политика стран СНГ: Учебник для вузов / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. —с.79-82.
 38. Достанко Е.А. Влияние мультилатерализма на деятельность международных организаций: теоретические основания и практическое измерение / Е.А. Достанко //Философско-гуманитарные науки : сб. науч. статей . - Минск: РИВШ, 2017. - С. 54-60. - (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 16).
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 59 77, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках