Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык
магістр міжкультурнай камунікацыі
 

 

2020 - па н. ч.: навучанне ў завочнай аспірантуры Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (ДУА РІВШ). Спецыяльнасць - 19.00.07 («Педагагічная псіхалогія»).

2019 - 2020 гг. – навучанне ў рамках праграмы суіскальніцтва для здачы кандыдацкіх экзаменаў і дыферэнцыраванага заліку па агульнаадукацыйных дысцыплінах у ДУА РІВШ. Па выніку засваення дадзенай адукацыйнай праграмы паспяхова здала кандыдацкія іспыты па замежнай мове, філасофіі і метадалогіі навукі, а таксама дыферэнцыраваны залік па ІКТ. Было выдадзена адпаведнае пасведчанне дзяржаўнага ўзору (нумар 506).

2016 - 2017 гг. – навучанне ў магістратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (МДЛУ) па спецыяльнасці «Камунікатыўны менеджмент». Па выніку праходжання гэтай адукацыйнай праграмы была прысвоена ступень магістра міжкультурнай камунікацыі і выдадзены дыплом дзяржаўнага ўзору (нумар 0046297). Сярэдні бал - 9,4.

2004 - 2007 гг. - Навучанне на першай ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці «Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)» (факультэт англійскай мовы, МДЛУ). Па выніку асваення гэтай адукацыйнай праграмы была прысвоена кваліфікацыя лінгвіста, выкладчыка англійскай і нямецкай моў і літаратуры, выдадзены дыплом з адзнакай дзяржаўнага ўзору (№0060530).

2000 - 2004 гг. - Навучанне ў МДЛ гімназія-каледж № 24 па спецыяльнасці «Замежныя мовы». Па выніку праходжання гэтай адукацыйнай праграмы была прысвоена кваліфікацыя настаўніка англійскай мовы, выдадзены дыплом з адзнакай дзяржаўнага ўзору.

Курсы павышэння кваліфікацыі

З 29 мая па 2 чэрвеня 2023 года прайшла курс павышэння кваліфікацыі па адукацыйнай праграме "Маўленчы практыкум па міжкультурнай камунікацыі (англійская мова)" на базе МДЛУ. Па выніках выніковай атэстацыі ў форме заліку атрымала адзнаку "залічана". Было выдадзена пасведчанне дзяржаўнага ўзору №3915040.

Са студзеня па люты 2022 года прайшла курс павышэння кваліфікацыі па праграме "Фарміраванне прасацыяльнай накіраванасці асобы будучых спецыялістаў у лічбавай адукацыі" на базе ДУА РІВШ. Па выніках выніковай атэстацыі ў форме іспыту атрымала адзнаку "9". Было выдадзена пасведчанне дзяржаўнага ўзору №3927299.

У маі 2021-га года прайшла курс павышэння кваліфікацыі «Метадалогія і методыка дысертацыйнага даследавання» на базе ДУА РІВШ. Па выніку праходжання выніковай атэстацыі ў форме заліку атрымала адзнаку «залічана», было выдадзена пасведчанне дзяржаўнага ўзору № 3848380.

У кастрычніку – снежні 2020-га года прайшла дыстанцыйны курс павышэння кваліфікацыі «Партфоліё выкладчыка вышэйшай школы: інавацыйныя Moodle ДУА РІВШ. Па выніку навучання было прысвоена пасведчанне аб павышэнні кваліфікацыі нумар 3655225.

У студзені 2019-га года прайшла курс павышэння кваліфікацыі на базе ДУА РІВШ па праграме "Інтэлектуальныя тэхналогіі ў адукацыі". Па выніку навучання было прысвоена пасведчанне дзяржаўнага ўзору нумар 3183351. У студзені 2016-га года прайшла курс павышэння кваліфікацыі на базе ДУА РІВШ "Рэалізацыя стандартаў вышэйшай адукацыі і навучальных праграм трэцяга пакалення ва ўстанове вышэйшай адукацыі". Па выніку навучання было прысвоена пасведчанне дзяржаўнага ўзору нумар 2412868.

У студзені 2015 года прайшла курс павышэння кваліфікацыі ва УА "Мінскі Дзяржаўны Лінгвістычны Універсітэт" на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК па адукацыйнай праграме "Змест і арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыка замежнай мовы ва ўстанове вышэйшай адукацыі". Па выніку навучання было прысвоена пасведчанне дзяржаўнага ўзору нумар 1966953.

У лютым 2012 года прайшла двухтыднёвы курс павышэння кваліфікацыі ва УА "Мінскі Дзяржаўны Лінгвістычны Універсітэт" на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК па адукацыйнай праграме "Навучанне замежным мовам ва ўстановах вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі (англійская мова)". Па выніку навучання было прысвоена пасведчанне дзяржаўнага ўзору нумар 1427551.

Дасягненні

У снежні 2021-га года падрыхтавала каманду студэнтаў ФМА для ўдзелу ў міжнародным конкурсе эсэ Erudite на англійскай мове. Дзве працы яго ўдзельнікаў пад маім кіраўніцтвам занялі прызавыя месцы, 1 праца прайшла ў фінал конкурсу, 1 праца выйшла ў паўфінал.

У сакавіку 2018 года была ўдастоена трэцяга месца ў намінацыі "Асабісты ўклад у арганізацыю НДР студэнтаў і аспірантаў у падраздзяленні БДУ" ў конкурсе на лепшага арганізатара і кіраўніка НДРС БДУ. Сфера прафесійных інтарэсаў Педагагічная псіхалогія, методыка выкладання замежных моў, псіхалогія дзелавых зносін, праблемы міжкультурнай камунікацыі. Рэгулярна ўдзельнічаю ў семінарах і трэнінгах, а таксама масавых адкрытых анлайн-курсах па развіцці педагагічнага майстэрства як айчынных, так і замежных выкладчыкаў.

Выконваемыя абавязкі

Нам. заг. кафедрай па выхаваўчай рабоце (гуманітарныя спецыяльнасці).
Выкладаемыя курсы
  • Замежная мова 2 (агульнае валоданне) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (1-3 семестр)
  • Замежная мова 2 (у прафесійных мэтах) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (4 семестр)
  •  Замежная мова (другая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (5-7 семестр)

Асноўныя публікацыі:

Артыкулы ў калектыўных манаграфіях

1. Салаўёва, С. В. Выкарыстанне адукацыйнай тэхналогіі «дэбаты» ў прафесійна арыентаваным навучанні замежнай мове // Моўная парадыгма і інавацыйныя тэхналогіі ў прафесійна арыентаваным навучанні замежным мовам у вышэйшай школе: зборнік навуковых артыкулаў: да 20-годдзя факультэта міжнародных адносін БДУ / пад агул. рэд. І.М. Івашкевіч. – Мінск: Каларград, 2015. – С. 133 – 139.

2. Салаўёва, С. В. Вучэбныя дэбаты на англійскай мове як сродак развіцця культуры палемічнай гаворкі / С. В. Салаўёва // Лінгвадыдактычныя і кагнітыўныя аспекты інавацыйнай методыкі фарміравання прафесійнай камунікацыі кампетэнцыі: зборнік навуковых артыкулаў да 25-годдзя ўтварэння факультэта міжнародных адносін БДУ і 100-годдзя БДУ / пад агул. рэд. І. М. Івашкевіч. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2021. – С. 134–141.

Артыкулы ў часопісах, уключаных у пералік ВАК

1. Салаўёва, С. В. Феномен культурнага інтэлекту як аб'ект сучасных прыкладных навуковых даследаванняў / С. В. Салаўёва // Веснік МДЛУ. Сяр. 2. Педагогіка, псіхалогія, методыка выкладання замежных моў. - Мн. : МДЛУ, 2021. - № 2 (40). – С. 90-95.

2. Соловьёва, С. В. Культурный интеллект студентов международного профиля / C. В. Соловьёва // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. – Минск: РИВШ, 2023. – С. 270–279.

Матэрыялы канферэнцый

1. Салаўёва, С. В. Прыкладны патэнцыял даследаванняў культурнага інтэлекту ў практыцы выкладання замежнай мовы / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка [Электронны рэсурс] : матэрыялы ХII навук.-практ. канф. маладых вучоных фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 3 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Е. А. Дастанка (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2022. - 1 электрон. опт. дыск (CD-ROM). - ISBN 978-985-881-266-9. – С. 505–510.

2. Салаўёва, С. В. Фарміраванне культурнага інтэлекту студэнтаў нямоўных ВНУ / С. В. Салаўёва // Сацыяльна-гуманітарныя веды: матэрыялы XVIII-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі маладых вучоных і аспірантаў, Мінск, 30 лістапада 2021 г. / РІВШ; рэдкал.: І. В. Цітовіч (прад.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2021 – С. 212-214.

3. Solovjeva, S. V., Baksheev, D. P. Preparation for international language exams as means of developing intercultural competence [Падрыхтоўка да міжнародных моўных экзаменаў як сродак развіцця міжкультурнай кампетэнцыі] / S. V. Solovjeva, D. P. Baksheev //, Практыка матэрыялы XI навук.-практ. канф. маладых вучоных фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 4 лют. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Е. А. Дастанка (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2021. – С. 425–430.

4. Салаўёва, С. В. Да праблемы развіцця кагнітыўнай кампетэнцыі ў нямоўнай ВНУ / C. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы 14. Міжнар. навук. канф., прысвеч. 99-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 29 каст. 2020 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2020. - С. 63-68.

5. Салаўёва, С. В. Да пытання аб важнасці развіцця культуры палемічнай гаворкі будучых спецыялістаў-міжнароднікаў / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы X навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных факультэта міжнародных адносін БДУ, Мінск, 5 лютага 2020 г. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2020. - С. 290-296.

6. Solovjeva, S. V., Baksheev, D. P. To the problem of «soft skills» development as a prerequisite for employability [К проблеме развития «мягких навыков» как предпосылки к трудоустройству] / S. V. Solovjeva, D. P. Baksheev // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. – № 9. – 2019. – С. 55–57.

7. Solovjeva, S. V. To the problem of teaching techniques selection for generation Z students [К проблеме выбора методов преподавания для студентов поколения Z] / S. V. Solovjeva // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – C. 70–73.

8. Салаўёва, С. В., Бурак, В. В. Да праблемы пошуку аптымальных стратэгій кіравання арганізацыйнымі канфліктамі / С. В. Салаўёва, В. В. Бурак // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы IX навукова- практычнай канферэнцыі маладых вучоных факультэта міжнародных адносін БДУ, Мінск, 1 лютага 2019 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2019. – С. 245–248.

9. Салаўёва, С. В. Дэбатная тэхналогія: перавагі і складанасці / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы VIII навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных факультэта міжнародных адносін БДУ, Мінск, 1 лютага 2018 г ./ рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2018. – С. 265–267.

10. Soloviova, S. How to prepare for a university debate? // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. VII, 2017. –– С. 36 – 37.

11. Салаўёва, С. В. Да пытання аб праяве нацыянальнай спецыфікі ў палемічнай гаворкі ў дзелавых зносінах / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы VII навук.-практ. канф. маладых вучоных фак. міжнар. адносін БДУ, Мінск, 3 лют. 2017 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск : БДУ, 2017. - С. 245 - 248.

12. Салаўёва, С. В. Роля і функцыі суддзі ў навучальных дэбатах / С.У. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы ХI Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 25 кастрычніка 2017 г. / рэдкал.: В.Р. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. - С. 230-231.

13. Салаўёва, С. В. Да пытання аб важнасці выкарыстання відэаматэрыялаў на занятках па навучанні прафесійна арыентаванай замежнай мове / С. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 27 кастрычніка 2016 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016. – С.122 – 123.

14. Solovjeva, S. V. Выкарыстанне дэбатнай тэхналогіі для фарміравання прафесійнай камунікатыўнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў у галіне міжнароднага права і міжнародных адносін у мясцовым кантэксце] / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы VI навук.-практ. канф. маладых вучоных фак. міжнар. адносін БДУ, Мінск, 4 лют. 2016 г. У 3 ч. / рэдкал.: В.Р. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2016. – Ч. 3. – С. 47–49.

15. Соловьева, С. В. The Role of Using Authentic Video Materials in Developing the Professional Communicative Competence / С. В. Соловьева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. V, 2015. – С. 27–29.

16. Салаўёва, С. В. Пра некаторыя складанасці выкарыстання дэбатнай тэхналогіі на занятках па замежнай мове ва ўмовах айчыннай вышэйшай школы // Матэрыялы 2-га гарадскога навукова-практычнага семінара «Прафесійна арыентаваная замежная мова: ад навучання да эфектыўнай камунікацыі», Мінск, 20 мая 2015 г. / Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь / Адк. рэд. І. І. Ганчаронак. - Мінск: Акад. кіраўніцтвам. пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2015. – С. 86–89.

17. Загорская, Л. М., Салаўёва, С. В. Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Вып. IV, 2014. - С. 13-14.

18. Загорская, Л. Н., Салаўёва, С. В. Эсэ па англійскай мове: асноўныя складанасці ў практыцы выкладання на сучасным этапе / Л. М. Загорская, С. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 93-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 30 кастрычніка 2014 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014. - С. 248 - 250.

19. Загорская, Л. Н., Салаўёва, С. В. Пра некаторыя важныя асаблівасці ўспрымання часу прадстаўнікамі розных культур / Л. М. Загорская, С. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 92-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 30 кастрычніка 2013 г. / рэдкол: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2013. - С. 31-32.

20. Салаўёва, С. В. Правілы англійскай іроніі: праблемы разумення прадстаўнікамі іншых культур / С. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VI Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 91-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 30 кастрычніка 2012 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2013. - С. 39-40.

21. Салаўёва, С. В. Аб некаторых асаблівасцях дзелавых зносін з прадстаўнікамі іншых культур (на прыкладзе Вялікабрытаніі) / С. В. Салаўёва // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы III навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных факультэта міжнародных адносін БДУ, Мінск, 4 лютага 2013 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 192–194.

22. Салаўёва, С. В. Аб асаблівасцях дзелавой камунікацыі з японскімі партнёрамі як найбольш характэрнымі прадстаўнікамі высокакантэкстнай культуры / С. В. Салаўёва // Матэрыялы II навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных факультэта міжнародных адносін БДУ, Мінск, 2 красавіка 2012 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 217–220.

23. Салаўёва, С. В. Да пытання аб выкарыстанні дэбатнай тэхналогіі на занятках па замежнай мове ў ВНУ для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей / С. В. Салаўёва // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 28 кастрычніка 2011 г. / рэдкал.: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 123–124.

24. Solovjeva, S. V. On implementation of international language exams tasks for improving speaking skills / S. V. Solovjeva, Y. A. Lepiokhina, K. A. Lazaronak / Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений [Электронный ресурс]. – Вып. 12. – 2022. – С. 65–68.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі і навучальныя матэрыялы

1. Салаўёва, С. В. Вывучаем мову спецыяльнасці на аснове аўтэнтычных відэаматэрыялаў: вучэб. матэрыялы / С. В. Салаўёва. - Мінск: БДУ, 2016. - 43 с.

2. Дзмітрыева, Э. А. Зборнік кароткіх апавяданняў для хатняга чытання = Дапаможнік: у 3 ч. Ч. 3. / склад.: Э. А. Дзмітрыева, Т. М. Пісакова, Т. В. Караічова, С. В. Салаўёва; пад рэд. Э. А. Дзмітрыевай. - Мінск: БДУ, 2010. - 72 с.

Забеспячэнне навучальнага працэсу

1. Дворнікава, Т. М. Праграма для спецыяльнасці 1-24 01 01 Міжнароднае права Замежная мова (другая) (англійская) №УД-8439 / Т. М. Дворнікава, Н. А. Ладзік, С. У. Салаўёва [і інш.] (пад рэд. І. М. Івашкевіч). - Мн. : БДУ, 2020. - 100 с.

2. Ладзік, М. А. Заходняя замежная мова: электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства» / Н. А. Ладзік [і інш.] (пад рэд. І. М. Івашкевіч). - Мн. : БДУ, 2018. - 132 с.

3. Дворнікава, Т. М. [і інш.] Замежная мова (другая) (англійская): тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-24 01 01 Міжнароднае права рэг. № ГД-E.654 /тып./ / Т. М. Дворнікава, Н. А. Ладзік, С. В. Салаўёва [і інш.]. - Мн. : РІВШ, 2016. - 28 с.

 Як звязацца: тэл.: +375 17 209 57 62, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

Кантактная інфармацыя

  • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
  • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
  • Тэлефон: +375 17 209 59 77
  • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках