Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Прафесар
кандыдат філалагічных навук
дацэнт

У сферы навуковых інтарэсаў знаходзяцца праблемы кагнітыўнай лінгвістыкі і методыкі выкладання англійскай мовы для прафесійных мэтаў.
Прайшла прафесійныя стажыроўкі ў Солфардскім універсітэце, Оксфардскім універсітэце, Лонданскім універсітэце Тэмзы Вэлі (Вялікабрытанія) і па праграме «Навучанне англійскай мове як другой мове зносін» (ЗША).
З'яўляецца членам Савета Беларускай асацыяцыі выкладчыкаў англійскай мовы, асацыяванага члена Міжнароднай асацыяцыі выкладчыкаў англійскай мовы як замежнай (IATEFL). На працягу шэрагу гадоў з'яўлялася сябрам гэтай міжнароднай арганізацыі.
У рамках сумеснага праекта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Брытанскага савета распрацавала праграму тэставання выпускнікоў сярэдняй школы, якая адпавядае міжнародным патрабаванням. З'яўляецца ўдзельнікам другога міжнароднага праекта ў рамках дамовы паміж БДУ і Рурскім універсітэтам (г. Бохум ФРГ). Па выніках першага праекта падрыхтаваны і апублікаванаы навучальны дапаможнік для студэнтаў ФМА «Міжнародныя эканамічныя адносіны на англійскай мове: Крок за крокам = International Economic Relations: Getting Started». 
Аўтар 115 публікацый па праблемах лінгвістыкі і методыкі навучання замежнай мове, у тым ліку 35 навучальных дапаможнікаў. Удзельнік шматлікіх міжнародных навуковых канферэнцый па лінгвістыцы і методыцы выкладання замежнай мовы.
Актыўна ўдзельнічае ў рэцэнзаванні навуковых і метадычных работ, кандыдацкіх дысертацый і падручнікаў.
З'яўлялася навуковым кіраўніком тэм НДР БДУ, паспяхова завершаных у 1985 г., 1990 г., 1995 г. і ў рамках кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў ФМА 2000 г., 2005 г., 2010 гг. У цяперашні час кіруе навукова-метадычнай тэмай кафедры «Фарміраванне прафесійных іншамоўных кампетэнцый спецыялістаў у галіне міжнародных адносін і міжнароднага права», якая завяршаецца ў 2015 г.
Пад яе кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле распрацаваны навучальныя праграмы і вучэбна-метадычныя комплексы па англійскай  мове як 1 і 2 замежнай для студэнтаў спецыяльнасцяў «Міжнародныя адносіны», «Міжнароднае права» і па дысцыпліне «Тэорыя і практыка перакладу». Гэтыя вучэбна-метадычныя комплексы выдадзены пад яе рэдакцыяй.

Неаднаразова ўзнагароджвалася ганаровымі граматамі БДУ і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

У 2011 годзе ў сувязі са святкаваннем 90-годдзя БДУ ўдастоена ганаровага звання заслужанага работніка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (7 семестр)

Практыка перакладу заходняй замежнай мовы (прафесійная дзейнасць) для спецыяльнасці 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства» (7 семестр)

«Замежная мова для спецыяльных мэт» практычныя заняткі для магістрантаў па спецыяльнасці 1 – 23 80 06 «Міжнародныя адносіны»

Курсавы праект па тэорыі і практыцы перакладу па замежнай мове (першай) для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5 семестр)

Курсавы праект па дысцыпліне " Практыка перакладу заходняй замежнай мовы (прафесійная дзейнасць)" (ф) для спецыяльнасці 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства» (7 семестр)

Курсавы праект па дысцыпліне "Тэорыя і практыка перакладу па замежнай мове (другой)" для спецыяльнасці 1-23 01 01 "Міжнародныя адносіны" (6 семестр)

Дзяржаўны экзамен па замежнай мове прафесійнай дзейнасці (першай) для спецыяльнасці 1-23 01 01 "Між дународныя адносіны» (8 семестр)

Дзяржаўны экзамен па дысцыпліне "Замежная мова (першая)" для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (8 семестр)

Замежная мова прафесійнай дзейнасці (другая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 « Міжнародныя адносіны» (5-7 семестр)

Тэорыя і практыка перакладу (лекцыі,семінары, кіраўніцтва курсавымі проектамі МА, МП)
     Пытанні да экзамену
Курс падрыхтоўкі да экзамену кандыдацкага мінімуму па англійскай мове для магістрантаў
Практыка перакладу заходняй замежнай мовы (спецыяльнасць 1-23 01 01 "Лінгвакраіназнаўства")

 1. Караичева, Т. В. Некоторые закономерности перевода английских структур с производным именем деятеля на руcский язык: тетради переводчика / Т. В. Караичева. — М., 1978 г. — N 15. — С. 49—59.
 2. Караичева, Т. В. Лингводидактические возможности модели функционально-семантического деривационного поля / Т. В. Караичева // Лингвометодические аспекты обучения иностранному языку в неязыковом вузе: материалы межвуз. конф. — Пенза, 1990. — С. 78—81.
 3. Караичева, Т. В. Отражение в тексте стратегий исправления некоторых коммуникативных неудач и квазинеудач (на материале агентивной деривации в английском языке) / Т. В. Караичева // Прагматические аспекты функционирования языковых единиц. — М., 1991. — С. 87—88.
 4. Караичева, Т. В. Общение и/или взаимодействие: стандарты компетенции (по материалам требований к экзаменам / тестам устной речи) / Т. В. Караичева // Актуальные вопросы обучения иностранным языкам на современном этапе: тезисы международной конференции. — Минск, 1999. — С. 11—12.
 5. Караичева, Т. В. Возможности сочетания словообразовательной и этимологической информации в обучении английскому языку / Т. В. Караичева // Общечеловеческие ценности и проблемы воспитания в процессе преподавания русского языка как иностранного: тезисы международной конференции МАПРЯЛ, Минск, 27—28 мая 1999 г. — Минск, 2000. — С. 109—110.
 6. Караичева, Т. В. Lexis Intermediate. Лексические задания. Уровень Intermediate / Т. В. Караичева и др. — Минск: БГУ, 2002.— 219 с.
 7. Караичева, Т. В. Практикум по переводу (английский-русский) / Т. В. Караичева и др. — Минск: БГУ, 2002. — 132 с.
 8. Караичева, Т. В. Некоторые подходы к составлению учебных программ для уровня "магистр" / Т. В. Караичева // Непрерывное обучение иностранным языкам: методология, теория, практика.Ч. I. — Минск, 2003. — С. 14—15.
 9. Караичева, Т. В. Модульная организация УМК для обучения языку специальности / Т. В. Караичева // Лингвистическая прагматика в содержании обучения языкам: материалы XV Международной конференции БООПРЯИ. — Минск, 2003. — С. 227—228.
 10. Караичева, Т. В. Теория и практика перевода: типовая учебная программа, семинарий, проблемные задания. учеб.-метод. пособие / Т. В. Караичева. — Минск: БГУ, 2005. — 45 с.
 11. Караичева, Т. В. Сравнительная социокультурная значимость цветообозначений blue — синий/голубой и red — красный / Т. В. Караичева // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы международной научной конференции. Ч. 2. — Минск, 2005. — С. 48—50.
 12. Караичева, Т. В. Business English — Need to know / Т. В. Караичева // Teaching English as a World Language in the Information Age: материалы междунар. научн. конф., Минск, 2006 г. — Минск, 2006. — С. 80—82.
 13. Караичева, Т. В. Некоторые способы обучения социокультурным структурам студентов-международников / Т. В. Караичева // Беларусь в современном мире: материалы V Междунар. научн. конфер., посвященной 85-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 3 ноября 2006 г. — Минск, 2007. — С. 319—320.
 14. Религия в обществе = Religion in Society: учеб.-метод. пособие для студентов факультета международных отношений / авт.-сост. Т. В. Караичева, Т. П. Янушкова. — Минск, 2007. — 55 с.
 15. Wars and conflicts. Войны и конфликты: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Т. В. Караичева, Л. О. Шкред. — Минск, 2008. — 47 с.
 16. Английский язык (1-й иностранный): учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) / авт.-сост. Т. В. Караичева, З. М. Ромашко, С. А. Зудова, Г. В. Позняк, И.А. Таранда., под ред. Т. В. Караичевой. — Минск: БГУ, 2008. — 80 с.
 17. Английский язык (1-й иностранный): учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) / авт.-сост. Т. В. Караичева, Н. В. Алонцева, Е. А. Жильская, Л. С. Лаптинская, З. М. Ромашко, Г. В. Позняк, И. А. Таранда, под ред. Т. В. Караичевой. — Минск, 2008. БГУ. — 90 с.
 18. Английский язык (2-й иностранный): учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) / авт.-сост. Т. В. Караичева, Э. А. Дмитриева, Т. М. Дворникова, В. В. Ткаченко, под ред. Т. В. Караичевой. — Минск, 2008. БГУ. — 85 с.
 19. Караичева, Т. В. Виды перевода заданий в подготовке специалистов-международников / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы I Междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию образования Белорусского гос. ун-та , Минск, 30 октября 2008 г. / БГУ; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск, 2008. — С. 112—113. 
 20. Караичева, Т. В. Формирование профессиональной компетенции на основе чтения у студентов-международников / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Междунар. научн. конф., Минск, 30 октября 2008 г. / Белорусский государственный университет. — Минск, 2008. С. 187—189. 
 21. Караичева, Т. В. Определение переводческого эквивалента и языковая системность / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Междунар. научн. конф., БГУ, 30 октября 2009 г. / БГУ. — Минск, 2009. — С.93—94.  
 22. Международные экономические отношения на английском языке: Шаг за шагом = International Economic Relations: Getting Started : пособие. / сост.: Т. В. Караичева, И. Н. Ивашкевич, Д. Вессельс. — Минск: БГУ, 2010. — 158 с.
 23. Караичева, Т. В. Сборник коротких рассказов для домашнего чтения = Collection of Short stories for Home-reading. В 3 ч. Ч. 3 / авт. Т. М. Писакова, Т. В. Караичева, Э. А. Дмитриева, С. В. Соловьева; под ред. Э. А. Дмитриевой. — Минск: БГУ, 2010. — 72 с.
 24. Караичева, Т. В. Современные лингвистические парадигмы и новые подходы в теории и практике перевода / Т. В. Караичева // Труды факультета международных: науч. сб. Вып. 1.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2010. — С. 190—193.
 25. Караичева, Т. В. Переводческие стратегии на основе структуры функционально-семантических полей / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Междунар. научн. конфер., БГУ, 29 октября 2010 г. / БГУ. — Минск, 2010. — С.66—67. 
 26. Караичева Т.В. Виды контроля при обучении переводу по специальности. // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 7-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013.
 27. Караичева Т.В. Моделирование процесса перевода в курсе теории и практики перевода для студентов-международников. // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 8-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. 
 28. Караичева Т. В. Лексические задания: уровень Upper Intermediate = Lexis Upper Intermediate: сб. текстов и упражнений для студентов фак. междунар. отношений. В 4 ч. Ч. 1 / сост. : Т. В. Караичева. — Минск : БГУ, 2015. — 80 с.
 29. КараичеваТ. В. Peer Learning and Peer Assessment in English for International Relations  // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск V, 2015. 
 30. Караичева Т. В. Особенности проектной технологии в курсе английского языка для студентов специальности «Международные отношения» // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. /  редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 31. Киселев, В. С., Караичева, Т. В. Названия военных операций на английском языке и их перевод на русский язык / В. С. Киселев, Т. В. Караичева// Курсовой проект на «отлично»: cборник / РИВШ / под ред. И. Н. Ивашкевич. — Минск, 2015. — С. 48—56.
 32. Киселев, В. С., Караичева, Т. В. Название военных операций на английском языке и их перевод на русский язык / В. С. Киселев, Т. В. Караичева // Курсовой проект на «отлично». — Минск, РИВШ, 2015. — С. 48—56.
 33. Караичева, Т. В. Innovative techniques as a way to cope with new challenges in teaching EAP / Т. В. Караичева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — 2016. — Вып. 6. — Минск, БГУ. — С. 21—22.
 34. Караичева, Т. В. Некоторые структурные опоры при формировании социокультурной и социолингвистической компетенции / Т. В. Караичева // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XX Междунар. науч.-практич. конф. в Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 26 февр. 2016 г. / Брест. гос. ун-т; редкол.: Е. Г. Сальникова [и др.]. — Брест, 2016. — С. 146—149.
 35. Караичева, Т. В. Различные виды языковой и речевой системности в обучении английскому языку на продвинутом этапе / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус.гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2016. — С. 212—213.
 36. Karaicheva, T. ESP/EAP: New Challenges ― New Strategies / Karaicheva T. / Мат-лы XII Междунар.конф. «English Language and Literature in the Context of the 21st-Century Reality». — Минск, МГЛУ 10—12 ноября, 2016. — С. 40—43.
 37. Караичева, Т. В. Интегрированность профессиональных иноязычных компетенций специалистов в области международных отношений / Т. В. Караичева // Евразия: межкультурное взаимодействие в экономическом и образовательном пространств : мат-лы науч.-практич. конф., Минск, 28 янв. 2016. / Белорус. гос. экономич. ун-т; редкол.: Н. В. Попок [и др.]. — Минск: БГЭУ, 2017.— С. 338—341.
 38. Караичева, Т. В. Формы интегрирования переводческой деятельности в учебный процесс по английскому языку (специальность «Международные отношения) / Т. В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2017. — С. 55.
 39. Караичева, Т. В., Ладик, Н. А. Формирование аналитических когнитивных компетенций: учебные материалы и задания / Т. В. Караичева, Н. А. Ладик // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус.гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2017. — С. 116—117.
 40. Караичева, Т. В., Юрченко, А. В. Социокультурные аспекты установления эквивалентности цветообозначений при переводе (английский-русский) / Т. В. Караичева, А. В. Юрченко // Актуальные проблемы гуманитарного образования: мат-лы IV Междунар.научн.-практ.конф., Минск, 19—20 окт. 2017 г./ редкол.: О. В. Воробьева [и др.]. — Минск: БГУ, 2017. — С. 228—232.
 41. Karaicheva, T. Integrated Competences Development: a Place for Literature / T. Karaicheva // Преподавание английского языка и литературы: проблемы текста и подтекста: сб. науч. ст.; под.ред. Ю. В. Стулова. — Минск: МГЛУ, 2017 г. — С. 40—43.
 42. Караичева, Т. В., Митева, Т. П., Писакова, Т. М. Лексические задания: уровень Upper Intermediate = Lexis Upper Intermediate: сб. текстов и упражнений для студентов фак. междунар. отношений. В 4-х ч. Ч. 3 / сост.: Т. В. Караичева, Т. П. Митева, Т. М. Писакова; под ред. Т. В. Караичевой. — Минск: БГУ, 2017. — 63 с. 
 43. Караичева, Т. В. Демко, О. В., Митева, Т. П. Лексические задания: уровень Upper Intermediate = Lexis Upper Intermediate: сб. текстов и упражнений для студентов фак. междунар. отношений. В 4-х ч. Ч. 4 / сост.: Т. В. Караичева, О. В. Дёмко, Т. П. Митева; под ред. Т. В. Караичевой. — Минск: БГУ, 2017. — 67 с.
 44. Караичева Т. В. Мotivating and Enhancing Learning at the Advanced Level / Т.В.Караичева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 18-21.  
 45. Караичева, Т.В. Аналитическое чтение – переводческий анализ текста – аналитическая деятельность / Т.В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2018 г. — С. 231—232.
 46. Караичева Т.В. Переводческие глоссарии как часть переводческих компетенций / Т.В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019.
 47. Караичева Т.В. Роль курсовых проектов по теории и практике перевода в формировании профессиональных иноязычных компетенций/ Т.В. Караичева // Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации: cб. науч. статей. Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. Под ред. Е.В.Макаровой / Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск, 2019. — С. 17—21. 
 48. Караичева Т. В. Некоторые подходы к обучению передаче прецедентных имен собственных с английского языка на русский / Т.В.Караичева //  Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2019. – Вып. 9. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 28-30.  
 49. Караичева Т.В. Изучение культурно значимых текстов для формирования профессиональных компетенций / Т.В. Караичева // XXI Международная конференция "Россия и Запад: диалог культур: сборник научных статей. — М.: Центр по изучению взаимодействия культур, 2020.
 50. Караичева, Т.В. Явная и скрытая информативность цитат и аллюзий как переводческая проблема / Т.В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования БГУ, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний;редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, : Изд. центр БГУ, 2020. - C. 244-250.
 51. Караичева, Т. В. Редактирование и саморедактирование при переводе: организация учебной деятельности / Т. В. Караичева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. – 2020. – Вып.10. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – С. 9-11.
 52. Караичева, Т. В. Анализ текста как основа интегрированных профессиональных компетенций специалистов в области международных отношений / Т. В. Караичева // Лингводидактические и когнитивные аспекты инновационной методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников: коллективная моногр., посвящ. 100-летию со дня образования БГУ/ под общ. ред. и с предисловием И.Н. Ивашкевич.- Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 74-83.
 53. Караичева Т.В. Некоторые прикладные аспекты модели функционально-семантического поля агентивности в английском языке //Материалы XV Международной научной конференции, посвященной 100-летию образования Белорусского государственного университета Минск, 29 октября 2021 г.- C. 232-238.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 61, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.        

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках