Подождите, идет загрузка сайта ...

Department of International Relations
Associate Professor of the Department, 
Candidate of Science (History)
Associate Professor

 

She graduated with honors from the Faculty of History of the Belarusian State University with a degree in History. Studied in the magistracy and postgraduate studies of BSU. In 2012, she was awarded the degree of candidate of historical sciences in the specialty "07.00.15 - History of international relations and foreign policy." Repeatedly trained in the Republic of Poland. Research interests: foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania and the Commonwealth; socio-political history of the countries of Eastern and Northern Europe in the 16th - 18th centuries; history of international relations of modern times.

Courses taught

Fundamentals of practical regional studies

Political and information technologies in foreign policy

History of international relations

Theory of world political development

The countries of South Asia in modern international relations

Major publications

 1. Дземідовіч, А.В. Люблінская унія 1569 г. ва ўспрыманні шляхты беларускіх зямель (другая палова XVI – першая трэць XVII стст.) / А.В. Дземідовіч // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час : зб. навук. арт. / Гродз. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Марозава, В.У. Галубовіч, А.І. Груша. – Гродна, 2007. – С. 224–228.
 2. Демидович, Е. Смоленск во взаимоотношениях Великого княжества Литовского и Московской державы в XVI – первой трети XVII ст. / Е. Демидович // Дні науки історичного факультету : матеріали міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського, Київ, 23–24 квіт. 2008 р. : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ; редкол.: В.Ф. Колесник (голова), О.Ю. Комаренко (заст. голови), І.В. Семеніст (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2008. – Ч. 2. – С. 128–130.
 3. Дземідовіч, А.В. Узаемаадносіны Вялікага княства Літоўскага са Швецыяй у першай трэці XVII ст. / А.В. Дземідовіч // Х республиканская научно-методическая конференция молодых ученых : сб. тез. докл., Брест, 15–16 мая 2008 г. / Брест. гос. ун-т ; под общ. ред. К.К. Красовского. – Брест, 2008. – С. 157.
 4. Дземідовіч, А.В. Адносіны Вялікага княства Літоўскага са Шведскім каралеўствам у канцы XVI – пачатку XVII ст. у святле рашэнняў Люблінскага сойму 1569 г. / А.В. Дземідовіч // Studia Historica Europae Orientalis : науч. сб. / Респ. ин-т высш. шк. ; отв. ред.: А.В. Мартынюк, Г.Я. Голенченко. – Минск, 2008. – Вып. 1. – С. 132–140.
 5. Дземідовіч, А.В. Узаемадачыненні Вялікага княства Літоўскага з Расійскай дзяржавай (першая трэць XVII ст.) / А.В. Дземідовіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Эканоміка. Права. – 2008. – № 3. – С. 3–7.
 6. Дземідовіч, А.В. Расійска-вялікакняжацкая мяжа ў першай трэці XVII ст.: канфлікты і пагадненні / А.В. Дземідовіч // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўпывы : матэрыялы II Міжнар. навук. канф., Гомель, 9–10 кастр. 2008 г. / Гомел. дзярж. ун-т ; [рэдкал.: Р.Р. Лазько (гал. рэд.) і інш.]. – Гомель, 2008. – С. 5–9.
 7. Дземідовіч, А.В. Вялікае княства Літоўскае ў знешнепалітычным курсе Рэчы Паспалітай (першая трэць XVII ст.) / А.В. Дземідовіч // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк., Сер. ист. и психол.-пед. науки. – 2009. – Вып. 8, ч. 1. – С. 14–22.
 8. Дземідовіч, А.В. Стаўленне шляхты Вялікага княства Літоўскага да ўзаемастасункаў дзвюх частак Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI – першай трэці XVII ст. / А.В. Дземідовіч // Актуальныя праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці : да 90-годдзя ўтварэння БССР : матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 27 лют. 2009 г. : у 2 ч. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; [рэдкал.: А.І. Андарала і інш.]. – Мінск, 2009. – Ч. 1 : Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ад старажытнасці да 1918 г. – С. 53–56.
 9. Дземідовіч, А.В. Узаемадачыненні Рэчы Паспалітай з Асманскай імперыяй (першая трэць XVII ст.) / А.В. Дземідовіч // ІІІ Машеровские чтения : материалы респ. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А.Л. Гладков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2009. – С. 96–98.
 10. Дземідовіч, А.В. Адлюстраванне адносін шляхты Вялікага княства Літоўскага да вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй у соймікавых інструкцыях (першая трэць XVII ст.) / А.В. Дземідовіч // Беларусь в современном мире : материалы III Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 20 мая 2010 г. / Гомел. гос. техн. ун-т ; [редкол.: В.В. Кириенко (гл. ред.) и др.]. – Гомель, 2010. – С. 164–166.
 11. Дземідовіч, А.В. Вялікае княства Літоўскае падчас інтэрвенцыі Рэчы Паспалітай у Расійскую дзяржаву 1609–1618 гг. / А.В. Дземідовіч // Укр. іст. зб. – 2010. – Вип. 13, ч. 1. – С. 68–82.
 12. Дземідовіч, А.В. Ілжэдзмітрыяда і адносіны да яе шляхты Вялікага княства Літоўскага / А.В. Дземідовіч // Романовские чтения – 6 (к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова») : сб. ст. Междунар. науч. конф., Могилев, 24–25 нояб. 2009 г. / Могилев. гос. ун-т ; [редкол.: И.А. Марзалюк (пред.) и др.]. – Могилев, 2010. – С. 177–178.
 13. Дземідовіч, А.В. Дыпламатычныя стасункі Рэчы Паспалітай з Рускай дзяржавай у пачатку XVII ст. / А.В. Дземідовіч // Беларус. гіст. часоп. – 2011. – № 5. – С. 47–53.
 14. Дземідовіч, А.В. Узаемаадносіны Вялікага Княства Літоўскага з Расійскай дзяржавай у пачатку XVII ст. Расійская гістарыяграфія пытання / А.В. Дземідовіч // Романовские чтения – 8 : сб. ст. Междунар. науч. конф., Могилев, 24 нояб. 2011 г. / Могилев. гос. ун-т ; [редкол.: Я.Г. Риер (пред.) и др.]. – Могилев, 2012. – С. 87–89.
 15. Дземідовіч, А.В. Матывы фарміравання пазіцыі шляхты ВКЛ адносна прыярытэтных вектараў знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай у першай трэці XVII ст. / А.В. Дземідовіч // Материалы XV научной сессии преподавателей и студентов : сб. докл., Витебск, 27 апр. 2012 г. / Витеб. фил. Междунар. ин-та трудовых и соц. отношений. – Витебск, 2012. – С.123–125.
 16. Дземідовіч, А.В. Войны Рэчы Паспалітай са Шведскім каралеўствам 1600–1629 гг. і пазіцыя шляхты Вялікага княства Літоўскага адносна іх / А.В. Дземідовіч // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2012. – № 2. – С.63–69.
 17. Дземідовіч, А.В. Да пытання аб актуальнасці вывучэння міжнародных адносін мінулага: вопыт Вялікага Княства Літоўскага / А.В. Дземідовіч // Инновации в международных исследованиях : материалы междунар. круглого стола, Минск, 28 марта 2013 г. / сост. Е.А. Достанко. – Минск, 2013. – С.15–17.
 18. Дземідовіч, А.В. Сучасная беларуская гістарыяграфія знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай / А.В. Дземідовіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Эканоміка. Права. – 2014. – № 3. – С. 7–12.
 19. Дземідовіч, А.В. Апеляванне шляхты Вялікага Княства Літоўскага да Люблінскай уніі 1569 г. падчас знешняй небяспекі (на прыкладзе вайны 1609—1618 гг.) / А.В. Дземідовіч // Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь : материалы междунар. круглых столов, Минск, окт. — нояб. 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича ; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С.16–20.
 20. Дземідовіч, А.В. Пачатак дынастычнай барацьбы ў доме Вазаў і стаўленне да яе шляхты Вялікага Княства Літоўскага / А.В. Дземідовіч // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2016. – № 1–2 . – С.59–63.
 21. Дземідовіч, А.В. Палітычная актыўнасць Вялікага Княства Літоўскага падчас вайны Швецыі з Рэччу Паспалітай 1625– 1629 гг. / А.В. Дземідовіч //Труды БГТУ. – 2017. – № 1.–– С.15–20.
 22. Дземідовіч, А.В. Апеляванне шляхты Вялікага Княства Літоўскага да Люблінскай уніі 1569 г. падчас знешняй небяспекі (на прыкладзе вайны 1609—1618 гг.) / А.В. Дземідовіч // Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь : материалы междунар. круглых столов, Минск, окт. — нояб. 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича ; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С.16–20.
 23. Дземідовіч, А.В. Пачатак дынастычнай барацьбы ў доме Вазаў і стаўленне да яе шляхты Вялікага Княства Літоўскага / А.В. Дземідовіч // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2016. – № 1–2 . – С.59–63.
 24. Дземідовіч, А.В. Палітычная актыўнасць Вялікага Княства Літоўскага падчас вайны Швецыі з Рэччу Паспалітай 1625– 1629 гг. / А.В. Дземідовіч // Труды БГТУ. – 2017. – № 1.–– С.15–20.
 25. Дземідовіч, А.В. Адносіны Рэчы Паспалітай са Швецыяй у 1611–1617 гг. / А.В. Дземідовіч // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2017. – № 4. – С. 15–19.
 26. Дземідовіч, А.В. Сучасныя беларускія даследаванні знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай / А.В. Дземідовіч // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы :  материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 25-летию кафедры международных отношений БГУ Минск, 6 октября  2017 г. / редкол. : М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : Издательство “Четыре четверти”, 2018. – С.76–78.
 27. Дземідовіч, А. В. Парушэнне ўмоў Люблінскай уніі Вялікім Княствам Літоўскім (на прыкладзе знешнепалітычнай дзейнасці) / А. В. Дземідовіч // Международные отношения: история, теория, практика : материалы VIII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 12-15. (статья в сборнике, не включено в отчет 2018 г.)

 28. Дземідовіч, А. В. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай XVII ст.: польская гістарыяграфія пытання / А. В. Дземідовіч // Белорусско-российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития : материалы круглых столов / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 143-147. (статья в сборнике)

 29. Дземідовіч, А.В. Асаблівасці дыпламатычнай службы Вялікага Княства Літоўскага / А.В. Дземідовіч // Беларусь в меняющемся мире: история и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 114–120. (статья в сборнике)
Contacts tel.: +375 17 209 57 37, fax: 375 17 209 57 42, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Сontacts

 • Address: Minsk, st. Leningradskaya, 20
 • Postal address: 220030, Minsk, пр. Nezavisimosti, 4
 • Phone: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Social network