Подождите, идет загрузка сайта ...

 

кафедра международных отношений
профессор кафедры
доктор исторических наук
профессор
   
Ведущий специалист в области истории внешней политики Беларуси и создатель научной школы по этому направлению. Автор более 340 научных публикаций, из них 12 книг, в том числе первого учебного пособия для студентов вузов по истории внешней политики Беларуси с древнейших времен до наших дней (на белорусском и русском языках), курса лекций по внешней политике Республике Беларусь, монографий о внешнеполитической деятельности БССР, белорусско-российских и белорусско-польских отношениях. Составитель и редактор ряда сборников документов и материалов по внешнеполитической истории Беларуси ХХ-начала ХХІ вв. (“Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў” (1914-1991 гг”.) у 4 томах, “Знешняя палітыка Беларусі (1996-2010 гг.)”, т. 8-10, “Государственные границы Беларуси (1917–2010 гг.)” в 2 томах.
Прошел научные стажировки в Хумберсайдском университете (г. Халл, Великобритания), Институте Гарримана Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), Гринвичском университете (Лондон, Великобритания), Лондонском городском университете и Белорусской библиотеке-музее имени Франциска Скарыны (Великобритания), Украинском институте международных отношений, Дипломатической академии МИД РФ, Институте международных исследований Вроцлавского университета. Приглашенный профессор ряда польских университетов .
Подготовил четыре кандидата исторических наук. Лауреат премии имени академика В.А. Коптюга Сибирского отделения Российской академии наук (2003) за издание книги «Очерки истории белорусов Сибири» и премии Белорусского государственного университета имени академика В.И.Пичеты (2008) за подготовку цикла учебных и научных работ по истории внешней политики Беларуси. Заслуженный работник БГУ.

История внешней политики Беларуси

Внешняя политика Республики Беларусь

Внешняя политика соседних государств
 

Основные публикации

 1. Белорусская ССР в ООН (1945–1985 гг.) / В. Е. Снапковский. Минск: Навука і тэхніка, 1985. 104 с.
 2. Путь Беларуси в ООН. 1944–1945 гг. / В. Е. Снапковский. Минск: Навука і тэхніка, 1994. 141 с.
 3. Знешнеплітычная дзейнасць Беларусі: 1944–1953 гг. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: Беларуская навука, 1997. 207 с.
 4. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца ХУІІІ ст. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2003. 281 с.
 5. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХVІІІ да пачатку ХХІ ст. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2004. 303 с.
 6. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый / У.Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2007. 183 с.
 7. Беларуска-расійскія адносіны: зб. навук. артыкулаў / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2009. 139 с.
 8. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.): Даследаванні, дакументы, ілюстрацыі і карты / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: Энцыклапедыкс, 2013. 234 с.
 9. История внешней политики Беларуси: пособие / В. Е. Снапковский. Минск: БГУ, 2013, 495 с.
 10. Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч: Да 60-годдзя з дня нараджэння і 35-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці. Біябібліяграфічны паказальнік /склад. У.Е.Снапкоўскі; Пад рэд. А.А.Чалядзінскага. –Мінск: БДУ, 2015.111 с.
 11. Снапкоўскі, У. Е. Шлях скрозь стагоддзе: беларуска-польскія адносіны 1918‑2017 гг.: Монография / У. Е. Снапкоўскі. ‑ Мінск: БДУ, 2017. ‑ 287 с. : іл.
 12. Снапкоўскі, У.Е. Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Беларусі: дапаможнік / У.Е.Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2020. 295 с.
 13. Снапковский, В. Е. Анализ внешней политики Республики Беларусь : пособие / В. Е. Снапковский. – Минск : БГУ, 2021. – 243 с.
 14. Снапковский, В. Е. Белорусская ССР в ООН: отряд советской дипломатии в действии / В.Е.Снапковский. Минск: Право и экономика, 2021, 318 с.
 15. Снапкоўскі, У.Е. [і інш.] Даследаванне міжнародных адносін і развіццё замежных сувязей у Беларускім дзяржаўным універсітэце: 1921-2021 гг.: манаграфія / А.В.Шарапа [і інш.]; пад рэд. А.В. Шарапы (старш.), А.А.Дастанка, У.Е.Снапкоўскага (адк. рэд.), М.Э.Часноўскага. ‑ Мінск: РІВШ, 2021. 232 с.
 16. Snapkouski, U. E. Fundamentals of the foreign policy of the Republic of Belarus: Manual for English-speaking graduate students (Основы внешней политики Республики Беларусь: Учебное пособие для англоязычных аспирантов) / U. E. Snapkouski. ‑ Minsk: BSU, 2021. 61 p.

 

       Сборники документов

 1. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. 1. 1 жніўня 1914 – 18 сакавіка 1921 гг., ч. 1. 1 жніўня 1914 – 31 снежня 1919 гг. / склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск : Юніпак, 2008. ХLII, 539 с.
 2. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. 1. 1 жніўня 1914 – 18 сакавіка 1921 гг., ч. 2. 3 студзеня 1920 – 18 сакавіка 1921 гг. /склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск : Юніпак, 2008. 393 с.
 3. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 8 (1996–2000 гг.). / склад. У. Е. Снапкоўскі і інш. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. 639 с.
 4. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. II. 19 сакавіка 1921 – 31 жніўня 1939 г. / склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск: Юніпак, 2012 .480 с.
 5. Государственные границы Беларуси. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 1. (март 1917 – ноябрь 1926) / сост. В. Е. Снапковский [и др.]. Минск : БГУ, 2012. 495 с.
 6. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 9 (2001–2005 гг.) / склад. У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў (старшыня) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2013. 688 с.
 7. Государственные границы Беларуси. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2. (ноябрь 1926 – декабрь 2010) (с электронным приложением) / сост.: В. Е. Снапковский, А. В. Тихомиров, А. В. Шарапо. Минск : БГУ, 2013. 333 с.
 8. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 10 (2006–2010 гг.) / склад. У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў (старшыня) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2014. 607 с.
 9. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зборнік дакументаў і матэрыялаў. У 4 т. Т. 4 (4 ліпеня 1944 г. – 25 жніўня 1991 г.) / склад: А. Ф. Вялікі, У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск: Юніпак, 2015. 448 с.
 10. Snapkouski, U. Węzeł polsko-białoruski 1918–1921: Dokumenty i materiały. Wybór i opracowanie Wojciech Materski, współpraca Uładzimir Snapkouski (Białoruś). ‑Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2018.‑ 859 s.

        Статьи

 1. Исследование проблемы новой и новейшей истории в Белорусской ССР / В. Е. Снапковский // Новая и новейшая история. 1984. № 2. С. 168–179.
 2. Знешнепалітычныя аспекты суверэнітэту Беларусі: гістарычны агляд / У. Е. Снапкоўскі, Г. Г. Сяргеева // Весці Акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1992. № 2. С. 35–52.
 3. Міжнародныя аспекты вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1943–1945 гг. / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3. С. 9–14.
 4. Аб дапамозе ЮНРРА Беларусі (1945–1947) / У. Е. Снапкоўскі // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): Усебеларус. канф. гісторыкаў. У 2 ч. Ч. 1: Гісторыя Беларусі. Мінск: Універсітэцкае, 1994. С. 214–219.
 5. Беларусь у знешнепалітычных планах і дзейнасці ЗША (сярэдзіна 40-х гадоў XX ст.) / У. Снапкоўскі // Беларусіка=Albaruthenica. Кн. 5: Культура беларускага замежжа; Беларуска-амерыканскія гістарычна-культурныя ўзаемадачыненні: Рэд. У. Конан, А. Мальдзіс. Мінск: Навука і тэхніка, 1995. С. 220–229.
 6. Беларуская палітычная эміграцыя (1945–1990 гг.) / У. Снапкоўскі // Полымя. 1997. № 2. С. 201–239.
 7. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1945–1990 гг.) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 1999. № 2. С. 62–67.
 8. Typology of the Modern Byelorussian Elite (Тыпалогія сучаснай беларускай эліты ў посткамуністычных дзяржавах) / W. Snapkowski // The Elite in Post-Communist Eastern Europe / Ed. By V. Shlapentokh, Ch. Vanderpool, and B. Doktorov; Texas: A & M University Press, 1999. (Eastern European studies, no. 10). P. 101–119.
 9. Аб навуковых даследаваннях аддзела нацыянальных і міжнародных адносін Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1960–1990-я гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 1. С. 72–75.
 10. А. А. Громыко и внешнеполитическая деятельность союзных республик / В. Е. Снапковский // А. А. Громыко – дипломат, политик, ученый: материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения А. А. Громыко. М.: МГИМО (Университет); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. С. 143–156.
 11. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 2. С. 45–54.
 12. Международные организации в системе международных отношений / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 3. С. 71–77.
 13. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 4. С. 45–51.
 14. Знешнепалітычная дзейнасць і міжнародныя сувязі Беларусі ў даследаваннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1960–90-я гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6–7 кастр. 1999 г.). Мінск: «Дэполіс», 2000. С. 297–301.
 15. Да гісторыі распрацоўкі канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь / У. Е. Снапкоўскі // Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Минск: БГУ, Центр международных исследований, 2001. С. 5–10.
 16. Научная летопись четырех столетий белорусского движения в Сибирь / Д. Я. Резун, В. Е. Снапковский // Очерки истории белорусов в Сибири в ХІХ–ХХ вв. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. С.6–29.
 17. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919–1929 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28–41.
 18. Белорусско-российские отношения на рубеже столетий (конец 1999 – начало 2001 гг.) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. С. 49–56.
 19. О белорусско-российском сотрудничестве в международных организациях (ООН и ОБСЕ) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 1. С. 38–44.
 20. Аб навуковых даследаваннях кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін БДУ (1992–2002 гг.) / А. Гурын, У. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 3. С. 46–51.
 21. Знешнепалітычная гісторыя Беларусі (канец ХУІІІ – пачатак ХХІ ст.): спроба сінтэтычнага агляду / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2003. № 4. С. 34–39.
 22. Пяцьдзесят гадоў удзелу Беларусі ў працы ЮНЕСКА / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 5. С. 3–8.
 23. Specyfika przekształceń na Białorusi w kierunku państwa narodowego / W. Snapkowski // Przeobraźenia systemowe w państwach Europy Srodkowej i Wschodniej. Stan aktualny i perspektywy. Pod red. Z. Trejnisa i B. Jodełki. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004. S. 287–294.
 24. Даследаванне міжнародных адносін у Беларускiм дзяржаўным універсітэце / А. В. Гурын, У. Е. Снапкоўскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2006. № 3. С. 23–30.
 25. O koncepcji polityki zagranicznej Republiki Białoruś / W. Snapkowski // Doktrina. Studia społeczno-polityczne. Num. 3–4, 2006–2007. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. S. 53–67.
 26. Od niebytu państwowego do suwerenności. Ewolucja państwowości białoruskiej w XX wieku i na początku XXI wieku / W. Snapkowski // Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji. Red. nauk. S. Jaczyński i A. Wielomski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. S. 113‑119.
 27. Białoruś i kwestia bіałoruska w stosunkach międzynarodowych XIX-XX w. / U. Snapkouski // Racja stanu: Studia i materiały. Połrocznik nr 1 (1) 2007. Instytut Studiόw Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: 2007. S. 29–40.
 28. Некалькі заўваг да Закона «Аб зацвярджэнні Асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь» ад 14 лістапада 2005 г. / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире: материалы V междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белор. гос. ун-та. Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.] Минск: БГУ, 2007. С. 83–86.
 29. Беларусь в международных отношениях в 1918–1945 гг. / В. Е. Снапковский // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 2. Минск: БГУ, 2007. С. 306–379.
 30. Аб прагерманскай арыентацыі лідэраў беларускай палітычнай эміграцыі ў Празе (1938‑1941) / У. Е. Снапкоўскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2009. № 1. С. 4–10.
 31. А. А. Грамыка і пытанне аб уключэнні саюзных рэспублік у склад першапачатковых дзяржаў-членаў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый / У. Е. Снапкоўскі // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2009. № 3. С. 20–25.
 32. Адносіны Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім Саюзам: ад ізаляцыі да нармалізацыі / У. Е. Снапкоўскі // Труды Факультета международных отношений БГУ. Науч. сб. Вып. 1. Минск: Тесей, 2010. С. 38–42.
 33. Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка аб прычынах пагаршэння беларуска-расійскіх адносін / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы ІХ міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 89-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Мінск, 29 кастр. 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. Мінск: Издательский центр БГУ, 2010. С. 50–52.
 34. Беларусь в международных отношениях (1946–1991) / В. Е. Снапковский // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3 / А. А. Розанов [и др.]; под ред. А. А. Розанова. Минск: БГУ, 2010. С. 429–479.
 35. О советско-германском сотрудничестве при подготовке и осуществлении военной кампании СССР против Польши в сентябре 1939 г. / В. Е. Снапковский // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: Люди, события, документы. СПб.: «Алетейя», 2011. С. 77–102.
 36. О реакции США на предоставление союзным республикам СССР внешнеполитических полномочий в феврале 1944 г. // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. - Вып. 6. - Минск, 2015.
 37. О советском требовании включить ряд союзных республик в состав Комиссии Объединенных Наций по военным преступлениям (июль – декабрь 1943 г.) / В. Е. Снапковский // Труды Факультета международных отношений. Науч. сб. Вып. 2. Минск: БГУ, 2011. С. 29–32.
 38. Международное культурное сотрудничество Республики Беларусь (1991–2011 гг.) / В. Снапковский, О. Лазоркина // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2011. № 4. С. 32–40.
 39. Белоруссия в этнополитике нацистской Германии 1939–1944 гг. / В. Е. Снапковский // Этнокультурная идентичность народов Украины, Белоруссии и Польши: механизмы формирования и способы проявления.  М.: Институт славяноведения, 2011. С. 311–336.
 40. O konfliktności w stosunkach białorusko-polskich / W. Snapkowski // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. 2011. Nr 7. S. 117‑126.
 41. Пачатак палітычнай барацьбы ў ААН па пытанні прыёму новых членаў (1946‑1947 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2012. № 2. С. 52‑62.
 42. Роля партыйнага фактару ў беларуска-польскіх адносінах (1944–1989 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. III. Минск: БГУ 2012. С. 56‑60. 
 43. Białoruś–Unia Europejska: trudne drogi rozwoju stosunków / W. Snapkowski // Politeja. Pismo Wydziału studiów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu Jagiełłonskiego. Kraków: 2012. Nr 4/1 (22/1). Studia białoruskie. S. 23‑52.
 44. Асноўныя этапы развіцця адносін Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім саюзам / У. Е. Снапкоўскі// Республика Беларусь – Европейский союз: проблемы и перспективы сотрудничества. Минск: Беларуская навука, 2013. С. 100–123.
 45. Дакументы пра місію паўнамоцнага прадстаўніка ЦК РКП(б) А. А. Іофе ў Беларусь і Літву / У. Снапкоўскі // Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей: зборнік памяці Віталя Скалабана / уклад. А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка. Мінск : «Лімарыус», 2013. С. 288‑329.
 46. Аб антыпольскім дыпламатычным і ваенным супрацоўніцтве СССР і Германіі (ліпень ‑ верасень 1939 г.) / У. Снапкоўскі // Спрычныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918‑1945 гг. Генезіс, кантэкст, вынікі: зборнік навук. прац ІІ і ІV міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 2010‑2012 гг. // Пад навук. рэд. Э. Расоўскай, А. Вялікага. Мінск: І. П. Логвінаў, 2013. С. 74‑88.
 47. Białoruś, wojna polsko-sowiecka oraz pokój ryski / U. Snapkouski // Zapomniany pokój. Traktat ryski: Іnterpretacje i kontrowersje 90 lat póżnej. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumenia, 2013. S. 251‑276.
 48. Развіццё ўзаемаадносін Беларусь ‑ Еўрапейскі Саюз у пачатку ХХІ ст. / У. Снапкоўскі // Wschodnioznawstwo 2013. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2013. S. 291‑314.
 49. Рэспубліка Беларусь – Еўрапейскі саюз: ад пацяплення да пагаршэння ўзаемаадносін (2010–2012 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. ІV. Минск: БГУ 2013. С. 32‑38.
 50. Белорусский вопрос на советско-польских мирных переговорах 1920‑1921 гг. / О. Н. Боровская, В. Е. Снапковский, С. А. Третьяк // Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921‑1953 гг. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол. А. А. Коваленя [и др.]. Минск : Беларуская навука, 2014. С. 151‑235.
 51. Историческая политика в Беларуси в период перестройки и парламентской республики (1985‑1994 гг.) / В. Е. Снапковский // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. V. Минск: БГУ 2014. С. 62‑69.
 52. Беларусь, советско-польская война и Рижский мир / В. Е. Снапковский // Забытый мир: Рижский договор 1921 года: Интерпретации и споры / Е. Боженцкий, Я. Я. Бруский, В. Ф. Верстюк и др.: Под ред. С. Дембского, А. В. Мальгина (русское издание). М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. С. 209‑229.
 53. О периодизации внешней политики Республики Беларусь // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце. Матэрыялы ХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 93-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Мінск, 30 кастрычніка 2014 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. Мінск, “Издательский центр БГУ», 2014. С. 77-78.
 54. Шлях у ААН: Беларуская ССР – заснавальніца Арганізацыі Аб’яднаных Нацый // Беларуская думка. 2015. № 5. С. 77‑82.
 55. Снапковский В.Е. Внешняя политика Беларуси: попытка осмысления после 20 лет независимости // Solidarnośċ a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej. Pod red. T.Ambroziaka, A.Czwołka, Sz. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz. Wydawnictwо Adam Marszaleк, 2015. S. 349-367.
 56. Динамика приоритетов внешней политики Республики Беларусь // Беларуска-польскія адносіны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. круглага стала, Мінск, 30 кастр. 2014 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — 114 с. С. 17‑24.
 57. Да выхаду ў свет 10-томнага выдання “Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў” // Журнал международного права и международных отношений. 2015. № 1. С. 30‑36.
 58. Снапковский, В. Е. Историческая политика в Республике Беларусь в период президенства А.Лукашенко / В. Е. Снапковский // Wschodnioznawstwo 2015. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2015. S. 159‑180.
 59. Снапкоўскі, У. Е. Да выхаду ў свет 4-томнага выдання “Беларусь у палітыцы заходніх і суседніх дзяржаў (1914–1991 гг.): Зборнік дакументаў і матэрыялаў” / У. Е. Снапкоўскі // Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 1-2. С. 35‑43.
 60. Снапкоўскі, У. Е. Інтэграцыйныя і дэзінтэграцыйныя працэсы ў гісторыі Беларусі / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире : материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. — Минск, Изд. центр БГУ, — С. 57—59.
 61. Snapkovskis, Vladimiras. Pagrindiniai Baltarusijos istorijos politikos raidos etapai ir tendencijos (Основные этапы и тенденции развития белорусской исторической политики) // Lietuvos ir Baltarusijos istorijos politika [sudare Raimundas Lopata, Inga Vinogradnaite] / Vilniaus universiteto leidykla 2016 ‑258 p. s. 12‑55.
 62. Snapkouski U. E. Stosunki białorusko-polskie na początku XXI wieku: między pragmatyzmem gospodarczym a "krytycznym dialogiem" // Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji/ Pod red. T.Ambroziaka, A.Czwołka, S. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016. 531 s. S. 365‑384.
 63. Снапкоўскі, У. Е. Беларуска-польскія адносіны на шляху да пацяплення // Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь: материалы междунар. круглых столов, Минск, окт. — нояб. 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С.68—78. 
 64. Снапкоўскі, У. Е. Ад Думбартон-Оксе да Сан-Францыска: этапы ўключэння Беларускай ССР у склад першапачатковых членаў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в геополитических процессах ХХ‑начала ХХI в.: Сборник научных статей / редкол.: А.А.Коваленя ( гл.ред) [и др.] ‑ Минск: Беларуская навука, 2017. ‑ С. 162‑178.
 65. Снапковській В. Зовнішньополітична діяльність Білоруської РСР (1944‑1991) в документах білоруських, російських і українских державних і дипломатичних архівів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В.Боряк; упоряднік: І.Б.Матяш. Кіев: Інстітут історіі Украіні НАН Украіні, 2017. ‑ Число 28. Дипломатични архиви: поняття, институцийна історія, інформаційні потенціал. ‑С. 50‑71.
 66. Снапковській В. Спільний шлях Украінскоі РСР та Білоруської РСР до складу держав-засновниць Організаціі Об'еднаних Націй // Зовнішні справі. Кіев. 2017. № 11 Політичні науки 2017. № 11.С. 39-43.
 67. Снапкоўскі, У. Е. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка аб стратэгічным (цывілізацыйным) выбары Беларусі // Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-66/
 68. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя беларуска-польскіх адносін (1918—2017 гг.): да стагоддзя пачатку міждзяржаўных кантактаў // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-74.
 69. Снапкоўскі, У. Е. Аб прававым і палітычным статусе Беларусі на савецка-польскіх перагаворах (1920-1921 гг.) // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі: Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 30 лістапада -1 снежня 2017 г.) / рэдкал.: А.Д.Кароль (старш.) і інш. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. 351 с. С. 290-293.
 70. Włodzimierz Snapkowski, Wł. Białoruś w polityce wschodniej Polski (1918–1921) // Zeszyt naukowy Wyzszej Szkoly Handlowej w Radomiu / Redakcja naukowa B. Olbrych, A. Ziolkowski. - Radom: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Handlowej, 2018. - №3. - S. 145–154. 
 71. Снапкоўскі, У. Плённы юбілей (Да 70-годдзя Рыгора Рыгоравіча Лазько) / У.Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – № 8. – С. 43–46. 
 72. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя беларуска-польскіх адносін (1918—2017 гг.): да стагоддзя пачатку міждзяржаўных кантактаў // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-74. 
 73. Снапкоўскі, У. Е. Аб прававым і палітычным статусе Беларусі на савецка-польскіх перагаворах 1920-1921 гг. / У.Е. Снапкоўскі // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі: Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 30 лістапада -1 снежня 2017 г.) / рэдкал.: А.Д.Кароль (старш.) і інш. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. 351 с. С. 290-293.
 74. Снапкоўскі, У. Е. Аб студэнцкім сяброўстве з Генам Космачам // Историческая германистика: Актуальные проблемы современных исследований. Сб. науч. статей и материалов / сост. А.В.Косович, В.А.Космач, А.Ф.Великий, И.И.Ковяко. –Псков: ООО «Логос», 2018. – С. 344-348. 
 75. Снапкоўскі, У. Е. Аб маім вопыце падрыхтоўкі і выдання падручніка па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі / У. Е. Снапкоўскі // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы: мат. Респ. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры международных отношений БГУ (Минск, 6 окт. 2017 г.) / редкол.: М.Э.Чесновский (предс.) [и др.]. Факультет международных отношений БГУ. –Минск: Четыре четверти, 2018. – С. 26–33. 
 76. Снапкоўскі, У. Е. БССР на міжнароднай арэне (1919–1991 гг.) // Вялікі гістарычны атлас Беларусі [Карты]: у 4 т. / Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь. Т. 4 / Беларусь (1917–2016 гг.). – Мінск, Белкартаграфія. 2018. – С. 104.
 77. Снапкоўскі, У.Е. Будучыня беларускай дзяржавы ў прагнозна-аналітычным дакладзе МГИМО / У.Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном миреБеларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 58-60.
 78. Снапкоўскі, У. Аб пагадненні паміж урадам Беларускай ССР і ЮНРРА ад 18 снежня 1945 года / У. Снапкоўскі // Беларуская думка. ‑2018. ‑№ 12.‑С. 46‑54.
 79. Снапкоўскі, У. Аналітычныя даклады дзяржаўнага дэпартамента ЗША аб праходжанні савецка-польскай мяжы (1943) / У.  Снапкоўскі // Беларусь і суседзі: гістарычны вопыт стасункаў народаў і дзяржаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 29—30 мая 2018 года) / [рэдкалегія: Р. Р. Лазько (галоўны рэдактар) і інш.] Гомель: ГДУ, 2018. ‑ С. 99‑104.
 80. Снапкоўскі, У. Е. Беларусь як суб’ект і аб’ект міжнароднай палітыкі (1918–1921 гг.) // Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 ліст. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (старшыня) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – 303 с. С. 245-250.
 81. Снапкоўскі, У. Е. Маё «адкрыццё» ЮНРРА: аб стане даследаванняў тэматыкі ўзаемаадносін БССР з ЮНРРА ў Беларусі і замежжы / У. Е. Снапкоўскі // Белорусско-российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития : материалы круглых столов / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 49‑52.
 82. Снапкоўскі, У. Е. Незабытая дапамога: дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі (1945‑1947 гг. / У. Е. Снапкоўскі, Р.Г.Курбека // Журнал международного права и международных отношений. ‑2018. ‑№ 3-4. ‑С. 25‑32.
 83. Снапкоўскі, У. Е. Аб дзейнасці беларуска-польскай групы гісторыкаў па складаных пытаннях беларуска-польскіх адносін (2010—2015 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Белорусско-российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития : материалы круглых столов / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 157‑164. (статья в сборнике)

 84. Снапкоўскі, У. Аб дзейнасці Камісарыята замежных спраў ССРБ (студзень – люты 1919 года) / У. Снапкоўскі // Беларуская думка. ‑2019. ‑№ 4.‑С. 58‑65.
 85. Снапкоўскі, У. Е. Аб некаторых ключавых пытаннях знешнепалітычнай гісторыі Беларусі /У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в меняющемся мире: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 21-29. 
 86. Снапковский, В.Е. А.А.Громыко и внешнеполитическая деятельность союзных республик / В.Е. Снапковский // “Война между государствами –великое зло”. К 110-летию А.А.Громыко/Общ. ред. Ал.А.Громыко. М.: Изд-во “Весь мир”; Институт Европы РАН, 2019. С. 375‑387.
 87. Snapkouski, Uladzimir E. Białoruś – Polska: jak wyjść z błędnego koła w rozwoju wzajemnych stosunków // Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej. Lublin: Institut Europy Srodkowej, 2019. 141-162.
 88. Снапкоўскі, У. Е. Развіццё міжнародных даследаванняў у БДУ: ад зараджэння традыцый да сучаснасці / У. Е. Снапкоўскі // Роль университетского образования и науки в современном обществе : материалы междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Д. Король (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 139-148. (статья в сборнике)

 89. Снапкоўскі, У. Е. Аб самастойнасці і залежнасці ў знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР: па матэрыялах беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх дыпламатычных архіваў (1944-1991 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Советский этап в истории Беларуси: Сб. науч. статей участников Республ. науч.-теоретич. конф., Минск, 5 дек. 2019 г.  Минск : БНТУ, 2019. – С. 167-148. (статья в сборнике)

 90. Снапковский, В. Е. Белорусский отряд советской дипломатии / В.Е. Снапковский // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны. Зб. навук. арт. Вып. 7. ‑Гомель, ГДУ імя Ф.Скарыны, 2020.‑С. 139‑ 145.
 91. Снапкоўскі, У. Е. Брытанскі ўрад і прызнанне БНР (1919‑1920 гг. /У. Е. Снапкоўскі // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). Сборник научных статей / ред.-сост. А.Д. Дудько – Гродно: ЮрСаПринт, 2020. – 338 с. С.178‑182.
 92. Снапкоўскі У. Калі б не выступаў на мітынгах, не стаў бы міністрам: Вялікая гутарка з Пятром Краўчанкам // Рэгіянальная газета. Маладзечна. 2020. 4 верасня. С. 18-19.
 93. Snapkouski, Uladzimir. Białoruś Radziecka i realizacja postanowień traktatu ryskiego // Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV: Rok 1920 na tle przełomów politycynych XX wieku. Pod red. T. Gawina. Warszawa, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. S. 293-316.
 94. Громыко, Ал. А., Снаковский В. Е. Научная полемика. Белорусскій узел / Институт Европы РАН. Научная жизнь. Новости института. 2020. 23 сент. С.1-12 bel 3(1). pdf // 
 95. Снапковский, В. Е. Беларуская ССР у ААН у 1990-1991 гг.: ад саюзнай рэспублікі да незалежнай дзяржавы /У.Е.Снапкоўскі, Л.А. Фядотаў // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIХ Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 октября 2020 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2020. — 776 с. С. 748-754.
 96. Снапковский, В. Е. Политический кризис в Беларуси и Россия / В. Е. Снапковский // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIХ Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 октября 2020 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2020. — 776 с. С. 81-88.
 97. Снапковский В. Концепции внешней политики и безопасности Республики Беларусь // Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty. Red. nauk. E.Genbień, L.Leszcztnko. Warszawa, wyd. Elipsa,  2020. С. 13-34. (публикация в коллективной монографии за рубежом, научное издание, Польша).
 98. Снапкоўскі У. Е. Дыпламатыя БНР: што здолела зрабіць непрызнаная рэспубліка для беларускай дзяржаўнасці / У. Е. Снапкоўскі // Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: зб. арт. / уклад. С. А. Траццяк; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. Мінск: Беларуская навука, 2020. С. 79–89. (статья в сборнике)
 99. Снапкоўскі У.Е. Аб вызначальнай ролі знешняга фактара ва ўз’яднанні Заходняй Беларусі з БССР: гістарыяграфічныя і крыніцазнаўчыя рефлексіі / У.Е.Снапкоўскі // Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР): зб. артыкулаў / рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі.‑ Мінск: Беларуская навука, 2021. С. 218‑224.
 100. Снапкоўскі, У.Е. Галоўныя кірункі даследаванняў міжнародных адносін у Беларускім дзяржаўным універсітэце / У.Е.Снапкоўскі // Республика Беларусь в современном мире / под ред. Е.В.Пильгун. Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 84‑102.
 101. Снапкоўскі, У.Е. Да пытання аб удзеле ССРБ у савецка-польских мірных перагаворах/ У.Е.Снапкоўскі // Рижский договор: взгляд через столетие : сборник научных статей / редкол. : Н. Н. Мезга (гл. ред.) [и др.] ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. –Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. С. 5‑10.
 102. Снапкоўскі, У.Е. Уводзіны // Даследаванне міжнародных адносін і развіццё замежных сувязей у Беларускім дзяржаўным універсітэце: 1921-2021 гг.: манаграфія / А.В.Шарапа [і інш.]; пад рэд. А.В. Шарапы (старш.), А.А.Дастанка, У.Е.Снапкоўскага (адк. рэд.), М.Э.Часноўскага. ‑ Мінск: РІВШ, 2021. 232 с. – С. 3-10.
 103. Снапкоўскі, У.Е. Знешнепалітычная гісторыя Беларусі ў працах універсітэцкіх аўтараў (1920-1980-я гг.) // Даследаванне міжнародных адносін і развіццё замежных сувязей у Беларускім дзяржаўным універсітэце: 1921-2021 гг.: манаграфія / А.В.Шарапа [і інш.]; пад рэд. А.В. Шарапы (старш.), А.А.Дастанка, У.Е.Снапкоўскага (адк. рэд.), М.Э.Часноўскага. ‑ Мінск: РІВШ, 2021. С. 31-45.
 104. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі ў даследчыцкай і выкладчыцкай працы вучоных БДУ (1991-2021 гг.) // Даследаванне міжнародных адносін і развіццё замежных сувязей у Беларускім дзяржаўным універсітэце: 1921-2021 гг.: манаграфія / А.В.Шарапа [і інш.]; пад рэд. А.В. Шарапы (старш.), А.А.Дастанка, У.Е.Снапкоўскага (адк. рэд.), М.Э.Часноўскага. ‑ Мінск: РІВШ, 2021. С. 45-68.
 105. Снапкоўскі У.Е. Перыядызацыя гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР / У.Е.Снапкоўскі // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі): зб. артыкулаў /рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі.‑ Мінск: Беларуская навука, 2021. С. 183‑190.
 106. Снапковский, В.Е. Сотрудничество СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР в ООН в период советской перестройки / В.Е.Снапковский // Міжднародні зв’язки Украіни: наукові пошуки і знахідки. Вип. 30. Міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В.Відняньский. ‑Киів: Інститут історіі Украіни НАН Украіни, 2021. ‑С. 113-140.
 107. Снапкоўскі, Уладзімір. Dyskusja / Дыскусія: Рыжскі мір у лёсе народаў і дзяржаў рэгіёна Украіна–Літва–Беларусь. S. 8-48, мой тэкст: S. 9-10, 30, 41-42 // Rocznik Centrum Studiów Białoruskich / Гадавік Цэнтра беларускіх студыяў. № 7. Red. naczelny A.Smalianczuk. Warszawa/Варшава: Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2021. 318
 108. Snapkouski U. E. Foreign policy of the Republic of Belarus: milestones and priorities // Journal of Belarusian State University. International relations. 2021. № 1. Р. 36-43.
 109. Snapkouski, Uładzimir. Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski 17 września 1939 roku, a państwa zachodnie // Polacy na Białorusi od powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom 5. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów. Monografia zbiorowa. Pod red. T. Gawina. Warszawa, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. 457-477.
 110. Снапкоўскі У. Е. Аб вызначэнні мяжы паміж Польшчай і Беларуссю на рыжскіх мірных перагаворах / У.Е.Снапкоўскі // Рыжскі мір 1921 года і Беларусь: (да 100-годдзя заключэння) : зборнік артыкулаў / рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 303 с. С. 179-186.
 111.  Снапкоўскі У. Е. Аб ролі і значэнні ўнутраных і знешніх фактараў у гісторыі знешняй палітыкі Беларусі // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы [Электронный ресурс] : материалы респ. науч.-практ. семинара / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –С. 52-61.
 112. СнапкоўскіУ. Е. Аб уплыве І.А.Юхо на фарміраванне нацыянальнай школы даследчыкаў знешнепалітычнай гісторыі Беларусі // Гісторыка-прававая навука: спадчына, стан і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння праф. І.А. Юхо. Мінск, 19-20 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Т.М. Міхалёва (гал. рэд.) [і інш.] ‑ Мінск: БДУ, 2021. 251 с. С. 40-45.
 113. Снапкоўскі У. Е. Дыпламатычны партрэт міністра замежных спраў Беларускай ССР А. Е. Гурыновіча: уражанні і роздумы // Дипломатия Беларуси: новые вызовы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – C. 43-51.
 114. О дипломатическом мастерстве и стиле министра иностранных дел Белорусской ССР К. В. Киселева // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XХ Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 октября 2021 г. / редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2021. —С. 64-73.
 115. Снапкоўскі У. Е. Пытанне аб палітычным статусе Беларусі на савецка-польскіх мірных перагаворах // Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 26 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 89-98.
 116. СнапкоўскіУ. Е. Халодная вайна і новае мысленне ў лёсе міністра замежных спраў БССР А.Е.Гурыновіча  / Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: Материалы VI международной научно-практической конференции, Витебск, 19–20 мая 2022 г. / Витебский гос.ун-т; редкол.: А.П.Косов (гл. ред) [и др.]  - Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. 346 с. С. 202-207.
 117. СнапкоўскіУ. Мечыслаў Эдвардавіч Часноўскі (18.05.1948 – 17.10.2021)  (Некралог) / А.А.Дастанка, Ю.І.Малевіч, У.Е.Снапкоўскі, А.В.Шарапа // Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 4. С. 3‑4. 
 118. Снапковский В. Е., Новикова А. А. Преобразования во внутренней и внешней политике в странах восточноевропейского региона в работах М. Э. Чесновского // Дипломатия Беларуси: новые вызовы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – C. 130-134.
 119. Snapkouski, U. E. Bilateral relations between Belarus and the United States: a history of hopes and disappointments // Journal of Belarusian State University. International relations. 2022. № 1. Р. 3-11.

Как связаться: тел.: +375 17 209 57 34, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.