Подождите, идет загрузка сайта ...

У БДУ прынята Палітыка ў галіне інтэлектуальнай уласнасці.

Яна рэгулюе наступныя пытанні:

прынцыпы рэалізацыі палітыкі ў галіне ІС;

 • вызначэнне праваўладальнікаў;
 • рэгуляванне адносін з работнікамі і трэцімі асобамі;
 • стымуляванне стварэння і выкарыстанні ІС;
 • арганізацыйнае забеспячэнне кіравання ІС;
 • вырашэнне спрэчак.

Азнаёміцца з Палітыкай можна на сайце па спасылцы.

На факультэце міжнародных адносін для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў прадстаўлены наступныя магчымасці па публікацыйнай дзейнасці:

 • удзел у штогадовай Міжнароднай навуковай канферэнцыі маладых вучоных ФМА БДУ (люты) і публікацыя матэрыялаў канферэнцыі ў зборніку;
 • удзел у штогадовай Студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі ФМА БДУ (красавік) і публікацыя матэрыялаў па выніках мерапрыемства ў зборніку (1,2,3 месца);
 • удзел у штогадовай Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Беларусь у сучасным свеце" (кастрычнік) і публікацыя матэрыялаў канферэнцыі ў зборніку (студэнты апошняга года навучання і магістранты могуць прымаць удзел у сааўтарстве з навуковым кіраўніком);
 • публікацыя артыкула ў штогадовым зборніку "Лепшыя навуковыя працы НДРС ФМА" (тэрмін падачы - 30 чэрвеня, выхад зборніка - верасень-кастрычнік);
 • публікацыя артыкула ў Зборніку навуковых артыкулаў студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў (больш падрабязна інфармацыя прадстаўлена на сайце www.nirs.by)

 

 

Гісторыя стварэння: створана ў канцы 2021 года.

Мэта: павышэнне эфектыўнасці навуковай і адукацыйнай дзейнасці на кафедрах усходазнаўства і ўсходніх моў за кошт стымулявання ў студэнтаў цікавасці да даследчай дзейнасці і папулярызацыі «лінгвакраіназнаўства» як спецыяльнасці.


План работы


Задачы:

 • паглыбіць веды навучэнцаў у галіне ўсходазнаўства і сумежных галінах у адпаведнасці з апошнімі айчыннымі і замежнымі тэрэтыка-метадалагічнымі дасягненнямі;
 • сфарміраваць у навучэнцаў метадалогію навуковых даследаванняў і навыкі самастойнай арганізацыі навуковай працы;
 • стварыць навуковы задзел для паспяховага навучання ў магістратуры і аспірантуры.

Навуковыя напрамкі:

 1. Тэарэтычныя асновы комплекснага аналізу тэкстаў на ўсходніх мовах
  • Розныя традыцыі герменеўтыкі і іх цывілізацыйная спецыфіка.
  • Масівы тэкстаў як структура. Месца асобнага тэксту ў масіве (карпусе) тэкстаў і праблема інтэрпрэтацыі.
  • Лінгвістычныя асаблівасці тэкстаў на ўсходніх мовах.
  • Гістарычныя, сацыяльныя і цывілізацыйныя аспекты фармавання тэкстаў.
  • Інтэрпрэтацыя тэкстаў як сукупнасць працэдур.
  • Выкарыстанне найноўшых тэхналогій для апісання і аналізу ўсходніх тэкстаў.
  • Еўрапейскі падыход да герменеўтыкі: фактары, якія паўплывалі на фарміраванне традыцыі і асноўныя дасягненні.
  • Асноўныя традыцыі тлумачэння тэкстаў на Блізкім, Сярэднім і Далёкім Усходзе.
  • Неабходнасць уліку мясцовых традыцый тлумачэння тэкстаў: магчымасці і праблемы тэарэтычнага і метадалагічнага характару.
  • Цывілізацыйныя фактары, якія паўплывалі на фармаванне розных традыцый гермененеўтыкі ў параўнальным аспекце.
  • Распрацоўка комплексу працэдур па фарміраванні корпуса класічных і сучасных тэкстаў на ўсходніх мовах (арабская, кітайская, карэйская, турэцкая, фарсі, японская).
  • Корпус тэкстаў як дыяхранічная сукупнасць тэкстаў, якая адлюстроўвае паслядоўную эвалюцыю рэлігійна-філасофскіх ідэй і сацыяльна-палітычных уяўленняў у рамках канкрэтнай усходняй цывілізацыі. Тэматычны падыход да фармавання корпуса тэкстаў.
  • Структура корпуса (ядро, паўперыферыя, перыферыя).
   Аднастайны метад (сукупнасць працэдур) апісання і аналізу тэксту на ўсходняй мове.
  • Апрацоўка тэкста з дапамогай сучасных камп'ютарных праграм.
  • Працэдуры лінгвістычнага аналізу тэкста.
  • Працэдуры аналізу гісторыка-сацыяльнага кантэксту фарміравання тэксту.
  • Праблема месца тэксту ў корпусе тэкстаў і аналіз канцэптуальных аспектаў тэкста. Сістэма спасылак у тэксце.
  • Каментары да тэксту і сацыяльная значнасць тэксту.
  • Інтэрпрэтацыя тэксту як паслядоўнасць працэдур: магчымасць выпрацоўкі стандартных алгарытмаў дзеяння.
 2. Традыцыйная культура краін Усходу
  • Паняцце і тэрмін міфалогія
  • Развіццё міфалогіі як навукі 
   • Погляд на "міф" у антычныя часы. Гістарычная тэорыя
   • Эўгемерызм.
   • Алегарычны падыход у эпоху Адраджэння.
   • Філасофія міфа ў працах Шэлінга.
   • Кампаратывісцкая школа (бр. Грым, М. Мюлер).
   • Эвалюцыянізм у міфалогіі (Э. Тайлар, Дж. Фрэзер).
   • Псіхааналітычныя канцэпцыі З. Фрэйда, К.-Г.Юнга.
   • Фенаменалагічныя канцэпцыі міфа (А.Ф. Лосеў, М. Эліядзе).
   • Структуралізм К. Леві-Строса. Навука аб міфе ў XXI ст.
  • Міфалогія як архаічная мадэль свету
   • Вызначэнне мадэлі свету. Прычыны адрозненняў паміж архаічнай і сучаснай мадэлямі свету.
   • Рацыянальны і ірацыянальны спосабы пазнання свету.
   • Калектыўнае несвядомае. Праекцыя псіхічнага. Архетып.
   • Асаблівасці архаічнай халатрапічнай свядомасці ў адрозненні ад хілатрапічнай (логіка-дыскурсіўнай). Трансперсанальныя карані халатрапічнага тыпу мыслення.
   • Вытокі ранніх форм вераванняў (анімізму, татэмізму, фетышызму).
   • Прычыны ўніверсальнасці сюжэтаў, матываў, вобразаў у сусветнай міфалогіі.
   • Міф і рытуал.
   • Міфалогія і фальклор, міфалогія і рэлігія. Магія.
   • Захаванне архаічнай свядомасці ў сучаснага чалавека.
  • Тыпы міфаў
   • Касмалогія і касмагонія ў сусветнай міфалогіі.
   • "Час" ва ўяўленні старажытных.
   • Эсхаталагічныя міфы.
   • Нябесныя целы як аб'ект рэфлексіі архаічнага чалавека.
  • Героі міфаў
   • Першапродкі. Багі. Героі.
   • Матыў змены пакаленняў.
   • Чалавек як герой міфаў.
   • Уяўленні аб жыцці і смерці.
   • Структура і пасмяротнае існаванне душы.
  • Змяненне семантыкі архаічных матываў і вобразаў.
   • Эвалюцыя архаічнай семантыкі ў выніку міжэтнічных кантактаў, пад уплывам сусветных і нацыянальных рэлігій, у сілу аб'ектыўных прычын у ходзе развіцця этнасу.
   • Міфатворчасць у сучасным свеце.
 1. Герменеўтыка сучаснага ўсходняга тэксту
  • Мова - культура - чалавек - этнас
  • Статус лінгвакультуралогіі ў шэрагу іншых лінгвістычных дысцыплін
  • Задачы культуралогіі. Культура і чалавек. Культура і цывілізацыя
  • Гісторыя і тэарэтычныя падставы лінгвакультуралогіі: задачы і мэты лінгвакультуралогіі, яе метадалогія і метады, базавыя паняцці, аб'ект і прадмет даследавання.
  • Мова і культура: праблемы ўзаемадзеяння.
  • Моўная карціна свету і эмпірычная штодзённая свядомасць
  • Лінгвакультурны аналіз моўных сутнасцей.
  • Апісанне мовы рэгіёна з пазіцый лінгвакультуралогіі.
  • Лінгвакультурны аспект фразеалогіі. Метафара як спосаб прадстаўлення культуры
  • Сімвал як стэрэатыпізаваная з'ява культуры. Стэрэатып як з'ява культурнай прасторы
  • Быццё чалавека ў культуры і мове.
  • Чалавек - носьбіт нацыянальнай ментальнасці і мовы
  • Моўная асоба
  • Вобраз чалавека ў міфе, фальклоры, фразеалогіі
  • Традыцыйныя рэлігійныя і філасофскія паняцці ў сучасных тэкстах
  • Трансфармацыя ўсходніх таварыстваў у XX - XXI стагоддзях і яе адлюстраванне ў мове. 

Фармат працы:

Рэгулярнае правядзенне навуковых семінараў па тэмах, зацверджаных да распрацоўкі ў бягучым навучальным годзе. Выступленне з дакладамі і падрыхтоўка навуковых артыкулаў па атрыманых выніках даследаванняў.

Навуковыя кіраўнікі:

 • загадчык кафедры ўсходазнаўства Баравы В.Р.
 • старшы выкладчык Ісачанкава М.А.
 • старшы выкладчык Клімавіч В.У.
 • старшы выкладчык Лабанава А.Я.

Кантактныя дадзеныя: Клімавіч В. В., тэл. +375 29 768 42 59, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Як стаць сябрам СНДЛ?

Усе жадаючыя могуць напісаць ліст з навуковай тэмай, якая выклікае іх цікавасць, на ўказаны e-mail або падысці на кафедру ўсходніх моў (каб. 1107)

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНІЛ) "Права міжнароднай бяспекі" – навуковы праект, створаны ў верасні 2022 года пры падтрымцы кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Кіраўнік СНДЛ – д.ю.н., прафесар А. Ф. Доўгань

Мэты СНДЛ:

 • абмеркаванне найбольш актуальных праблем міжнароднага гуманітарнага права і права бяспекі з прыцягненнем практычных спецыялістаў, а таксама вучоных у гэтай галіне;
 • збор і аналіз інфармацыі па прававой ацэнцы аднабаковых санкцый;
 • набыццё неабходных прафесійных кампетэнцый у галіне міжнароднага гуманітарнага права, права міжнароднай бяспекі, правы міжнароднай адказнасці, правы правоў чалавека.

Для ўдзелу ў праекце запрашаюцца студэнты факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Рэгістрацыя па СПАСЫЛЦЫ.

Зваротная сувязь:

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя

г. Мінск, Ленінградская, 20, к. 509, тэл.: (17) 209-57-38

 

We are glad to invite you to the Model United Nations of the Faculty of International Relations! The Model will take place on 13 – 16 November 2019. Applications will be accepted till 18 October 2019.

HUMAN RIGHTS COUNCIL

Agenda:

 1. Combating discrimination on the basis of disability, race and sex;
 2. The Ethics of Euthanasia. 

In order to become a delegate of the Human Rights Council, please, apply here.

SECURITY COUNCIL

Agenda:

 1. Threats to international peace and security caused by terrorist acts;
 2. Conflict in Nagorno-Karabakh region.

In order to become a delegate of the Security Council, please, apply here.

Deadline for applications: 18 October at 23:59

We are looking forward for your applications!

If you have any questions, please, do not hesitate to contact us. Oure-mailaddress: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.


Мы рады запрасіць вас да ўдзелу ў Мадэляванні ААН на ФМА!

Мадэляванне адбудзецца з 13 па 16 лістапада 2019 г. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 18 кастрычніка 2019 г. уключна.

Для ўдзелу неабходна запоўніць заяўку ў адзін з камітэтаў і чакаць вынікаў адбору.

Гістарычны Савет Бяспекі ААН (1982):

 1. Узброенаы ўваход Аргентыны на Фолклендскія / Мальвінскія аставы;
 2. Паўднёваафрыканская ядзерная праграма.

Для таго, каб стаць дэлегатам Гістарычнага Савета Бяспекі ААН, запоўніце, калі ласка, наступную анкету.

Дэдлайн прыёму заявак: 18 кастрычніка 23:59

Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні, калі ласка, напішыце нам па тым жа адрасе: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..

Мы чакаем Вашых заявак!

Мадэляванне ААН праходзіць пры падтрымцы Беларускага фонду міру і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках