Подождите, идет загрузка сайта ...

2021

2020

2019

2018

 2017

2016

 

Методыка выкладання рускай мовы як замежнай

Руская мова як замежная (практычныя заняткі)

Дзелавая і дыпламатычная перапіска

Практыкум дзелавой камунікацыі

Тэорыя і практыка перакладу

 

ПЕРАПАДРЫХТОЎКА І КУРСЫ РУСКАЙ МОВЫ ДЛЯ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ВЫКЛАДЧЫКАЎ РУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ

 

Типовая программа

Типовая учебная программа по учебной дисциплине для иностранных студентов филологических специальностей высшего образования I ступени

Типовая учебная программа по учебной дисциплине для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования I ступени

Типовая учебная программа по учебной дисциплине для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования II ступени

 

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ 


 

Лебядзінскі Сяргей Іванавіч

загадчык кафедры, доктар філалагічных навук, дацэнт

 
Ганчар Рыгор Рыгоравіч
дацэнт кафедры
Семянчукоў Васіль Васільевіч
дацэнт кафедры
Купрадзэ Святлана Джамалаўна
дацэнт кафедры, кандыдат філалагічных навук
Міхалёва Алена Мікалаеўна
дацэнт кафедры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Яцэвіч Кацярына Аляксандраўна
дацэнт кафедры
Аўчыннікава Ала Мікалаеўна
дацэнт кафедры, кандыдат філалагічных навук
Баброўская Алена Алегаўна
дацэнт кафедры, кандыдат філалагічных навук
Грыгор'ева Наталля Канстанцінаўна
старшы выкладчык кафедры
Раманенка Марыя Аляксееўна
старшы выкладчык кафедры
Астапенка Валянціна Аляксееўна
старшы выкладчык кафедры
Шыкунова Святлана Усеваладаўна
старшы выкладчык кафедры
Варычэнка Галіна Уладзіміраўна
старшы выкладчык кафедры
Лебядзеўская Таццяна Васільеўна
старшы выкладчык кафедры
Андрэева Любоў Сяргееўна
старшы выкладчык кафедры
Праконіна Вера Уладзіміраўна
старшы выкладчык кафедры
Сітнік Ірына Анатольеўна
старшы выкладчык кафедры
Ціхановіч Вераніка Станіславаўна
старшы выкладчык кафедры
Чупік Вікторыя Васільеўна
старшы выкладчык кафедры
Шаўчук Валянціна Віктараўна
старшы выкладчык кафедры
Махавiкова Алена Афанасьеўна
старшы выкладчык кафедры
Шыфрон-Барэйка Ірыт
старшы выкладчык кадферы
Храмчанка Таццяна Аляксандраўна
старшы выкладчык кафедры
Дуньковіч Жанна Аляксандраўна
старшы выкладчык кадферы
Воранава Алена Андрэеўна
выкладчык кафедры
Кіцун Ларыса Сцяпанаўна
выкладчык кафедры
Градзюшка Дар'я Андрэеўна
выкладчык кафедры
Шалесная Вольга Аляксандраўна
выкладчык кафедры
 
Боцэх Зоя Канстанцінаўна
загадчык навучальнага кабінета
Цярэшка Ірына Леанідаўна
вядучы спецыяліст па забеспячэнні навучальнага працэсу

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ  РАБОТА

Навуковыя напрамкі кафедры: псіхалагічныя і лінгваметадычныя асновы навучання рускай мове як замежнай: стратэгіі авалодання мовай і стратэгіі навучання, узроўневая канцэпцыя валодання мовай, прафесійна-модульны падыход да навучання. Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай з'яўляецца базавай кафедрай па РКИ. Кафедра вядзе рознанакiраваную дзейнасць, якая ахоплівае вялікае кола праблем і задач, як:

1) забеспячэнне работы курсаў павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў рускай мовы як замежнай; 

2) працу па арганізацыі перападрыхтоўкі спецыялістаў па рускай мове як замежнай; 

3) правядзенне рэспубліканскіх фестываляў замежных студэнтаў; 

4) рэгулярнае правядзенне міжнародных канферэнцый "Тэорыя і практыка выкладання рускай мовы як замежнай: дасягненні, праблемы і перспектывы развіцця"; 

5) рэгулярнае правядзенне алімпіяды па рускай мове для замежных студэнтаў у фармаце фестываляў; 

6) распрацоўка тыпавых праграм па рускай мове як замежнай для вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь.

Кафедральная навукова-даследчая тэма: "Стратэгіі ўспрымання і разумення навуковага маўлення".

Навуковая праблематыка выкладчыкаў кафедры:

 • Узроўневая канцэпцыя валодання замежнай мовай·  
 • Структура, змест і дынаміка станаўлення моўнай асобы: псіхолага-лінгвістычныя і лінгвадыдактычны аспекты·      
 • Кагнітыўна-працэсуальныя і інтэлектуальна-маўленчыя стратэгіі апрацоўкі інфармации пры авалоданні мовай·     
 • Стратэгіі авалодання рускай мовай як замежнай і стратэгіі навучання·   
 • Дыягностыка маўленчага развіцця·       
 • Ўспрыманне вуснага навуковага маўлення·        
 • Асаблівасці нацыянальнага дыскурсу і этнічныя стэрэатыпы·       
 • Кагнітыўная лінгвістыка·        
 • Кампутарная лінгвістыка·       
 • Кагнітыўныя і камунікатыўныя стылі.

МАТЭРЫЯЛЫ  НАВУКОВЫХ  ЗБОРНІКАЎ  І  КАНФЕРЭНЦЫЙ

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2016. - Вып. 2. - 141 с.

Вестник БООПРЯИ. Научно-методический журнал. – 1/2017 (10).

Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 379 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с. : ил.

Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 379 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с. : ил.

Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — 385 с.

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 145 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — 255 с.

Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : материалы V Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 19 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] : материалы VIII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019.

Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 567 с.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 552 с.

Лингводидактика : материалы VI Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 116 с. 

Лингводидактика : материалы VII Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 23 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 139 с.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках