Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
 
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт
 

Год нараджэння:

1986

Адукацыя:

2003–2008 гг. - Інстытут дзяржаўнага кіравання Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

2008–2009 гг. - магістратура Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

2009–2013 гг. - аспірантура Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Кар'ера:

Працавала ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (2008-2015 гг.),
Установе адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі "Міжнародны ўніверсітэт "МІПСА" (2015-2019 гг.)

Звесткі аб абароне дысертацыі:

У 2014 г. абаронена дысертацыя па спецыяльнасці 12.00.10 – міжнароднае права;

Еўрапейскае права на тэму "Міжнародна-прававое супрацоўніцтва ў барацьбе
са злачыннасцю ў сферы высокіх тэхналогій".

У 2017 г. прысвоена вучонае званне дацэнта.


Узнагароды, званні, калі і кім прысвоены:

Стыпендыят Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў 2008 г.;

Ганаровая грамата Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (2015 г.);

Падзяка Міжнароднага ўніверсітэта «МІПСА» (2016 г.);

Грамата Міжнароднага ўніверсітэта «МІПСА» (2017 г.);

Падзяка Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (2018 г.);

Падзяка Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2019 г.)

Сяброўства ў навуковых суполках:

Член Міжнароднай сеткі па талерантнасці;

Член Беларускай секцыі Асацыяцыі міжнароднага права;

Член Беларускага таварыства міжнароднага права;

Член Камітэта Асацыяцыі міжнароднага права
па камплементарнасці ў міжнародным крымінальным праве;

Член Навукова-кансультатыўнай рады пры МЗС Рэспублікі Беларусь

Сфера навуковых інтарэсаў:

міжнароднае публічнае права, міжнароднае крымінальнае права,
міжнародна-прававое рэгуляванне інфармацыйнай бяспекі

Павышэнне кваліфікацыі, курсы, стажыроўкі, другая адукацыя:

РІВШ, Псіхолага-педагагічныя асновы працы з таленавітай моладдзю, 2008 г.,

РІВШ, Тэхналогіі камп'ютарнага тэсціравання, 2015 г.,

ФДБОУ ВПА "Расійская акадэмія народнай гаспадаркі і
дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі",

Інавацыйныя метады выкладання юрыдычных дысцыплін:
кейс-метад і іншыя практыка-арыентаваныя методыкі выкладання, 2015 г.

Міжнародныя праекты:

Павышэнне кваліфікацыі за мяжой:

Міжнародная летняя школа па кіберправе, 2012 г. (Вышэйшая школа эканомікі, Масква, Расія);

Онлайн курс «Уводзіны ў міжнароднае крымінальнае права», 2012 г.
(Кейсаўскі ўніверсітэт Заходняга рэзервовага раёна, Кліўленд, ЗША);

Онлайн курс «Электроннае навучанне і лічбавая культура», 2012 г.
(Эдынбургскі ўніверсітэт, Эдынбург, Вялікабрытанія);

Міжнародная летняя школа па міжнародным крымінальным праве, гуманітарным праве
і правах чалавека, 2014 г. (Універсітэт Зальцбурга, Аўстрыя);

Міжнародная летняя школа па інавацыйных метадах навучання, 2015 г.
(Інстытут права і публічнай палітыкі, Масква, Расія);

Міжнародная летняя школа па міжнародным крымінальным праве,
гуманітарным праве і правах чалавека, 2014 г. (Універсітэт Зальцбурга, Аўстрыя);

Міжнародная летняя школа па інавацыйных метадах навучання, 2015 г.
(Інстытут права і публічнай палітыкі, Масква, Расія);

Міжнародная летняя школа па перспектывах маладых даследчыкаў у еўрапейскай навуцы, 2016 г.
(Універсітэт Дуйсбурга-Эсэна, Германія);

Выкладанне за мяжой 2016 г. (Універсітэт МікаласаРамерыса, г. Вільнюс, Літоўская Рэспубліка);
2018 г. (Універсітэт Трансільваніі, г. Брашоў, Румынія);

Каардынацыя міжнародных праектаў. Акадэмічны каардынатар Модуля Жана Манэ
“Права знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі ЕС” 2016-2019 гг.
(суфінансаванне ў рамках праграмы Эразмус+, Выканаўчае агенцтва па
пытаннях адукацыі, аўдыёвізуальных сродках і культуры ЕС);

Выкананне навуковых даследаванняў у складзе навуковага
калектыву па гранце БРФФД-РРФД
"Рэалізацыя актаў органаў міжнародных арганізацый у нацыянальным
праве Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі" 2017-2020 гг.

Рэалізацыя міжнародных дагавораў у нацыянальнай прававой сістэме,

Міжнароднае публічнае права,

Міжнародна-прававыя асновы інфармацыйнай бяспекі (на англ. яз.)
 

Основные публикации

Авторефераты диссертаций


1. Мороз, Н.О. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий :автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Н.О. Мороз; Бел. гос. ун-т. – Минск, 2014. – 23 с.

Учебные пособия


2. Мороз, Н.О. Международное уголовное право : пособие / Н. О. Мороз. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2015. – 263 с.
3. Мороз, Н.О. Международное уголовное право. Практикум : учебное пособие / Н. О. Мороз. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 221 с.

Монографии


4. Мороз Н.О. Индивид и международное уголовное правосудие: в поисках справедливости / Н.О. Мороз // Международное правосудие в XXI веке / Е.В. Бабкина [и др.] / под ред. Т.Н. Михалевой. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – С. 341–373.
5. Довгань, Е.Ф. ОДКБ и информационная безопасность / Е.Ф. Довгань, Н.О. Мороз // Организация Договора о коллективной безопасности и планирование на случай чрезвычайных обстоятельств после 2014 г. / Е.Ф. Довгань, А.В. Русакович [и др.] ; под ред. Е.Ф. Довгань и А.В. Русаковича; Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами, Центр изучения внешней политики и безопасности. – Женева – Минск, 2015. – С. 207–236.
6. Douhan, A. F. The Collective Security Treaty Organization and Information Security / A.F. Douhan, N.O. Moroz // Collective Security Treaty Organization and Contingency Planning after 2014 / ed. by A.F. Douhan  A.F.Rusakovich; Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Public Association “Foreign Policy and Security Research Centre. – Geneva-Minsk, 2016. P. 179–202.
7. Мороз, Н.О. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий :моногр. / Н.О. Мороз. – Минск :Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – 266 с.

Статьи в научных изданиях, включенных ВАК в перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований

8. Кузьменок, Н.О. (Мороз Н.О.) Регламентация принципа конкурирующей юрисдикции в отношении преступлений в сфере высоких технологий / Н.О. Кузьменок // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. / редкол.: В.М. Хомич [и др.]; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск: БГУФК, 2009. – С. 213-223
9. Мороз, Н.О. Правовое обеспечение защиты права на безопасность личных данных в Европейском Союзе / Н.О. Мороз // Право.by. – 2009. – № 3. – С. 147-153.
10. Мороз, Н.О. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в рамках Европейского Союза и Совета Европы / Н.О. Мороз // Науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – Вып. 11, ч. 2 : Государственное управление. Идеология. Политические науки. Экономика. Право. Философия. Социология. Языкознание. – С. 86–96.
11. Мороз, Н.О. Договорно-правовая деятельность в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Право.by. – 2010. – № 1. – С. 41–47.
12. Мороз, Н.О. Перспективы заключения дополнительного протокола к соглашению о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации / Н.О. Мороз // Право.by. – 2010. – № 2. – С. 19–24.
13. Мороз, Н.О. Основные этапы развития сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск). Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск.: Акад.упр.при Президенте Респ.Беларусь, 2010. – Вып. 1 (2001). Вып. 12: в 2-х ч. Ч. 1. Экономика. Право. Государственное управление и подготовка руководящих кадров. – 2010. – С. 219-231.
14. Мороз, Н.О. Правовое разрешение вопросов конкурирующей юрисдикции в отношении преступлений в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. – 2011. – № 2. – С. 106–114.
15. Мороз, Н.О. Деятельность Интерпола по координации сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D, Экон. и юрид. науки. – 2011. – №. 14. – С. 143–149.
16. Мороз, Н.О. Формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та. Сер. Юрид. науки. – 2011. – Т. 24, № 1. – С. 315–326.
17. Мороз, Н.О. Перспективы совершенствования законодательства Республики Беларусь о международной правовой помощи в контексте Европейской конвенции о киберпреступности / Н.О. Мороз // Проблемы упр. – 2012. – № 2. – С. 148–152.
18. Мороз, Н.О. К вопросу о международно-правовой сущности преступления в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. – 2012. – № 3. – С. 99–105.
19. Мороз, Н.О. Принципы международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Рос. юстиция. – 2012. – № 3. – С. 26–30.
20. Мороз, Н.О. Оговорки и поправки к международным договорам: на примере международных соглашений по борьбе с киберпреступностью / Н.О. Мороз // Право.by. – 2013. – № 1. – С. 94–99.
21. Мороз, Н.О. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Право.by. – 2014. - № 3. – С. 90-95.
22. Мороз Н.О. Универсальное международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Правоведение. – 2014. – № 5 (316). – С. 237–244. 
23. Мороз, Н.О. Международно-правовые основы обеспечения международной информационной безопасности / Н.О. Мороз // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2016. – № 1 (51). – С. 77–81.
24. Мороз Н.О.  Актуальные вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий в рамках СНГ / Н.О. Мороз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2016. – № 3. – C. 12–14. 
25. Мороз, Н. О. Участие Республики Беларусь в договорно-правовом сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности / Мороз Н. О. // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 105–109.
26. Мороз, Н.О. Региональные международные договоры Республики Беларусь, регулирующие сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // ВеснікГродзенскагадзяржаўнагаўніверсітэтаімяЯнкі Купалы. Серыя 4 «Правазнаўства». – Том 7, № 3. – 2017. – С. 98–104.
27. Мороз, Н.О. Международное сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности в Европейском союзе / Н.О. Мороз // Труд. Профсоюзы. Общество. – № 3. – 2018. – С. 70-77.
28. Мороз, Н.О. Институциональная основа международного правосудия с участием индивида / Н.О. Мороз // Право.by. – 2019. – № 2. – С. 96-101.

Материалы конференций и тезисы выступлений


29. Кузьменок, Н.О. (Мороз Н.О.) Сотрудничество в рамках СНГ по борьбе с компьютерными преступлениями: проблемы и перспективы / Н.О. Кузьменок (Н.О. Мороз) // Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы : материалы Х Междунар. науч. конф. магистрантов и студентов, Минск, 19 мая 2007 г. / Мин. ин-т упр. ; под. ред. Г.А. Хацкевича. – Минск, 2007. – C. 289–290.
30. Кузьменок, Н.О. (Мороз Н.О.) Международное сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями в рамках ООН: проблемы и перспективы / Н.О. Кузьменок (Н.О. Мороз) // Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления в Республике Беларусь и за рубежом : тез. докл. ХII Респ. студенч. науч.-практ. конф., Минск, 28 нояб. 2007 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под общ. ред. Л.В. Пакуш. – Минск, 2008. – С. 276–277.
31. Кузьменок, Н.О. (Мороз Н.О.) Некоторые аспекты участия Республики Беларусь в международном сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий / Н.О. Кузьменок (Н.О. Мороз) // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 23 янв. 2009 г. / Акад. М-вавнутр. дел Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – С. 47.
32. Мороз, Н.О. Актуальные вопросы договорно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления : материалы XIV Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, Минск, 26–27 марта 2010 г. : в 2 ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под общ. ред. В.А. Богуша. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 338–342.
33. Мороз, Н.О. Основные этапы развития международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О, Мороз // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутрениних дел Республики Беларусь: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 30 июня 2010 г.) / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД; под ред. В.Б. Шабанова. – Минск: Акад. МВД, 2010. – С. 49-50.
34. Мороз, Н.О. К вопросу о дополнительном протоколе к соглашению о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь : материалы междун. научно-практ. конф, 9–10 апреля 2010 г./ редкол. : С.Л. Емельянов [и др.]; под общ. ред. И.И. Эсмантович. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. –  С. 211–213.
35. Мороз, Н.О. Перспективы совершенствования законодательства Республики Беларусь в контексте европейской конвенции о киберпреступности / Н.О. Мороз // Актуальніпроблемиюридичноїнауки :зб. тез. міжнар. наук. конф. «Десятіосінніюридичнічитання», Хмельницький, 18–19 листоп. 2011 р. : у 4 ч. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельніцький, 2011. – Ч. 1. – С.  101–103.
36. Мороз, Н.О. Оговорки к международным договорам по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Актуальні проблемы юрідічноїнауки :зб. тез. Міжнар. наук. конф. «Одинадцятiосінніюридичнiчитання», Хмельницкий, 23–24 листоп. 2012 р. : у 4 ч. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельніцький, 2012. – Ч. 1. – С. 84–85.
37. Мороз, Н.О. Некоторые аспекты универсального международно-правового регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Актуальніпроблемиюридичноїнауки :зб. тез. міжнар. наук. конф. «Тринадцятiосінніюридичнічитання», Хмельницький, 14–15 листоп. 2014 р. : у 3 ч. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельніцький, 2014. – Ч. 3. – С.  137–139.
38. Мороз, Н.О. Деятельность ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 23 мая 2014 г. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь – Минск: Институт радиологии, 2014. – С. 43–46.
39. Мороз, Н.О. Международно-правовая квалификация преступлений в сфере высоких технологий / Н.О. Мороз // Теоретические и прикладные аспекты информационной безопасности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19 июня 2014 г. / УО “Акад. М-вавнутр. дел Респ. Беларусь”; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.). – Минск: Акад. МВД, 2015. – С. 232–234.
40. Мороз, Н.О. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в рамках ОДКБ / Н.О. Мороз // Проблемы правотворческой и правоприменительной практики в условиях развития информационного общества : сб. науч. ст. в 2-х ч., Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2015. – С. 334–338.
41. Мороз, Н.О. Некоторые аспекты договорно-правового сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности в рамках ОДКБ / Н.О. Мороз // Актуальніпроблемиюридичноїнауки :зб. тез. міжнар. наук. конф. «Чотирнадцятіосінніюридичнічитання», Хмельницький, 23–24 жовт. 2015 р. : у 2 ч. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельніцький, 2015. – Ч. 2. – С.  169–170.
42. Мороз, Н.О. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с морским пираством / Н.О. Мороз // Актуальніпроблемиюридичноїнауки :зб. тез. міжнар. наук. конф. «П’ятнадцятіосінніюридичнічитання», Хмельницький, 21–22 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельніцький, 2016. – Ч. 2. – С.  188–190.
43. Мороз, Н.О. Правовые основы создания международных уголовных судебных органов // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь (г. Минск, 2 июня 2017 г.) : материалы VI междунар.науч.конф. – Минск: НЦЗПИ. – С. 65-69.
44. Мороз, Н.О. Участники современных вооруженных конфликтов немеждународного характера // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я.Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно :ГрГУ,2018. – 189–193.
45. Мороз, Н.О. Институциональное обеспечение реализации международных стандартов правосудия международными уголовными судебными органами / Н.О. Мороз // Тенденции развития юридической науки и практики совершенствования правовых институтов в условиях формирования инновационного общества : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно :ГрГУ, 2019. – С. 155-158.

Публикации в других изданиях


46. Мороз, Н.О. Роль ООН в обеспечении информационной безопасности / Н.О. Мороз // «70 лет Организации Объединенных Наций (1945-2015 гг.). Мой мир: повестка дня устойчивого развития после 2015 г.» : сб. ст. науч.-практ. конф. молод. учен., Минск, 27 мая 2015 г. / под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск :Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С. 82–92.
47. Мороз, Н.О. Международно-правовая квалификация кибертерроризма / Н.О. Мороз // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки», «Юридические науки». – 2016. – № 2 (6). – С. 79–82.
48. Мороз, Н.О. Информационная безопасность и НАТО / Н.О. Мороз // Сборник материалов международного семинара «Международная безопасности и НАТО в 2015 г.» (8.12.2015 г., Минск) / под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 46-52.
49. Мороз, Н.О. Особенности участия Республики Беларусь в международном сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки», «Юридические науки». – 2017. – № 2 (10). – С. 79-85.
50. Мороз, Н.О. Сотрудничество ЕС и НАТО в борьбе с киберагрессией // Международная безопасность и НАТО в 2016 г.: сб. материалов международного семинара, Минск, 15 дек. 2016 г. / по ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск : РИВШ, 2017. – 53-60.
51. Мороз, Н.О. Международно-правовая квалификация деструктивного информационного воздействия / Н.О. Мороз // Влияние вооруженных конфликтов на международное право: сб. науч. ст. / под ред. Е.Ф. Довгань, Н.О. Мороз. – Минск :Междунар. ун-т. «МИТСО», 2018. – С. 96-112.
52. Мороз, Н.О.Участие Республики Беларусь в договорно-правовом сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности / Н.О. Мороз // Влияние вооруженных конфликтов на международное право: сб. науч. ст. / под ред. Е.Ф. Довгань, Н.О. Мороз. – Минск :Междунар. ун-т. «МИТСО», 2018. – С. 35-45.
53. Мороз, Н.О. Особенности международно-правовогосотрудничества в борьбе с киберпреступностью в рамках ЕС // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки», «Юридические науки». – 2018. – № 4. – С. 87–94.
54. Мороз, Н.О. Правовой статус участников вооруженных конфликтов немеждународного характера / Н.О. Мороз // Гуманитарное измерение новейших вызовов и угроз общей европейской безопасности: сб.ст.науч.-практ. конф. молод. учен., Минск, 4 мая 2018 г. / под ред. Е.Ф. Довгань, Н.О. Мороз. – Минск :Междунар.ун-т «МИТСО», 2019. – С.25-42.
55. Мороз, Н.О. Актуальные вопросы конституционно-правового регулирования имплементации норм международного права / Н.О. Мороз // Конституционный дискурс в условиях трансформационных процессов : сб. науч. ст. Междунар. круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Респ. Беларусь / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: В. В. Лосев (гл. ред.) [и др.]. – Минск :Междунар. ун-т «МИТСО», 2019. – C. 65–80.

Методические издания


56. Довгань Е.Ф. Международное публичное право. Задания для самостоятельной работе по дисциплине «Международное публичное право». Для студентов специальности «Правоведение» заочной формы обучения / Е.Ф. Довгань, Н.О. Мороз. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2016. – 28 с.
57. Мороз, Н.О. Международное публичное право. Особенная часть / Н.О. Мороз // Задания для самостоятельной работы по дисциплине Международное публичное право. Особенная часть. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2016. – 32 с.
58. Мороз, Н.О. Международное публичное право. Особенная часть (2) / Н.О. Мороз // Задания для самостоятельной работы по дисциплине Международное публичное право. Особенная часть (2). – Минск: Международный университет «МИТСО», 2017. – 32 с.
59. Мороз, Н.О. Международно-правовые основы информационной безопасности / Н.О. Мороз // Задания для самостоятельной работы по дисциплине Международно-правовые основы информационной безопасности. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2017. – 28 с.

Статьи

Мороз, Н.О. Международно-правовое регулирование поддержания информационной безопасности / Н.О. Мороз // Право. by. – 2022. – № 6. – С. 138-144.

Мороз, Н.О. Информационная безопасность как условие для реализации целей устойчивого развития // Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений. – 2022. – Выпуск 4. – С. 275-282.

Мороз, Н.О. Особенности поддержания информационной безопасности  на современном этапе развития / Н.О. Мороз // Беларусь в современном мире: материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2022. - С.182-188.

Мороз, Н.О. Обеспечение информационной безопасности и право на развитие в контексте современного международного права // Проблемы цифровизации государственного управления : Республика Беларусь и зарубежный опыт. – Минск: БГУ, 2022 (электронный сборник). С.79-85

Мороз Н.О. Негативное влияние применения кибер санкций на реализацию коллективного права на развитие / Н.О. Мороз // Актуальные проблемы науки административного, финансового и международного права [Электронный ресурс] : материалы науч. круглого стола, Минск, 10 апр. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. С. Михайловский (гл. ред.), А. В. Шидловский, Н. М. Шевко. – Минск : БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – С. 112-119.

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42; e-mail: @bsu.by

Кантактная інфармацыя

  • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
  • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
  • Тэлефон: +375 17 209 59 77
  • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 605 гасцей і ніводнага зарэгістраванага