Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Замежная мова (нямецкая)
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 1-2
Колькасць крэдытаў 11
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара ВАСІЛЬЕВА Аксана Уладзіміраўна,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Мэта вывучэння дысцыпліны

Мэтай навучання з'яўляецца авалоданне замежнай мовай як сродкам прафесійных, міжкультурных і міжасобасных зносін у розных сферах навуковай дзейнасці спецыяліста-міжнародніка.

У мэты навучання таксама ўваходзіць авалоданне магістрантамі агульнымі і прыватнымі прыёмамі выкарыстання нямецкай мовы ў прафесійнай і навуковай дзейнасці па наступных кірунках:

 • выкарыстанне нямецкамоўнага моўнага і маўленчага матэрыялу (артыкулы, манаграфіі, тэксты СМІ і інш.) як крыніцы аўтэнтычнай інфармацыі, неабходнай для рашэння прафесійных задач падчас працы па спецыяльнасці;
 • выкарыстанне нямецкай мовы як сродка ажыццяўлення навуковай і прафесійнай дзейнасці ў асяроддзі міжнароднага ўзаемадзеяння спецыялістаў;
 • выкарыстанне навыкаў, уменняў і ведаў сучаснай нямецкай мовы як сродка для перакладніцкай працы ў вобласці сваёй навуковай дзейнасці;
 • выкарыстанне нямецкай мовы пасля атрымання вышэйшай адукацыі як асновы для далейшай спецыяльнай і навуковай адукацыі.

Падчас дасягнення гэтай комплекснай мэты навучання вырашаюцца наступныя задачы: камунікатыўныя, кагнітыўныя (адукацыйныя), развіваючыя і выхаваўчыя.

Камунікатыўныя задачы маюць на ўвазе навучанне практычным навыкам і ўменням:

 • вольнаму чытанню і разуменню арыгінальнай прафесійнай і навуковай літаратуры ў сферы міжнародных адносін на замежнай мове;
 • афармленню інфармацыі з іншамоўных крыніц у выглядзе перакладу, рэферата, анатацыі;
 • вусновым зносінам у моналагічнай і дыялагічнай форме па тэматыцы навуковай спецыяльнасці і міжкультурнымпытанням;
 • зносінам на тэмы, звязаныя з навуковым даследаваннем магістранта
 • удзельнічаць у дыскусіі, выступаць публічна па тэмах у рамках прафесійнай, навуковай і сацыяльна-культурнай сфер зносін, правільна карыстацца міжнародным маўленчым этыкетам;
 • успрымаць і апрацоўваць у адпаведнасці з пастаўленай мэтай розную інфармацыю на нямецкай мове, атрыманую з друкаваных, аўдыёвізуальных і электронных крыніц інфармацыі па прафесійнай тэматыцы;
 • выконваць пісьмовы пераклад тэкстаў з нямецкай мовы на рускую і з рускай мовы на нямецкую ў рамках тэматыкі прафесійных і навуковых зносін спецыялістаў-міжнароднікаў;
 • выконваць пісьмовы пераклад аналітычных матэрыялаў і дакументаў з нямецкай мовы на рускую і з рускай мовы на нямецкую ў рамках тэматыкі прафесійных зносін; правільна карыстацца этыкетам пісьмовага маўлення;
 • рэфераваць і анатаваць на нямецкай мове нямецкамоўныя друкаваныя і аудыётэксты ў рамках тэматыкі прафесійных і навуковых зносін

Кагнітыўныя (адукацыйныя) задачымяркуюць:

 • разуменне значэння (прадметнай аднесенасці) базавых лінгвістычных тэрмінаў, неабходных для граматычнага, лексікалагічнага і стылістычнага аналізу тэксту, а таксама ўменне знаходзіць адпаведныя лінгвістычныя катэгорыі ў тэкстах на нямецкай мове;
 • развіццё ўмення вырабляць розныя аперацыі з навуковым нямецкім тэкстам (аналіз, сінтэз, аргументаванне, абагульненне, каментаванне, выснова, прагноз);
 • фармуляванне на нямецкай мове мэт уласнага даследавання, планаванне этапаў і прагназаваннеяго канчатковых вынікаў.

Развіваючыя задачыўключаюць:

 • развіццё здольнасці выразна і ясна выкладаць свой пункт гледжання па абмяркоўвальнай прафесійнай і навуковай праблеме на нямецкай мове;
 • забеспячэнне магчымасці ўдзелу ў розных формах і выглядах міжнароднага навуковага супрацоўніцтва;
 • фармаванне такіх якасцяў асобы як самастойнасць у развіцці прафесійных інтарэсаў, удасканаленне логікі і аналітычнай здольнасці мыслення, памяці, увагі, моўнайздагадкі, уменняў і навыкаў самастойнай працы.

Выхаваўчыя задачы рэалізуюцца паралельна з камунікатыўнымі, кагнітыўнымі і развіваючымі задачамі на працягу ўсяго курсу навучання нямецкай мове. Рэалізацыя выхаваўчых задач складаецца ў фармаванні ў студэнтаў пачуцця павагі да традыцый, гісторыі і культуры сваёй краіны і краін вывучаемых моў і дасягаюцца адборам моўнага і маўленчага матэрыялу для эфектыўнай рэалізацыі лінгвакраязнаўчага, міжкультурнага, гісторыка-аналітычнага, прагнозна-экспертнага складніку, што характарызуе аўдыторныя заняткі па нямецкай мове

Прарэквізіты

Замежная мова

Змест дысцыпліны

Навучанне нямецкай мове ўяўляе сабою комплексны працэс, які ахоплівае ўсе віды маўленчай дзейнасці: Чытанне, Гаварэнне, Аўдытаванне, Пісьмо, Пераклад, а таксама аспекты мовы: Фанетыка, Лексіка, Граматыка.

Віды маўленчай дзейнасці і аспекты мовы асвойваюцца праз тэматыку дысцыпліны :

 1. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.
 2. Беларуска-германскія адносіны.
 3. Беларуска-аўстрыйскія адносіны.
 4. Супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім саюзам.
 5. Стаўленне Рэспублікі Беларусь з краінамі азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёна.
 6. Нацыянальная бяспека Рэспублікі Беларусь.
 7. Дыпламатыя.
 8. Міжнароднае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь у міжнародных арганізацыях.
 9. Дзейнасць Рэспублікі Беларусь у ААН.
Літаратура, якая рэкамендуецца

Асноўная літаратура:

 1. Васильева, О. В. Republik Belarus in der Weltpolitik = Республика Беларусь в мировой политике. Учебно-методическое пособие по немецкому языку для студентов факультета международных отношений : учеб.-метод. пособие / О. В. Васильева. – Минск : БГУ, 2012.
 2. Васильева, О. В. Diplomatie = Дипломатия : учеб. материалы / О. В. Васильева. – Минск : БГУ, 2014.
 3. Васильева, О. В. Тесты по языку специальности «Международные отношения»: учебные материалы по немецкому языку для студентов факультета международных отношений / О.В. Васильева. – Минск : БГУ, 2014.
 4. Васильева, О. В. Тематический глоссарий по языку специальности «Международные отношения» (немецкий язык) для студентов факультета международных отношений. Минск : БГУ, 2016.
 5. Васильева, О. В. Терминологический словарь по языку специальности «Международные отношения» (немецкий язык) для студентов факультета международных отношений. Минск : БГУ, 2017.
 6. Deutschland und die Vereinten Nationen. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin, 2014.
 7. Die Neue Nato, Sicherheit und Stabilität für Europa, Presse- und Infomiationsamt der Bundesregierung, Berlin, 2012.
 8. Handwörterbuch für Internationale Politik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2014.
 9. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin, 2015.
 10. Außenpolitik der Bundesrepublik .Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 2012.
 11. Jürgen Hartmann: Internationale Beziehungen. 2., akt. und überarb. Aufl., VS Verlag, Wiesbaden, 2009.
 12. Manfred Knapp, Gert Krell (Hrsg.): Einführung in die internationale Politik. Studienbuch. 4., überarb. u. erw. Aufl., Oldenbourg, München/Wien, 2004.
 13. Gert Krell: Weltbilder und Weltordnung: Einführung in die Theorie der internationalen Beziehungen. 3., erw. Aufl., Nomos, Baden-Baden, 2004.
 14. Ursula Lehmkuhl: Theorien internationaler Politik: Einführung und Texte. 3. erg. Aufl., Oldenbourg, München/Wien, 2001.
 15. Siegfried Schieder, Manuela Spindler (Hrsg.): Theorien der internationalen Beziehungen. 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Leske + Budrich, Opladen, Farmington Hills, München, 2016.
 16. Frank Schimmelfennig: Internationale Politik. 2., akt. , Schöningh, Paderborn, 2010..
 17. Christian Tuschhoff: Internationale Beziehungen. UTB Basics Band 4335, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz, 2015.
 18. Hans-Christof Kraus, Thomas Nicklas (Hrsg.): Geschichte der Politik. Alte und Neue Wege. München, 2007.

 

Дадатковая літаратура:

 1. Andrea Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden 2008.
 2. Berg, H., Wettbewerbspolitik, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 2, 8. Auflage, München 2003.
 3. Imbusch, Peter und Ralf Zoll (Hrsg.): Friedens- und Konfliktforschung. Eine Einführung. Wiesbaden, 2004.
 4. Jürgen Hartmann: Internationale Beziehungen. Stuttgart, 2001.
 5. Knapp, G. Krell: Einführung in die internationale Politik. Oldenbourg, 2003.
 6. Ursula Lehmkuhl: Theorien Internationaler Politik. München 2001.
 7. Bärbel Schöler-Macher, Die Fremdheit der Politik : Erfahrungen von Frauen in Parteien und Parlamenten, Weinheim : Dt. Studien-Verl., 1994.
 8. Wolfgang Reinhard (Hrsg.): Verstaatlichung der Welt? Europäische Staatsmodelle und außereuropäische Machtprozesse. München 1999.
 9. Christian Hacke: Zur Weltmacht verdammt. Die amerikanische Außenpolitik von J. F. Kennedy bis G. W. Bush. 2. Aufl., Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2003.
 10. Sun Tsu: Die Kunst des Krieges. Droemer Knaur, München 2001.
 11. Martin van Creveld: Die Zukunft des Krieges. Gerling Akademie Verlag, München 1998.
 12. Manfred Hutter: Die Weltreligionen. Beck Verlag, München 2005.
 13. Buscha A., Linthout G. Geschäftskommunikation. Verhandlungssprache / А. Buscha, G. Linthout. - Ismaning, 1998.
 14. Gutterer G. Grammatik in wissenschaftlichen Texten / G. Gutterer, B. Latour // Studien-reihe. DaF5. - München, 1990.
 15. Kolwa, A. Internationalismen im Wortschatz und Politik / А. Kolwa. - Frankfurt. - M., 1999.
 16. Heidrun, Pelz. Linguistik. Eine Einführung / 6. Auflage / Pelz Heidrun. - Hamburg: Hoffman und Campe Verlag, 2001.
 17. Grammatik für Fortgeschrittene K. Hall, B. Schreiner. – Hueber Verlag, 2001.
 18. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik H. Dreyer, R. Schmitt. – Hueber Verlag. 2001
Метады выкладання

Працэс навучання прыдугледжвае спалучэнне аўдыторных і неаўдыторных формаў працы з мэтайнавучання розным відам іншамоўнай маўленчай дзейнасці ў іхузаемнай сувязі і з улікам спецыфікі кожнага з іх.

 1. Вусновая форма (гутаркі, калоквіумы, даклады на практычных занятках, даклады на канферэнцыях, вусновыя залікі, ацэньванне на аснове дзелавой гульні).
 2. Пісьмовая форма (кантрольныя апытанні, кантрольныя працы, рэфераты, публікацыі артыкулаў, дакладаў, пісьмовыя залікі, стандартызаваныя тэсты, ацэньванне па модульна-рэйтынгавай сістэме, ацэньванне на аснове кейс-метаду).
 3. Вуснова-пісьмовая форма (справаздачы па хатніх практычных заданнях з іх вусновай абаронай, ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сістэмы і інш.).

Падчас навучання выкарыстоўваюцца праблемны, аўдыё-візуальны, граматыка-перакладны метады навучання.

Падчас валодання навыкамі навуковага маўлення выкарыстоўваюцца таксама метад навуковай дыскусіі і метад экспертнай адзнакі

Мова навучання Нямецкая 
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль

Бягучы кантроль праводзіцца ў форме вусных апытанняў па пройдзенай тэматыцы, дакладаў па найболей актуальных тэмах агульна навуковага і спецыяльнага характару з выкарыстаннем найновых матэрыялаў з агульнанавуковай і спецыяльнай перыёдыкі, перакладаў тэкстаў па спецыяльнасці, кантрольных прац па ўсіх аспектах і відам маўленчай дзейнасці з улікамі ерархіі фармаваных навыкаў на гэтым этапе і характэрных для яго сфер зносін.

Прамежкавы кантроль прадугледжвае не меней дзвюх кантрольных прац у семестры

Форма бягучай атэстацыі

Выніковы кантроль прыдугледжвае выкананне выніковага тэста ў канцы семестра.

У канцы 2 семестра магістранты здаюць іспыт