Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай
загадчык кафедры
доктар філалагічных навук
дацэнт

Дата і месца нараджэння: 1959 года горад Данецк (Украіна).
Скончыў СШ № 57 г. Данецка. 1976-1981 - студэнт Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта.
1981-1984 гг. - асістэнт кафедры рускай мовы і псіхалогіі Тульскага політэхнічнага інстытута
У БДУ працуе з 1984 года.
1992 г. - абараніў кандыдацкую дысертацыю.
1994 г. - прысвоена вучонае званне дацэнта.
2018 г. - прысвоена ганаровае званне «Заслужаны работнік БДУ».
2018 г. - абараніў доктарскую дысертацыю.
2019 г. - узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь "Выдатнік адукацыі».
З'яўляецца вядучым спецыялістам у галіне псіхалінгвістыкі, лінгвадыдактыкі, методыкі выкладання рускай мовы як замежнай. Апублікаваў 8 манаграфій, 11 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па тэорыі і практыцы перакладу, тэорыі і методыцы выкладання рускай мовы як замежнай, рускай мове для замежных навучэнцаў, псіхалінгвістыцы, тэорыі авалодання мовай, звыш 180 навуковых прац. Выкладаў рускую мову ў Італіі. Узнагароджаны Граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. З'яўляецца старшынёй Беларускага грамадскага аб'яднання выкладчыкаў рускай мовы як замежнай, выканаўчым дырэктарам Беларускага грамадскага аб'яднання выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры, членам Міжнароднай асацыяцыі выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры (г. Санкт-Пецярбург), членам Савета Базавай арганізацыі краін СНД па рускай мове (г. Масква), галоўным рэдактарам часопіса «Вестник БООПРЯИ», членам рэдкалегіі часопіса «Русистика в Беларуси».
Навуковыя дасягненні. З'яўляецца адным з заснавальнікаў беларускай навуковай школы выкладання рускай мовы як замежнай, аўтарам беларускай класіфікацыі узроўняў валодання рускай мовай як замежнай у сістэме навучання ў вну і па-за сістэмай навучання ў вну. Распрацаваў стратэгічную кантэкстуальна-тэзаурусную тэорыю разумення вуснага навуковага маўлення, стратэгічную тэорыю авалодання рускай мовай як замежнай, з’яўляецца аўтарам новага кірунку ў лінгвадыдактыцы – стратэгічнай методыкі навучання рускай мове як замежнай.

Руская мова як замежная

Манаграфіі

 1. Лебединский, С.И. Восприятие устной научной речи: стратегии сегментации звучащей речи и идентификации терминов / С. И. Лебединский. – Минск: Изд.-во БГУ, 2008. – 543 с.
 2. Лебединский, С. И. Восприятие устной научной речи: стратегии понимания смысловой информации на уровне микро- и макротекстов / C. И. Лебединский. – Минск: БГУ, 2008. – 307 с.
 3. Лебединский, С. И. Стратегии понимания и интерпретации устной научной речи / С. И. Лебединский. — Минск: БГУ, 2011. – 408 с.
 4. Лебединский, С.И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи / С. И. Лебединский. – Минск: Изд.-во БГУ, 2014. – 296 с.
 5. Лебединский, С.И. Судебно-психологическая, психолингвистическая и текстологическая экспертизы: цели, задачи и методика проведения / С.И. Лебединский. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – 232 с.
 6. Лебединский, С.И. Стратегии понимания устной научной речи: экспериментальное исследование / С.И. Лебединский. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2017. – 328 с.
 7. Лебединский,С.И. Контекстуально-смысловые стратегии понимания устной научной речи : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.02.19 / Лебединский Сергей Иванович ; Белорусский государственный университет.
 8. Лебединский С.И. Стратегическая теория овладения русским языком как иностранным и стратегии обучения / С.И. Лебединский. – Минск: БГУ, 2019. – 423 с.

Артыкулы ў рэцэнзуемых выданнях ВАК і замежных выданнях

 1. Лебединский, С.И. Стратегии понимания устной научной речи на уровне изолированных высказываний и микротекстов / С.И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2012. – № 6. – С. 19–26.
 2. Лебединский, С.И. Стратегии понимания научных высказываний со значением обусловленности / С.И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2. – С. 10–15.
 3. Лебединский, С.И. Стратегии понимания научных высказываний с незнакомыми или нечеткими терминами / С.И. Лебединский // Изв. Гомел. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. – С. 129–132.
 4. Лебединский, С.И. Стратегии смыслоформулирования и конструирова-ния ментальных репрезентаций / С. И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2015. – № 5 – С. 22–29.
 5. Лебединский, С.И. Стратегии насыщения и детализации контекста как базовые стратегии понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Sci. Light. – Wroclaw, Poland, 2017. – Vol. 1, № 2. – P. 35–40.
 6. Лебединский, С.И. Стратегии опережающей активации контекста как базовые стратегии понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Magyar Tudományos J. – Budapest, Hungary, 2017. – № 3. – P. 16–21.
 7. Лебединский, С.И. Индивидуальные подходы к категоризации понятийной лексики при переработке научной информации / С. И. Лебединский // Sci. Discussion. – Praha, Czheh Republic, 2017. – Vol. 1, № 3. – P. 40–45.
 8. Лебединский, С.И. Контекстуально-тезаурусная модель понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Филол. науки. Вопр. теории и практики. – 2017. – № 2, ч. 2. – С. 142–146.
 9. Лебединский, С.И. Категоризация, рубрификация и систематизация воспринимаемой информации как базовые стратегии понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Русский язык и литература. – Минск, 2017. – № 3. – С. 58–64.
 10. Лебединский, С.И. Индивидуальные стратегии переработки научной информации при восприятии устной научной речи / С. И. Лебединский // Весцi БДПУ. Сер. 1. – 2017, № 1. – С. 126–132.
 11. Лебединский, С.И. Уплотнение и сепарация информационных потоков как базовая стратегия понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Изв. Гомел. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2017. – № 1. – С. 109–113.
 12. Лебединский, С.И. Стратегии конструирования репрезентаций в процессе понимания устной научной речи / С. И. Лебединский // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Фiлалогiя. – 2017. – № 1. – С. 91–97.
 13. Лебединский, С.И. Стратегии конструирования концептуальной структуры текста в процессе понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 1. Филология. – 2017. – № 1. – С. 83–91.
 14. Лебединский, С.И. Индивидуальные подходы к переработке научной информации при понимании устной научной речи / С.И. Лебединский // Norw. J. of Development of the Intern. Science. – Oslo, Norwey, 2017. – Vol. 2, № 3. – P. 100–108.
 15. Лебединский, С.И. Конструирование репрезентаций по аналогии в процессе понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Фiлалогiя. – 2017, № 2. – С. 102–109.
 16. Лебединский, С. И. Экспериментальное исследование индивидуальных стратегий переработки информации при понимании устной научной речи / С. И. Лебединский // Znanstvena misel. – Lubljana, Slovenia, 2018. – Vol. 2, №15. – С. 42–48.
 17. Лебединский, С.И. Стратегии понимания метадискурсивных высказываний / С. И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 2, Педагогика, психология, методика преподавания иностр. яз. – 2016. – № 2. – С. 48–56.
 18. Лебединский, С.И. Стратегии понимания научных высказываний со сравнительно-сопоставительной семантикой / С.И. Лебединский // Вестн. МГЛУ. Сер. 2. Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков. – 2017. – № 1 (31). – С. 55–63.

Артыкулы ў іншых навуковых выданнях

 1. Лебединский, С.И. Основы метода экспериментального исследования речепонимания / С. И. Лебединский // Семантика в преподавании русского языка как иностранного / Харьков. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Харьков, 1988. – Вып. 2. – С. 41–44.
 2. Лебединский, С.И. Психолингвистические предпосылки эффективности восприятия иностранными учащимися текста по специальности / С. И. Лебединский, Г.Г. Гончар // Вести Ин-та соврем. знаний. – 2000. – № 3. – С. 23–30.
 3. Лебединский, С.И. Стратегии речепорождения и речевосприятия / С. И. Лебединский // Современное состояние методики преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : сб. докл. науч.-метод. конф., Минск, 20 дек. 2001 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С.И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2001. – С. 24–35.
 4. Лебединский, С.И. Основные типы нарушений в системе речепорождения и речепроизводства на иностранном языке / С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар // Вести Ин-та соврем. знаний. – 2002. – № 2. – С. 19–26.
 5. Лебединский, С.И. Типы нарушений в системе речепорождения и речепроизводства на иностранном языке / С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар // Вестн. БООПРЯИ. – 2003. –№ 1. – С. 29–38.
 6. Лебединский, С.И. Уровни владения РКИ, речевая организация учащихся и стратегии обучения / С.И. Лебединский // Вестник БООПРЯИ, 2003, № 1. – С. 41–47.
 7. Лебединский, С.И. Стратегии речепорождения и речевосприятия / С. И. Лебединский // Беларусь в современном мире: материалы I Республиканской научной конференции, 22–23 октября 2002 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2003. – 360 с.
 8. Лебединский, С.И. Уровни владения языком и стратегии обучения / С. И. Лебединский // Лингвистическая прагматика в содержании обучения языкам. – Мн., 2003. – С. 19–24.
 9. Лебединский, С.И. Общие и индивидуальные стратегии овладения иностранным языком / С.И. Лебединский // Актуальные проблемы обучения русскому языку иностранных студентов в вузах Республики Беларусь. сб. науч. ст. / редкол.: С.И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 27–33.
 10. Лебединский, С.И. Проблемы диагностики речевого развития: методы экспериментального изучения восприятия речи / С.И. Лебединский // Вестн. БООПРЯИ. – 2004. – № 1. – С. 22–34.
 11. Лебединский, С.И. Общие и индивидуальные стратегии овладения иностранным языком / С.И. Лебединский // Вестник БООПРЯИ, № 1, 2005 (04). – C. 57–63.
 12. Лебединский, С.И. Уровни владения языком, диагностика интеллектуально-речевого развития студентов-инофонов и психологические модели обучения / С.И. Лебединский // Состояние и перспективы обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях Республики Беларусь. – Мн.: БГУ, 2006. – С. 33–43.
 13. Лебединский, С.И. Восприятие устной научной речи: стратегии опознавания терминов / С.И. Лебединский // Состояние и перспективы обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях Республики Беларусь : материалы межвуз. науч.-метод. семинара, Минск, 11 мая 2006 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.]; редкол.: С.И. Лебединский (пред.) [и др.].– Минск, 2006.– С. 43–58.
 14. Лебединский С. И. Уровни понимания терминов / С.И. Лебединский // Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития: тезисы докладов XVII Международной научно-практической конференции. Минск, 21–24 июня 2007 г. – М., БГМУ, 2007. – С. 17–20.
 15. Лебединский, С.И. Стратегии понимания научных высказываний с незнакомыми или нечеткими терминами / С.И. Лебединский // Вестн. БООПРЯИ. – 2007. – № 1. – С 41–50.
 16. Лебединский, С.И. Стратегии понимания устной научной речи на уровне изолированных высказываний / С.И. Лебединский // Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях : сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. [и др.] ; редкол.: С.И. Лебединский (отв. ред.), Н.Л. Шибко. – Минск, 2008. – С. 36–49.
 17. Лебединский, С.И. Особенности и трудности понимания иноязычной научной речи на слух / С.И. Лебединский // Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях: сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. [и др.] ; редкол.: С.И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – С. 53–64.
 18. Лебединский, С. И. Стратегии смыслоформулирования при понимании устной научной речи / С. И. Лебединский // Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях: сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. [и др.] ; редкол.: С.И. Лебединский (отв. ред.), Н.В. Стрельченко, Н. Л. Шибко. – Минск, 2013. – С. 63–69.
 19. Лебединский, С.И. Уровни понимания смыслового содержания устных научных текстов / С.И. Лебединский // Вестн. БООПРЯИ. – 2014. – № 1. – С. 4–8.
 20. Лебединский, С.И. Стратегии понимания устной научной речи на уровне микро- и макротекстов / С.И. Лебединский // Лебединский, С.И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи / С.И. Лебединский. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2014. – С. 207–264.
 21. Лебединский, С.И. Понимание и интерпретация смыслового содержания устного научного текста / С.И. Лебединский // Лебединский, С.И. Стратегии понимания устной научной речи на уровне микро- и макротекстов / С.И. Лебединский // Лебединский, С.И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи / С. И. Лебединский. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2014. – С. 265–290.
 22. Лебединский, С. И. Стратегии понимания устной научной речи на уровне изолированных высказываний и микротекстов / С. И. Лебединский // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков : сб. науч. ст. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.: И. В. Будько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 20–30.
 23. Лебединский, С. И. Стратегии понимания устной научной речи / С. И. Лебединский // Вестн. БООПРЯИ. – 2015. – № 1. – С. 4–9.
 24. Лебединский, С. И. О стратегиях смыслоформулирования / С. И. Лебединский // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 1. – С. 106–113.
 25. Лебединский, С. И. Понятийная детализация и генерализация / С. И. Лебединский // Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях : сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. [и др.] ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 16–24.
 26. Лебединский, С. И. Стратегии конструирования ментальных репрезентаций по аналогии / С. И. Лебединский // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 2. – С. 71–78.
 27. Лебединский, С. И. Стратегии понимания научной речи / С. И. Лебединский // Русский язык как иностранный: теория и практика преподавания : хрестоматия : учеб.-метод. пособие / Белорус. гос. ун-т ; сост.: А. И. Басова [и др.]. – Минск, 2016. – C. 272–281.
 28. Лебединский С.И. Стратегии смыслоформулирования и конструирования ментальных репрезентаций как базовые стратегии переработки научной информации / С.И. Лебединский // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г., / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред. ) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 96–99.
 29. Лебединский, С.И. Теория и методика преподавания РКИ в Республике Беларусь: проблемы и достижения / Т.Н. Мельникова, С.И. Лебединский, С.С. Хоронеко // Актуальные вопросы международного образования и сотрудничества: сборник научно-методических трудов / Под ред. Д.Г. Арсеньева, И.И. Барановой, В.В. Краснощекова. – СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2017. – С. 115 –123.
 30. Лебединский, С.И. Стратегии категоризации понятийной лексики при переработке научной информации / С.И. Лебединский // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. / редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – Вып. 3. – С. 82 – 90.
 31. Лебединский, С.И. Cтратегическая контекстуально-тезаурусная теория понимания устной научной речи / С.И. Лебединский // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. / редкол. : С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – Вып. 4. – С. 48 – 57.
 32. Лебединский, С.И. Экспериментальное исследование индивидуальных стратегий переработки информации при понимании устной научной речи / С.И. Лебединский // Вестник БООПРЯИ. Научно-методический журнал. – №1 (10), 2017. – С. 111–122.
 33. Лебединский, С. И. Стратегии понимания устной научной речи / С. И.Лебединский // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 235–236.

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі

 1. Лебединский, С.И.. Теория и практика перевода: Пособие / С.И. Лебединский, В.В. Ревицкий, А.М. Забелло. Мн.: БГУ, 2001. – 159 с.
 2. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учеб. пособие / С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар. – Мн.: БГУ, 2002. – 398 с.
 3. Лебединский, С. И. Модель образовательного стандарта по русскому языку как иностранному: Учеб.-метод. пособие / С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – Мн.: БГУ, 2003. – 120 с.
 4. Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный: Типовая учеб. программа для иностр. студентов I–IV курсов нефилол. спец. высш. учеб. заведений / С.И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – Мн.: БГУ, 2003. – 172 с.
 5. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учебник / С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар. – Мн.: БГУ, 2004. – 533 с.
 6. Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный: Типовая учеб. программа для иностр. студентов филол. спец. высш. учеб. заведений / Лебединский С. И. и др. – Мн.: РИВШ БГУ, 2005. – 224 с.
 7. Лебединский С. И. Теория обучения русскому языку как иностранному: психолого-лингвистические и лингвометодические аспекты: учеб. пособие для студентов спец. 1-21 05 02 05 «Русский языка как иностранный» / С. И. Лебединский. – Мн.: БГУ, 2005. – 391 с.
 8. Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный: Типовая учеб. программа для иностр. слушателей подг. фак. и отд-ний высш. учеб. заведений / Лебединский С. И. [и др.]; под ред. С. И. Лебединского. – Мн.: БГУ, 2006. – 416 с.
 9. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учебник / С.И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – 2-е изд., доп. и перераб. – Мн.: БГУ, 2007. – 470 с.
 10. Лебединский, С. И. Методика преподавания русского языка как иностранного [Электронный ресурс] / С. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик. – Минск, 2011. – 309 с.
 11. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учебник для иностранных студентов / С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – Мн.: Зорны Верасок, 2013. – 492 с.
 12. Лебединский С. И. Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: Complete Course. А1/А2. Базовый уровень владения языком. Учебник / C. И. Лебединский. – Мн.: Научный мир, 2014. – 500 с.
 13. Лебединский С. И. Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: Complete Course. В1. Пороговый уровень владения языком. Учебник / C. И. Лебединский. – Мн.: Научный мир, 2014. – 355 с.
 14. Лебединский С. И. Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: Complete Course. В2. Уровень бакалавра и специалиста. Учебник / C. И. Лебединский. – Мн.: Научный мир, 2014. – 544 с.).
 15. Лебединский, С.И. Учебно-методический комплекс по курсу «Методика преподавания русского языка как иностранного» для студентов филологического факультета. Рег. № 77. / С. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик . – Минск: БГУ, 2014.
 16. Лебединский, С. И. Психолингвистические аспекты овладения иноязычной речью / С.И. Лебединский // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного (с электронным приложением): учебн. пособие / А. И. Басова [и др.]; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск: БГУ, 2017 – С. 157–247.
 17. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность), 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность), 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность).
 18. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность), 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии, 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий, 1-31 04 08 Компьютерная физика (5-тилетний срок обучения).
 19. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 05 01 Химия (по направлениям): 1-31 05 01-01 Химия (научно-производственная деятельность), 1-31 05 01-02 Химия (научно-педагогическая деятельность), 1-31 05 01-03 Химия (фармацевтическая деятельность), 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей среды).
 20. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный менеджмент) – факультатив.
 21. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-25 01 04 Финансы и кредит (проф).
 22. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный менеджмент).
 23. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 01 Математика (по направлениям): 1-31 03 01-03 Математика (экономическая деятельность), 1-31 03 08 Математика и информационные технологии (по направлениям): 1-31 03 08-02 Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств).
 24. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 02 Радиофизика 1-31 04 03 Физическая электроника 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям): 1-31 03 07-02 Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем) 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям): 1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства).
 25. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 03 Прикладная математика (по направлениям): 1-31 03 03-01 Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 1-31 03 04 Информатика 1-31 03 05 Актуарная математика 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям): 1-31 03 06 -01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям): 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям): 1-98 01 01-01 Компьютерная безопасность (математические методы и программные средства).
 26. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1 – 24 01 02 Правоведение 1 – 24 01 03 Экономическое право 1 – 23 01 06 Политология (по направлениям): 1 – 23 01 06-01 Политология (политико-юридическая деятельность).
 27. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1 – 24 01 02 Правоведение 1 – 24 01 03 Экономическое право 1 – 23 01 06 Политология (по направлениям): 1 – 23 01 06-01 Политология (политико-юридическая деятельность) (проф. лексика).
 28. Методика преподавания русского языка как иностранного №УД-4052/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1- 23 01 03 Лингвострановедение.
 29. Теория и практика перевода (русский язык) № УД-4292/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма).
 30. Русский язык как иностранный (Иностранный язык (первый). Иностранный язык в профессиональной деятельности) № УД-3088/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-25 01 03 Мировая экономика.
 31. Русский язык как иностранный (Иностранный язык (первый). Иностранный язык в профессиональной деятельности) № УД-3087/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 01 01 Международные отношения.
 32. Русский язык как иностранный (Иностранный язык (первый). Иностранный язык в профессиональной деятельности) № УД-3086/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-24 01 01 Международное право.
 33. Русский язык как иностранный (Иностранный язык (первый). Иностранный язык в профессиональной деятельности) № УД-3085/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (направление - менеджмент в сфере международного туризма).
 34. Русский язык как иностранный (Иностранный язык (первый). Иностранный язык в профессиональной деятельности) № УД-3089/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-96 01 01 Таможенное дело.
 35. Программа производственной языковой практики №4321 для специальностей: 1-23 01 01 Международные отношения 1-24 01 01 Международное право 1-25 01 03 Мировая экономика 1-96 01 01 Таможенное дело.
 36. Программа производственной переводческой практики №4320 по специальностям: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности 1-26 02 02–06 Менеджмент в сфере международного туризма.
 37. Иностранный язык: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-24 80 01 – Юриспруденция (по профилизациям): профилизация: Международное право, профилизация: Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров, профилизация: Правовое обеспечение публичной власти, профилизация: Правовое обеспечение бизнеса, профилизация: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, профилизация: Прокурорско-следственная деятельность; 1 – 23 80 07 Политология: профилизация: Публичная политика. № УД-8600/уч.
 38. Лебединский, С. И. Вариативность стратегий порождения речи на иностранном языке в контексте когнитивно стилевой типологии учащихся / С.И. Лебединский // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 38–45.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 20, к. 1211; тэл.: +375 17 209 57 76, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках