Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
прафесар
доктар геаграфічных навук
прафесар
Выпускніца геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Прайшла стажыроўку ў Інстытуце геаграфіі АН СССР (г. Масква, 1981—1983 гг.).
У перыяд з 1983 па 1998 гг. займалася пытаннямі геаэкалагічнага забеспячэння ўстойлівага развіцця геатэхнічных сістэм Беларусі (Нацыянальная акадэмія навук Рэспублікі Беларусь).
У 1987 г. атрымала ступень кандыдата геаграфічных навук, у 2002 г. — доктара геаграфічных навук па спецыяльнасці "Геаэкалогія".
З 1998 г. выкладае на кафедры міжнароднага турызму факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта.
Аўтар больш чым 100 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый у галіне ўстойлівага развіцця прыродна-тэхнагенных і сацыяльна-эканамічных сістэм.
Стажыравалася ў Бізнес-школе Грынвіцкага ўніверсітэта ў Лондане (Вялікабрытанія, 2002 г.), Брусэльскім універсітэце (Бельгія, 2004 г.), Пултускай гуманітарнай акадэміі ім. А. Гейштора (Польшча, 2009—2010 гг.), Еўрапейскай Акадэміі (Боцен, Італія, 2010).

Геаграфія міжнароднага турызму
    Вучэбная праграма
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Вучэбныя матэрыялы і тэсты

    Вучэбна-метадычныя матэрыялы
Стратэгічны менеджмент
    Вучэбная праграма
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Вучэбныя матэрыялы і тэсты

   Вучэбна-метадычныя матэрыялы

Менеджмент падзейны мерапрыемстваў

     Вучэбная праграмма

     Вучэбна-метадычныя матэрыялы

Манаграфіі

          1. Хоміч С.А. Геаэкалагічных аспекты водагаспадарчай рэкультывацыі парушаных зямель Беларусі: манаграфія / С.А.Хомич / - Мінск: Ін-т геологич.наук НАНБ, 2001. - 123с .: іл. - ISBN 985-6117-57-7.
         2. Стратэгія развіцця экалагічнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь / Л. М. Гайдукевіч, С. А. Хоміч [і інш.] .; пад агул. рэд. Л. М. Гайдукевіча. - Мінск: БДУ, 2008. - 352 с.
         3. Сельскі турызм Беларусі: сучасны стан і перспектывы развіцця: манаграфія; пад агул. рэд. В. А. Кліцуновай. - Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. - 220 с.
        4. Хоміч, С.А., Ятченя Е.Н., Бекта М. Геаграфія міжнароднага турызму Польшчы (Геаграфічная дыферэнцыяцыя прапановы польскага турыстычнага прадукту на рынку выязнога турызму Рэспублікі Беларусь як прыярытэтны напрамак аптымізацыі турыстычнага абмену паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча) Chomicz SA, Jatczenia JN Bekta M. Geografia turystyki międzynarodowej Rzeczpospolitej Polskiej (Geograficzne zróżnicowanie propozycji polskiego produktutu rystycznego narynku wyjazdowej turystyki w Republice Białoruś jako główny (priorytetowy) kierunek w strategiiz optymalizowania turystycznej wymiany między Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską). - Мн., 2014 - 252с. http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/113458
         5. Геаэкалагічных забеспячэнне турысцка-рэкрэацыйнага выкарыстання кар'ерных вадаёмаў Беларусі / [С. А. Хоміч і інш .; пад агульнай рэдакцыяй С. А. Хоміч]; Беларускі дзяржаўны універсітэт. - Мінск: БДУ, 2015. - 223c.- ISBN 978-985-566-030-0. Доступ з сеткі БДУ. Адрас: http: //elib.bsu.by/handle/123456789/149614, (http://ecoinfo.bas-net.by/public/new-books-2016-3.htm
         6. Хоміч, С.А. Геаэкалагічных забеспячэнне турысцка-рэкрэацыйнага выкарыстання кар'ерных вадаёмаў Беларусі [Электронны рэсурс] / С. А. Хоміч [і інш.]; пад агул. рэд. С. А. Хоміч. - Мінск: БДУ, 2015. - 223 с .: іл. - ISBN 978-985-566-030-0. Доступ з сеткі БДУ. Адрас: http://elib.bsu.by/handle/123456789/149614
        7. Геаэкалагічных забеспячэнне турысцка-рэкрэацыйнага выкарыстання кар'ерных вадаёмаў Беларусі / [С. А. Хоміч і інш.; пад агульнай рэдакцыяй С. А. Хоміч]; Беларускі дзяржаўны універсітэт. - Мінск: БДУ, 2015. - 222c. http://ecoinfo.bas-net.by/public/new-books-2016-3.html
       8. Khomitch S.A., Kulichyova A.S., Mozgovaya O.S. Macroregion Europe: states and perspectives of contemporary tourism development. - Minsk: BSU. - 2017. - 176p. - Рэжым доступа.- http://urir.bsu.by/new_books/booksasp, https://www.nlb.by/by/paslugi/virtualnyya-servisy/adkrytaya-infarmatsyya-virtualny-tsentr-pa-dzeynas/knizhnyya -vysta-ki / vysta-ka-novykh-pastuplennya / 2018 / contents / 2018/07/23 / 7.pdf, https://www.academia.edu/38125738/Macroregion_Europe_states_and_perspectives_of_contemporary_tourism_development, https://www.researchgate.net / publication / 330281855_Macroregion_Europe_states_and_perspectives_of_contemporary_tourism_development
       9. Khomitch S., Mozgovaya O., Smoley V., Martinovich A. Methodical approaches to assessment of factors of tourism competitiveness of the Republic of Belarus. Chapter in 4th International Thematic Monograph on Tourism "Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Belgrade, 2019. - Published by: Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, North Macedonia; ISSN 2683-5673, ISBN 978-86-80194-29-5; Editors: Vuk Bevanda, associate professor, Faculty of Social Sciences, Belgrade, Serbia; Snežana Štetić, full time professor, The College of Tourism, Belgrade, Serbia, Printed by: SKRIPTA International, Belgrade. Рэжым доступу - https://www.udekom.org.rs/tmt2019109.html/: DOI https://doi.org/10.31410/tmt.2019.109

Артыкулы

 1. Хомич, С. А. Морфометрические особенности карьерных водоемов Беларуси / С. А. Хомич // Современные рельефообразующие процессы: сб. ст. / ИГиГ АН БССР. — Минск, 1986. — С. 107—111.
 2. Хомич, С. А. Карьерные водоемы как лимнические системы / С. А. Хомич // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер.2, Геогр. — 1986. — № 1. — С. 73—74.
 3. Хомич, С. А. Лимнологический аспект водохозяйственной рекультивации нарушенных земель / С. А. Хомич // Проблемы рационального использования и ухода за ландшафтами в районах горных выработок: материалы XI всесоюзной школы-семинара, Куртна, 15—18 сентября 1987 г. — Тарту: Изд-во Тартуского государственного университета, 1987. — С.108—112.
 4. Хомич, С. А. Морфологические предпосылки управления экосистемами карьерных водоемов / С. А. Хомич // Вопросы прикладной геоморфологии: сб. ст. / ИГиГ АНБ;  под ред. Э. А. Левкова, А. В. Матвеева. — Минск, 1988. — С. 31—35.
 5. Хомич, С. А. Значение карьерных водоемов в гидрографической сети Беларуси / С. А. Хомич // Гидрографическая сеть Белоруссии и регулирование речного стока: сб. ст. / Министерство народного образования РБ, Белгосуниверситет, Географическое общество РБ; редкол.: В. М. Широков (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 1992. — С. 117—120.
 6. Хомич, С. А. Оценка состояния и перспектив развития объектов водохозяйственной рекультивации / С. А. Хомич // Литосфера. — 1997. — № 6. — С. 80—92.
 7. Хомич, С. А. Предпосылки управления формированием и функционированием вторичных геотехсистем карьерных водоемов / С. А. Хомич // Ksztaltowanie srodowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemyslowionych i zurbanizowanych / WbiOS, WnoZ US. — Katowice-Sosnowiec, 2001. — № 11. — C. 49—55.
 8. Хомич, С. А. Аквальные геотехнические системы на месте карьерно-отвальных комплексов / С. А. Хомич // География и природные ресурсы. — Иркутск, 2002. — № 4. — С. 37—40.
 9. Хомич, С. А. Разработка сбалансированной системы показателей для обеспечения устойчивого развития туризма в Республике Беларусь / С. А. Хомич, Е. П. Писарчик // Туризм и региональное развитие: сб. науч. ст. Вып. 4. — Смоленск: Универсум, 2006. — С. 189—194.
 10. Хомич, С. А. Методическое обеспечение развития и пространственной дифференциации туризма в Гомельской области / С. А. Хомич, Е. Н. Карчевская // Проблемы региональной экологии. Рекреационные ресурсы, туризм и краеведение. — 2008. — № 4. — С. 159—165.
 11. Хомич, С. А. Предпосылки и барьеры развития туристского обмена между Республикой Беларусь и Республикой Польша / С. А. Хомич, М. Бекта // Журнал международного права и международных отношений. — 2008. — № 4. — С. 76—79.
 12. BiAЈORUS JAKO ALTERNATYWA WYJAZDУW DLA POLSKICH TURYSTУW (WSTEPNE ZAЈOZENIA DLA REALIZACJI PROJEKTУW BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM STRATEGICZNYCH PLANУW MARKETINGOWYCH) / A. Mazur, M. Bekta, S. Chomicz, E. Karczewska // TURYSTYKA I ZDROWIE / WSHiFM. — Warszawa, 2010. — ZESZYT NR 3. — S.164—166.
 13. Модернизация структуры подготовки туристических кадров по специализации "Менеджмент в сфере международного туризма" с учетом опыта реализации Болонского процесса: материалы реализации международного проекта ТЕМПУС / Л. М. Гайдукевич [и др.]. — Витебск, 2012.
 14. Ключевые элементы концепции геоэкологического обеспечения туристско-рекреационного использования карьерных водоемов Беларуси / С.А. Хомич [и др.] // Вестник Фонда фундаментальных исследований. — 2013. — № 1. — С. 67—79.
 15. Хомич, С.А. Ключевые элементы концепции геоэкологического обеспечения туристско-рекреационного использования карьерных водоемов Беларуси (Crucial Elements of the Concept of Geo-Environmental Support Tourist and Recreational Use of Water Bodies Belarus)/ С.А. Хомич, Я.И. Аношко, А.О.Данильченко, Ю.И.Дикарева //Вестник Фонда фундаментальных исследований. — 2013. — № 1.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/51989.
 16. Хомич, С.А. Концепция геоэкологического обеспечения туристско-рекреационного использования карьерных водоемов Беларуси / С. А. Хомич, А. О. Данильченко // Часопис соцiально-економiчноï географiï. –  Харьков, 2014
 17. Khomich Svetlana, Kosterova Natalia. Distinctive Features of Educational Tourism Development and its Promotion on the Outbound Tourism Market of the Republic of Belarus. Труды факультета международных отношений : науч. сборник / БГУ, Факультет международных отношений. - Вып. 7. - Минск : БГУ, 2016. - С. 116-126. http://elib.bsu.by/handle/123456789/16619
 18. Svetlana Khomitch, Mariusz Rzętała,  Aliaksei Ramanchuk, Anna Daniltchenko KEY FACTORS FOR TOURIST AND RECREATIONAL USE OF QUARRY PONDS OF BELARUS AND POLAND // GeoJournal of Tourism and Geosites University of Oradea, Romania Department of Geography. Year XII, vol.  no. (27)4, 2019, p. 1114–1133. Режим доступа  – http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-4-2019/gtg.27401-420.pdf: DOI https://doi.org/10.30892/gtg.27401-420

 19. Svetlana Khomitch, Aliaksei Ramanchuk, Anna Daniltchenko, Nina Suhovilo, Tamara Makarevitch. Морфометрические параметры меловых карьерных водоемов Беларуси как ключевой фактор устойчивого функционирования в условиях рекреационного использования / Acta Geographica Silesiana, 14/1 (37) INoZ UŚ, Sosnowiec, 2020, s. 29–46. Режим доступа – http://www.ags.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/tom_37_4.pdf;

Тэзісы

 1. Хомич, А. А. Карьерные водоемы Белоруссии как объект лимнологических исследований / А. А. Хомич, В. А. Прокопеня, С. А. Хомич // История озер в СССР: тез. докл. VI всесоюзн. совещ., Таллин, 1983 г. / АН ЭССР, Ин-т геологии, Ин-т зоологии и ботаники. — Таллин, 1983. — С. 195.
 2. Хомич, С. А. О двух типах продукционно-функциональной организации карьерных водоемов, образованных открытой добычей нерудных полезных ископаемых / С. А. Хомич // Тезисы XXX Междунар. Геологического Конгресса, Пекин, 4—14 августа 1996 г. — Пекин, 1996. — С. 408. 
 3. Хомич, С. А. Экологическая оптимизация формируемых карьерных водоемов  / С. А. Хомич, В. А. Бакарасов // Европа — наш общий дом. Экологические аспекты: тезисы докладов Междунар. науч. конф., Минск, 6—9 дек. 1999 г. — Минск: Белсэнс, 1999. — С. 170.
 4. The Contamination of Sediments into the Selected Reservoirs in Northern Bogemia / T. Spanila, M. Stastny, I. Sykorova, I. Bendl, S. Khomith, T. Kolosova // International Contaiment and Remediation Technology Conference and Exibition, Orlando, Florida, USA, 10—13 June 2001. — Orlando: Florida State Universite, 2001. — Abstract 372.
 5. Хомич, С. А. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития экологического туризма в Беларуси / С. А. Хомич // Беларусь в современном мире: материалы I Респ. науч. конф., Минск, 22—23 окт. 2002 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск, 2003. — С. 334—337.
 6. Хомич, С. А. Концепция устойчивого развития экологического туризма Беларуси / С. А. Хомич // Беларусь в современном мире: материалы II Респ. науч. конф., Минск, 17—18 дек. 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 122—123.
 7. Хомич, С. А. Экологический менеджмент в обеспечении устойчивого развития экотуризма Беларуси / С. А. Хомич, Л. М. Гайдукевич // Беларусь в современном мире: тезисы докладов III Респ. науч. конф., Минск, 28—29 октября 2004 г. / Белорус. гос.ун-т; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2004. — С. 93—95.
 8. Хомич, С. А. Алгоритм научного обеспечения устойчивого развития туристского региона / С. А. Хомич // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 136—137.
 9. Хомич, С. А. Пространственная дифференциация условий развития сельского туризма в Гомельском проблемном регионе / С. А. Хомич, Е. Н. Карчевская, Т. И. Колос // Беларусь в современном мире: материалы VII Междунар. конф., посвящ. 87-летию образования БГУ, 30 окт. 2008 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — С. 212—214.
 10. Данильченко, А. О. Прогнозирование объемов туристских потоков из Беларуси в Польшу в системе оптимизации туристского обмена / А. О. Данильченко [и др.] // Беларусь в современном мир: материалы IХ Международной научной конференции, Минск, 29 окт. 2010 г. — Минск: БГУ, 2010. — С. 185—186.
 11. Хомич, С. А. Система менеджмента качества как инструмент обеспечения конкурентоспособности туристских компаний Беларуси / С. А. Хомич, Н. А. Войнич // Беларусь в современном мир: материалы Х Международной научной конференции, Минск, 28 окт. 2011 г. — Минск: БГУ, 2011. — С. 216—217.
 12. Хомич, С. А. Принципы геоэкологического проектирования туристско-рекреационного использования обводненных карьеров Беларуси / С. А. Хомич // Беларусь в современном мире: материалы Х Междунар. конф., посвящ. 90-летию образования БГУ, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 215—216.
 13. Хомич, С. А. Предпосылки использования в туризме инновационного ресурса карьерных водоемов Беларуси / С. А. Хомич,  Я. И. Аношко, А. О. Данильченко // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 262—264.
 14. Хомич, С. А. Инновационные подходы к использованию туристических ресурсов обводненных меловых карьеров в районе г.п. Красносельский / С. А. Хомич, Е. Д. Семенова // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 264.
 15. Байчоров,  В.М. Проблема изучения и использования водоемов отработанных меловых карьеров. / В.М. Байчоров, С.А. Хомич, Ю. Г. Гигиняк // Материалы Международной научной конференции “Актуальные проблемы биоэкологи”, посвященной 40-летию образования кафедры общей экологии и методики преподавания биологии, Минск, 2014
 16. Bekta, M. Tourism as the element of fighting stereotypes on the example of tourist exchange between Poland and Belarus / М.Bekta, A.Mazur, S.Chomicz // kDEPOT – a place where knowledge lives! – http://www.kdepot.eu/browse.php?group=1#top.
 17. Янчогло, К. Н. Анализ позитивного опыта использования обводных меловых карьеров для усиления регионального развития туризма / К. Н. Янчогло, С. А. Хомич // Беларусь в современном мире – Беларусь у сучасным свеце: материалы ХIII Междунар. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. -  редкол.: В. Г. Шадурский
 18. Бурбицкая, О. Н. Анализ текущего состояния рынка гостиничных услуг Республики Беларусь / О. Н. Бурбицкая, С. А. Хомич // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучаснымсвеце: материалы ХIII Междунар. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. -  редкол.: В. Г. Шадурский
 19. Хомич С.А., Мозговая О.С.. Содержание и матричная структура ЭУМК по дисциплине «География международного туризма» в обеспечении эффективности учебного процесса. ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки. Издательский Центр БГУ. 2015 (http://elib.bsu.by/handle/123456789/149050
 20. Хомич С.А., Мозговая О.С. Содержание и матричная структура ЭУМК по дисциплине «География международного туризма» в обеспечении эффективности учебного процесса. Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г./редкол.: ВГ Шадурский [и др.].—Минск: Изд. центр БГУ, 2016.—351 с.
 21. Хомич С.А., Мозговая О.С. Содержание и матричная структура ЭУМК по дисциплине «География международного туризма» в обеспечении эффективности учебного процесса.С.А.Хомич, О.С. Мозговая // Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета: тез. док, Минск,  29 окт. 2015 г. / Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский  (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – с. 351.[Электронный ресурс]: Режим доступа: из сети БГУ:   http://elib.bsu.by/handle/123456789/149614
 22. Хомич С.А., Мозговая О.С. Содержание и матричная структура ЭУМК по дисциплине «География международного туризма» в обеспечении эффективности учебного процесса. [Электронный ресурс] / С.А.Хомич, О.С. Мозговая //ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: Экономика и экономические науки. Издательский Центр БГУ. 2015 Доступ из сети БГУ.  Адрес: http://elib.bsu.by/handle/123456789/149614
 23. Андрыевская И.И., Данильченко А.О., Хомич С.А.  Показатели оценки эффективности регионального развития туризма на базе туристско-рекреационного потенциала водоемов /И.И. Андрыевская, А.О. Данильченко, С.А. Хомич //Беларусь у сучасным свеце: материалы XV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, Минск,  27 окт. 2016 г.: тез.докл. /Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016.- 230-232. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/163313/1/andryevskaya_danilchenko_homich_BMW_2016.pdf
 24. Иватович А.И., Хомич С.А., Использование сетевых интернет-платформ в инновационных моделях ведения бизнеса /А.И. Иватович,  С.А. Хомич  //Беларусь у сучасным свеце: материалы XV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, Минск,  27 окт. 2016 г.: тез.докл. /Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. -248-249. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/163322/1/ivantovich_homich_BMW_2016.pdf
 25. Хоміч С. А., Мазгавая О. С., смалу В. С., Марціновіч А. С. Ужыванне міжнародных стандартаў да ацэнкі канкурэнтаздольнасці турысцкага прадукту Рэспублікі Беларусь (Application of international standards to assessment of tourism product competitiveness of Republic of Belarus): Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна свеце: матэрыялы XVIII Міжнар. наву. конф., прысвеч. 98-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі (пред.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 368-374. Рэжым доступу. - https://elib.bsu.by/handle/123456789/239667

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

 1. География международного туризма. Зарубежные страны. Ч. 1 (издание второе, доп. и переработ.) / Л. М. Гайдукевич [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2003. — 304 с.
 2. География международного туризма. Страны СНГ и Балтии. Ч. 2 (издание второе, доп. и переработ.) / Л. М. Гайдукевич [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2004. — 252 с.
 3. Хомич, С. А. Стратегический менеджмент: курс лекций / С. А. Хомич. — Минск: БГУ, 2005. — 195 с.
 4. Хомич, С. А. География международного туризма в таблицах, графиках, картосхемах / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск: Аверсэв, 2006. — 235 с.
 5. Хомич, С. А. Контрольно-тестовые задания по курсу "География международного туризма" / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск: БГУ, 2007. — 105 с.
 6. Хомич, С. А. Контрольно-тестовые задания по курсу "Стратегический менеджмент" / С. А. Хомич. — Минск: БГУ, 2008. — 98 с.
 7. Организации и управление туристским предприятием: конспект лекций по курсу / С. А. Хомич [и др.]. — Минск: БГУ, 2008. — 87 с.
 8. Аношко, Я. И. Рекомендации по оформлению курсовых, дипломных, магистерских работ: учеб.-метод. пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (специализация "Менеджмент в сфере международного туризма") / Я. И. Аношко, Л. М. Гайдукевич, С. А. Хомич. —  Мн.: Изд.-во БГУ, 2010. — 30 с.
 9. Сельский туризм Беларуси. Современное состояние и перспективы развития: учеб.-метод. пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (специализация "Менеджмент в сфере международного туризма") / Я. И. Аношко [и др.]. — Минск: БГУ, 2010. —  210 с.
 10. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Европа": курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск: БГУ, 2010. — 247 с.
 11. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Америка": курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск: БГУ, 2010. — 259 с.
 12. Хомич, С. А. Менеджмент качества в туризме: учебно-практическое пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (специализация "Менеджмент в сфере международного туризма") / А. О. Данильченко, С. А. Хомич. — Минск: БГЭУ, 2011. — 212 с.
 13. Сельский туризм как приоритетное направление развития туризма Беларуси:  пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / В. А. Клицунова [и др.]. — Мн.: БГУ, 2011. — Деп. 201150 от 20.10.2011.
 14. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы развития: монография  / Под общ. ред. В. А. Клицуновой. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 220 с.
 15. Сельский туризм как приоритетное направление развития туризма в Беларуси: пособие для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / Под общ. ред. В. А. Клицуновой. — Д 201150 от 20.10.2011 г.
 16. Сельский туризм как приоритетное направление развития туризма в Беларуси: пособие для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / Под общ. ред. В. А. Клицуновой. — Электронный ресурс на СD. — Минск: БГУ, 2011.
 17. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Африка": учеб.-метод. пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)", 1-23 81 05 "Культурное наследие и туризм", 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности: 1-26 02 02 06 "Менеджмент") / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Мн.:   Изд.-во БГУ, 2013. — 253 с.
 18. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Азиатско-Тихоокеанский туристический макрорегион": учеб.-метод. пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)", 1-23 81 05 "Культурное наследие и туризм", 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности: 1-26 02 02 06 "Менеджмент") / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Мн.: Изд.-во БГУ, 2013. — 250 с.
 19. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль Африка. / С.А.Хомич, О.С. Мозговая // Учебно-методическое пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 менеджмент (направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент))”. – Мн.  –   Изд.- во БГУ, 2013. – 168с. –  http://elib.bsu.by/handle/123456789/97710.
 20. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль Азиатско-Тихоокеанский туристический макрорегион. / С.А. Хомич, О.С. Мозговая // Учебно-методическое пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 менеджмент (направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент))”. – Мн.  –   Изд.- во БГУ, 2013. – 225с.
 21. Хомич, С.А., Ятченя Е.Н., Бекта М. География международного туризма Польши (Географическая дифференциация предложения польского туристического продукта на рынке выездного туризма Республики Беларусь как приоритетное направление оптимизации туристического обмена между Республикой Беларусь и Республикой Польша) Chomicz S. A., Jatczenia J. N.  Bekta M. Geografia turystyki międzynarodowej Rzeczpospolitej Polskiej  (Geograficzne zróżnicowanie propozycji polskiego produktu turystycznego  na rynku wyjazdowej turystyki w Republice Białoruś jako główny (priorytetowy) kierunek w  strategii zoptymalizowania turystycznej wymiany między Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską). – Мн., 2014 – 252с.
 22. С. А. Хоміч, О.С. Мазгавая. Вучэбная праграма па дысцыпліне "Геаграфія міжнароднага турызму" для студэнтаў II курса, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках). Рэгістрацыйны №УД-5638 / вуч. ад 2018/06/18. № УВ-5638 / вуч. - Рэжым доступу. - http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/210593
 23. С.А.Хомич, А.О.Данильченко. Вучэбная праграма УВО па дысцыпліне "Менеджмент падзейны мерапрыемстваў" для студэнтаў 4-га курса спецыяльнасці 1-26 81 20 "Менеджмент масавых падзейны мерапрыемстваў". Рэг. № УД-5792 / вуч. ад 2018/06/18. - Рэжым доступу. - http://elib.bsu.by/handle/123456789/210591
 24. С. А. Хоміч, А.О. Данільчанка, І.І. Андрыевская. Вучэбная праграма па дысцыпліне "Стратэгічны менеджмент" для спецыяльнасці другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) 1-26 81 04 "Менеджмент» прафілізацыя "Менеджмент масавых падзейны мерапрыемстваў» Рэгістрацыйны № УД-7217 / вуч. ад 2019/07/12 - Рэжым доступу. - https://elib.bsu.by/handle/123456789/236054

Электронныя вучэбна-метадычныя дапаможнікі

 1. Хомич, С. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление  туристским предприятием" [Электронный ресурс] / С. А. Хомич. — Режим доступа: https://docs.google.com/leaf?id=0B4R9NJ4p52AAYzVhMWYwZDAtYTU1NC00N2FiLWEyODAtN2RkMjA5ZTZlM2Rh&hl=en&pli=1.
 2. Туристический путеводитель по Республике Польша для белорусских туристов [Электронный ресурс] / С. А. Хомич [и др.]; под общ. ред. С. А. Хомич. — Мн.: БГУ, 2009 (на CD).
 3. Сельский туризм как приоритетное направление развития туризма Беларуси [Электронный ресурс]:  пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / В. А. Клицунова [и др.] — Мн.: БГУ, 2011 (на CD).
 4. Хомич, С. А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебная программа  для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 5. Хомич, С. А. География международного туризма [Электронный ресурс]: учебная программа  для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 6. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Европа" [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 7. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Америка"  [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 8. Хомич, С. А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 9. Хомич, С. А. География туризма [Электронный ресурс]: учебная программа  для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич, Д. Г. Решетников, О. С. Мозговая. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа http://elib.bsu.by/browse.
 10. Хомич, С. А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: курс лекций / С. А. Хомич. — Деп. в Бел.ИСА. — ISBN 978-985-518-623-7. — Мн.: БГУ, 2012. — Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27547.
 11. Хомич, С. А. Управление туристическим предприятием [Электронный ресурс]: учебная программа  для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент в сфере международного туризма") / С. А. Хомич, А. О. Данильченко. — Мн.: Электронная библиотека БГУ, 2012. — Режим доступа: http://elib.bsu.by/browse. 
 12. Хомич, С.А.  География международного туризма: УМК лекций на CD для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 “Менеджмент” (специализация “Менеджмент в сфере международного туризма”: //Модули: Европа, Америка, АТР, Африка, контрольно-тестовые задания/  С.А. Хомич, О.С.Мозговая  – Минск:  Изд. центр БГУ, 2015. – 840с.

 13. Хомич С.А. Стратегический менеджмент для магистрантов, обучающихся по специальности “Инновационный менеджмент в сфере туризма” [Электронный ресурс]: Учебная программа / С.А.Хомич. Режим доступа из сети БГУ: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/159488/1/1_InnovazMenedzh_Strategich_Menedzhment_2016.pdf.

 14. Хомич С.А., Мозговая О.С. География международного туризм для магистрантов, обучающихся по специальности “Инновационный менеджмент в сфере туризма” [Электронный ресурс]: Учебная программа учреждения высшего образования  по курсу /. С.А.Хомич, О.С. Мозговая.  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/15948

Вучэбныя праграммы     

 1. Хомич С.А., Клицунова В.А."Стратегический менеджмент", "Маркетинг в туризме". Рег. № УД-2374/уч. Учебная программа вступительного экзамена (основного) в магистратуру по специальности 1-89 81 02 "Инновационный менеджмент в сфере туризма". Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ:Экономика и экономические науки. БГУ. 2015 (http://elib.bsu.by/handle/123456789/114274).
 2. Хомич С.А., Сиротский А.Н., Клицунова В.А., ЛяховскийВ.В, Данильченко А.О., Мартюшевская Е.Н."Основы таможенного дела", "Международное сотрудничество в сфере таможенного дела", "Таможенное право", "Реклама и Public Relations в международном туризме", "Стратегический менеджмент", "Экономика международного туризма". Рег.№ УД-2372/уч. Учебная программа вступительного экзамена (основного) в магистратуру по специальности 1-26 80 01 "Управление в социальных и экономических системах". Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ:ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки. БГУ. 2015 (http://elib.bsu.by/handle/123456789/114276).
 3. Хомич С.А. Учебная программа учреждения высшего образования  по курсу “Стратегический менеджмент” для магистрантов, обучающихся по специальности “Инновационный менеджмент в сфере туризма” (http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/159488/1/1_InnovazMenedzh_Strategich_Menedzhment_2016.pdf).
 4. Хомич С.А., Мозговая О.С. Учебная программа учреждения высшего образования  по курсу “География международного туризма” для магистрантов, обучающихся по специальности “Инновационный менеджмент в сфере туризма” (http://elib.bsu.by/handle/123456789/159481).

Справаздача аб НДР

 1. Решетников Д.Г., Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Боровко М.В. и др. Разработать рекомендации по формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта Белорусского Полесья : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ; научный руководитель Д.Г. Решетников. № гос. регистрации 20120352. ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География
  ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание.  Минск. БГУ. 2015 (http://elib.bsu.by/handle/123456789/160672).
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 43, факс: +375 17 209 57 42 e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках