Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
старэйшы выкладчык
 
 

Нарадзілася ў Мінску. У 2009 г. скончыла факультэт міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта па спецыяльнасці "Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)». Пазней скончыла магістратуру і аспірантуру таго жа факультэта. З 2009 па 2015 гг. працавала мэнэджэрам праектаў Беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы», якое займаецца развіццём аграэкатурызму ў Беларусі.

Пачынаючы з 2013 г. займаецца тэарэтычнымі і практычнымі пытаннямі забеспячэння даступнасці турызму для людзей з асаблівымі патрэбамі, у тым ліку людзей з інваліднасцю. У рамках працы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ўкараніла 2 інавацыйныя прадметы па гэтай тэматыцы. Актыўна ўдзельнічае ў канферэнцыях, семінарах, трэнінгах, міжнародных і нацыянальных праектах. Неаднаразова ўносіла прапановы па распрацоўцы заканадаўчых ініцыятыў, накіраваных на развіццё інклюзіўнага турызму ў Беларусі. Ініцыюе круглыя ​​сталы, дыскусіі і іншыя мерапрыемствы па пытаннях развіцця турызму і яго даступнасці з прыцягненнем студэнтаў, выкладчыкаў, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і бізнесу.

Актыўна супрацоўнічае з ГА "Беларускае таварыства інвалідаў", ГА "БелТІЗ", ГА "БелАГ", а таксама іншымі спецыялізаванымі грамадскімі арганізацыямі, чыя дзейнасць звязана з тэмай інклюзіі і даступнасці.


З'яўляецца кантактнай асобай Еўрапейскай сеткі даступнага турызму (European Network for Accessible Tourism) у Беларусі.


Сфера прафесійных інтарэсаў: інклюзіўны (даступны) турызм, устойлівы турызм, smart-турызм.

Практыка арганізацыі інклюзіўнага турызму 

Інклюзіўныя падыходы ў арганізацыі падзейных мерапрыемстваў

Асновы навукова-даследчай работы

 1. Борисенко, Н.М., Клицунова, В.А. Бизнес-инкубаторы в туризме: от мирового опыта к собственной модели / Н.М. Борисенко, В.А. Клицунова. – Минск: БОО «Отдых в деревне», 2009.
 2. Борисенко, Н.М., Клицунова, В.А. Рекомендации по открытию и эксплуатации зеленых маршрутов: производственно-практическое издание / Н.М. Борисенко, В.А. Клицунова. [и др.]. – Минск: Ковчег, 2010. - 128 с.
 3. Борисенко, Н.М. Разработка туристического продукта в сфере агро- и экотуризма / Н.М. Борисенко // Эко- и агротуризм: перспективы развития на местном уровне : материалы III междунар.конф., Барановичи, 18-19 мая 2011 г. / редкол.: В. Н. Зуев (гл.ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2011. - С.23-26.
 4. Борисенко, Н.М. Правовые проблемы агроэкотуризма : экспертная оценка / Н.М. Борисенко // Эко- и агротуризм : перспективы развития на локальных территориях : сборник научных статей / редкол. : В.И.Кочурко (гл. ред.), В.Н. Зуев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : издательство «Четыре четверти», 2013. – с.11-20.
 5. Борисенко, Н.М. Региональный туристический продукт как катализатор социально-экономического развития регионов / Н.М. Борисенко // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвітку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харьків, 7-8 листопада 2013 р.) / Гол. Ред.. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 252 – 255.
 6. Клицунова, В.А. Агроэкотуризм : учеб. – метод пособие / В.А. Клицунова, Н.М. Борисенко, Я.И. Аношко. – Минск : РИПО, 2014. – 132 с.
 7. Борисенко, Н.М., Аношко, Я.И., Клицунова, В.А. Развитие агроэкотуризма в Минской области / Н.М. Борисенко, Я.И. Аношко, В.А. Клицунова // Геаграфія, № 5 (102). – Минск, Адукацыя і выхаванне. – 2014. – с. 39-45.
 8. Борисенко-Клепач, Н.М. Перспективная модель формирования регионального туристического продукта Белорусского Полесья / Н.М. Борисенко-Клепач // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — с.271-272.
 9. Борисенко-Клепач, Н.М. Перспективы развития рынка безбарьерного туризма в мире и Республике Беларусь/ Н.М. Борисенко-Клепач // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 10. Борисенко-Клепач, Н.М. Подходы к определению понятия «безбарьерный туризм» / Н.М. Борисенко-Клепач // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 16 / cост. С. В. Анцух; под общ. ред. В. Г. Шадурского. — Минск: Четыре четверти, 2016. — с.279-281.
 11. Культурно-историческое и природное наследие Беларуси: теория и практика использования в туризме / Л.М. Гайдукевич, Борисенко Н.М. [и др.]. – Минск: издательство «Четыре четверти», 2014. – 348 с.
 12. Борисенко-Клепач, Н.М. Перспективы развития безбарьерного туризма в Республике Беларусь / Н.М. Борисенко-Клепач // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XV Международной конференции, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. с.224-225.
 13. Борисенко-Клепач, Н.М. Инклюзивные подходы в туризме / Н.М. Борисенко-Клепач // Агроэкотуризм 2016: зеленая экономика и креативность: материалы конференции, 21 декабря 2016. – Минск, 2016.
 14. Борисенко-Клепач, Н.М. Инклюзивный туризм: что, как и зачем? / Н.М. Борисенко-Клепач // ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью». – Минск, 2016.
 15. Барысенка-Клепач, Н. М. Інклюзіўны турызм: што, як і навошта? [Электронны рэсурс] / Электронная бібліятэка БДУ. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170417.  – Дата доступу : 18.06.2017.
 16. Борисенко-Клепач, Н.М., Лазовская Н.А., Скрадаль Л.В., и др. Туризм и отдых для всех – продвигаем всеобщую доступность. – Минск, 2017.
 1. Борисенко-Клепач, Н. М. Степень готовности туристического рынка Беларуси к внедрению инклюзивных подходов: результаты исследования / Н. М. Борисенко-Клепач, А. Я. Глушакова, С. В. Живалковская; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. международного туризма, СНИЛ «Инновационные технологии в туризме». – Минск: БГУ, 2017. – 35 с.
 2. Борисенко-Клепач, Н. М. Інклюзіўныя падыходы ў аграэкатурызме Беларусі / Н. М. Борисенко-Клепач // Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы: сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11 дек. 2017 г. / редкол. : В. А. Клицунова, А. Н. Решетникова. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С.11–17.
 3. Борисенко-Клепач, Н. М. Развитие категориального аппарата инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Сборник тезисов 74-й научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ. Минск, 19 апреля 2017 г. / Редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2017. – С.393–395.
 4. Борисенко-Клепач, Н. М. Анализ субъектов туристического рынка Беларуси с точки зрения развития инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Журнал международного права и международных отношений. – 2018. – № 3-4 (86-87). – С. 88–98.
 5. Борисенко-Клепач, Н. М. Современные тенденции развития рынка международного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VIII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2018 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2018. –С.121-124.
 6. Борисенко-Клепач Н. М. Информационный барьер в развитии инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Современная туристическая индустрия: актуальные проблемы и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 24–25 мая 2018 г. / БГУ, Исторический фак. ; редколл.: Т. А. Новогродский, И. В. Олюнина (отв.ред.). – Минск : БГУ, 2018. – С. 46–48.
 7. Борисенко-Клепач, Н. М. Основные подходы к оценке экономического вклада инклюзивного туризма: зарубежная практика / Н. М. Борисенко-Клепач // Современные тенденции развития международного туризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию основания каф. междунар. туризма фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 206-215.
 8. Борисенко-Клепач, Н. М. Факторный анализ развития инклюзивного туризма в мире туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Сборник тезисов 75-й научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ. Минск, 19 апреля 2018 г. / Редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – С. 437–439.
 9. Борисенко-Клепач, Н. М. Специфика развития инклюзивного туризма в структуре международного рынка туристических услуг / Н.М. Борисенко-Клепач // Бизнес. Инновации. Экономика. – 2019. –№ 3. – С.226–235.
 10. Борисенко-Клепач, Н. М. Повышение доступности городов для людей с особыми потребностями как неотъемлемый элемент развития инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Acta Geographica Silesiana. – 2019. – 13/2 (34). – С. 11–22.
 11. Барысенка-Клепач, Н. М. Выхаванне грамадзянскай ініцыятывы праз даследаванне развіцця інклюзіўнага турызму ў Беларусі / Н. М. Барысенка-Клепач // Вышэйшая школа. – 2019. – № 3(131). – С.26–30.
 12. Борисенко-Клепач, Н. М. Анализ развития туризма в странах ЕС / Н. М. Борисенко-Клепач // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VIX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 82–87.
 13. Борисенко-Клепач, Н. М., Глушакова А. Я. Анализ предложения инклюзивных туристических услуг в гостиничном секторе (на примере г. Минска) / Н. М. Борисенко-Клепач, А. Я. Глушакова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VIX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С.87–93.
 14. Борисенко-Клепач Н. М. Классификация стран ЕС по уровню развития инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач // Беларусь в современном мире : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, 30 окт. 2019 г.= Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф.; прысвеч. 98-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2019 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [ и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 305–309.
 15. Борисенко-Клепач, Н. М. Анализ развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2017 гг. / Н. М. Борисенко-Клепач // Сборник тезисов 76-й научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ. Минск, 25 апреля 2019 г. / Редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2019. – С. 506–508.
 16. Борисенко-Клепач, Н. М. Концептуальные подходы к развитию инклюзивного туризма в Республике Беларусь / Н. М. Борисенко-Клепач // Проблемы управления. – 2020. – № 1. – с. 62 – 68.
 17. Барысенка-Клепач Н.М. Роля нацыянальнай турыстычнай адміністрацыі ў развіцці інклюзіўнага турызму / Н.М. Барысенка-Клепач // Материалы первой международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты». г. Минск, 28 сентября 2021 г. – Минск : А. Н. Вараксин, 2021. – с.334-341.
 18. Борисенко-Клепач, Н.М., Можаева, Л.Е., Шевко, Н.М. Доступность информации о культурных и туристических услугах и мероприятиях как неотъемлемое условие развития инклюзивного туризма в Республике Беларусь / Н.М. Борисенко-Клепач, Л.Е. Можаева, Н.М. Шевко // Развитие инклюзивного туризма в Беларуси и мире [Электронный ресурс] : материалы междисциплинар. семинара, Минск, 11 нояб. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.), Н. М. Борисенко-Клепач (отв. секретарь). – Минск : БГУ, 2022. — с.11-18.
Кантакты: тел. 209 57 43; e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках