Подождите, идет загрузка сайта ...


кафедра міжнародных эканамічных адносін

Вучоная ступень: кандыдыт эканамічных навук

Вучонае званне: дацэнтКраткая информация

У 1995 годзе скончыла з адзнакай філасофска-эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці «Эканамічная тэорыя».

У 1999 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Інтарэсы чалавека і іх рэалізацыя ў сістэме інвестыцыйных рашэнняў».

1995 г. - СЕМІНАР міжнародны трэнінг-семінар TRESURY ПРАДУКТЫ / Dow Jones Telerate

1998 г. - стажировкав Летнюю школа эканомікі (прамежкавая мікраэканомікі, макраэканоміка прамежкавай), Польшча

2001 г. - міжнародны трэнінг-семінар «Актыўны Навучанне ў міжнародных даследаванняў» / Цэнтральна-Еўрапейскі універсітэт, БДУ

2010 г. - навучальны практыка-арыентаваныя курсы «Выкладчык у асяроддзі электроннага навучання», МЭСИ

2011 г. - павышэнне кваліфікацыі «Унутраны аўдыт сістэмы менеджменту якасці» / УА «Беларускі дзяржаўны інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў па стандартызацыі, метралогіі і кіраванні якасцю»

2016 г. - павышэнне кваліфікацыі па праграме "Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў кантэксце еўрапейскага прасторы вышэйшай адукацыі» // Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі "Міжнародны ўніверсітэт" МІПСА "»

Сфера навуковых інтарэсаў - інвестыцыі ў чалавечы капітал, чалавечы капітал ва ўмовах інавацыйнай эканомікі, ролю чалавечага капіталу ў забеспячэнні ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця
.

 


Чытаемыя курсы

 • Мікраэканоміка (МТ)
 •   Мікраэканамічны аналіз і палітыка (магістр.)
 •   Нацыянальная эканоміка Беларусі (МЭ)
 •   Microeconomic analysis and policy (Magistrasy)

Асноўныя публікацыі

 1. Стефанович И.В., Цеханович Т.Ф. Инвестиционные решения // Вестник БГУ. Сер.Экономика. – 1995. - № 3.- С.72-74.
 2. Стефанович И.В. Интересы человека в инвестиционных решениях // Современная модель менеджера: оценка и перспективы развития: Тез.докл.межвуз.науч.-практ.конф., Минск, 22-23 дек.1997г./ Белорусский коммерческий университет управления. - В 2-х ч. Ч.2. Раздел 1. Интересы человека в управленческих решениях. – Минск. 1997. – С.35-37.
 3. Стефанович И.В. Модель инвестиционной деятельности // Управление в социальных и экономических система: Тез.докл.республ.науч.-практ., Минск, 19-20 февр.1997г. / Мин-во образ.РБ, Межд.Акад.инф.технол., Негосударственный Институт управления. – Минск, 1997. – С.75.
 4. Стефанович И.В. Интересы человека в инвестиционной стратегии фирмы // Управленческий потенциал: опыт, проблемы, перспективы формирования и развития в рыночных условиях: Тез.докл.межвуз.науч.-практ.конф., Минск, 26-27 дек.1996г./БКУУ, Белорус.науч.-исслед.центр гендерных проблем. – Минск, 1998. –С.23-30.
 5. Стефанович И.В. Социально-экономические интересы человека и условия их реализации в системе инвестиционных решений // Стратегия устойчивого развития и перспективы цивилизационной динамики на рубеже веков: Тез.докл.междун.науч.конф.: В 2-х ч., Минск, 21-22 мая 1998г. / БГУ. Филос.-экон.фак-т. – Минск, 1998. – Ч.1. – С.174-175.
 6. Стефанович И.В. Накопление человеческого капитала – залог устойчивого национального развития Республики Беларусь // Человек в системе устойчивого развития общества: реальность и новое видение: Тез.докл.межд.науч.-практ.конф., Минск, 27 мая 1999г./ БКУУ, Институт экон. НАН Беларуси. Предст-во ООН в РБ и др. - Минск, 1999. – С.106-107.
 7. Стефанович И.В. Социально-экономическая эффективность инвестиций в человеческий капитал. // Веснiк БДЭУ. – 1999. – № 4. – С. 27-30.
 8. Стефанович И.В. Человеческий капитал: недооценка его оценки опасна. // Финансы, учет, аудит. – 1999. - № 4. – С. 38-39.
 9. Стефанович И.В. Интересы человека и их реализация в системе инвестиционных решений: автореф.дисс.на соиск.учен.степ.канд.экон.наук: специальность 08.00.01 Экономическая теория. - Мн., 1999. - 17с.
 10. Стефанович И.В. Инвестиции как форма развития предпринимательства// Региональные проблемы развития предпринимательства: Тез.докл.науч.-практ.конф., Гомель, 16-17 ноября 2000г./ Гомель, 2000г. – С.59-60.
 11. Стефанович И.В. Проблемы и перспективы развития образования в Республике Беларусь // Проблемы и перспективы социал.-экон.иполит.развития Беларуси, России, Украины: Тез.докл.ивыступл.межд.науч.конф.имежд.кругл.стола, Минск, 29-30 марта 2001г./ Мн.:Изд-во «Право и экономика», 2001. – С. 114-116.
 12. Стефанович И.В. Методологический аспект категории «человеческий капитал»// Научные труды Академии управления при Президенте РБ. Вып.1. – Мн.:АУ при Презид.РБ, 2001. – С. 438-441.
 13. Стефанович И.В. Государственное управление процессов формирования и использования человеческого капитала // Государственное управление: трансформационные процессы в современном мире: Тез.докл.междун.ауч.-практ.конф., Минск, 29-30 янв. 2002г./ Акад.упр.приПрезид.РБ. – Минск, 2002.
 14. Стефанович И.В. Интересы человека и их реализация в системе инвестиционных решений // Отчет о НИР за 1995-2000 гг. «Социально-экономические проблемы формирования и развития управленческого потенциала в рыночных условиях». Депонированный в БелИСА 8.04.2002, №Д200229. Под ред. Проф., д.э.н. Юк З.М./ Белорусский коммерческий ин-т управления. – Мн., 2002 – С.49-51.
 15. Стефанович И.В. Методологические подходы к выработке технологии подготовки профессиональных менеджеров // Управление в социал. и эконом. системах: тез.докл. 9 международной научно-практич. конф., Минск, 14 мая 2003 года / Минск, 2003. – С.69-70.
 16. Стефанович И.В., Герасимов Е.Л. Программа преддипломной практики студентов факультета экономики. – Мн.: МИУ, 2004.- 19 c.
 17. Стефанович И.В. Повышение качества человеческого капитала как условие обеспечения устойчивого развития //Управление в социал. и эконом. системах: тез.докл. ХI международной научно-практич. конф., Минск, 23 мая 2004 года / Минск, 2004. – С. 140-141.
 18. Носацкая Н.В., Стефанович И.В. Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью / Учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей. – Мн.: МИУ, 2004. – 67с.
 19. Стефанович И.В. Совершенствование качества образования в условиях перехода к информационному обществу // Управление в социал. и эконом. системах: Тез.докл. XII международной научно-практич. конф., Минск, 5 декабря 2004 года / Минск, 2004. – Секция 1. Инновационные технологии в образовании, экономике и управлении. Подсекция 1-4. Методологические проблемы развития социальной рыночной системы - С.144-145.
 20. Стефанович И.В., Макроэкономика: Учеб.-метод. комплекс для студентов экономических специальностей / И.В.Стефанович, Н.В.Носацкая. – Мн.: Изд-во МИУ, 2005. – 87с.
 21. Стефанович И.В., Целехович Е.П. Теоретико-методологические подходы к разработке и внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс //Инновационные образовательные технологии. - №1. – 2005. – С.21-25.
 22. Cтефанович И.В. Инвестиционные вложения в человеческий потенциал в целях обеспечения устойчивого развития национальной экономики: предпосылки, проблемы и перспективы // Экономика и управление. –   № 2. – 2005. – С.8-10.
 23. Стефанович И.В. Развитие системы образования и ее роль в повышении качества использования человеческого капитала // Управление в социальных и экономических системах: Материалы XV межд. науч.-практ. конф. (6 июня 2006г.) – Мн.: Изд-во МИУ, 2006г. – С.104-105.
 24. Стефанович И.В. Человеческий капитал в условиях инновационной экономики // Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: правовой и организационно-экономический механизмы: материалы XV межд. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 апреля 2011г.: в 2 ч. / Частн.ин-т упр.ипредпр.; В.Ф.Медведев [и др.] Часть 1. – Минск, 2011. – Ч.1. - С.77-80.
 25. Стефанович И.В. Человеческий капитал как фактор устойчивого инновационного развития в условиях социально ориентированной рыночной экономики // Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции,  посвященной 20-летию финансово-экономического факультета, Новополоцк, 25 – 26 октября 2012 г.: в двух частях / Полоцкий государственный университет; под общей ред. к.э.н.,  доцента Н. Л. Белорусовой. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2012. – Ч.2  - С.293-296.
 26. Стефанович И.В. Тенденции и проблемы развития социально-экономических отношений в условиях их реформирования // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2013. – №1. – С.54-57.
 27. Стефанович И.В. Человеческий капитал как важнейший компонент адаптационного механизма перехода к постиндустриальному обществу // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIМеждунар. науч.-практ. конф. (Минск, 15-16 мая 2013 г.) в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2013. – Т.1 – С.94-96.
 28. Стефанович И.В. Влияние информации и знаний на функционирование человеческого капитала // Экономика, право и проблемы управления: сб.науч.трудов № 3 / под общ.ред.В.Г.Тихини. – Минск: Част.инт-т упр. и предпр., 2013. – С.178-184.
 29. Стефанович И.В. Современные мировые тенденции и проблемы развития рынка труда // Актуальные вопросы развития национальной экономики: материалы междунар. заоч.науч-практ. конф. (5 апреля 2013г.): в 2 т. /Перм.гос.нац.исслед.ун-т – Пермь, 2013. – Т.1. – С.70-76.
 30. Стефанович И.В. Процессы глобализации в сфере инноваций и их влияние на развитие национальных экономик / И.В.Стефанович / Инновационная экономика  в  условиях  глобализации:  современные  тенденции и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 10–11 апр. 2014 г. [Электронный  ресурс] / Междунар.  ун-т «МИТСО»;  редкол.:  Ю.Ю.  Королев (гл.  ред.)  и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2014. – 1 электрон. опт. диск. - С.143- 144.
 31. Стефанович И.В. Институциональная экономика [ЭУМК]: [Электронные ресурсы] / И.В.Стефанович. - Минск: УО ФПБ Международный университет "МИТСО", 2014. - 58с.
 32. Стефанович И.В. Современные тенденции и показатели развития экономики знаний // Междунар.конфер. «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества»: сб.материалов. – Минск :Изд.центр БГУ, 2014. – С.163-165.
 33. Стефанович И.В. Основные направления модификации поведения домашних хозяйств в условиях институциональных преобразований экономической системы // Экономич.теория в XXI веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования: материалы межд.науч.-практ.конференции (23-24 октября 2014г.): в 2-х ч./ Новополоцк: УО «Полоцкий гос.ун-т», 2014. – Часть 1. – С.92-95.
 34. Стефанович И.В. К вопросу о демографической безопасности / И.В. Стефанович // Экономика и социум [Электронный ресурс]. – 2015. - № 2(15) (апрель-июнь). – Режим доступа: http://www.iupr.ru. (6 стр.)
 35. Стефанович, И.В. Влияние процессов глобализации инноваций на перспективы развития стран // Инновационная экономика  в  условиях  глобализации:  современные  тенденции и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. [Электронный  ресурс] / Междунар.  ун-т «МИТСО»;  редкол.:  Ю.Ю.  Королев (гл.  ред.)  и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. - С.152- 155.
 36. Стефанович, И.В. Институциональная экономика: конспект лекций / И.В.Стефанович. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 76с.
 37. Стефанович, И.В. Тенденции развития сферы высшего образования в условиях глобализации // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучаснымсвеце: мате- риалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — 351с. – С.312-314.
 38. Стефанович, И.В. Маркетинг интеллектуального капитала // Инновационная экономика  в  условиях  глобализации:  современные  тенденции и перспектив: сб.материаловМеждунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22 апр. 2016г.  / Междунар.  ун-т «МИТСО»;  редкол.: В.И.Ярошевич (гл.  ред.)  и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. –С.57-58.
 39. Стефанович, И.В., Жейматук, С.Г. Технопарки и их роль в развитии инновационной экономики Беларуси // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22 апр. 2016 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: В. И. Ярошевич (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 1 электрон. опт. диск. – С.247-248.
 40. Cтефанович И.В. О роли мотивации как системообразующего элемента в формировании и реализации человеческого капитала // Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом: материалы IV Международной научно-практической конференции, Витебск: В 2-х ч. / Витебский филиал Международного университета «МИТСО»; редкол.: А.Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. –Витебск, 2017. –Ч.1. –534с. – С.217-219.
 41. Стефанович И.В., Норик К.Н. Цифровая трансформация как основной драйвер продвижения банковских продуктов и услуг // Современные тренды российской экономики: вызовы времени – 2017 : материалы международной научно-практической конференци. / ТИУ; отв. ред.  С. Г. Симонов. – Тюмень : ТИУ, 2017. Том II. – 453 с. – С. 420-423.
 42. Стефанович И.В.Направления развития рынка консалтинговых услуг Беларуси / И.В.Стефанович, Е.А.Медведева. // Беларусь в современном мире: материалы XVI Междунар.науч.конф., посвящ. 96-летию образования Белорус.гос.ун-та, Минск, 25 окт.2017г. редкол.: В.Г.Шадурский (предс.) [и др.] – С.207-209.
 43. Стефанович И.В., Муравицкая А.А. Перспективы участия Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве // Проблемы устойчивого развития: отраслевой и региональный аспект: материалы международной научно-практической  конференции:  в  2  т.  Т.  2    /  отв. ред. О. В. Ямова. – Тюмень: ТИУ, 2019. – С. 144-149.
 44. Стефанович И.В., Бирук А.А. Проблемы наращивания экспорта высокотехнологичной продукции в Республике Беларусь и пути их решения // Проблемы устойчивого развития: отраслевой и региональный аспект: материалы международной научно-практической конференции: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. О. В. Ямова. – Тюмень: ТИУ, 2019. – С.245-249.
 45. Стефанович, И.В., Ларкович, Х.А. Республика Беларусь на мировом рынке программного обеспечения: проблемы и перспективы интеграции // Лучшие работы студентов «НИРС ФМО 2019»: сборник научных статей / Редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2019. – С.187-196.
 46. Стефанович И.В. Потенциал торгово-экономического сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь: оценка и развитие// Беларусь в современном мире: материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, 30 окт. 2019 г.= Беларусь у сучасным свеце :  матэрыялы  XVIII  Міжнар.  навук.  канф.;  прысвеч.  98-годдзю  заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2019 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [ и др.] — Минск :, 2019. — С. 277-282.
 47. Стефанович И.В. Количественный анализ и оценка потенциала развития международного научно-технического сотрудничества Республики Беларусь // Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 апреля 2020 г. : сб. ст. В 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020. – Ч. 1. – С.178-183. ISBN 978-985-7214-31-0.
 48. Стефанович И.В., Ясинь Оу. Направления, способы и инструменты развития международного научно-технического сотрудничества // Интеграция и развитие научно-технического и образовательного сотрудничества – взгляд в будущее: сб. ст. II Междунар. науч.-техн. конф. «Минские научные чтения – 2019», Минск, 11–12 декабря 2019г. : в 3 т. – Минск : БГТУ, 2020. – Т. 1. – С.258-262. ISBN 978-985-30-820-2.
 49. Стефанович И.В. Гитер Е.А. Тенденции и перспективы развития международной электронной торговли // Проблемы устойчивого развития в отраслевом и региональном аспекте: материалы международной научно-практической конференции. В 2 томах. Том 1 / отв. ред. Е. А. Корякина. – Тюмень: ТИУ, 2020. – С.142-147. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-9961-2473-2 (том 1)
 50. Стефанович И.В. Влияние инвестиций в человеческий капитал на экономический рост стран мирового хозяйства // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIX Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл.ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С.367-373. ISBN 978-985-566-928-0.
 51. Стефановиич, И.В. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в условиях глобализации и регионализации: отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) /БГУ; научный руководитель НВ Юрова – 2020 // https://elib.bsu.by/handle/123456789/271897
 52. Стефанович И.В., Корнеенко П.А. Современный этап развития мирового рынка электронной коммерции: направления и тренды // Устойчивое развитие предприятий, стран и регионов: материалы международной научно-практической конференции (13 мая  2021 г.) /  отв. ред. Е. А. Корякина. – Тюмень: ТИУ, 2021. – С.126-130. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-9961-2733-7
 53. Стефанович И.В. Современные тенденции и проблемы в области функционирования человеческих ресурсов в масштабах мирового хозяйства / Ву Чжэн, И. В. Стефанович // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов / Под общ.ред.канд.полит.наук Е.А.Достанко – 2021. - Выпуск 26. – С. 230-233.
 54. Стефанович И.В., Су Цзыхань. Стимулирование экспорта высокотехнологичных услуг: опыт Китая // Беларусь в современном мире: материалы XX Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.] - С.333-337.

Как связаться: тел.: +375 17 209 57 36, факс: +375 17 209 57 42 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках