Подождите, идет загрузка сайта ...


 Данильченко Алексей Васильевич кафедра міжнародных эканамічных адносін

прафесар кафедры

Вучоная ступень: доктар эканамічных навук

Вучонае званне: прафесар


Кароткія звесткі

Нарадзіўся 25 лютага 1959 ў г. Саснагорскі Ухцінскага раёна Комі АССР (Расійская Федэрацыя). У 1976 г. скончыў з залатым медалём сярэднюю школу № 2 у г. п. Карма Гомельскай вобласці ў Беларусі. У 1981 г. скончыў аддзяленне палітычнай эканоміі БДУ. У 1985 г. у БДУ абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму "Палітэканамічныя аспекты станаўлення і развіцця вытворчай інфраструктуры ў аграпрамысловым комплексе", а ў 1998 г. — доктарскую дысертацыю "Інтэрнацыяналізацыя прадпрымальніцтва: параўнальны аналіз тэорыі і практыкі" па спецыяльнасці 08.00.01 — "Палітычная эканомія".

Праходзіў стажыроўку ў Марбургском універсітэце (ФРГ, у 1991/1992 навуч. г.), у Акадэміі экспарту зямлі Бадэн-Вюртэмберг (г. Ройтлинген, ФРГ, 1996 г.), Каталіцкім універсітэце (г. Неймінг, Нідэрланды, 1997 г. ), Магдэбургскім універсітэце (ФРГ, 1997 г.), Інстытуце сусветнай эканомікі (г. Кіль, ФРГ, 2002, 2005, 2008 г.г.). Падрыхтаваў чатырох кандыдатаў эканамічных навук па спецыяльнасці 08.00.14 — "Сусветная эканоміка". Член спецыялізаваных саветаў па абароне дысертацый у БДУ і ў Навукова-даследчым эканамічным інстытуце Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Родился 25 февраля 1959 г. в г. Сосногорске Ухтинского района Коми АССР (Российская Федерация). В 1976 г. окончил с золотой медалью среднюю школу № 2 в г.п. Корма Гомельской области в Беларуси. В 1981 г. окончил отделение политической экономии БГУ. В 1985 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политэкономические аспекты становления и развития производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе", а в 1998 г. — докторскую диссертацию "Интернационализация предпринимательства: сравнительный анализ теории и практики" по специальности 08.00.01 — Политическая экономия.

Проходил стажировку в Марбургском университете (ФРГ, в 1991/1992 уч. г.), в Академии экспорта земли Баден-Вюртемберг (г. Ройтлинген, ФРГ, 1996 г.), Католическом университете (г. Нейминген, Нидерланды, 1997 г.), Магдебургском университете (ФРГ, 1997 г.), Институте мировой экономики (г. Киль, ФРГ, 2002, 2005, 2008 г.г.). Подготовил 7 кандидатов экономических наук по специальности 08.00.14 — Мировая экономика. Член специализированных советов по защите диссертаций в БГУ и в Научно-исследовательском экономическом институте Министерства экономики Республики Беларусь.

З'яўляецца членам двух саветаў па абароне дысертацый: у БДУ па спецыяльнасцях 08.00.01 — эканамічная тэорыя і 08.00.05 —эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай, у Навукова-даследчым эканамічным інстытуце пры Міністэрстве эканомікі Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 08.00.14 — сусветная эканоміка.

Удзельнічае ў рэдакцыйных саветах 7 выданняў, у тым ліку: зборніка навуковых прац БДУ «Беларусь і сусветныя эканамічныя працэсы» (старшыня рэдакцыйнай калегіі), «Часопіса міжнароднага права і міжнародных адносін" (ААН, БДУ), «Навуковыя працы Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы» , «Весніка ГрДУ. Шэры. Эканоміка »,« Весніка БДПУ. Шэры. 2 ».


Выкладаемыя курсы

Міжнародны менеджмент

Вучэбная праграма для спецыяльнасці  1-25 01 03 "Сусветная эканоміка»

Вучэбная праграма для спецыяльнасці  1-25 01 03 "Сусветная эканоміка» (як рабочы варыянт)

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Міжнародны менеджмент" для спецыяльнасці для спецыяльнасці 1-25 01 03 "Сусветная эканоміка»

Міжнародны бізнэс: тэорыя і практыка інтэрнацыяналізацыі фірмы

Вучэбная праграма для спецыяльнасці  1-25 01 03 "Сусветная эканоміка»

Вучэбная праграма для спецыяльнасці  1-25 01 03 "Сусветная эканоміка» (як рабочы варыянт)

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Міжнародны бізнэс: тэорыя і практыка інтэрнацыяналізацыі фірмы" для спецыяльнасці  1-25 01 03 "Сусветная эканоміка» 


Асноўныя публікацыі

 1. Данильченко, А. В. Теории интернационализации предпринимательства: становление и развитие / А. В. Данильченко. — Минск: НИО, 1997. — 135 с.
 2. Данильченко, А. В. Практические аспекты интернационализации предпринимательства / А. В. Данильченко. — Минск: Армита — Маркетинг, Менеджмент,1998. — 43 с.
 3. Петровская, Л. М. Формы заграничной деловой экономической активности / Л. М. Петровская, А. В. Данильченко. — Минск: НИО, 1998. — 120 с.
 4. Данильченко, А. В. Методология построения всеобщей интегрированной теории интернационализации предпринимательства / А. В. Данильченко // Проблемы экономической науки на пороге XXI века. Ч. I. — Гомель: ГГУ, 1999. — С. 135—151.
 5. Данильченко, А.В. К вопросу о выборе предпринимательских мест за границей / А.В. Данильченко, О.Г. Анисько // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 1
 6. Петровская, Л. М. Европейская система экономического образования: сравнительный анализ: монография / Л. М. Петровская, А. В. Данильченко. — Минск: БГЭУ, 2002. — 114 с.
 7. Данильченко, А.В. Международные стратегические альянсы как новое явление в мировой экономике / А.В. Данильченко, Л.М. Петровская // Беларусь в современном мире: материалы I Республиканской научной конференции, 22—23 октября 2002 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2003.
 8. Данильченко, А. В. Эволюция теорий международного обмена в экономической науке / А. В. Данильченко // Беларусь и мировые экономические процессы: научные труды. — Минск: Технопринт, 2003, С. 67—84.
 9. Петровская, Л. М. Механизмы согласования макроэкономического и внешнеэкономического равновесия: функциональный анализ: монография / Л. М. Петровская, А. В. Данильченко. — Минск: Технология, 2004. — 154 с.
 10. Данильченко, А.В. Международный опыт содействия деловой заграничной активности промышленных предприятий / А.В. Данильченко // Беларусь в современном мире: материалы II Республиканской научной конференции, 17—18 декабря 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004.
 11. Петровская, Л. М. Стимулирование экспорта и экспортные барьеры: теоретические и практические аспекты: монография / Л. М. Петровская, А. В. Данильченко. — Минск: Право и экономика, 2007. — 96 с.
 12. Данильченко, А. В. Воздействие международной коньюнктуры на развитие белорусской экономики / А. В. Данильченко, Р. Д. Осипов // Журнал международного права и международных отношений. — 2007. — № 4.
 13. Данильченко, А. В. Интернационализация предпринимательства в системе экономических отношений / А. В. Данильченко // Проблемы трансформации экономики России: организационно-управленческие аспекты. Международная научно-практическая конференция; под ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. — Москва: ИНИОН РАН, 2007. — С. 47—54.
 14. Данильченко, А. В. Транснационализация промышленного и банковского капитала / А. В. Данильченко [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — 183 с.
 15. Данильченко, А. В. Внешнеэкономическая стратегия государства в условиях глобализации мировой экономики / А. В. Данильченко, Д. С. Калинин, Ху Цзунь Жун // Журнал международного права и международных отношений. — 2008. — № 4.
 16. Данильченко, А. В. Основные направления интеграции транзитивной экономики Республики Беларусь в мировое хозяйство / А. В. Данильченко // Беларусь в современном мире: материалы VII междунар. науч. конф., Минск, 30 октября, 2008 г. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — С. 147—149.
 17. Данильченко, А. В. Психологические аспекты колебаний конъюнктуры / А. В. Данильченко, Л. В. Хмурович // Журнал международного права и международных отношений. — 2009. — № 4. — С. 95—100.
 18. Данильченко, А. В. Предпосылки и стратегии интернационализации венчурных структур / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова // Журнал международного права и международных отношений. — 2009. — № 2. — С. 73—78.
 19. Данильченко, А. В. Интернационализация деловой активности и перспективы экономического развития белорусской экономики / А. В. Данильченко // Беларусь и мировые экономические процессы. Вып. 5. — Минск: БГУ, 2009. — С. 4—15.
 20. Данильченко, А. В. Стратегические приоритеты Республики Беларусь в контексте выхода Республики Беларусь из экономической рецессии / А. В. Данильченко // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — С. 137—138.
 21. Данильченко, А. В. Современные организационно-экономические тенденции развития мирового издательско-полиграфического комплекса / А. В. Данильченко, К. В. Якушенко // Беларусь и мировые экономические процессы. Вып. 5. — Минск: БГУ, 2009. — С. 105—115.
 22. Данильченко, А.В. Интернационализация деловой активности: проблемы и перспективы экономического развития белорусской экономики / А.В. Данильченко // Беларусь и мировые экономические процессы. Вып. 5. — Минск: БГУ, 2009.
 23. Данильченко, А.В. Эволюция социально-экономического развития и приоритеты внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь / А.В. Данильченко // Проблемы внешней политики и безопасности: Беларусь — Польша: история и перспективы сотрудничества / редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Тесей, 2009.
 24. Данильченко, А. В. Современные направления развития теории интернационализации деловой активности предприятий / А. В. Данильченко, Д. С. Калинин // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. 1. — Минск: Тесей, 2010. — С. 113—117.
 25. Данильченко, А. В. Интерпретация модели интернационализации Майснера как творческий акт и метод активизации познавательной деятельности студентов / А. В. Данильченко // Беларусь и мировые экономические процессы. Вып. 7. — Минск: БГУ, 2010. — С. 149—153.
 26. Данильченко, А. В. Отдельные аспекты участия Беларуси в современных процессах транснационализации экономики и производства / А. В. Данильченко // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 29 октября 2010 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2010. — С. 124—125.
 27. Данильченко, А. В. Воздействие международных конъюнктурных колебаний на белорусскую экономику в докризисный и посткризисный период / А. В. Данильченко // Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 окт. 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.]. — Минск: И. П. Логвинов, 2010. — С. 15—32.
 28. Данильченко, А. В. Теоретические основы транснационализации страны и предприятия / А. В. Данильченко, Д. С. Калинин // Беларусь и мировые экономические процессы. Вып. 8. — Минск: БГУ, 2011. — С.30—51.
 29. Данильченко, А. В. Поведенческие аспекты транснационализации капитала / А. В. Данильченко // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 28 октября 2011 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 136—138.
 30. Данильченко, А. В. Особенности белорусской модели экономического развития / А. В. Данильченко, Т. В. Данильченко // Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2011 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.] — Минск: И. П. Логвинов, 2011. — С. 89—95.
 31. Данильченко, А.В. Международный менеджмент : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-25 01 03 «Мировая экономика» / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. Якушенко. – Минск : БГУ, 2012. – 155 с.
 32. Данильченко, А.В. Интернационализация и региональная интеграция: политико-экономическая взаимосвязанность и взаимообусловленность / А.В. Данильченко // Беларусь и мировые экономические процессы : Сб. науч. ст. — Минск. — 2012. — № 9. — С. 5-14.
 33. Данильченко, А.В. Основы предпринимательства: программа факультативных занятий для X–XI классов / А.В. Данильченко, Е.Ю. Смирнова // Веснік адукацыі. – 2012. – № 9. – С. 25–33.
 34. Власов, В.В. Основы экономических знаний: программа факультативных занятий для V–VI классов / В.В. Власов, А.В. Данильченко, Ю.В. Зеленкевич, Л.А. Климов, С.А. Лазовик // Веснік адукацыі. – 2012. – №5. – С. 29–37.
 35. Власов, В.В. Основы экономических знаний: программа факультативных занятий для V–VI классов / В.В. Власов, А.В. Данильченко, Ю.В. Зеленкевич, Л.А. Климов, С.А. Лазовик // Веснік адукацыі. – 2012. – №6. – С. 37–47.
 36. Власов, В.В. Основы экономических знаний: программа факультативных занятий для V–VI классов / В.В. Власов, А.В. Данильченко, Ю.В. Зеленкевич, Л.А. Климов, С.А. Лазовик // Веснік адукацыі. – 2012. – №7. – С. 19–24.
 37. Данильченко, А.В. Белорусско-польское экономическое взаимодействие в посткризисный период / А.В.   Данильченко, В.И. Ярошевич // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзя Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве, сяброўстве і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. : матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 6 - 8
 38. Влияние процессов интернационализации и регионализации на развитие национальной экономики [Электронный ресурс] / А. В. Данильченко [и др.]; под общ. ред. А. В. Данильченко. - Минск, БГУ.
 39. Данильченко, А.В. О корректности определения величины таможенного компонента индекса развития логистики в Республике Беларусь за 2012 г. (по методике Всемирного банка) / А.В. Данильченко, В.А. Острога, В.В. Ляховский // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Вып. III. - БГУ, 2012
 40. Данильченко, А.В. Тенденции и стратегии интернационализации трансфера технологий и участие Республики Беларусь в этом процессе / А.В. Данильченко, Е.В. Бертош // Журнал международного права и международных отношений. — 2012. — № 3 
 41. Данильченко, А. В. Прямые иностранные инвестиции как основной канал международного трансфера технологий / А. В. Данильченко, Е. В. Бертош // Беларусь в современном мире= Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 158-159

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 36, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках