Подождите, идет загрузка сайта ...

Арсенцьева Марыя Фёдараўна
загадчык кафедры
кандыдат педагагічных навук
дацэнт

Кароткія звесткі

Пасля заканчэння ў 1986 г. Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута замежных моў працавала настаўнікам нямецкай мовы, метадыстам гарадскога інстытута ўдасканалення настаўнікаў. У 1998 г. паступіла ў аспірантуру пры Нацыянальным інстытуце адукацыі, якую скончыла ў 2001 г. У 2002 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю.
Аўтар шматлікіх навуковых прац па праблемах параўнальнай педагогікі, методыкі выкладання замежнай мовы. З 1999 г. працавала выкладчыкам нямецкай мовы ў БДУ, у цяперашні час — загадчык кафедры германскіх моў факультэта міжнародных адносін.
Грамадская дзейнасць:
— 1993—2008 гг. — праца ў дабрачыннай арганізацыі "Дзецям Чарнобыля", суправаджэнне дзяцей на аздараўленне ў Германію;
перыядычны ўдзел у семінарах, якія праводзяцца інстытутам ім. Гётэ.
— Член Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі (па здачы кандыдацкага іспыту па нямецкай мове) у Акадэміі Паслядыпломнай адукацыі.
— Старшыня Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце.
— Эксперт па экзаменацыйных матэрыялах Цэнтралізаванага тэставання (нямецкая мова).
— Рэцэнзент дыпломных работ студэнтаў Інстытута сучасных ведаў імя А.М.Шырокава.
— Член РГА «Белая Русь».
— Сябра камісіі 33 гарадской канферэнцыі школьнікаў (секцыя замежнай філалогіі (нямецкая мова), Палац Моладзі, сакавік 2014 г.
— Сябра камісіі 34 гарадской канферэнцыі школьнікаў (секцыя замежнай філалогіі (нямецкая мова), Палац Моладзі, сакавік 2015 г.
— Старшыня камісіі 35 гарадской канферэнцыі школьнікаў (секцыя замежнай філалогіі (нямецкая мова), Палац Моладзі, студзень 2016 г.
— Старшыня камісіі 36 гарадской канферэнцыі школьнікаў (секцыя замежнай філалогіі (нямецкая мова), Палац Моладзі, студзень 2017 г.

Стажыроўкі:
— студзень — люты 1993 г. — г. Берлін, курс "Методыка і дыдактыка выкладання замежнай мовы".
— жнівень 1998 г. — г. Бон, курс "Дыдактыка выкладання замежнай мовы".
— лістапад — снежань 2004 г. — г. Бохум па праграме абмену ў межах партнёрскіх зносін паміж БДУ і Рурскім універсітэтам.
— 22 верасня — 31 кастрычніка 2008 г. — курсы павышэння кваліфікацыі па праграме "Праектаванне інавацыйных адукацыйных сістэм". ДУА "РІВШ".
— 14 кастрычніка — 16 мая 2008 г. — курсы павышэння кваліфікацыі па праграме "Кіраўніцтва кафедрай у сістэме вышэйшай адукацыі". ДУА "РІВШ".
— 26 чэрвеня 2011 — 09 ліпеня 2011 — г. Дюсельдорф, курс "Management in Tourismus."
— 18.04.2012 — 21.04.2012 — удзел у працы 7 Кангрэса выкладчыкаў нямецкай мовы. Секцыі: 1. "Was geht, Alder?" — neuere Tendenzen in der deutschen Sprache". 2. "Gemeinsam besser lernen — Gruppendynamik im DaF-Unterricht".
— 18.05.2013 — 25.05.2013 —  г. Гамбург, курс «Прэзентацыя і функцыяналізацыя гісторыі ва Украіне і ў Германіі».
— 03.12 —13.12.2014 — стажыроўка ў Германіі, г. Мюнхен, Інстытут нямецкай мовы як замежнай пры ўніверсітэце ім. Людвіга Максімільяна.
— 01.03.2014 — 7-ы з'езд выкладчыкаў нямецкай мовы і германістаў г. Мінск, Інстытут імя Гётэ, секцыі: 1. Der hermeneutische Ansatz im Fremdsprachenunterricht. 2. Lust auf Sprechen?! Aktiv, kreativ, interaktiv!
— 05.10—14.10.2014 — стажыроўка ў Швецыі, г.Лунд.
— сакавік, 2015 — 8-ы з'езд выкладчыкаў нямецкай мовы і германістаў, г. Мінск, Інстытут імя Гётэ.
— 18 студзеня — 29 студзеня 2016 года — "Рэалізацыя стандартаў вышэйшай адукацыі і навучальных праграм трэцяга пакалення ва ўстанове вышэйшай адукацыі", ДУА "РІВШ".
— Сакавік, 2016 — г. Кіеў, КНЭУ — Круглы стол «Балонскі працэс за і супраць. Міжнародны вопыт".
— 17—19 сакавіка 2016 г.— 9-ы з'езд выкладчыкаў нямецкай мовы і германістаў, г. Мінск, Інстытут імя Гётэ.
— 30.01.2017 — 03.02.2017— курсы павышэння кваліфікацыі  DAAD für Deutschlehrkräfte an der BSU „Stellenwert der Landeskunde im DaF-Unterricht“. БДУ.

Нямецкая мова як першая замежная
Вучэбна-метадычны матэрыял для студэнтаў 5 курса
Тэорыя і практыка перакладу
Лекцыя 6. Перакладчыцкія памылкі
Лекцыя 7. Класіфікацыя тэкстаў, іх стылявыя і жанравыя характарыстыкі
Прэзентацыя па курсе "Тэорыя і практыка перакладу"
Тэксты газетна-публіцыстычнага стылю (прэзентацыя)
Тэксты афіцыйна-дзелавога стылю (прэзентацыя)
Тэксты навуковага і навукова-тэхнічнага стылю (прэзентацыя)
Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Замежная мова-1 (нямецкая) для спецыяльнасці 1-26 02 02"

Менеджмент па напрамках: напрамак 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)"

 1. Арсенцьева, М. Ф. Дзяржаўна – прававое рэгуляванне і кіраванне агульнай сярэдняй адукацыяй у ФРГ / М. Ф. Арсенцьева // Кiраванне ў адукацыі.  — 1999. — № 4. — С. 109—116.
 2. Андрэеў, У. І., Арсенцьева, М. Ф. Каштоўнасці, мэты і нормы школьнай адукацыіі ў Германіі / У. І. Андрэеў, М. Ф. Арсенцьева // Народная асвета. — 2000. — № 3 — С. 155—159.
 3. Арсенцьева, М. Ф. Школьная адукацыя ў ФРГ: контуры канцэптуальных асноў / М. Ф. Арсенцьева // Канцэптуальныя асновы развіцця сучаснай адукацыйнай практыкі: даследаванні маладых навукоўцаў: зборнік навуковых прац: у 2 ч. Ч. 1 / Пад рэд. прафесара Б. В. Пальчэўскага. Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2000. — С. 61—68.
 4. Арсенцьева, М. Ф. Аксіялагічныя і тэалагічныя перадумовы станаўлення школьнай адукацыі ў Германіі / М. Ф. Арсенцьева // Адукацыя і выхаванне. — 2000. — № 7.— С.72—75.
 5. Арсенцьева, М. Ф. Спецыфіка структурных змен і зместу навучання ў сістэме педагагічнай адукацыі Германіі / М. Ф. Арсенцьева // Кiраванне ў адукацыi. — 2001. — № 4. — С. 109—117.
 6. Арсенцьева, М. Ф. Рэфармаванне школьнай адукацыі ў Германіі (арганізацыйна-педагагічны аспект) / В. І. Андрэеў, М. Ф. Арсенцьева. — Мінск: РІВШ БДУ, 2002. — 123 с.
 7. Андрэеў, В. І., Арсенцьева, М. Ф. Асноўныя накірункі рэфармавання школьнай адукацыі ў новых землях Германіі / В. І. Андрэеў, М. Ф. Арсенцьева // Адукацыя і выхаванне. — 2003. — № 11.— С.57—65.
 8. Арсенцьева, М. Ф. Практычны нямецкі = Praktisches Deutsch: вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21-05-06 "Рамана-германская філалогія" (нямецкая мова і літаратура) / М. Ф. Арсенцьева, І. М. Маеўская. — Мінск: БДУ, 2005. — 148 с.
 9. Арсенцьева, М. Ф. Катэгорыі суб'екта і аб’екта ў нямецкай мове / М. Ф. Арсенцьева // Мовы свету — у свет моў: міжвузаўскі зборнік навук. артыкулаў; пад рэд. Н.М. Ніжневай. — 1-ы вып. — Мінск: БДУ, 2006. — С. 10—15.
 10. Арсенцьева, М. Ф. Роля інавацыйных тэхналогій ў фармаванні камунікатыўнай кампетэнцыі на занятках па замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна - арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы I Міжнар. навук. канф., прысвеч.. 86-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2007 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А. В. Шарапа [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. — С. 135—136.
 11. Арсенцьева, М. Ф. Метадычныя перавагі выкарыстання лірычных тэкстаў у навучанні замежнай мове навучэнцаў сярэдняй школы / М. Ф. Арсенцьева // Мовы свету — у свет моў: міжвузаўскі зборнік навук. артыкулаў; пад рэд. Н. М. Ніжневай. — 2-і вып. — Мінск: БДУ, 2008. — С. 98—105.
 12. Арсенцьева, М. Ф. Аб формах і прыемах навучання замежным мовам / М. Ф. Арсенцьева // Мовы свету — у свет моў: міжвузаўскі зборнік навук. артыкулаў; пад рэд. Н. М. Ніжневай. — 2-і вып. — Мінск: БДУ, 2008. — С. 93—97.
 13. Арсенцьева, М. Ф. Выкарыстанне камп'ютара пры навучанні лексіцы / М. Ф. Арсенцьева // Ідэі. Пошукі. Рашэнні: матэрыялы I Рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 28 сакавіка 2008 г.: у 2 т. / Беларус. дзярж. ун-т; редкал: Н. М. Ніжнева [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — Т. 1. — С. 124—127.
 14. Арсенцьева, М. Ф. Дыстанцыйнае навучанне: іннавацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежным мовам / М. Ф. Арсенцьева // Параўнальная педагогіка ва ўмовах міжнароднаго супрацоўніцтва і еўрапейскай інтэграцыі: матэрыялы III Міжнар. навук. канф., Брэст, 18—19 кастрычніка 2007 г. / Брэст. дзярж. ун-т ім. А. С. Пушкіна, каф. педагогікі, каф. замежн. моў; пад агульн. рэд. А. Н. Сэндэр; редкал.: М. Э. Часноўскі [і інш.]. — Брэст, 2008. — С. 38—40.
 15. Арсенцьева, М. Ф. Мethodik des Fremdsprachenunterrichts = Методыка выкладання замежнай мовы / М. Ф. Арсенцьева. — Мінск: РІВШ БДУ, 2008. — 124 с.
 16. Арсенцьева, М. Ф. Канцэпцыі (метады) выкладання замежных моў/ М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна - арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы III Міжнар. навук. канф., прысвеч. 88-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2009 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Тесей, 2009. — С. 108—109.
 17. Арсенцьева, М. Ф. Сугестапедычны падыход да навучання замежным мовам / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна - арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы III Міжнар. навук. канф., прысвеч. 88-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2009 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Тесей, 2009. — С.137—139.
 18. Арсенцьева, М. Ф. Метадалагічныя аспекты, асаблівасці і прыемы навучання дыялагічнаму маўленню / М. Ф. Арсенцьева // Мовы свету — у свет моў: міжвузаўскі зборнік навук. артыкулаў; пад рэд. Н.М. Ніжневай. — 3- і вып. — Мінск: БДУ, 2009. — С. 97—103.
 19. Арсенцьева, М. Ф. Стан і тэндэнцыі вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь у люстэрку Балонскага працэсу / М. Ф. Арсенцьева // Параўнальная педагогіка ва ўмовах міжнароднага супрацоўніцтва і еўрапейскай інтэграцыі: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Брэст, 12—13 літапада 2009 г. / Брэст. дзярж. ун-т ім. А. С. Пушкіна; пад агульн. рэд. докт. пед. навук Г. М. Сэндэр: у 2 ч.  — Брэст, 2009. — Ч. 1. — С. 275.
 20. Арсенцьева, М. Ф. Тэорыя і практыка перакладу (нямецкая мова): курс лекцый / М. Ф. Арсенцьева, А. У. Васільева, Я. Р. Зінчанка. — Мінск: БДУ, 2009. — 101 с.
 21. Арсенцьева, М. Ф. Да пытання аб сінтаксічнай арганізацыі сказа ў нямецкай мове / М. Ф. Арсенцьева // Працы факультэта міжнародных адносін: навуковы зборнік. Вып. 1; рэдкал: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Тесей, 2010. — С. 160—163.
 22. Арсенцьева, М. Ф. Групавая работа як адна з форм арганізацыі працэса навучання / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., прысвеч. 89-годдзю стварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 кастрычніка 2010 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. — С. 76—77.
 23. Арсенцьева, М. Ф. Роля глабалізацыі ў развіцці нямецкай мовы / М. Ф. Арсенцьева // Лінгвакультурная адукацыя ў сістэме вузаўскай падрыхтоўкі спецыялістаў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 19—20 лістапада 2010 г.; рэдкал.: А. М. Гарбалеў [і інш.]. — Брэст: БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2011. — С. 55—59.
 24. Арсенцьева, М. Ф. Маўленчае ўзаемадзеянне на занятках па замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Замежныя мовы і літаратура ў сучаснай міжнароднай адукацыйнай прасторы: зборнік матэрыялаў IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Екацерынбург, 2011 г. — Екацерынбург: УрФУ, 2011. — С. 10—14.
 25. Арсенцьева, М. Ф. Сакратаўскі метад у працэсе навучання замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Тэхналогіі навучання рускай мове як замежнай і дыягностыка маўленчага развіцця: матэрыялы XVII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі пад эгідай МАВРМЛ, Мінск, 2—3 лютага 2011 г.; рэдкал: В. Д. Старычонак, Г. Кундротас, І. П. Кудраватых. — Мінск: БДЭУ, 2011. — С. 86—88.
 26. Арсенцьева, М. Ф. Роля выкладчыка ў арганізацыі працэса навучання замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Свет моў: ракурс і перспектыва: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка 2011 г.; рэдкал: Н. М. Ніжнева [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — С. 23—26.
 27. Нямецкая мова. Тэорыя мовы і методыка выкладання = Deutsch. Sprachtheorie und Fachdidaktik: вучэбна – метадычны дапаможнік / склад.: В. А. Шаўцова, М. Ф. Арсенцьева [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2010. — 179 с.
 28. Арсенцьева, М. Ф. Нямецкая мова ў сферы турызму = Deutsch im Tourismus: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Менеджмент ў сферы міжнароднага турызму" / М. Ф. Арсенцьева. — Мінск: БДУ, 2011. — 82 с.
 29. Арсенцьева, М. Ф. Тэматычныя зносіны як прыем інтэнсіфікацыі парна-групавой працы студэнтаў / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 90-годдзю стварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 28 кастрычніка 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 107—108.
 30. Арсенцьева, М. Ф. Камунікатыўны метад у працэсе выкладання замежных моў на сучасным этапе / М. Ф. Арсенцьева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск 1. — Мінск, 2011. — С. 64—66.
 31. Арсенцьева, М. Ф. Умовы паспяховага маўленчага ўзаемадзеяння ў навучанні замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Тэндэнцыі развіцця моўнай адукацыі ў сучасным свеце — 2011: матэрыялы Міжнар. навук. -практ. канф., Мінск, 20—21 снежня 2011 г.: У 3 ч. Ч.1. — Мінск: МДЛУ, 2012. — С. 78—81.
 32. Арсенцьева, М. Ф. Асаблівасці грамадска – палітычнага дыскурсу / М. Ф. Арсенцьева // Камунікатыўныя тэхналогіі ў сістэме сучасных эканамічных зносін: матэрыялы IV міжнар. навукова-практ. канферэнцыі, Мінск, 2—3 лютага 2012. — Мінск: БДЭУ, 2012. — C. 3—4.
 33. Арсенцьева, М. Ф. Да пытання пра культуру ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XVI Рэспубл. навук. - практ. канферэнцыі, Брэст, 24 лютага 2012 г.; рэдкал.: А. М. Гарбалеў [і інш.]. — Брэст: БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2012. — С. 21—23.
 34. Арсенцьева, М. Ф. Да пытання аб прыемах, якія выкарыстоўваюцца пры перакладзе складаных нямецкіх назоўнікаў / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя праблемы навучання дзелавой замежнай мове: матэрыялы II Міжнар. вочна-завочн. навук.-практ. канферэнцыі, Горлаўка, 2 сакавіка 2012 г.; рэдкал.: Г. Г. Дрынко [і інш.]. — Горлаўка: ГорДІ зам. моў, 2012. — С. 8—11.
 35. Арсенцьева, М. Ф. Тэкставыя заданні як адна з формаў кантролю / М. Ф. Арсенцьева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск 2. — Мінск, 2012. — С. 75—77.
 36. Арсенцьева М. Ф. Да пытання аб перакладзе эканамічнай тэрміналогіі / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 91-годдзю стварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 58—59.
 37. Арсенцьева, М. Ф. Дзяржаўны экзамен па нямецкай мове (1-ая замежная): патрабаванні і крытэрыі адзнакі: метадычны дапаможнік для студэнтаў ФМА БДУ / М. Ф. Арсенцьева, А. У. Васільева, Г. Ч. Гірына [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2013. — 35 с.
 38. Арсенцьева, М. Ф. Аб ролі рэкламных тэкстаў у працэсе глабалізацыі / М. Ф. Арсенцьева // Мова і культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Кіеў, 24—27 жніўня 2013 года. — Кіеў: Выдавецкі дом Дзмітрыя Бурага, 2013. — С. 101—112.
 39. Арсенцьева, М. Ф. Камунікатыўна-арыентаваны выбар тэксту як важная перадумова развіцця навыкаў валодання замежнай мовай / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. тр. Вып. 1. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 59—67.
 40. Арсенцьева, М. Ф. Стымуляванне моўных дзеянняў з дапамогай стварэння камунікатыўных сітуацый / М. Ф. Арсенцьева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных зносін БДУ : электронны зборнік. Выпуск 3. — Мінск, 2013. — С. 56—58.
 41. Арсенцьева, М. Ф. Глабалізацыя і яе ўплыў на нямецкую мову / М. Ф. Арсенцьева // Выкладанне замежных моў ва ўмовах інтэрнацыяналізацыі адукацыі: матэрыялы Міжнар. навук. - практыч. канф., г. Мінск, 01—02 лютага 2013 года. — Мінск: БДЭУ, 2013. — С. 16—17.
 42. Арсенцьева, М. Ф. Катэгорыі поля аспектуальнасці ў нямецкай і рускай мовах / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XVII Рэспубліканскай навукова-практыч. канф., г. Брэст, 21—22 лютага 2013 года. — Брэст, БрДУ, 2013. — С. 84—86.
 43. Арсенцьева, М. Ф. Сляды глабалізацыі ў нямецкамоўных рэкламных тэкстах / М. Ф. Арсенцьева // Культура. Пераклад. Талерантнасць: матэрыялы Міжнар. завочнай навук. канф., г. Стаўрапаль, 15 сакавіка 2013 года. — Стаўрапаль: Стаўрапальскае выдавецтва «Параграф», ПаўнКаўФУ, 2013. — С. 210 — 216.
 44. Арсенцьева, М. Ф. Да пытання аб выкарыстанні лексікі ў паўсядзеннай камунікацыі / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 92-годдзю стварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2013 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2013. — С. 166 — 167.
 45. Арсенцьева, М. Ф. Да пытання аб ужыванні цяперашняга часу ў нямецкай мове (на прыкладзе мастацкага стылю) / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 93-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 кастрычніка 2014 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014. — С. 97 — 99.
 46. Арсенцьева, М. Ф. Роля сучасных інфармацыйных тэхналогій у іншамоўнай адукацыі / М. Ф. Арсенцьева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск 4. — Мінск, 2014. — С. 52—53.
 47. Арсенцьева, М. Ф. Змешанае навучанне замежным мовам як спосаб развіцця прафесійнай кампетэнцыі сучаснага педагога / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. прац. Вып. 2. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2014.  — С. 5—14.
 48. Арсенцьева, М. Ф. Сляды глабалізацыі ў нямецкамоўных рэкламных тэкстах / М.Ф. Арсенцьева // Медыя- і міжкультурная камунікацыя ў еўрапейскім кантэксце: матэрыялы Міжнар. навук. - практ. канф., 15-18 кастрычніка 2014 года. Стаўрапаль. — Стаўрапаль: Стаўрапольскае выдавецтва «Параграф», ПаўнКаўФУ, 2014. — С. 194 — 197.
 49. Арсенцьева, М. Ф. Асаблівасці перакладу інфармацыйных тэкстаў, размешчаных у сетцы інтэрнэт / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XVIII Рэспубліканскай навукова-практыч. канф., 28 лютага 2014 года, г. Брэст. — Брэст, БрДУ, 2014. — С. 136—139.
 50. Арсенцьева, М. Ф. Камунікатыўны аспект перакладу лексічных трансфармацый / М. Ф. Арсенцьева // Прафесійна арыентаваная замежная мова: матэрыялы гар. навукова - практ. семінара, 20 мая 2014 года г. Мінск. — Мінск: Акад. кір. пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2014. — С. 8 — 11.
 51. Арсенцьева, М. Ф. Крытэрыі выкарыстання інфармацыйных тэхналогій на занятках па замежнай мове / М. Ф. Арсенцьева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных зносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск 5. — Мінск, 2015. — С. 59 — 60.
 52. Арсенцьева, М. Ф. Фактар матывацыі ў эмпірычных даследаваннях замежных навукоўцаў: тэарэтычныя аспекты / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. тр. Вып. 3. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2015. — С. 5—14.
 53. Арсенцьева, М. Ф. Асаблівасці перакладу адмаўленняў у тэкстах эканамічнай накіраванасці / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XVIII Рэспубліканскай навукова-практыч. канф., 27 лютага 2015 года, г. Брэст. — Брэст: БрДУ, 2015. — С. 22 — 24.
 54. Arsentsyeva M.F. Zur Frage der Textrezeption im Fremdsprachenunterricht / М. F. Аrsentsyeva // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы XIII Міжнароднай навукова-практыч. канферэнцыі, 14—16 мая 2015 года, г. Мінск. — Мінск, Міжнар. ун-т «МІПСА», 2015. — С. 163 — 166.
 55. Арсенцьева, М. Ф. «Замежная педагогіка: да пытання аб крэатыўнасці ў навучанні замежнай мове» / М. Ф. Арсенцьева // Працы факультэта міжнародных адносін: навуковы зборнік. Вып. 6; рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2015. — С. 111 — 114.
 56. Арсенцьева, М. Ф. Пераклад загалоўкаў нямецкай эканамічнай прэсы / М. Ф. Арсенцьева // Кіраўніцтва і кіраванне зменамі ў сферы вышэйшай адукацыі: матэрыялы выніковай нацыянальнай навукова – практ. канферэнцыі La Manche, Мінск, 22 мая 2015. — Мінск: БДЭУ, 2015. — С. 3—4.
 57. Арсенцьева, М. Ф. Асаблівасці выкарыстання  антанімічнага перакладу / М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф., прысвеч. 94-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 кастрычніка 2015 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі [і інш.]. — Мінск: РІВШ, 2016. — С. 59 — 60.
 58. Arsentsyeva, M. F. Rolle der Grammatik im kommunikativen Deutschunterricht / М. F. Аrsentsyeva // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы IX Міжнароднай навукова-практыч. канф., 12— 14 мая 2016 года, г. Мінск. —  Мінск: Міжнар. ун-т «МІПСА», 2016. —  С. 156— 160.
 59. Арсенцьева М. Ф. Асаблівасці перакладу фразеалагізмаў і ўстойлівых словазлучэнняў на рускую мову/ М. Ф. Арсенцьева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 95-годдзю стварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 27 кастрычніка 2016 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (старшыня) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016. — С.43—44.
 60. Арсенцьева, М.Ф. Праца з літаратурнымі тэкстамі ў еўрапейскай моўнай прасторы: творчы падыход / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зб. навук. тр. Вып. 4. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2016. — С. 5—12.
 61. Арсенцьева, М.Ф. Асаблівасці перакладу сінтаксічных канструкцый у тэкстах турыстычнай накіраванасці / М. Ф. Арсенцьева // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XX Рэспубліканскай навукова-практыч. канф., 26 лютага 2016 года, г. Брэст. — Брэст, БрДУ, 2016. — 23—25.
 62. Арсенцьева М. ФВыкарыстанне інфармацыйных тэхналогій на занятках па замежнай мове / Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск 6. — Мінск, 2016. — С. 111.
 63. Арсенцьева М. Ф. Асаблівасці функцыянавання формы часу прэзенс індыкатыў у тэкстах розных функцыянальных стыляў / Замежныя мовы: параўнальна-сапастаўляльныя даследаванні, пытанні выкладання і міжкультурнай камунікацыі: зборнік артыкулаў VI міжнароднай навукова – практычнай канферэнцыі; пад агульнай рэд. д-ра пед. навук, проф. І. Л.  Плужнік. Цюмень: Вектар Бук, 2016. — С. 7—13.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 55, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках