Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра еўразійскіх даследаванняў
дацэнт 
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт 

 

У 2001 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці "міжнароднае права", у 2015 годзе - Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці "дзяржаўнае і мясцовае кіраванне" з адзнакай. Кандыдат юрыдычных навук, у 2011 годзе абараніла дысертацыю па спецыяльнасці 12.00.10 - "міжнароднае права, еўрапейскае права" па тэме "Правапераемства дзяржаў па пытаннях грамадзянства". У 2017 годзе прысвоена званне дацэнт. Валодае ангельскай (С1), італьянскай (B1), нямецкай (В1).

Працавала саветнiкам, галоўным саветнiкам Эканамічнага Суда СНД. У 2008 годзе паступіла на дзяржаўную службу ў Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, дзе ўзначальвала аддзел даследаванняў у галіне дзяржаўнага будаўніцтва і міжнароднага права, з'яўлялася намеснікам дырэктара Інстытута прававых даследаванняў Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь. З лістапада 2015 па сакавік 2020 з'яўлялася саветнiкам Суда ЕАЭС. З сакавіка 2020 года па верасень 2021 года ўзначальвала юрыдычны факультэт БДУ. У цяперашні час - дактарант БДУ, дацэнт кафедры еўразійскіх даследаванняў БДУ, вядучы навуковы супрацоўнік НЦЗПД.

Мае больш за 100 публікацый, у т.л. 8 падручнікаў і навучальных дапаможнікаў, 6 манаграфій, з іх 5 у суаўтарстве і 2 - за мяжой, манаграфія "Прававое рэгуляванне рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі" стала лаўрэатам Усерасійскай прэміі "Лепшая навуковая кніга" ў 2017 годзе. За аўтарствам Т.М.Міхалёвай у 2022 годзе выйшаў першы ў Рэспубліцы Беларусь навучальны дапаможнік па праве Еўразійскага эканамічнага саюза (грыф УМА). Адзін з распрацоўшчыкаў тыпавых навучальных планаў для спецыяльнасцей "Міжнароднае права", "Правазнаўства", "Эканамічнае права", сааўтар падручнікаў па міжнародным праве для бакалаўрыяту і магістратуры (грыф Міністэрства адукацыі), грамадазнаўству для 11 класа (грыф Міністэрства адукацыі) і г.д. 

Прымала ўдзел у рабочых групах па распрацоўцы законапраектаў Рэспублікі Беларусь аб знешняй працоўнай міграцыі, аб міжнародных дагаворах, была знешнім экспертам па даследаваннях міграцыі ў ЕС, далучэнні Рэспублікі Беларусь да СГА, удзельнічала ў распрацоўцы навуковай экспертнай групай праекта Статута Суда ЕўрАзЭС (2007), Дагавора ЕАЭС (2013), выступала экспертам і спецыялістам у міжнародных судовых установах.

Узнагароджана граматамі, падзякамі Генеральнай пракуратуры, Вярхоўнага суда, Міністэрства юстыцыі, НЦЗПІ, НЦПІ, Следчага камітэта, Суда ЕАЭС, Старшыні Эканамічнага суда СНД. Праходзіла павышэнне кваліфікацыі ў Інстытуце Асера (Гаага), Акадэмія міжнароднага права (Гаага), курсы СГА, ВІПА, ЮНІТАР, Усерасійскай акадэміі знешняга гандлю.  1. Публікацыі па тэме еўразійскай інтэграцыі

   Манаграфіі

   1. Михалева Т.Н.Правовое регулирование региональной интеграции: вызовы и перспективы. – Минск: Институт радиологии, 2016. – 196 с.

   Коллективные:

   1. Правовое регулирование экономических отношений в ЕврАзЭС // С.К.Идрышева, С.Т.Алибеков, Т.Н. Михалева, Д.Р.Дауленов; под. ред. С.К.Идрышевой. – Астана, 2015. – 144с.
   2. Международное правосудие в XXI веке / Т.Н.Михалева, Е.В. Бабкина, О.В. Гришкевич, Е.Ф. Довгань, А.А. Козлова [и др.]; под ред. Т.Н. Михалевой. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 472 с.
   1. Михалева Т.Н. Обеспечение прав и свобод человека в информационном обществе / Василевич Г.А., Довгань Е.Ф., Михалева Т.Н. и др. под ред. Г.А.Василевича. - Мн., 2022. НЦЗПИ. - С. 283-302

   Вучэбнікі, вучэбныя пасобія

   1. Право Евразийского экономического союза / Т. Н. Михалева. – Минск : БГУ, 2022. – 191с.
   2. Право Союзного государства Беларуси и России : учебник. В 2 т. Т.2 // Р.А.Курбанов, Г.А.Василевич и др. М.: Проспект, 2018. – 368 c.
   3. Право Союзного государства Беларуси и России : учебник. В 2 т.Т.1 // Р.А.Курбанов, Г.А.Василевич и др. М.: Проспект, 2018. – 400 с.

    

   Артыкулы з пераліку ВАК

   1. Михалева Т.Н. О целевых установках в контексте формирования интеграционного права (на примере Европейского союза и Евразийского сообщества // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. - Выпуск 5. - Минск, 2013. — С.231-238
   2. Михалева Т.Н. О некоторых положениях Договора о Евразийском экономическом союзе как учредительного акта международной организации // Право в современном белорусском обществе : сб. научн. тр. / Нац. центр законод. и прав. исследов. Респ. Беларусь ; ред. : В.И.Семенков (гл.ред.) [и др.]/ - Минск : ФУ Аинформ, 2015. – Вып. 10. – С.178-185
   3. Михалева, Т.Н. Регионализм и регионализация как тенденции международного права // Весцi Нацыянальн. акад. навук Бел. – Сер. гум. навук. – 2016. - № 3. – С. 108-115 
   4. Михалева Т.Н. Понятие и типология региональной интеграции // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ООО «Бизнесофсет», 2017. – Вып. 12. – С. 185-199.
   5. Михалева Т.Н. Обязательства, вытекающие из права ВТО, в контексте региональной интеграции : Евразийский экономический союз в фокусе // Перспективные решения актуальных проблем государственного строительства и международного права : сб. Науч. Ст. / Нац. Центр законодательства и правовых исследований  Республики Беларусь ; под ред. Е. В. Семашко. – Минск : Четыре четверти, 2017. – с. 263-273
   6. Михалева Т.Н. Методология региональной интеграции // Весцi Нацыянальн. акад. навук Бел. – Сер. гум. навук. – 2018. – № 3 . – С. 111-119
   7. Mikhaliova T. Legal Status of an Individual in International Litigation // Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения. 2019;1:40 –51 Journal of the Belarusian State University. International Relations. 2019;1:40 –51
   8. Михалёва Т.Н. Роль органов местного управления и самоуправления в развитии интеграционного объединения / Т.Н.Михалёва // Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений. – Вып. 3. – Минск: Колорград, 2021. – С. 362-373.
   9. Mikhaliova T.N. Sanctions, the World Trade Organizations and the Eurasian Economic Union: Examining the Legal Interrelationships / T.N.Mikhaliova // Journal of International Relations (Журнал БГУ Международные отношения). Belarusian State University. – 2022. № 2. Р.19-26
   10. Михалёва Т.Н. Источники права региональных интеграционных объединений / Т.Н. Михалева // Право в современном белорусском обществе. Вып. 17. – Мн., 2022. С.244-253

    

   Scopus/Web of Science

   1.  Мikhaliova T. Jurisdiction of the Court of the Eurasian Economic Union and Its Role In the Development of the Eurasian Legal Order: One Step Back and Two Steps Forward Polish Journal of international law. – 2019. – XXXIX. – P.  251-264.
   2. Upgrading Legal Regulation of Integration in the Context of Digital Economy: the Eurasian Economic Union Agenda // Smart Technologies for the Digitisation of Industry: Entrepreneurial Environment. Springer Nature Singapore Pte Ltd. / A.O. Inshakova, E.E. Frolova (eds.), 2021. – P. 213-226
    DOI : 10.1007/978-981-16-4621-8

    

   Артыкулы ў іншых выданнях

   1. Михалева Т.Н. К вопросу о формировании евразийского права  // Законодательство стран–участниц ЕврАзЭС: сравнительно-правовой анализ и перспективы гармонизации: сб. науч. ст. из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие». – Ч. II (Санкт-Петербург, 22–23 ноября 2012 г.) / науч. ред. С.Б. Мартыненко. — СПб.: МИЭП, 2013. – С. 71-79.
   2. Михалёва Т.Н. Роль, направления и механизмы модельного законотворчества в Союзном государстве в области развития человеческого потенциала / Т.Н. Михалёва // Информационный бюллетень. Специальный выпуск. – 2021. – № 1 (71). – С. 53–55.
   3. Михалёва Т. Н. Международный арбитраж для рассмотрения споров по заявлениям хозяйствующих субъектов в ЕАЭС: alea acta est? / Т.Н. Михалёва // Палата арбитров. – 2022. – № 1. – С. 57-63.
   4. Михалёва, Т.Н. Стратегия евразийской интеграции – 2025 : объединяя потенциалы // Аналитика устойчивого развития и безопасности Большой Евразии. Образ будущего: угрозы, вызовы и риски: сб. докладов пленарного заседания и аналитической сессии «Информационно-аналитическое обеспечение социально-экономического развития стран Евразийского экономического союза на современном этапе», Минск, 11 ноября 2021 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. Н.Н. Бордюжа [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2022. – С. 355–359
   5. Михалёва Т.Н. Цифровая повестка Евразийского экономического союза : от идеи к праву / Т.Н.Михалёва и др. // Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право» . в 6 т. Том 2. ции (г. Казань, 23 сентября 2022 г.) / под ред. И. Р. Бегишева, Е. А. Громовой, М. В. Залоило, И. А. Филиповой, А. А. Шутовой. В 6 т. Т. 2. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2022. – 556 с. – С. 313- 325.
   6. Михалёва Т.Н. Альтернативные способы разрешения споров в интеграционных объединениях : нужна ли медиация на уровне ЕАЭС / Четвертые цивилистические чтения памяти профессора М. Г. Прониной : / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под ред. М. Н. Шимкович [и др.]. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2022. – 413 с. – С. 262-268.
   7. Mikhaliova T.N. Reconceptualizing Eurasian integration : new legal frames for anew regional trends //  Сборник электронный статей Центра международных исследований факультета международных отношений «Международные отношения: уроки глобального кризиса» Minsk, 2022. – P.51-54

    

   Даклады, матыр'ялы канферэнциый Тэзісы

    

   1. Михалева Т.Н. Актуальные задачи и перспективы развития евразийской экономической интеграции : правовые аспекты // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : материалы междун. науч.-практ. конф. – Минск, 23 нояб. 2012 г. / редкол. В.И.Семенков (гл.ред.) [и др.]) / - Минск : Бизнесофсет. – Минск, 2012. – С. 9-17.
   2. Михалева Т.Н. О кодификации законодательства Таможенного союза и Единого экономического пространства // Правовая политика Республики Беларусь : современное состояние и перспективы развития : сб. мат. Межд. Научно-практич. конф. (Минск, 6 декабря 2013 г.) / Нац. центр зак. и пр. иссл. Респуб.Бел. ; редкол. В.И.Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, : Институт радиологии, 2013. - с. 101-104.
   3. Михалева Т.Н. Развитие региональной экономической интеграции: новые вызовы и новые возможности для правовых систем // Политико-правовые и экономические проблемы функционирования Таможенного союза Казахстана, Беларуси и Российской Федерации: Сборник материалов международной научно-практической конференции ; 19 марта 2014 г. Астана. Астана : КазГЮУ, 2014– С. 21–26.
   4. Михалева Т.Н. К вопросу об эффективности норм международных договоров и решений, принимаемых в рамках Евразийского экономического союза  \\ Беларусь в современном мире : материалы XII Международной научной конференции , посвященной 93-летию Белорусского государственного университета : 30 октября 2014 года; БГУ. – С. 116-118
   5. Михалева Т.Н. О некоторых тенденциях формирования права Евразийского экономического союза: кампаративный аспект // Правовые аспекты современных интеграционных объединений с участием Республики Казахстан : материалы межд. науч.-практич. Конференции, 5 декабря 2014 года. – Астана : Институт законодательства при Министерстве юстиции Республики Казахстан, 2015. – с. 43-50.
   6. Михалева Т.Н. Правовые механизмы интеграции государств-участников Таможенного союза и ЕврАзЭС в сфере реализации международно-правовых актов // Гармонизация законодательства государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства: Материалы круглого стола (г.Астана, Казахстан, 7 ноября 2013). – Астана: Институт законодательства Республики Казахстан, 2014. – С. 25–46. 
   7. Михалева Т.Н. Коллизии внутреннего и внешнего порядка в системе евразийского интеграционного права // Материалы круглого стола, посвященного юбилею проф. С.К.Идрышевой. – Астана: КазГЮУ, 2014 . – С. 56-68
   8. Михалева Т.Н. Выход из договора о ЕАЭС и прекращение членства в союзе: правовой анализ учредительного акта // Международные отношения : история, теория, практика : мат. V науч.-практич. конф.мол.уч. фак. межд. отн. БГУ. Минск: БГУ, 2015. - С.60-62
   9. Михалева Т.Н. Формирование общего рынка труда в ЕАЭС /доклад на круглом столе «Актуальные проблемы региональной экономической интеграции» / Т.Н.Михалева //: Международные отношения : история, теория, практика : мат. V науч.-практич. конф.мол.уч. фак. межд. отн. БГУ. Минск: БГУ, 2015. – С. 228-231
   10. Михалева Т.Н. Система права по Договору о Евразийском экономическом союзе // Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства: Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 90-летию юридического факультета Белорусского государственного университета, Минск, 19-20 окт. 2015 г. / редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск ; Юридический факультет БГУ, 2015. – С. 643-647.
   11. Михалева Т.Н. Обязательства в рамках ВТО и евразийское право // Научные чтения памяти профессора В.И.Семенкова сб. Мат. Республикан.науч-практич. Конф. С межд. Уч. Минск 7 декабря 2017г. Нац.центр закондательства и правовых иследований респ бел ; редкол. С.М.Сивец и др. Минск, Четыре четверти 2017. – С. 159-162
   12. Преюдиция в рамках регионального интеграционного объединения как фактор защиты субъективных прав // Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического развития общества : тезисы докл. Междун. науч.-практич. конф. памяти проф. Н.Г. Юркевича. – Минск : Изд. БГУ, 2018 . – С. 506-509.
   13. Михалева Т.Н. Цифровая повестка ЕАЭС: правовые стандарты и перспективы // Государство и право в XXІ веке : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию юридического факультета Белорусского государственного университета, 26–27 ноября 2020 года, г. Минск / БГУ, Юридический фак. ; [редкол.: Т. Н. Михалёва (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 42-47
   14. Единое евразийское образовательное пространство: предпосылки и направления развития // Академик С.З.Зиманов – ученый, педагог, государственный  и общественный деятель : материалы международной научно-практической онлайн-конференции; 23 июня  2021 г. – Караганды, Академия Е.А.Бекетов и Карагандинский университет, 2021. – С. 92-94
   15. Михалева Т.Н. Межгосударственная региональная интеграция в контексте современного международного правопорядка: материалы межд. науч. конф. Беларусь в современном мире, БГУ, 2021. – С. 723–727.
   16.  Михалёва Т.Н. Защита национальных интересов в международных судебных и досудебных процедурах / Т.Н. Михалёва // Современные мир и национальные интересы Республики Беларусь ; мат. межд. науч.конф.; Минск, 17 дек. 2021г. – Мн.: БГУ, 2021. – С. 287-290.
   17.  Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы / Громыко Ал.А., Рахманов С.К. и др.; Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко. М., 2021. – 56 с
   18.  Михалёва Т.Н. Евразийская интеграция в действии: формирование стратегии хозяйственной деятельности с учетом права ЕАЭС / Т.Н. Михалёва // Теоретико-прикладные перспективы правового обеспечения развития экономики : материалы междунар. науч.-практ. круглого стола, Минск, 21 окт. 2021 г. В 2 ч. Ч. 2 / Белорус. гос. ун­т ; редкол.: Н. Л. Бондаренко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 47–53.
   19.  Михалёва Т.Н. Юридические аспекты сопряжения интеграционных объединений с участием Республики Беларусь / Гармонизация интеграционных процессов на Евразийском пространстве : материалы межд. кругл. стола. – Минск : БГУ, 2022. - С. 64-70.
   20. Михалёва Т.Н. Правовые механизмы регионализации в контексте обеспечения национальной безопасности // Стратегические национальные интересы Республики Беларусь
    в контексте современных глобальных вызовов : материалы науч.-практ.
    конф. (Гродно, 29–30 марта 2022 г.) / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.:
    А. Ф. Проневич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2022. – 140 с. - С. 93-96.

    

   Выбраныя публікацыі по іншым пытанням

   1. Михалева, Т. Н. Актуальные вопросы гражданства, безгражданства и беженцев при правопреемстве государств / Т. Н. Михалева // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2006. — № 2. — С. 12—19.
   2. Мiхалева, Т. M. Да пытання аб праве выбару грамадзянства пры правапераемнасцi дзяржаў / Т. М. Мiхалева // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук. — 2009. — № 4. — С. 25—34.
   3. Михалева, Т. Н. К вопросу о сущности правопреемства государств / Т. Н. Михалева // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2010. — Вып. 5. — С. 142—149.
   4. Михалева, Т. Н. Кодификационный процесс в сфере правопреемства государств по вопросам гражданства / Т. Н. Михалева // Международное публичное право. Общая часть: учеб. пособие; под ред. Ю. П. Бровки, Ю.А. Лепешкова, Л. В. Павловой. — Минск, 2010. — Гл. 10, § 5. — С. 290—297.
   5. Михалева, Т. Н. Некоторые теоретические аспекты института гражданства в связи правопреемством государств / Т. Н. Михалева // Pravo.by. — 2010. — № 4. — С. 40—49.
   6. Михалева, Т. Н. Сотрудничество стран СНГ в области гражданства в связи с правопреемством государств / Т. Н. Михалева // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед.; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2009. — Вып. 4. — С. 199—212.
   7. Михалева, Т. Н. Кодификация и прогрессивное развитие международного права по вопросам правопреемства в сфере гражданства / Т. Н. Михалева // Право в современном белорусском обществе: сб. науч.тр. / Нац. центр зак. и прав. иссл.; под ред. В. И. Семенкова. — Минск: Бизнесофсет, 2011. — Выпуск 6. — С. 146—154.
   8. Михалева, Т. Н. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь "О международных договорах Республики Беларусь" (статьи 9—11, 13) / Т.Н. Михалева // Консультант Плюс.
   9. Европейское право: уч.пос. 3 изд. Исправл. и доп. Ч.1. Минск: Изд.центр БГУ, 2018. 263 с.
   10. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Республике Беларусь / С.М.Сивец [и др.] ; под общ. ред. С.М.Сивца. – Минск : Институт радиологии, 2015.
   11. Европейское право : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп.. – Минск : Изд. «Четыре четверти». 2015. 358с. Михалева Т.Н. Опыт разрешения международных споров в зонах свободной торговли (на примере НАФТА): возможность использования в практике Экономического Суда СНГ // 1Альтернативные способы разрешения споров в Содружестве Независимых Государств : материалы международной научно-практической конференции. – Минск : «АРГО-ГРАФИКС», 2013. – С. 52-63.
   12. Михалева Т.Н. Принцип субсидиарности в праве Европейского союза: предел наднациональности или ее развитие? // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права. – 2016. – Вып. 8. – С. 145-155
   13. Михалёва Т.Н. Правовые механизмы регионализации в контексте обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов // Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений. – Вып. 4. – 2022
   14. Михалева Т.Н. О понятии «инвестиционный спор» // Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора В. Ф. Чигира : 4-5 ноября 2014 г.; БГУ. – Минск, 2014. - С. 322-325
   15. Михалева Т.Н. Правовое регулирование инвестиций в Европейском союзе // Правовое регулирование социально-экономических отношений в Европейском союзе : сб. мат. Международ. науч.-практич. конф., Брест, 24-25 апр.2014 г. / Брест.гос.ун-т им.А.С.Пушкина ; редкол. : Т.А.Горупа, Т.З.Шалаева, И.М.Барановская. – Брест : БрГУ, 2014. – 144с. – С.134-136.
тел./факс: +375 17 209 5735 , e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

 

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках