Подождите, идет загрузка сайта ...


Кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей
старшы выкладчык кафедры
 
 

Кароткія звесткі

Скончыла з адзнакай Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў (факультэт англійскай мовы). Скончыла дзённае аддзяленне аспірантуры МДЛУ пры кафедры лексікалогіі англійскай мовы. 

З 1992 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў БДУ (выкладала на гістарычным факультэце), з 1996 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў ФМА, з 2000 г. - старшы выкладчык кафедры.

З'яўляецца сааўтарам навучальных праграм і вучэбна-метадычных комплексаў па англійскай мове як першай замежнай для студэнтаў спецыяльнасці «Міжнародныя адносіны», шэрагу вучэбна-метадычных дапаможнікаў па краіназнаўстве Вялікабрытаніі і ЗША.

Ўзнагароджвалася ганаровымі граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У перыяд з 2007 па 2015 г.г. з'яўлялася каардынатарам лінгвакраязнаўчага клуба "Britain and America in Focus" (http://vk.com/britain_and_america_in_focus ), які атрымаў падтрымку ў рамках конкурсу «Лепшы маладзёжны праект - 2013», які спрыяе развіццю ў студэнтаў агульных і спецыяльных уменняў ў сферы самастойнага вывучэння мовы і культуры, далучэнні да культуры і каштоўнасцям краін вывучаемай мовы ( http: // www.bsu.by/ru/main.aspx ).

Сфера навуковых інтарэсаў
У сферы навуковых інтарэсаў знаходзяцца праблемы лексікалогіі англійскай мовы, міжкультурнай камунікацыі, методыкі выкладання англійскай мовы для прафесійных мэтаў.

Выкананыя абавязкі

Загадчыца секцыяй замежнай мовы (першай) (англійскай) на 1 і 2 курсах  аддзялення МО

Выкладаемыя курсы

Замежная мова (першая) (англійская) - 1 семестр аддзялення МО  
Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) (англійская) - 2, 3, 4, 5 семестры аддзялення МО

Матэрыялы для студэнтаў

Асноўныя публікацыі

 1. Зудова, С. А. Роль контекста при семантизации вербализованных постсоветских реалий / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы  I Междунар. науч. конф., посвященной 86-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2007 г. — Минск, 2007. — С. 111—112. 
 2. Страноведение Великобритании = British Studies: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса гуманит. спец. фак. межд. отн.: в 2 ч. Ч. 1: История / авт.-сост.: С. А. Зудова [и др.]. — Минск: БГУ, 2008. — 76 с.
 3. Страноведение Великобритании = British Studies: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса гуманит. спец. фак. межд. отн.: в 2 ч. Ч. 2: Обычаи, традиции и праздники / авт.-сост.: Е. В. Жук, С. А. Зудова, А. И. Симончик. — Минск: БГУ, 2008. — 80 с.
 4. Зудова, С. А. Разграничение понятий "реалии", "постсоветские реалии", "вербализованные постсоветские реалии" / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы II Междунар. науч. конф., посвященной 87-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2008 г. — Минск, 2008. — С. 14—15
 5. Зудова, С. А. Структурный анализ вербализованных постсоветских реалий (на материале английского языка) / С. А. Зудова //    Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Международной конференции, посвященной 88-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 115-117.
 6. Страноведение США. American Studies: пособие для студентов II курса гуманитарных специальностей факультета международных отношений: в 2 ч. Ч. 1: История / авт.-сост.: Е. А. Жильская [ и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — 70 с. . 
 7. Страноведение США. American Studies: пособие для студентов II курса гуманитарных специальностей факультета международных отношений: в 2
 8. Зудова, С. А. Языковые заимствования как результат взаимодействия культур / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Международной научной конференции, Минск, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 14—15.
 9. Зудова, С. А. Тематическое распределение вербализованных постсоветских реалий / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы  V Международной научной конференции, Минск, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 37-38.
 10. Зудова С. А. Изучение проблем межкультурной коммуникации как один из этапов формирования профессиональной компетенции студента-международника  / С. А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. I. 2011. — С. 17-18.
 11. Английский язык (1-й иностранный): учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) для студентов специальности "Международные отношения" / авт.-сост. — Т. В. Караичева, З. М. Ромашко, С. А. Зудова, Г. В. Позняк, И. В. Кривко. – Минск.: БГУ, 2011.
 12. Зудова, С. А.   Уровень готовности к межъязыковой коммуникации как неотъемлемая часть профессионально- коммуникативной компетенции будущего специалиста (критерии оценки) /  С. А. Зудова, И. В. Кривко // Международные отношения: история, теория, практика : материалы II науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 206-208 с. 
 13. Зудова, С. А. Толерантность как принцип и результат межкультурной коммуникации / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI  Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 24—25. 
 14. Зудова С. А. Изучение межкультурной коммуникации как системы /  С. А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. II, 2012. С. 19—22. 
 15. Английский язык как первый иностранный. № УД-2252/р. / Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 1 сем. С.А. Зудова, Е.В.Жук [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18718
 16. Английский язык как первый иностранный. № УД-2253/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 2 сем. С.А. Зудова, Е.В.Жук [Электронный ресурс] / Минск:  ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18719
 17. Английский язык как первый иностранный. № УД-2254/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 3 сем. С.А. Зудова, З.М. Ромашко,  [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18720
 18. Английский язык как первый иностранный. № УД-2255/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 4 сем. С.А. Зудова, З.М. Ромашко,  [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013. 
 19. Зудова, С.А., Понятие «контекст» в межкультурной коммуникации. / С.А. Зудова, Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 7-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013.- С.32-33.
 20. Зудова, С.А., Эвфемизмы как средства реализации политкорректности в английском языке. / С.А. Зудова, Т.М. Дворникова Т.М. // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 7-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. - С.25-27.
 21. Иностранный язык профессиональной деятельности (первый английский) / Учебная программа для специальности 1-230101 международные отношения. № УД-1326 / баз. / С.А. Зудова, Т.В. Караичева, З.М. Ромашко [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2014.
 22. Зудова, С.А. Перевод постсоветских реалий в когнитивном аспекте. / С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 8-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014.
 23. Иностранный язык (первый английский) № УД-291 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / С.А. Зудова, З.М. Ромашко, [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2015.
 24. Иностранный язык профессиональной деятельности (первый английский) № УД-191 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / С.А. Зудова, Мосунова Н.И. [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2015.
 25. Зудова, С. А. Интеллект-карты и их использование при обучении иностранному языку/ С.А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск V, 2015. – С. 8-9
 26. Зудова, С. А. Использование приемов мнемотехники при обучении английскому языку/ С.А. Зудова //  Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. /  редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. - С.188-190.
 27. Зудова, С. А. Оптимизация процесса обучения английскому языку путем сочетания традиционных и инновационных методов преподавания / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. - Минск: Изд. центр БГУ, 2016. - С.157-158.
 28. Зудова, С. А. The Role of Questions in EFL Classes / С.А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник . Выпуск 6. – 2016. – С. 18-20.
 29. Зудова, С. А. Обучение реферированию текста как неотъемлемый элемент подготовки специалистов-международников / С. А.Зудова, Т.В. Балакшина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск VII, 2017. - С.5 
 30. Зудова, С. А.  Иностранный язык (первый) (английский) : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей ; составители: С. А. Зудова [и др.] ; под ред. И. Н. Ивашкевич. – Минск : БГУ, 2018. – 132 с. : табл. – Библиогр.: с. 126–128.
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, факс+375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках