Подождите, идет загрузка сайта ...

Ладик Наталия Анатольевна
Кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей
старшы выкладчык кафедры
 
 

Кароткія звесткі

1991‒1996 гг. вучоба ў МДЛУ;

З 1996 г. па цяперашні час працуе на ФМА. 

Службовыя абавязкі ‒ загадчык секцыі англійскай мовы як другой замежнай (спецыяльнасці «Лiнгвакраiназнаўства”). 

Павышэнне кваліфікацыі

У чэрвені‒ліпені 1997 г. удзельнічала ў семінарах гадовай школы для павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў ВНУ і настаўнікаў англійскай мовы пад эгідай Брытанскага Савета;

1999‒2000 гг. праходзіла курс дыстанцыйнага навучання пры Манчэстэрскім Універсітэце (Distance Attendance Program of University of Manchester);

у 2003 г. праходзіла стажыроўку (3 месяцы) ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце на кафедры іншамоўных маўленчых зносін;

у 2009 г. праходзіла курс павышэння кваліфікацыі "Інтэнсіўныя метады навучання замежным мовам у кантэксце кампетэнтнаснага падыходу ";

у 2014 г. праходзіла курс павышэння кваліфікацыі ў МДЛУ па адукацыйнай праграме "Змест і арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыка замежнай мовы ва ўстанове вышэйшай адукацыі";

у 2017 г. праходзіла курс павышэння кваліфікацыі ў МДЛУ па адукацыйнай праграме “Iнтэрактыўныя інфармацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежным мовам”.

Навуковыя інтарэсы

Прафесійна-арыентаванае навучанне замежнай мове; выкарыстанне метаду праектаў, інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій у працэсе выкладання замежнай мовы

 

Узнагароды

 • Падзяка БДУ за шматгадоваю плённую педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 90-годдзем заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2011);
 • Падзяка БДУ за шматгадоваю плённую педагагічную дзейнасць по падрыхтоўцы высакакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 20-годдзем заснавання факультета міжнародных андносін (2015).

 

Выкладаемыя курсы

Заходняя замежная мова (англійская), 1-2 курсы, спецыяльнасць 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства»;

Практыка перакладу заходняй замежнай мовы (англійскай), 3-5 курсы, спецыяльнасць 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства».

Пытанні да залікаў і экзаменаў  для студэнтаў спецыяльнасці "Лінгвакраіназнаўства"
Спіс асноўнай і дадатковай літаратуры
Global Issues
 

Асноўныя публікацыі

 1. Ладик, Н. А. Учебный проект как составная часть обучения иностранным языкам / Н. А. Ладик // Актуальные проблемы обучения иностранным языкам на современном этапе: Материалы междунар. науч.-метод. конф. МГЛУ. – Минск, 1999. – с.138-140.
 2. Diplomacy: учеб.-метод. пособие / В. М. Кривошеин, Н. В. Ладик, Т. М. Писакова. – Минск: БГУ, 2001. – 80 с.
 3. Методические рекомендации по организации различных видов учебной и научно-исследовательской работы / сост. Т. В. Караичева, Н. А. Ладик, А. Ф. Дрозд, Л. С. Лаптинская, А. М. Короткевич. – Минск: БГУ, 2003. – 27 с.
 4. Сборник коротких рассказов для домашнего чтения = Collection of Short stories for Home-reading. В 3 ч. Ч. 1 / авт. Э. А. Дмитриева, Н. А. Ладик [и др.]; под ред. Э. А. Дмитриевой. – Минск: БГУ, 2010. – 90 с.
 5. Ладик Н.А. К вопросу о разработке современного учебного пособия по английскому языку для студентов гуманитарных специальностей ФМО/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. I. /БГУ. – Минск, 2011. – с.24-25.
 6. Ладик Н.А. Формирование лингвострановедческой компетенции общего и профессионально ориентированного характера в процессе обучения второму иностранному языку/ Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2012 г. / БГУ. – Минск, 2012. – c.133-134.
 7. Ладик Н.А., Писакова Т.М. Лингвострановедческий аспект в курсе английского языка для студентов гуманитарных специальностей ФМО/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. II/БГУ. – Минск, 2012. – с.28-29.
 8. Ладик Н.А., Писакова Т.М. Художественная литература или аспект «домашнее чтение» в курсе английского языка для студентов гуманитарных специальностей ФМО/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. II. /БГУ. – Минск, 2012. – с.29-31.
 9. Ладик Н.А., Писакова Т.М. Использование проектной методики в обучении английскому языку / Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2013 г. / БГУ. – Минск, 2013. – с.264-265.
 10. Ладик Н.А., Писакова Т.М. Формирование экологической грамотности и культуры в процессе обучения английскому языку студентов вуза/ Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2013 г. / БГУ. – Минск, 2013. – с.183-184.
 11. Ладик Н.А. Современное понимание всемирного наследия в процессе подготовки специалистов направления «международные отношения» / Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. IV/БГУ. – Минск, 2014. – с.19-20.
 12. Западный иностранный язык: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение от 06.07.2015 рег. № УД-114/уч./ сост.: Ладик Н.А. – Минск: БГУ, 2015 
 13. Иностранный язык (второй) (английский): учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-24 01 01 Международное право от 31.07.2015 рег. № УД-290/уч. / сост.: Дворникова Т.М, Косточкина О.В., Ладик Н.А., Соловьева С.В. – Минск: БГУ, 2015
 14. Иностранный язык (второй) (английский): учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения от 31.07.2015 рег. № УД-292/уч./ сост.: Дворникова Т.М., Ладик Н.А. – Минск: БГУ, 2015
 15. Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (английский): учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения от 31.07.2015 рег. № УД-293/уч. / сост.: Дворникова Т.М, Косточкина О.В., Ладик Н.А. – Минск: БГУ, 2015
 16. Ладик Н.А. Рroject work with intermediate to advanced students in the context of esp teaching// Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015 - c.173-175.
 17. Ладик Н.А., Дмитриева Э.А. Лексические задания: уровень Upper Intermediate = Lexis Upper Intermediate: сб. текстов и упражнений для студентов фак. междунар. отношений. В 4 ч. Ч. 2 / сост.: Э. А. Дмитриева, Н. А. Ладик; под ред. Э. А. Дмитриевой. – Минск: БГУ, 2015. – 92 с.
 18. Практика перевода западного иностранного языка: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение от 06.07.2015 рег. № УД-115/уч. / сост.: Ладик Н.А., Полупанова Е.Г. – Минск: БГУ, 2015 
 19. Ладик Н.А., Писакова Т.М. Формирование познавательной активности в процессе обучения английскому языку как второму иностранному/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. V/БГУ. – Минск, 2015. – с.21-22.
 20. Западный иностранный язык: типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 03 Лингвострановедение: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. рег. №ТД-E.656/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; сост.: Ивашкевич И.Н., Ладик Н.А. –Минск: РИВШ, 2016. – 24 с.
 21. Иностранный язык (второй) (английский): типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. рег. № ТД-E.658/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; сост.: Дворникова Т.М., Ладик Н.А. – Минск: РИВШ, 2016. – 22 с.
 22. Иностранный язык (второй) (английский): типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-24 01 01 Международное право: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. рег. № ТД-E.654/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; сост.: Дворникова Т.М., Косточкина О.В., Ладик Н.А., Соловьева С.В. – Минск: РИВШ, 2016. – 28 с.
 23. Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (английский): типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. рег. № ТД-E.660/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; сост.: Дворникова Т.М., Косточкина О.В., Ладик Н.А. – Минск: РИВШ, 2016. – 44 с.
 24. Ладик Н.А., Использование метода тематического исследования как средства развития навыков речевой коммуникации и социально-этической компетентности/ Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. VI/БГУ. – Минск, 2016. – с.28-29.
 25. Ладик, Н.А., Дворникова, Т.М. Интерактивные технологии обучения иностранному языку: Smart Board / Н.А. Ладик, Т.М. Дворникова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 7. - 2017.
 26. Ладик, Н.А., Караичева, Т.В. Формирование аналитических когнитивных компетенций: учебные материалы и задания / Н.А. Ладик, Т.В. Караичева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 116-117. 
 27.  Ладик, Н.А. К вопросу о повышении уровня усвоения лексики в процессе обучения второму иностранному языку / Н.А. Ладик // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 164-165.
 28. Ладик, Н.А. / Западный иностранный язык : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» / Н. А. Ладик [и др.] ; под ред. И. Н. Ивашкевич ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей. – Минск : БГУ, 2018. – 132 с. : табл. – Библиогр.: 123–125.
 29. Практика перевода западного иностранного языка: электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» / Н. А. Ладик [и др.] ; под ред. И. Н. Ивашкевич / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей. – Минск : БГУ, 2018. – 179 с. : табл. – Библиогр.: с. 158–167.
 30. Ладик Н.А., Дворникова Т.М.  Возможности использования компьютерного тестового контроля в процессе обучения иностранному языку/ Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г./ БГУ, ФМО;
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках