Подождите, идет загрузка сайта ...


Ивашкевич Ирина Николаевна кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей

загадчык кафедры

Вучоная ступень:кандыдат філалагічных навук

Вучонае званне: дацэнт


Кароткія звесткі
Скончыла Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў (факультэт англійскай мовы). Падчас навучэння праходзіла стажыроўку ва ўніверсітэце г. Манчэсцер (Вялікабрытанія). Працавала у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце  Рэспублікі Беларусь (факультэт менеджмэнту).

Прайшла курс навучання ў аспірантуры МДЛУ, падрыхтавала і ў 2003 г. паспяхова абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. У 2005 г. атрымала званне дацэнта па спецыяльнасці "Мовазнаўства". Прайшла курс тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі выкладання замежных моў па інтэнсіўных методыках: (Масква, МДІМА), курс падрыхтоукi па пытанням сучаснай кагнiтыунай  лiнгвiстыкi (ТДУ им. Дзяржавiна).

З 2003 году дацэнт кафедры  англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей ФМА, намеснік загадчыка кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей па навуковай працы.

З’яўляецца удзельнікам Міжнародных канферэнцый і кангрэсаў па пытанням кагнітыўнай лінгвістыцы і  методыкі  навучання англійскай мове прафесiйнай камунiкацыi  (Міжнародны кангрэс па кагнітыўнай лінгвістыцы (Тамбоў, Расія) 2006, 2008, 2012 гг; Чэлябінск (2014); Санкт- Пецярбург 2015; Круглы стол “ Праблемы ўяўлення (рэпрезентацыі)  у мове. Тыпы і фарматы ведаў /РАН. Інстытут мовазнаўства РАН; Масква, 2007 гг.; далейшае удзельніцтва  ў працы Круглых сталоў РАН 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 гг.; уздельніцтва ў працы Міжнародный канферэнцыі “Моўная  карціна свету”, Шаўляйскі універсітэт, Літва, 2008; удзельніцтва  у працы Другой навучна-практычнай канферэнцыі  Магія ІННА: новае ў даследванні  мовы і методыцы яго выкладання (МДІМА) 2015; удзельніцтва ў працы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Экалогія мовы і маўлення” Тамбоўскі дзяржаўны універсітэт імя Дзяржавіна 2015; 2016; удзельніцтва ў працы Міжнароднай канферэнцыі 'Language, Culture and Society' (London, 2010)  і чацвертай  Міжнароднай канферэнцыі па кагнітыўнай лінгвістыцы (10-12 July 2012, King's College, London) і др.

Удзельнічала ў сумеснай працы па пашырэнні супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі з інстытутамі адукацыі Швецыі і Германіі, прымала ўдзел у навуковых мерапрыемствах навучальных устаноў Лiтвы, Великабрытанii, Польшы. З'яўляецца аўтарам і рэдактарам Тыпавых праграм па ўсіх выкладаемых на кафедры дысцыплінах, неаднаразова выступала рэцэнзентам навучальных і навуковых выданняў.

Узначальвала Джзяржаўныя экзаменацыонныя камісіі на факультэце англійскай мовы МДЛУ, Інстытута сучасных ведаў імя А.М.Шырокава. З’яўляецца членам Расійская асацыацыі лінгвістаў-кагнітолагаў (РАЛК). У цяперашнi час прымае ўдзел у сумеснам міжнародным праекце (           Рурскі універсітэт г. Бохум, Германія і кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей ФМА БДУ) па распрацоўцы модуля прафесіанальна-арыэнтаванага навуковага маўлення для ўзроўня “магістр”.

Неаднаразова ўзнагароджвалася Граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, гарадскога Савета Маскоўскага района, РАЛК.  

Навуковыя інтарэсы
кагнітыўная лінгвістыка, кагнтыўная псіхалогія, нейрафізіалогія мыслення і маўлення, псіхалінгвістыка, теорыя прафесійнай камунікацыі, тэорыя і практыка перакладу, тэорыя і практыка выкладання замежных моў  (міжнароднае права)

Абавязкі
З 2014 г. — загадчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей.


Выкладаемыя курсы

Замежная мова (першая англійская). Вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1-24 01 01 "Міжнароднае права", 2014г.
Тэорыя і практыка перакладу па замежнай мове (англійская). Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны», 2014г.
Магістратура.  Замежная мова (англійская) Вучэбная праграма вышэйшай адукацыі другой ступені (магістратуры) для спецыяльнасцяў 1-23 80 06 «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі», 1-24 80 01 "Юрыспрудэнцыя", 1-23 81 07 «Усходазнаўства».


Профіль у Google Scholar


 Студэнту

Вучэбныя матэрыялы для студэнтаў 5 курса спецыяльнасці "Міжнароднае права" па падрыхтоўцы да дзяржаўнага экзамену па англійскай мове 
Курсавы праект на "выдатна"


Асноўныя публікацыі

     Монографии

 1. Ивашкевич, И. Н. Когнитивные основания вторичной категоризации мира как отражение перцептивного опыта человека (на материале английских имен существительных) / И. Н. Ивашкевич // Функциональные свойства единиц языка: коллективная монография. — Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный институт», 2011. — С. 47 —75.
 2. Ивашкевич, И. Н. Лексическая категоризация / И. Н. Ивашкевич // Категоризация мира в языке: Вып.10: коллективная монография. Серия Когнитивные исследования языка; гл. редактор серии Н. Н. Болдырев; Мин-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. — М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012.  — С. 174 —199.
 3. Языковая парадигма и инновационные технологии в профессионально ориентированном обучении иностранным языкам в высшей школе: коллективная монография, посвященная 20-летию образования факультета международных отношений БГУ / под общей редакцией И. Н.Ивашкевич. – Минск: Колорград, 2015. — 171 с.
 4. Гірына А.Ю., Гарбунова А.В., Васілевіч В.М. Інавацыйныя аспекты ў навучанні замежных моў у нямоўных ВНУ: галасы маладых: электронная манаграфія / пад агульнай рэдакцыяй і з прадмовай І.Н.Івашкевич. - ФМА, 2019. - 224 с.

Статьи

 1. Ивашкевич, И. Н. К проблеме описания ЛСГ имен существительных с некатегориальными перцептивными признаками в их лексических значениях / И. Н. Ивашкевич // Studia Slawistyczne T. 5. Pogranicza: kontakty kulturowe, literarackie, jezykowe / pod redakcja L. Dacewicz. — Bialystok: Uniwersytet w Bialymstoku, 2004. — S. 77—84.
 2. Ивашкевич, И.Н. Перцептивные парадигмы в лексическом значении / И. Н. Ивашкевич // Вестник МГЛУ. Серия 1, Филология. —2004. — № 13. — С. 100—110.
 3. Ивашкевич, И. Н. Перцептивные реестры атрибутов в лексическом значении / И. Н. Ивашкевич // Теория коммуникации. Языковые значения: сб. науч. статей. — Выпуск 2. — Мн.: МГЛУ, 2004. —  С.144—151.
 4. Ивашкевич, И. Н. О роли перцептивных признаков в процессах языковой категоризации / И. Н. Ивашкевич // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: сб. материалов. — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006. — С. 192—195.
 5. Ивашкевич, И. Н. О некоторых особенностях представления перцептивной  информации в семантике английских имен существительных / И. Н. Ивашкевич // Проблемы представления (репрезентации) знаний в языке. Типы и форматы знаний: сб. научных трудов / РАН. Институт языкознания; Мин-во образ. и науки РФ. ТГУ им. Г. Р. Державина; редкол.: Е. С. Кубрякова (отв. ред.), Позднякова Е. М. (зам. отв. ред.) и др. — М. — Калуга: ИП Кошелев А. Б. (Изд-во «Эйдос»), 2007. — C. 256—263.
 6. Ивашкевич, И. Н. Перцептивный образ лексико-семантической группы в русской и английской языковых картинах мира / И. Н. Ивашкевич // Научно-теоретический журнал «Мова». — 2007. — № 12. — Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Украина. — С. 100—105.
 7. Ивашкевич, И. Н. Метафорический потенциал перцептивных признаков в современном английском языке / И. Н. Ивашкевич // Studia Slawistyczne. T. 7 Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, jezykowe. — Bialystok, 2008 . — S. 58—67.
 8. Ивашкевич, И. Н. Перцептивные признаки в процессах концептуализации пространства / И. Н. Ивашкевич // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: сб. материалов; отв. ред. Н. Н. Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Ин-т языкознания Рос. Академии наук, Управление обр-я и науки адм. Тамб обл., ТГУ им. Г. Р. Державина, Общерос. Обществ. орг-я РАЛК. — Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. — С. 269—271.
 9. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о границах и строении категории «Природные пространства» / И. Н. Ивашкевич // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2009. — № 4. — С. 43—53. 
 10. Ивашкевич, И. Н. Об интегрировании пространственных и перцептивных признаков в процессах вторичной номинации (на материале английских соматизмов) / И. Н. Ивашкевич // Вестник Московского государственного лингвистического университета. — Москва: ИПК МГЛУ «Рема»,  2009. — Выпуск 549: Языкознание: Новое в лексикологии: проблемы, методы, изыскания. — С. 328—343.
 11. Ивашкевич, И. Н. Семантика параметрических пространственных признаков как эмпирическая основа для метафоризации / И. Н. Ивашкевич // [w:] Studia Wschodniosłowiańskie. Т. 9 . — Białystok, 2009. — S. 107—116.
 12. Ивашкевич, И. Н. Феномен восприятия как объект междисциплинарного исследования / И. Н. Ивашкевич // Когнитивные исследования языка. Вып. V. Исследования познавательных процессов в языке: сб. науч. тр.; гл. ред. серии Е. С. Кубрякова. — М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. — С.120—133.
 13. Ivashkevich, I. N.  On the Salience of the Perceptual Feature ‘SHAPE’ for the Cognitive Basis of Secondary Nomination / I. N. Ivashkevich // International Conference “LANGUAGE, CULTURE, and SOCIETY in Russian / English Studies”. SENATE HOUSE, UNIVERSITY OF LONDON 20—21 JULY, 2010. University of LondonSchool of Advanced Studies, Institute of English Studies, LONDON, 2010. — P. 49—55.
 14. Ивашкевич, И. Н. К проблеме категоризации пространственного опыта / И. Н. Ивашкевич // Труды факультета международных отношений. Вып. 1. — Минск: «Тесей», 2010. — С.185—189.
 15. Ивашкевич, И. Н. О категоризации пространства и пространственных отношений в англоязычной культуре / И. Н. Ивашкевич // Лингвистические чтения – 2010. Цикл 6. – Пермь: Прикамский  социальный институт, 2010. – С. 184–188.
 16. Ивашкевич И. Н. О некоторых аспектах категоризации предметных имен с пространственной семантикой / И. Н. Ивашкевич // Евразийский  Вестник истории и лингвистики. — 2010. — № 5 (42). — С. 39—47.
 17. Ивашкевич, И. Н. О перцептивном основании динамических процессов в семантике английского имени существительного / И. Н. Ивашкевич // Cинергетическая лингвистика vs. лингвистическая синергетика. — Пермь: Изд-во Пермского государственного технического ун-та, 2010. — С. 224—237.
 18. Ивашкевич, И. Н. О репрезентации зрительной информации в семантике многозначных имен существительных / И. Н. Ивашкевич // Компаративистика и типология в современной лингвистической науке: достижения и проблемы: материалы IX Международного лингвистического семинара; отв. редактор Л. Н. Ягупова. — Донецк: ДНУ, 2010. — С. 30—34.
 19. Ивашкевич, И. Н. О роли зрительного восприятия в категоризации пространства (на материале английских имен существительных) / И. Н. Ивашкевич // Психолингвистика: сборник материалов XXXIX Международной филологической конференции, Санкт-Петербург, 15—20 марта 2010 г. / Филологический факультет СПбГУ; отв. редактор Т. В. Черниговская. — СПб., 2010. — С. 28—32.
 20. Ивашкевич, И. Н.О языковой репрезентации пространственных концептов / И. Н. Ивашкевич // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. — 2010. — №3. — С. 61—68.
 21. Ивашкевич, И. Н. Структура и семантическая организация многофокусных языковых категорий / И. Н. Ивашкевич // Когнитивные исследования языка. Вып. VII: Типы категорий в языке: сб. науч. тр.;  гл. ред. серии Е. С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев. — М.: Ин-т  языкознания РАН; Издательский  дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. — С. 269—280.
 22. Ивашкевич, И. Н. Диалектика развития категории: категоризация классическая vs категоризация прототипическая / И. Н. Ивашкевич // Труды факультета международных отношений. Вып. 2. — Минск: Тесей, 2011. — С. 138—142.
 23. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о взаимосвязи языка и когниции (на примере категоризации пространства) / И. Н. Ивашкевич // Язык и речь в междисциплинарном пространстве: сб. материалов Международной научно-практической конференции, 12—13 мая 2011 г. – Санкт-Петербург,  2011. — С. 21—25.
 24. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о роли перцепции в процессах вторичной номинации / И. Н. Ивашкевич // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования. Языки и специальность. — 2011.  — № 2.  — С. 41—46.
 25. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о соотношении языка, восприятия, познания (на материале категоризации природного пространства) / И. Н. Ивашкевич // Когнитивные исследования языка / Сб. науч. тр. Мин-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов.  — М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им.  Г. Р. Державина, 2011. — Вып. IX:  Взаимодействие когнитивных и языковых структур. — С. 483—494.
 26. Ивашкевич, И. Н. Когнитивный аспект в обучении языкам для специальных целей / И. Н. Ивашкевич // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник Выпуск I. — Минск, 2011. — С. 18—19.
 27. Ивашкевич, И. Н. Некоторые когнитивные и методические аспекты в изучении многозначного слова / И. Н. Ивашкевич // Методы когнитивного анализа семантики слова: материалы Круглого стола, 24 октября 2011 г. / РГГУ (Россия). Режим доступа: https://www.google.com/#sclient=psy-b&hl=en&site=&source=hp&q
 28. Ивашкевич, И. Н. О когнитивных аспектах лексического значения (на примере английских имен существительных с пространственным значением) / И. Н. Ивашкевич // Вестник Череповецкого госуниверситета. — 2011. — № 2 (29). — Т. 2. — С. 73 —79.
 29. Ивашкевич, И. Н. О некоторых структурах репрезентации знаний в когнитивном пространстве языка // Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал: сборник  материалов 1-ой Международной научной конференции, Барнаул, 5—7 октября 2011 г. / ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия» (Барнаул). — Барнаул, 2011. — С. 145—148.
 30. Ивашкевич, И. Н. Особенности концептуализации природного пространства в английской языковой картине мира / И. Н. Ивашкевич // Вестник Прикамского социального института «Гуманитарное обозрение». — 2011. —  № 5 (48). — С 146—150.
 31. Ивашкевич, И. Н. Фрейм как структура представления знаний / И. Н. Ивашкевич // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. — 2011.  —  № 2. — C. 77—82.
 32. Ivashkevich, I. Perceptual Features as a Cognitive Source  For the Process of Indirect Nomination // 4th Cognitive Linguistics Conference, LONDON, KING`S COLLEGE. July, 2012. — London, 2012.
 33. Ивашкевич, И. Н. Аппликативный потенциал когнитивной лингвистики как междисциплинарной области знания / И. Н. Ивашкевич // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник Выпуск 2. — Минск, 2012. — С.22—25.
 34. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о когнитивной природе восприятия и его отражении в семантике слова / И. Н. Ивашкевич // Знание. Понимание. Умение. — 2012. — № 1. — С. 165—171.
 35. Ивашкевич, И. Н. Когнитивные модели восприятия водного пространства в английской языковой картине мира // [B:] Studia Wschodniosłowiańskie. Т. 12. — Białystok, 2012. — S. 249—257.
 36. Ивашкевич, И. Н. Концептуализация перцептивного опыта в семантике вторичных знаков / И. Н. Ивашкевич // Международный конгресс по когнитивной лингвистике 10—12 октября 2012 года: сборник материалов. Вып.11; отв. ред. вып. Л. А. Фурс. Серия: Когнитивные исследования языка; гл. ред. серии Н. Н. Болдырев  / Мин-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов.  — М.: Ин-т языкознания РАН,  Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р.  Державина, 2012.  — С. 265—269.
 37. Ивашкевич, И. Н. Метафорическое моделирование перцептивного опыта как способ представления знаний в семантике слова / И. Н. Ивашкевич // Когнитивные исследования языка: сб. науч. тр. / Мин-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов; гл. ред. серии Н.Н.Болдырев. — М.: Ин-т языкознания РАН ; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. — Вып. 12: Теоретические аспекты языковой репрезентации. — С. 661– 673.
 38. Ивашкевич, И. Н. Перцептивная категория «форма» в процессах языковой категоризации / И. Н. Ивашкевич // Лингвистические чтения — 2012. Цикл 8: материалы международной научно-практической конференции. — Пермь, 15 февраля 2012. — Пермь: ПСИ, 2012. — С. 107—111.
 39. Ивашкевич, И. Н. К проблеме когнитивного моделирования неопределенного количества (на материале имен существительных с пространственным значением) / И. Н. Ивашкевич // Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы: мат-лы Всеросс. науч. конф., 11–12 апреля  2013 года. Вып. 14; отв. ред. вып. Л. А. Фурс. 2013. Когнитивные исследования языка. — М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. — С. 181—187.
 40. Ивашкевич, И. Н. Метафорическое моделирование фрагмента английской языковой картины мира (на примере наименований возвышенностей) / И. Н. Ивашкевич // Лингвистические чтения — 2013. Цикл 9: материалы международной научно-практической конференции, Пермь, 15 февраля 2013. — Пермь: ПСИ, 2013. — С. 109—112.
 41. Ивашкевич, И. Н. Структуры представления знаний как схематизация опыта в языке международного права / И. Н. Ивашкевич // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. — 2013. Выпуск 84. — № 31 (322). — C. 90–93.
 42. Ивашкевич, И. Н.Типы и форматы перцептивного знания в семантике слова / И. Н. Ивашкевич // Вестник Пермского социального института. Филология. — 2013. — № 2(60). — С. 15—20. 
 43. Ивашкевич И.Н. Когнитивные аспекты и механизмы метафорического моделирования концептосферы «Природные пространства» // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев. – Вып. XVIII: Язык, познание, культура: методология когнитивных исследований: материалы Международного конгресса по когнитивной лингвистике 22.-24 мая 2014 г./ отв. ред. вып. Е.И.Голованова. 2014. с. 139-144.
 44. Ивашкевич И.Н. Методы концептуального анализа семантики термина // Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков : материалы XVIII респуб. науч.-практ. конф., Брест, 28 февраля 2014 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: В.Ф. Сатинова [и др.]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – 195 с. C.121-124.
 45. Ивашкевич И.Н. О формировании профессиональной компетенции сквозь призму когнитивной лингвистики // Материалы городского научно-практического семинара «Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации. 20 мая 2014 Академия управления, Минск.
 46. Ивашкевич И.Н. Репрезентация перцептивного опыта сквозь призму пространства и времени // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев ; М-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб.гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. М. :Ин-т языкознания РАН ; Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. Вып. XVI : Языковое сознание и когнитивное моделирование : сборник научных трудов / отв. ред. вып. Л.А. Фурс. 2014. 440 с. C. 297- 305.
 47. Ивашкевич И.Н., Макаревич И.И. Специфика обучения английскому языку для специальных целей студентов, изучающих государственное управление // Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков : сб. научн. тр. Вып. 2. / редкол. : В.Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. С. 54-67.
 48. Ивашкевич И.Н., Макаревич Т.И. Профессионально направленное обучение английскому языку студентов специальности «управление информационными ресурсами // Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков : сборник научных трудов. Вып. 2. / редкол.: В.Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. С. 68-75.
 49. Ивашкевич И. Н. К вопросу о языковом знании как части общей концептуальной системы человека // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. Электронный сборник. Выпуск V, 2015. С. 9-12.
 50. Ивашкевич И.Н. К вопросу о специфике языковой концептуализации природного пространства // Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология. 2015. № 1 (1). С. 13-19.
 51. Ивашкевич И.Н. Репрезентация категории «природные реалии» в метафорическом пространстве медицинской терминологии // Язык медицины. Международный межвузовский сборник научных трудов в честь юбилея В.Ф. Новодрановой. Самара, 2015. С. 81-86. 
 52. Ивашкевич И. Н. К вопросу об антропоцентричном характере пространственной концептуализации // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. /  редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 53. Ивашкевич, И. Н. Роль перцептивных и пространственных признаков в метафорическом картировании внутреннего мира человека / И. Н. Ивашкевич // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2016. – № 1 (46). – С. 55–62.
 54. Ивашкевич, И. Н. Концептуализация социальной сферы человека в образах природного пространства / И. Н. Ивашкевич // Экология языка и речи: материалы пятой Междунар. науч. конф. / Тамбовск. госуд. ун-т имени Г. Р. Державина; редкол.: А. С. Щербак [отв. ред.] – Тамбов, 2016. – С. 121-126
 55. Ивашкевич И.Н. К вопросу о специфике языковой концептуализации природного пространства / И.Н. Ивашкевич // Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология. – 2015. – № 1 (1). – С. 13–19.
 56. Ивашкевич, И. Н. Геометрическая vs. негеометрическая форма как концептуальная основа семантики природных объектов / И. Н. Ивашкевич // Евразийский сборник гуманитарных исследований. – 2016. – № 1 (4). – С. 56–60.
 57. Ivashkevich, I. On Metaphoric Construction of Abstract Conceptual Domains via Natural Space Objects / I. Ivashkevich // International Symposium ‘Metaphor as Means of Knowledge Communication’: book of abstracts, 10-14 Oct., 2016. –  Russia,  Perm State University, 2016. – P. 34–37.
 58. Ивашкевич, И. Н. Роль зрительного восприятия в формировании метафорических моделей в английском языке / И. Н. Ивашкевич // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация : сб. науч. тр. / Моск. госуд. ун-т им. М. В. Ломоносова / ; редкол.: науч. ред. В. З. Демьянков. – Москва, 2016. – С. 499–504.
 59. Ивашкевич, И. Н. О некоторых аспектах обучения переводу в рамках когнитивной парадигмы научного знания [Электронный ресурс] / И. Н. Ивашкевич // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2016. – Вып. 6. – Минск, БГУ.
 60. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о салиентности перцептивной категории формы в процессах концептуализации пространства / И. Н. Ивашкевич // Методологические основы исследования когниции и коммуникации в современной лингвистике: сборник научных трудов в честь доктора филологических наук, профессора Л. А. Манерко. Москва: МАКС Пресс, 2017. – С. 103-109. 
 61. Ивашкевич И.Н. К вопросу о социальном конструировании реальности сквозь призму пространственной когниции и языка // Когнитивные исследования языка. Выпуск ХХIХ: Когниция и коммуникация в лингвистических исследованиях: сборник научных трудов / отв. ред. вып. В.З.Демьянков. Институт языкознания РАН. Москва,  2017. –  С.278-284. 
 62. Ивашкевич И.Н. О роли перцептивного опыта в моделировании научного знания // Когнитивные исследования языка. Выпуск ХХХ: Когнитивная лингвистика в антроцентрической парадигме исследований: материалы Международного конгресса по когнитивной лингвистике. 20-22 сентября 2017 г./ отв. ред. вып. Н.А.Беседина. – 2017. – С.53-57.
 63. Ивашкевич И. Н., Ромашко З.М. Когнитивные технологии как основа обучения иностранным языкам / И. Н. Ивашкевич // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2017. – Вып. 7. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс].  
 64. Ивашкевич, И.Н., Когнитивные аспекты моделирования процесса обучения языку профессиональной коммуникации / И.Н. Ивашкевич // Лингводидактические особенности обучения иностранным языкам в неязыковых вузах. сборник статей. Москва, 2018. С. 119-124. 
 65. Ивашкевич, И.Н. О языковом механизме пространственной фразеологизации / И.Н. Ивашкевич // Когнитивные исследования языка. Выпуск 33.  — 2018. — С. 103-107.
 66. Івашкевіч І.М. Рэпрэзентацыя катэгорыі прастору скрозь прызму міждысцыплінарных даследаванняў // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Вып. IX. - 2019. - С. 23-27.
 67. Да пытання аб канцэптуалізацыі прасторава-часавых параметраў ў семантыцы падзейны імёнаў
  Івашкевіч І.М. У зборніку: Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам Матэрыялы XIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 98-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 2019. С. 298-301.
 68. Аб матрыцы кагнітыўных кампетэнцый ў працэсе навучання перакладзе спецыялістаў-міжнароднікаў
  Івашкевіч І.М. У зборніку: Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам Матэрыялы XIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 98-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 2019. С. 39-44.

Материалы  международных конференций 

 1. Ивашкевич, И. Н. К проблеме взаимодействия когнитивной лингвистики с теорией и практикой обучения иностранным языкам / И. Н. Ивашкевич // Беларусь в современном мире: мат-лы Республ. научн. конференции. — Минск: БГУ, 2004. 
 2. Ивашкевич, И. Н. Об особенностях чувственного восприятия мира сквозь призму языковой семантики. Непрерывное обучение иностранным языкам: опыт и перспективы / И. Н. Ивашкевич // Мат-лы докл. Межд. науч.- практ. конф., Минск, 21—22 дек. 2004г.: В 2 ч. Ч.1. — Минск: МГЛУ, 2004. — 48—50.
 3. Ивашкевич, И. Н. К вопросу об экспликации перцептивных признаков в английской языковой картине мира / И. Н. Ивашкевич // Национальный компонент в тексте и языке: мат-лы докладов 3-ой Межд. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ. В 3 ч. Ч.2. — Минск, 2005 . — С. 46—48. 
 4. Ивашкевич, И. Н. К вопросу o языковой репрезентации перцептивных признаков в лингвистических исследованиях / И. Н. Ивашкевич / Надзённыя пытаннi лiнгвiстыкi (да 75-годдзя прафесара П. У. Сцяцко): мат-лы Мiжнар.навук. канф., Гродно, 11 сак. 2005 г. — Гродно: ГрДУ, 2005. — С. 56—58. 
 5. Ивашкевич, И. Н. О влиянии процесса восприятия на обучение иностранным языкам / И. Н. Ивашкевич // Беларусь в современном мире: мат-лы Республ.научн. конференции. — Минск: БГУ, 2005.
 6. Ивашкевич, И. Н. О некоторых закономерностях отражения результатов чувственного восприятия в языковой системе современного английского языка / И. Н. Ивашкевич // Мiжнародний форум: мовна освiта — шлях до евроiнтеграцii: Тези дововiдей. — Киев: КНЛУ, 2005. — С. 167—169.
 7. Ivashkevich, I. N. Communicative Approach to ESP Teaching / I. N. Ivashkevich // Коммуникативные  технологии в системе современных эконом. отношений: материалы научной конференции. — Минск: БГЭУ, 2006. 
 8. Ивашкевич, И. Н. О некоторых лингвистических особенностях языка для специальных целей / И. Н. Ивашкевич // Беларусь в современном мире: матер. V науч. конф. — Минск: БГУ, 2007. — С. 272—273. 
 9. Ивашкевич, И. Н. О представлении некоторых  типов знания в терминах / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное  обучение иностранным языкам: мат-лы I-ой Международной  научной  конференции. — Минск: БГУ, 2007. — С. 183—185. 
 10. Ивашкевич, И. Н. О некоторых вопросах обучения языку специальности в неязыковом вузе / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация  и профессионально ориентированное  обучение иностранным языкам: материалы  2-ой  Международной  научной  конференции. — Минск: БГУ, 2008. — С.75—77.
 11. Ивашкевич, И. Н. К проблеме корреляции между когнитивными и языковыми структурами / И. Н. Ивашкевич // Языковая картина мира: материалы Международной научной конференции / Шяуляйский госуниверситет. — Шауляй, 2008. — C. 83—85. 
 12. Ивашкевич, И. Н. Перцептивные признаки в языке и речи / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы  2-ой  Международной научной конференции. — Минск: БГУ, 2008. — С. 39—40.
 13. Ивашкевич, И. Н. К проблеме языкового воплощения перцептивного опыта в семантике денотатных имен / И. Н. Ивашкевич // Язык. Культура. Общество: материалы 5-ой Международной научной конференции, Москва, 24—27 сентября 2009 г . — Т. 1. — Москва, 2009. — С. 87—89.
 14. Ивашкевич, И. Н. О роли метафоры в категоризации восприятия, мышления и языка  (на материале современного английского языка) / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 3-ой Межд. научной конференции. — Минск: БГУ, 2009. — С. 63—64.
 15. Ивашкевич, И. Н. О типах перцептивного знания в семантике имен с пространственным значением / И. Н. Ивашкевич // Актуальные вопросы германской филологии и методики обучения иностранным языкам: материалы 13-ой Республиканской научно-практической  конференции, Брест, 20 марта 2009 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. В 2 т. Т.1.; редкол.: Н. А. Тарасевич [и др.]. — Брест: Альтернатива, 2009. — С. 46—49.
 16. Ивашкевич, И. Н. О конвергенции междисциплинарных связей в когнитивной лингвистике // Теория и практика языковой коммуникации: материалы 2 – ой Международной научно-методической конференции, Уфа, 24—25 июня 2010; отв. редактор Т.  М.Рогожникова. — Уфа: УГАТУ, 2010. —  С. 190—192.
 17. Ивашкевич, И. Н. О применении  результатов когнитивных исследований в обучении языку специальности в неязыковом вузе / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2010 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — C. 42—43.
 18. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о роли визуальной перцепции в категоризации пространственных отношений / И. Н. Ивашкевич // Компаративистика и типология в современной лингвистической науке: материалы 10-го Международного лингвистического семинара, Донецк, 12—14 июня 2011 г. / Донецкий национальный университет. — Донецк, 2011. — С. 30—33.
 19. Ивашкевич, И. Н. К вопросу о специфике категоризации в концептуальной области пространственных понятий / И. Н. Ивашкевич //  Язык. Культура. Общество: материалы 6-ой Международной научной конференции, Москва, 22—25 сентября 2011 г.– Москва, 2011. — C. 80—81.
 20. Ивашкевич, И. Н. Некоторые проблемы когнитивной лингвистики на современном этапе развития / И. Н. Ивашкевич // Межкультурнаякоммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2011 г.; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. —Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — C. 38—39.
 21. Ивашкевич, И. Н. Роль и место когнитивных стратегий в профессионально ориентированном преподавании иностранного языка / И. Н. Ивашкевич // Межкультурнаякоммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2012 г.; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — C. 193—194.
 22. Wessels D., Ivashkevich I. ESP Teaching: Building Language Competence / D. Wessels, I. Ivashkevich // Межкультурнаякоммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013.
 23. Ивашкевич, И. Н., Ромашко, З. М. Метафоризация вертикального пространства (на материале английских имен существительных) / И. Н. Ивашкевич, З. М. Ромашко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г.; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013.
 24. Ивашкевич И.Н. О синкретизме перцептивных признаков в семантике английского имени существительного // Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал: материалы II Международной научной конференции, Барнаул, 8-10 октября 2014 / Алтайская государственная педагогическая академия; Лингвистический институт; РАЛК; под ред. И.Ю.Колесова. – Барнаул: АлтГПА, 2014. С. 100-103.
 25. Ивашкевич И.Н., Ромашко З.М. Роль когнитивного терминоведения в формировании профессиональной коммуникативной компетенции специалистов-международников // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2014 г. / БГУ. — Минск, 2014.
 26. Ивашкевич И.Н. Категория "природные пространства" как формат знания об онтологии мира. В книге: Экология языка и речи. Материалы Международной научной конференции. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Тамбов, 2014. С. 49-53.
 27. Ивашкевич И.Н. В метафорическом пространстве природных реалий. В книге: Экология языка и речи. Материалы четвертой Международной научной конференции. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина; отв. ред. А.С. Щербак. Тамбов, 2015. С. 313-316.
 28. Ивашкевич И.Н.Пространственные метафоры сквозь призму когнитивного подхода // Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания. Материалы второй научно-практической конференции. Редакционная коллегия: Е. Б. Ястребова, Е. А. Лукьянченко, отв. редактор Д. А. Крячков. Москва, МГИМО, 2015. С. 325-329.
 29. Ивашкевич И.Н. О специфике языковой репрезентации семантической структуры концепта «space» // Когнитивные исследования языка. Выпуск XXII : Язык и сознание в междисциплинарной парадигме исследования: Материалы Международного конгресса по когнитивной лингвистике. 30 сентября-2октября 2015г./отв. ред. выпуска Т.А.Клепикова. 2015. С. 148-151.
 30. Ивашкевич, И.Н. К вопросу об антропоцентричном характере пространственной концептуализации / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам, посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та : материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний ; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2016.  246-248.
 31. Ивашкевич, И. Н. Категория «природные пространства» как формат знания об онтологии мира [Электронный ресурс] / И. Н. Ивашкевич // Экология языка и речи: материалы  Междунар. науч. конф. / Тамбовск. госуд. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов,2016. – С. 83–87
 32. Ivashkevich, I. On Metaphoric Construction of Abstract Conceptual Domains via Natural Space Objects / I. Ivashkevich // International Symposium ‘Metaphor as Means of Knowledge Communication’: book of abstracts, 10-14 Oct., 2016. – Russia, Perm State University, 2016. – P. 34–37.
 33. Ивашкевич И.Н. К вопросу об интерпретирующем потенциале  пространственной метафоры  / И. Н. Ивашкевич // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с.

Учебно-методические пособия и словари

 1. Ивашкевич, И. Н. The Jury = Коллегия присяжных: учебно-методическое пособие для студентов факультета международных отношений / И. Н. Ивашкевич. — Минск: Изд-во БГУ, 2005. — 52 с.
 2. Ивашкевич, И. Н. Английский для юристов: учебно-методическое пособие для студентов факультета международных отношений / И. Н. Ивашкевич. — Минск: Изд-во БГУ, 2005. — 50 с.
 3. Англо-русский учебный юридический словарь / авт.- сост. И. Н. Ивашкевич. — Минск: БГУ, 2007. — 147 с.
 4. Ивашкевич, И. Н., Дмитриева, Э. А. Тексты  и задания по книге «Basic Facts about the United Nations»: учебно-методическое пособие для студентов факультета международных отношений / И. Н. Ивашкевич, Э. А. Дмитриева. — Минск: Изд-во БГУ, 2007. — 83 с.
 5. Караичева, Т. В., Ивашкевич, И. Н., Вессельс, Д. International Economic Relations: Getting Started = Международные экономические отношения на английском языке: Шаг за шагом / Т. В. Караичева, И. Н. Ивашкевич, Д. Вессельс. — Минск.: БГУ, 2011. — 178 с.
 6. Курсовой проект на «отлично» / под ред. И.Н. Ивашкевич. - Минск: РИВШ, 2015. — 122 с.
 7. Кароткі англа-рускі тэрміналагічны гласарый па міжнароднаму праву: для студэнтаў і магістрантаў факультэта міжнародных адносін / пад агульнай рэд. І.М. Івашкевіч. - Мінск: БДУ, 2018. - 97 с.
 8. Wessels D., Ivashkevich I. Communication: Oral and Written / Д. Весселз, І.Івашкевич // Камунікацыя вусная і пісьмовая: навучальныя матэрыялы для студэнтаў факультэта міжнародных адносін / пад агульнай рэдакцыяй І. Івашкевіч. - ФМА БДУ 2019. - 64 с.
 9. Wessels D., Ivashkevich I. Mastering Professional English / Удасканальвайце прафесійны англійскі: навучальныя матэрыялы для другой ступені навучання пад агульнай рэдакцыяй І. Н. Івашкевіч. - Мінск: ФМА БДУ, 2019. - 148 с.

 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 61, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках