Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык
 
 

Кароткія звесткі

 Скончыла факультэт англійскай мовы МДПІЗМ па спецыяльнасці «англійская і французская мовы» (1981); Грамадскі інстытут навукова-тэхнічнага пераводу пры Гандлёва-прамысловай палаце БССР (1983); Беларускі грамадскі інстытут патэнтазнаўства (1986).

Працавала перакладчыкам, інжынерам-патэнтазнаўцам у праектных арганізацыях і навукова-даследчых установах (1981-1992), настаўнікам англійскай мовы (1992-1997).

З 1997 г. па 2012 г. выкладала англійскую мову ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка. У 2006 г. узнагароджана Ганаровай граматай БДПУ за шматгадовую і плённую працу.

З 2012 г. па 2015 г. працавала на пасадзе старшага выкладчыка кафедры тэорыі і практыкі пераводу гуманітарнага факультэта БДУ.

З 01.09.2015 г. па цяперашні час з'яўляецца супрацоўнікам кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей факультэта міжнародных адносін БДУ.

У 1994 годзе павышала кваліфікацыю ў Рэспубліканскім ІПК і перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі, у 2004 годзе - на кафедры фанетыкі МДЛУ, у 2009 годзе - на кафедры замежных моў Інстытута кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце РБ, у 2013 г. - на факультэце павышэння квал кадраў ІПКіПК МДЛУ; у 2016 г. – у дзяржаўнай установе адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы".

 Сфера навуковых інтарэсаў


Новыя адукацыйныя тэхналогіі ў сферы навучання замежным мовам; магчымасці і значэнне літаратуразнаўчай стылістыкі і лінгвастылістыкі ў працэсе выкладання розных аспектаў замежнай мовы.


Выкладаемыя курсы:

 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 1) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (3 семестр)
 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 2) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (4 семестр)
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5-7 семестр)
 • Курсавы праект па дысцыпліне "Тэорыя і практыка перакладу па замежнай мове (першай)" для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5 семестр)
 • Дзяржаўны экзамен па замежнай мове прафесійнай дзейнасці (першай) для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (8 семестр)
 •  

Асноўныя публікацыі:

 1. Лесовская, И.А. Некоторые аргументы в пользу преподавания курса «Зарубежная литература» на факультетах с дополнительной специальностью «Иностранный язык» / И.А. Лесовская // Наглядность и новые информационные технологии в обучении иностранному языку: сб. науч. ст. / редкол. Е.Л. Евдокимова [и др].; под науч. ред. Н.М. Токаревич. – Минск: БГПУ, 2006. – С. 39-41.
 2. Лесовская, И.А. Из опыта преподавания зарубежной литературы / И.А. Лесовская // Наглядность и новые информационные технологии в обучении иностранному языку: сб. науч. ст. / редкол. Е.Л. Евдокимова [и др].; под науч. ред. Н.М. Токаревич. – Минск: БГПУ, 2006. – С. 66-68.
 3. Лесовская, И.А., Шудейко, А.Н. Поэзия на уроках иностранного языка. Стихосложение как средство обучения / А.Н. Шудейко, И.А. Лесовская // Наглядность и новые информационные технологии в обучении иностранному языку: сб. науч. ст. / редкол. Е.Л. Евдокимова [и др].; под науч. ред. Н.М. Токаревич. – Минск: БГПУ, 2006. – С. 79-81.
 4. Лесовская, И.А., Шудейко, А.Н. Работаем над переводом: практикум / И.А. Лесовская, А.Н. Шудейко. – Минск: БГПУ, 2008. – 49 с.
 5. Лесовская, И.А. Использование возможностей перевода при обучении иностранному языку в вузе / И.А. Лесовская // Наука и просвещение: материалы II Международной научно-практической конференции. Ч. 3, Санкт-Петербург /  Ломоносовский научный центр; редкол.: С.А. Пюннинен [и др.]. – СПб, 2011. – С. 212-217.
 6. Лесовская, И.А., Шудейко, А.Н. Возможности перевода при обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей и  студентов, изучающих иностранный язык как дополнительную специальность / И.А. Лесовская, А.Н. Шудейко // Межкультурная коммуникация и современные технологии иноязычного образования: материалы Международного он-лайн круглого стола, Минск, 7 апреля 2011 г. / БНТУ. – Минск, 2011. – С. 128-132.
 7. Лесовская, И.А., Шудейко, А.Н.  Реализация межкультурной направленности в обучении английскому языку посредством стилистического анализа / А.Н. Шудейко, И.А. Лесовская // Межкультурная коммуникация и современные технологии иноязычного образования: материалы Международного он-лайн круглого стола, Минск, 7 апреля 2011 г. / БНТУ. – Минск, 2011. – С. 204-208.
 8. Лесовская, И.А. Новые тенденции в реализации коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам / И.А. Лесовская // Лингвистическая теория и образовательная практика: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 48-52.
 9. Лесовская, И.А. Литературный канон и его значение  / И.А. Лесовская // Кросс-культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 окт. 2013 г, / Бел.гос. ун-т; под ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С.61-63.
 10. Работы английских эссеистов-классиков в учебной аудитории [Электронный ресурс]: материалы I Международной INTERNET-конференции БГУ «Актуальные проблемы гуманитарного образования», 20-28 февр. 2014 г. 
 11. Лесовская, И.А. О целесообразности включения в образовательный процесс работ эссеистов-классиков / И.А. Лесовская // Лингвистическая теория и образовательная практика: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 65-71. 
 12. Лесовская, И.А. Особенности английского эссе эпохи Романтизма / И.А. Лесовская // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию гуманитар. фак.  БГУ, Минск, 1-3 окт. 2014 г. : в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : О.В. Дубровина (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С.103-106.
 13. Лесовская, И.А. История страны и литература: еще раз о литературном каноне и культуроведческом аспекте образования / И.А. Лесовская // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. /  редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
 14. Лесовская, И.А. Значение культурологической составляющей языковой компетенции студентов, изучающих иностранный язык как дополнительную специальность / И.А. Лесовская // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск V, 2015. 
 15. Лесовская, И.А. Значение междисциплинарного структурирования учебного материала при обучении иностранному языку / И.А. Лесовская // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск VI, 2016.
 16. Лесовская, И.А. Перевод авторских неологизмов и составляющие успеха переводческого процесса в контексте обучения иностранному языку / И.А. Лесовская // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск VII, 2017.
 17. Иностранный язык (первый) (английский) : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей ; составители: С. А. Зудова [и др.] ; под ред. И. Н. Ивашкевич. – Минск : БГУ, 2018. – 132 с. : табл. – Библиогр.: с. 126–128.
 18. Лесовская И. А. Коммуникативный контекст: литературные произведения как источник создания ситуаций общения / И.А. Лесовская // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 25-27 
 19. Лесовская И.А., Шудейко М.Н. Литературоведческий и лингвостилистический аспекты / И.А. Лесовская, М.Н. Шудейко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019. 
 20. Лесовская И. А. Тематический контроль: из опыта преподавания / И.А Лесовская // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2019. – Вып. 9. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 36-38.  
 21. Лесовская, И.А., Шудейко М.Н. Использование аутентичных художественных фильмов при обучении иностранному языку для профессиональной деятельности / И.А. Лесовская, М.Н. Шудейко// Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования БГУ, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, : Изд. центр БГУ, 2020. - C. 483-488.
 22. Лесовская И. А., Шудейко, М. Н. Культурологическая составляющая лингвистического образования / И. А. Лесовская, М. Н. Шудейко //Лингводидактические и когнитивные аспекты инновационной методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников: коллективная моногр., посвящ. 100-летию со дня образования БГУ/ под общ. ред. и с предисловием И.Н. Ивашкевич.- Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 84-91.
 23. Лесовская И. А.Шудейко М. Н. Взаимосвязь лингвистического и культурологического аспектов обучения иностранному языку в процессе формирования профессиональной компетенции /  И.А. Лесовская, М.Н. Шудейко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. Электронный сборник. Выпуск XI, 2021. С. 46-49.
 24. Лесовская И.А., Шудейко М.Н. Художественное пространство и время в литературе в контексте формирования лингво-культурологической компетенции студентов //Материалы XV Международной научной конференции, посвященной 100-летию образования Белорусского государственного университета Минск, 29 октября 2021 г.- C. 449-454.

 Як звязацца: тел.: +375 17 220 06 37, МТС: +375 29 567 75 10, Velcom: +375 29 117 43 09, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках