Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Дацэнт
кандыдат філалагічных навук
дацэнт

У1972 годзе скончыла Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў.

З 1973 года — выкладчык кафедры замежных моў МДПУ.

У 1987 годзе падрыхтавала і абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму "Cінанімія прасадычных структур англійскіх апавядальных выказванняў (на базе дыялагічнага маўлення)".

З 1993 года атрымала званне дацэнта кафедры замежных моў МДПУ па спецыяльнасці "Мовазнаўства".

У 1996 годзе прыняла ўдзел у конкурсе на суісканне стыпендыі на правядзенне даследчай работы ва ўніверсітэтах ЗША і выйграла навуковы грант. Была запрошана ў Нью-Йоркскі ўніверсітэт Фордхам для правядзення навуковых даследаванняў, якія паспяхова завершаны.

Неаднаразова выязджала за мяжу ў якасці кіраўніка-перакладчыка групы дзяцей на летні адпачынак у Англію, Італію, Канаду, Ірландыю. Мае досвед працы з дзецьмі-сіротамі.

З верасня 2011 г. — дацэнт кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў факультэта міжнародных адносін БДУ.

Выкладае ў магістратуры, прымае кандыдацкія экзамены, вядзе практычныя заняткі на старэйшых курсах эканамічных спецыяльнасцяў ФМА БДУ.

Прымае актыўны ўдзел у грамадскім і спартыўным жыцці факультэта, універсітэта. З'яўляецца Майстрам спорту СССР, экс-чэмпіёнкай і неаднаразовай рэкардсменкай Рэспублікі Беларусь па плаванні. За грамадскую і спартыўную дзейнасць была узнагароджана Ганаровымі граматамі ўніверсітэта, Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

З 2016 па 2018 гады — старшыня прафбюро супрацоўнікаў ФМА.

Выкладаемыя дысцыпліны:

спецыяльнасць 1-25 01 03 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова (першая) (англійская) - 3-4 курс
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) (англійская)  3 курс
 • Практыкум дзелавой камунікацыі 3 курс

спецыяльнасць 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)

 • Курсавы праээкт па ТПП - 3 курс

Навучальны матэрыял для студэнтаў

Спіс экзаменацыйных тэм для 3 курса

Тэмы да заліку 5 семестр СЭ аспект Вусная практыка

Тэмы да заліку 6 семестр СЭаспект Вусная практыка

Тэмы да заліку 7 семестр СЭ аспект Вусная практыка

Рэкамендацыі па напісанню эссэ

 1. Гавриленко, Е.И. К проблеме синонимии просодических структур / Е.И. Гавриленко. – 3 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 25.06.81, № 7875.
 2. Гавриленко, Е.И. Воспринимаемые просодические характеристики повествовательных фраз в официально-деловом и непринужденном стилях речи (на материале современного английского языка) / Е.И. Гавриленко // Экспериментальный анализ устных и письменных текстов: сб. ст. – Минск, 1981. – С. 38–40. – (Ротапринт / МГПИИЯ).
 3. Гавриленко, Е.И. Роль просодии в изучении иностранных языков / Е.И. Гавриленко // Совершенствование учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе: сб. ст. – Минск, 1981. – С. 54–55. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 4. Гавриленко, Е.И. О различительных признаках синонимичных просодических структур со значением импликации, неопределенности, неуверенности (на материале английских повествовательных фраз) / Е.И. Гавриленко // Проблема внутренней динамики речевых норм: сб. ст. – Минск, 1982. – С. 54–57. – (Ротапринт / МГПИИЯ).
 5. Гавриленко, Е.И. О роли акустических признаков повествовательных структур при обучении официально-деловому и непринужденному стилям речи / Е.И. Гавриленко // Теоретические и прикладные проблемы обучения иностранным языкам: сб. науч. трудов. – Минск, 1983. – С. 95–99. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 6. Гавриленко, Е.И. Методические материалы по английскому языку для школы «Юного педагога»: учеб. пособие / Е.И. Гавриленко. – Минск, 1984. – 13 с. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 7. Лабораторные работы по английскому языку для студентов педагогических институтов: пособие / авт.-сост.: Е.И. Гавриленко [и др.]. – Минск, 1984. – 54 с. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 8. Гавриленко, Е.И. Задания по английскому языку для студентов факультета естествознания: учеб.- метод. пособие / Е.И. Гавриленко, Н.П. Ткач. – Минск, 1986. – 57 с. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 9. Гавриленко, Е.И. О результатах межстилевой дифференциации просодических структур английских повествовательных высказываний (на материале официально-делового и непринужденного стилей речи) / Е.И. Гавриленко // Проблемы интенсификации обучения иностранным языкам в неспециальном вузе: сб. науч. трудов. – Минск, 1988. – С. 72–74. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 10. Гавриленко, Е.И. Синонимия просодических структур английских повествовательных высказываний: автореф. …дис. канд. филол. наук / Е.И. Гавриленко. – Минск, 1988. – 17 с. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 11. Гавриленко, Е.И. О роли интонации при обучении разговорной речи и вариативности просодических структур повествования / Е.И. Гавриленко; БГУ. – Минск, 1990. – 3 с. – Деп. в НИИВО АПН СССР 26.02.90, № 506-90 // Содержание, формы и методы обучения в высшей и средней специальной школе: библиогр. указ. НИИВО. – 1991. – Вып. 4. – П. 9. – С. 15-18.
 12. Учебное пособие по курсу «Английский язык для неязыковых специальностей»: пособие / авт.-сост.: Е.И. Гавриленко [и др.]. – Минск, 1990. – С. 56–65. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 13. Учебно-методические материалы по английскому языку для студентов II курса факультета дошкольного воспитания (для неязыковых специальностей): пособие / авт.-сост.: Е.И. Гавриленко [и др.]. – Минск, 1991. – 95 с. – (Ротапринт / МГПИ им. А.М. Горького).
 14. Контрольные работы и тестовые задания по английскому языку: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: Л.А. Бевзелюк [и др.]. – Минск, 1997. – 83 с. – (Ротапринт / БГПУ им. М. Танка).
 15. Гавриленко, Е.И. Менеджмент и планирование в процессе преподавания иностранного языка / Е.И. Гавриленко, О.А. Карпович, Т.В. Шмидт // Язык как системы коммуникативных и когнитивных операций: сб. науч. ст. / БГПУ им. М. Танка. – Минск, 2004. – С. 68–70.
 16. Гавриленко, Е. И. Совершенствуй свой английский: учебное пособие / авт.-сост. Н. Г. Оловникова, Е. И. Гавриленко [и др.]. — Минск: БГПУ им. М. Танка, 2005. — 154 с.
 17. Гавриленко, Е.И. Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English Grammer: учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1/ авт. сост. Н. Г. Оловникова [и др.]. — Минск: БГПУ, 2007. — 192 с.
 18. Маркосьян, Е. И. Методические рекомендации при обучении фонетике английского языка на начальном этапе. В 2 ч. Ч. 1./ Е. И. Маркосьян // Проектирование иноязычного образовательного процесса в вузах нефилологического профиля: материалы II Междунар. научно-практической конференции, май 2008 г./ МИТСО; редкол.: Н. А. Круглик [и др.]. — Минск: МИТСО, 2008. — С. 88.
 19. Гавриленко, Е. И. О важности обучения аудированию / Е. И. Гавриленко // сборник научных статей; редкол. Н. Г. Оловникова [и др.]. — Минск: БГПУ, 2008.— С. 86.
 20. Гавриленко, Е. И. Совершенствуй свой английский: грамматика, чтение, говорение и письмо= Improve Your English: Grammer, Reading,Speaking, Writing: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч.2 / Н. Г. Оловникова, Е. И. Гавриленко, С. Ф. Герасимович [и др.]. — 2-е изд., дополн. и исправл.— Минск: БГПУ, 2009. — 224 с.
 21. Markosian, E. I. What does it mean to be а good teacher? / E. I. Markosian // Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранных языков: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 27 марта 2009г./ Бел. гос. пед. ун-т им. Максима Танка; редкол.: Н. М. Забавский, Н. Г. Оловникова, Н. М. Токаревич [и др.].; отв. ред. В. П. Скок. — Минск: БГПУ, 2009. — С. 47.
 22. Маркосьян, Е. И. Использование инновационных (компьютерных) технологий в процессе обучения иностранному языку / Е. И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы I междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2011. / БГУ. - Минск, 2011 - с. 120.
 23. Маркосьян, Е. И. Цель обучения произношению английского языка на начальном этапе курса речевой коммуникации / Е. И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:сб. науч. ст. БГУ - Минск, 2011. - вып 1. - с.55.
 24. Маркосьян, Е. И. Спортивный дискурс в сфере электронной коммуникации / Е. И. Маркосьян, И. П. Марцинкевич // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: материалы второй межвузовской науч. – практ. конф., Гродно, 24 мая, 2012. — Гродно, 2012. — С. 448 — 450.
 25. Маркосьян, Е.И. Процесс адаптации иностранных студентов к обучению в БГУ / Е.И.Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 6 междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2012г.; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2012. – С. 32-34.
 26. Маркосьян, Е.И. Из опыта работы над творческими заданиями по переводу с английского на русский язык/ Е.И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2012. – Вып. 1. – С. 66 - 67.
 27. Маркосьян, Е.И.  Деловой английский = Business English. Test File: тесты для студентов I-II курсов фак. междунар. отношений / Е.И. Маркосьян, Л.А. Морева, В.П. Турло, О.А. Карпович. – Минск: БГУ, 2013. – 36 с. 
 28. Маркосьян,  Е.И.  Политкорректность как социолингвистический аспект / Е.И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII  Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – C. 113-114.
 29. Маркосьян, Е.И.   Особенности перевода поэтических произведений / Е. И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2013. – Вып. 3  . – C. 45-46.
 30. Маркосьян Е.И. Социальная роль правильного произношения / Е.И. Маркосьян // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии: сб. науч. ст. / Белорус. Гос. Ун-т, ФМО. – Минск, 2013. – Вып. 3. – С. 69-76.
 31. Маркосьян, Е.И.  Деловой английский = Business English. Test File: тесты для студентов I-II курсов фак. междунар. Отношений / Е.И. Маркосьян, Л.А. Морева, В.П. Турло, О.А. Карпович. – Минск: БГУ, 2013. – 36 с.
 32. Маркосьян, Е.И.  Роль невербального общения в межкультурной  коммуникации  / Е. И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2014. – Вып.4. - С.42.
 33. Маркосьян  Е.И. Ролевая  игра как метод успешного иноязычного общения / Е.И. Маркосьян., Л.А. Морева // Материалы III Международной научно-практической конференции «Аксиологисческий аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения»: электр. сб. ст. ФГУП НТЦ «Информрегистр»– 17апреля, Москва, 2014. -  –Режим доступа : http://apkpro.ru/doc/3MNPC_inyaz_2014.zip. - 8с.
 34. Маркосьян,  Е.И.Значения междометий и их функции  / Е.И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII  Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – 319 с.
 35. Маркосьян, Е. И. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2014. — 184 с.
 36. Маркосьян, Е.И. Метафорическое моделирование в контексте подготовке специалистов-экономистов (экономическая метафора: от тропа к модели) / Е.И. Маркосьян, О.Ю. Шиманская // Актуальные вопросы филологии, педагогики и психологии: сб. науч. ст. / Белорус. гос. Ун-т, ФМО. – Минск, 2014. - С. 76-83. 
 37. Маркосьян Е.И. Ролевая игра как метод успешного иноязычного общения / Е.И. Маркосьян., Л.А. Морева // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения: материалы III Межденар. науч.-практ. конф., Москва, 2014, вып. 2.- C.
 38. Маркосьян, Е.И. Тесты по деловому общению = Business communication Tests : учеб. материалы / Е. И. Маркосьян, Л.А. Морева. ‒ Минск : БГУ, 2015. ‒ 57 с.
 39. Маркосьян, Е. И. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2015. — 181 с.
 40. Маркосьян, Е. И. Передача модальности при переводе / Е. И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. — Минск, 2015. — Вып.5. — С. 51 — 52
 41. Маркосьян, Е.И. Выражение должествования с помощью модальных глаголов shall ( should), will (would) в английском экономическом тексте / Е.И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2015. — C. 110 — 111.
 42. Маркосьян, Е. И. Практикум по деловому общению : тесты для студентов экономических специальностей факультета международных отношений / Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева. – Минск : БГУ, 2016. — 55 с.
 43. Маркосьян, Е.И. Аббревиатуры и особенности их перевода / Е.И. Маркосьян, А.Ф. Пискунов // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./Белорус.гос.ун-т, ФМО. – Минск, 2016. – Вып. 6. – С. 84 – 85.
 44. Маркосьян, Е.И. Значение грамматики при обучении устной и письменной речи в английском языке / Е.И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – С. 85-86.
 45. Маркосьян, Е.И. Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs Use: учеб.-метод. пособие  / С.А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. - 139 с. 
 46. Маркосьян, Е. И. Средства выражения отрицания в английском языке / Е.И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2017. – Вып.7. – С.73-74.
 47. Маркосьян, Е. И. Коллокации и их роль в языке // Е.И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 97-98.    
 48. Маркосьян, Е.И. Учебная аудитория и её роль в повышении качества образовательного процесса на уроках английского языка / Е.И. Маркосьян  // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы II межвузовского научно-методического on-line семинара, г. Минск, 30 марта 2018 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск : БГПУ, 2018. –  С. 119 – 121. 
 49. Маркосьян, Е. И. О важности невербальных средств коммуникации // Е. И. Маркосьян, А. Ф. Пискунов // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – С. 26 - 28.
 50. Маркосьян, Е. И. Способы перевода причастия на русский язык / Е. И.  Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2019 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.].– C. 310 - 314.
 51. Маркосьян, Е. И. Влияние глобализации на процесс образования в Республике Беларусь. /Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева// Международный форум «Аксиология иноязычного педагогического образования: от уровня дошкольного образования до аспирантуры» – Москвa, 3-6 декабря 2019 г. – С. 348 - 359.
 52. Маркосьян, Е. И. Контроль эффективности усвоения языкового материала на различных этапах обучения английскому языку / Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. IX. — 2019. — С. 98—100.
 53. Маркосьян, Е.И. Особенности  перевода спортивной терминологии плавания  с английского на русский язык / Е.И. Маркосьян, О.А. Карпович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XIV  Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2020 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2020. – С. 267 - 273.
 54. Маркосьян, Е.И. Перевод терминологических понятий в сфере предпринимательской деятельности / Е.И. Маркосьян  //  Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2020. – Вып. 10 . – С. 64 - 66.    
 55. Маркосьян, Е. И. Английский для специальных целей / Е. И. Маркосьян  // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : сборник статей III Международной научно-практической конференции, г. Минск, 25 марта 2021 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. : О. Ю. Шиманская (отв. ред) [и др.]. – Минск : БГПУ , 2021 . С. 87 – 89.
 56. Маркосьян, Е. И. Влияние  родного языка на процесс обучения иностранному  / Е. И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XV  Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2021 г. – Минск, 2021. – C. 291 - 296. 
 57. Маркосьян Е.И. Роль и типы коллокаций при изучении  английского языка  / Е.И. Маркосьян // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2021. – Вып. 11 . – C. 87 - 90. 
 58. Маркосьян, Е. И. Обучение английскому  языку студентов экономических специальностей через когнитивные аспекты анализа экономического массмедийного дискурса  / М. В. Натуркач, Маркосьян Е. И.  // Мир университетской науки: культура, образование. – № 9. – 2022. С. 10. 
 59. Маркосьян, Е. И. Лексические особенности перевода экономических текстов (на примере словосочетаний) / Е. И. Маркосьян // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы ХVI междунар. науч. конф.  Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е. И. Достанко [и др.]. – Минск, 27 окт. 2022. – Минск, 2022. – С. 122 – 128.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 57, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках