Подождите, идет загрузка сайта ...

Дубинко Светлана Алексеевна
Кафедра англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей
загадчык кафедры
кандыдат філалагічных навук
дацэнт

Скончыла на выдатна Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў. Прайшла курс навучання ў аспірантуры МДЛУ, падрыхтавала і ў 1986 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. У 1997 г. атрымала званне дацэнта па спецыяльнасці "Мовазнаўства". Прайшла курс тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі выкладання замежных моў па інтэнсіўных методыках: актывізацыя разярвовых магчымасцяў асобы (Масква), эмацыйна-сэнсаваму метаду выкладання замежных моў (Масква, Талін).
З 1996 г. — дацэнт кафедры англійскай мовы ФМА. З 2001 г. — загадчык кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей. 

Мае больш за 150 публікацый у зборніках ВНУ Масквы, Таліна, Сімферопаля, Львова, Кіева, Санкт-Пецярбурга, Вільнюса, Каўнаса і інш. З'яўляецца членам метадычнага Савета Цэнтра Вучэбнай кнігі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, неаднаразова прымала ўдзел у атэстацыі выпускнікоў і аспірантаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь: Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, Беларускага інстытута правазнаўства, Беларускай акадэміі музыкі, Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, працуючы ў якасці старшыні дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. Удзельнічала ў рабоце экспертных камісій Інстытута кантролю ведаў, камісіі па прысуджэнні прэмій ім. А. Н. Сеўчанкі і У. І. Пічэты ў БДУ (мовазнаўства), метадычнага Савета БДУ. Сябра Беларускай асацыяцыі выкладчыкаў замежных моў сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, працуе ў складзе Вучэбна-метадычнай камісіі Міністэрства адукацыі па прысуджэнні грыфа Міністэрства адукацыі вучэбным дапаможнікам па замежных мовах для вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь (секцыя "Замежныя мовы").

З'яўляецца аўтарам і рэдактарам Тыпавых праграм па ўсіх выкладаемых на кафедры дысцыплінах, выступала рэцэнзентам навучальных і навуковых выданняў, апанентам на абароне дысертацыйных даследаванняў (мовазнаўства). Удзельнічала ў сумеснай працы па пашырэнні супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі з інстытутамі адукацыі Швейцарскай Канфедэрацыі, Швецыі і Даніі, прымала ўдзел у навуковых мерапрыемствах навучальных устаноў Лазаны, Жэневы, Фрайбурга, Стакгольма, Капенгагена.

Заслужаны работнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, неаднаразова ўзнагароджвалася Граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Ганаровымі граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці: фонастылістыка, тэорыя і практыка перакладу, актуальныя пытанні методыкі выкладання замежных моў і сучасныя навучальныя тэхналогіі, міжкультурная камунікацыя і камунікатыўныя стратэгіі дзелавых зносін.

Выкладемыя дысцыпліны:

спецыяльнасць 1-25 01 03

 • Замежная мова (першая) (англійская) - 4 курс

спецыяльнасць 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)

 • Курсавы праект па ТПП - 3 курс
 • Вытворчая перакладчыцкая практыка - 3 курс

спецыяльнасць -25 80 02 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова – 1 (англійская) - магістранты

спецыяльнасць 1-26 80 01 Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах

 • Замежная мова – 1 (англійская) - магістранты

Навучальны матэрыял для студэнтаў

Тэорыя і практыка перакладу (лекцыйны курс)

 

Трэніравальны тэст па тэме "Environmental Change and Violent Conflict"

Лексіка-граматычная распрацоўка "Building Strong Vocabulary" для студэнтаў 3-4 курсаў спецыяльнасці "Сусветная эканоміка"

Адукацыя

Патрабаванні да кандыдацкіх экзаменаў

Вучэбна-метадычны матэрыял English in International Business

From Intercultural Competence-questions

Вучэбна-метадычны дапаможнік "Англійская мова для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў"

New Dimensions in Customs-пособие для студэнтаў і магістрантаў спецыяльнасци "Мытная справа"

Практыкум дзелавой камунікацыі 7 семестр (4 курс СЭ)

Пытанні да выніковага экзамену (аспект Маўленчая камунікацыя) 7 семестр

Заняткі з магістрантамі

Матэрыялы для рэферыравання навуковага тэксту (для магістрантаў)

 1. Дубинко, С. А. Тональные структуры акцентных единиц во фразах непринужденного и официально-делового стилей / С. А. Дубинко // Вопросы семантики и методики преподавания иностранных языков. – Мн.: Наука и техника, 1982. – С. 230-239.

 2. В. А. Калмыков, С. А. Семко, С. А. Дубинко и [др.] Проблемы общей теории перевода : монография / Калмыков В. А.. Семко С. А., Дубинко С. А., Клушин Н. А., Лобиков А. М.. Рябов Г. П. – Таллинн : Валгус, 1988. – 200 с.

 3. Дубинко, С. А. К вопросу о дифференциации устной и письменной форм речи / С. Дубинко С. А. // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С. 29-38.
 4. Дубинко, С. А. Лингвистические особенности некоторых видов устных монологических высказываний / С. А. Дубинко // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С.14-28.
 5. Талпсепп, Р. Э., Дубинко С. А. Фоностилистический аспект акцентно-ритмического членения фразы / Р. Э. Талпсепп, С. А. Дубинко // Системный анализ и вопросы функционирования языковых единиц : сб. науч. статей. Редактор А. Пихлак. Таллинн, 1988. С. 94-101.
 6. Дубинко, С. А. Деловая корреспонденция на английском языке: справочник для научных работников / С. А. Дубинко, А. И. Пихлак. — Минск: Наука и техника, 1989. — 80 с. 
 7. Дубинко, С. А. Изохронность: Тенденция и случайность / С. А. Дубинко // Вопросы лингвистики и оптимизации обучения иностранным языкам. – Мн. : Навука і тэхніка, 1990. – С. 90-95.
 8. Dubinko, S. Practice Book. Intermediate Varia-2: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Таллин: ТЕА, 1997. — 40 с. 
 9. Дубинко, С. А. Модель риторического образования: анализ и синтез / С. А. Дубинко // Стратегии коммуникативного поведения : Материалы докл. междунар. науч. конф. , Минск, 3-4 мая 2001 г. : В 3 ч. Ч. 3 / Минск. гос. лингв. ун-т. – Мн. : 2001. – С. 52-56.
 10. Дубинко, С. А. Английский язык для студентов экономических специальностей: учеб. пособие: в 2 ч. / С. А. Дубинко [и др.]; по ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2003. — 90 с.
 11. Дубинко, С. А. Прямые и косвенные тактики речевого воздействия в современном англоязычном дискурсе / Дубинко, С. А. // Коммуникативные стратегии : Мат-лы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 28-29 мая 2003 г. : В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред. Т. В. Поплавская. – Мн. : МГЛУ, 2003. С. 172-178.
 12. Dubinko, S. Teaching Cultural Differences and Developing Cultural Awareness of International Relations Students / S. Dubinko // Деловой английский в деловом мире стран СНГ: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19—21 октября 2003 г. / Рос. ун.-т дружбы народов. М.: Изд-во РУДН, 2003. — С. 72—76.
 13. Дубинко, С. А. Эффективность речевого и коммуникативного поведения в риторическом аспекте / С. А. Дубинко // Язык и культура: материалы II Междунар. науч. конф., Москва, 17—21 сентября 2003г. / Москва, Ин-т иностран. языков, Президиум РАН; Под эгидой русскоговорящих стран Генеральной конференции ЮНЕСКО. — М.: 2003. — С. 348—350.
 14. Дубинко, С. А. К вопросу о риторическом образовании в современном Вузе. / С. А. Дубинко // Санкт-Петербург- Полиэтнический мегаполис: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 23—25 апреля 2003 г. / Невск. ин-т языка и культуры; под общ. ред. Н. Н. Чекмаревой. — Санкт-Петербург, 2003. — С. 123—127.
 15. Дубинко, С. А. Английский язык для студентов экономических специальностей: учеб.- метод. пособие: в 2 ч. / С. А. Дубинко, Л. Г. Андреева, Л. И. Коледенкова; под общ. ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2003. — Ч. 2. — 46 с.
 16. Дубинко, С. А. Автономное овладение иноязычной речью в курсе делового обучения на английском языке / С. А. Дубинко // Кафедра-ключевое звено качества университетского образования: Материалы науч.-метод. семинара / под общ. ред. О. А. Яновского. – Мн. : БГУ. 2004. – С. 146-148.
 17. Дубинко, С. А. Тактики риторического воздействия в современном англоязычном дискурсе / С. А. Дубинко // Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные модели: материалы Междунар. науч. конф., Симферополь, 20—25 сентября 2004 г. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского; редкол.: С. С. Дикарева [и др.]. — Крым, Партенип, Симферополь, 2004. — С. 130—134.
 18. Дубинко, С.А. Как написать эссе / Essay Writing: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2004. — 100 с.
 19. Дубинко, С. А. Культурный компонент значения и типы соответствий между оригиналом текста и его переводом / С. А. Дубинко // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 2005. — № 3. — С. 79—83.
 20. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция и межъязыковые соответствия в переводе. / С. А. Дубинко, Е. Н. Поташкина // Коммуникативные стратегии - 3: материалы докладов Международной науч. конф., Минск, 24—25 марта 2005 г. / Минск. гос. лингв. ун-т. — Минск, 2005. — Ч. 1. — С. 109—114.
 21. Дубинко, С.А. Стратегии речевого и коммуникативного поведения в современной культуре / С.А. Дубинко, С.А. Хоменко // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 235 - 236.
 22. Дубинко, С. А. Английский язык в деловом общении (для студентов экономических специальностей): пособие / С. А. Дубинко [и др.]; под ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2008. — 200 с.
 23. Дубинко, С.А. Социокультурный уровень интерпретации в поисках межъязыковых соответствий. / С.А.Дубинко // Беларусь в современном мире: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 236 - 237.
 24. Дубинко, С.А. Межкультурная компетенция как компонент адекватного перевода. / С.А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы I Международной научной конференции, посвященной 86-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2007 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 15 - 16.
 25. Дубинко, С. А. Деловые культуры в деловом общении на английском языке: пособие / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2008. — 100 с.
 26. Дубинко, С.А. Автономное обучение деловому общению в системе непрерывного языкового образования / С.А.Дубинко, Г.П.Назарова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы II Междунар. науч. конф., посвящ. 87-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2008 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский  [и др.]. – Минск, 2008. – С. 87 - 89.
 27. Дубинко, С. А. Учебно-методический комплекс в организации процесса обучения иностранному  языку / С. А.Дубинко, Г.П.Назарова, Г.В.Михасенко //  Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2009. – с. 113-114.
 28. Дубинко, С. А. Countries, People, Political Institutions / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2009. — 52 с.
 29. Дубинко, С.А. Коммуникативная компетенция в выборе стратегии и тактик речевого поведения / Дубинко С. А. // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус.гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г./ БГУ, редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2009. – С. 23-24.
 30. Дубинко, С. А. Элиминирование лакун как стратегия адаптации в межкультурном общении / С. А. Дубинко // Коммуникативные стратегии: мат-лы докладов V Междунар. науч. конф. Минск, 26 ноября 2009 г. / Минск, МГЛУ, 2009. — C.43—45.
 31. Дубинко, С. А. Тактики риторического воздействия как средство эффективной речевой коммуникации. / С. А. Дубинко // Бизнес-коммуникация и языки для специальных целей: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., Минск: 14—15 мая 2009 г. / Минск: БГЭУ. — C.231 —233.
 32. Дубинко, С. А. English Reader / учеб. пособие /С.А.Дубинко; автор. ред. –   Минск: БГУ: 2009. - 100 с.
 33. Дубинко, С. А. At the Map of the World: Social, Political, Cultural and Economic Aspects / С. А. Дубинко. — Минск, БГУ, 2010. — 100 с.
 34. Дубинко, С. А. Конвенциональная норма и категория трансляционной ценности исходной информации в переводе / С. А. Дубинко // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. 1. — Минск, 2010. — С. 177—181.
 35. Дубинко, С. А. Конвенциональная норма и компенсация информационных потерь при переводе / С. А. Дубинко // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: материалы четвертой Международной науч. конф., Новополоцк, 28—29 октября 2010 г. / Полоцк. Гос. ун-т. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 126—128.
 36. Дубинко, С.А. Передача имплицитной информации и межъязыковые соответствия в переводе/С.А. Дубинко, Г.П. Назарова //Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV науч.-практ. конф., Минск, 29 октября 2010г.// Бел. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – С. 32-34.
 37. Дубинко, С. А. English in Business Studies: учеб. пособие / С. А. Дубинко. — Минск: Четыре четверти, 2010. — 200 с.
 38. Дубинко, С. А. Межъязыковая интерференция и лингвистическая эквивалентность в переводе / С. А. Дубинко // Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: материалы XVII Международной науч.-практ. конф., Минск, 2—3 февраля 2011 г. / БГЭУ. — Минск, 2011. — С. 251—253.
 39. Дубинко, С. А. Риторический аспект коммуникативного поведения в современной культуре / С. А. Дубинко // Языки и культуры: эффективная коммуникация в условиях глобализации: материалы межвузовской науч.-практ. конф., Москва, 21 апреля 2011г. / Рос. ун.-т дружбы народов. — М.: Цифровичок, 2011. — С. 226—232.
 40. Дубинко, С. А. Перевод лакунарной лексики с учетом межкультурного фактора общения / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы науч.-практ. конф., Минск, 21 апреля 2011 г. / БИП — институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — С. 275—276.
 41. Дубинко, С. А. Социокультурный фактор в экспликации импликатур при переводе / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90—летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2011. — С. 15—16.
 42. Дубинко, С. А. культурологические особенности реализации компонентов сравнения в английском языке / С. А. Дубинко, Г. П. Назарова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2011. — С. 97—98.
 43. Dubinko, S. A. English in Business Communication: учеб. пособие / S. A. Dubinko, L. G. Andreeva, A. F. Drozd; под ред. С. А. Дубинко. — Минск: БГУ. — 2011. — 184с.
 44. Дубинко, С. А. Коммуникативные стратегии в современной культуре / С. А. Дубинко // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. II. — Минск: БГУ, 2011. — С. 135—137.
 45. Дубинко, С. А. Trends in International Tourism.: учеб. пособие / С.А Дубинко [и др.] автор. ред., - Минск: БГУ, 2011. – 213 с.
 46. Дубинко, С. А. Моделирование стратегий и тактик коммуникативного поведения в межкультурном общении/ С. А. Дубинко // Материалы II Международного межвузовского семинара «Обучение иностранным языкам: от профессионализации к профессионализму» /МГИМО, М.: 18 -19 ноября 2011 г. – С. 168-174.
 47. Дубинко, С. А. К вопросу о профессиональной языковой компетенции специалиста-международника / С. А. Дубинко // Преемственность и координация в обучении иностранных студентов Вузов. Материалы республиканского межвузовского методического семинара, Минск, 31 января 2012г. / редкол. И. Э. Федотова и [др.]. – Минск: БГЭУ, 2012. – С. 59-60.
 48.  Дубинко, C. А. Стратегии речевого и коммуникативного поведения в эффективной коммуникации / Дубинко С. А. // «Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека».  Материалы Второй межвузовской научно-практической конференции, Минск, 24 мая 2012 г., г. Гродно, Гродненский филиал БИП.- Гродно, Экоперспектива,  2012. –С. 435-437.
 49. Дубинко, С. А. О переводе имплицитных средств передачи информации в современном английском языке / С. А. Дубинко // «Актуальные проблемы правовых, экономических, и  гуманитарных наук». Материалы Второй научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 19 апреля 2012 г., г. Минск, БИП. С. 316-317.
 50. Дубинко, С. А. Компетентностный подход в языковой подготовке специалиста в современном вузе / С. А. Дубинко, Ф. Т. Михасенко // «Актуальные проблемы правовых, экономических, и  гуманитарных наук». Материалы Второй научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 19 апреля 2012 г., г. Минск, БИП. С. 317-318.
 51. Дубинко, С. А. English in International Business / С. А. Дубинко [и др.] автор. ред., - Минск: БГУ, 2012. – 100 с. 
 52. Дубинко, С. А. Новые аспекты в профессиональной языковой подготовке специалиста-международника: от языка специальности к специальности на языке / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2012. – Вып.2. - С. 61-62.
 53. Дубинко, С.А. Уровни эквивалентности и адекватность как критерии релевантности в переводе / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2012 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2012. –C.65 – 66.
 54. Дубинко, С. А. Дискурсивные стратегии в межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в условиях интернационализации образования: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 1—2 февраля 2013 г. —Минск: БГЭУ, 2013. — С. 12 - 14. 
 55. Дубинко, С.А. Межкультурная компетенция в обучении адекватному переводу / С. А. Дубинко // Языки и культуры: эффективная коммуникация в условиях глобализации: материалы Международной научно-практической конференции «Обучение языкам в контексте диалога культур», Российский Университет Дружбы народов, М.: 18 апреля 2013г. – С. 44-48.
 56. Дубинко, С.А. Business Correspondence ( Деловая корреспонденция на английском языке для студентов экономических специальностей) / С. А. Дубинко. –Минск, 2013. -200 с.
 57. Дубинко, С.А. Риторика в обучении эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко // Высшая школа»: опыт, проблемы, перспективы: материалы VI Международной научно-практической конференции, М.: РУДН, 18-19 апреля 2013г. – 771-775.
 58. Дубинко, С.А. Категория качества перевода: адекватность и буквализм / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО-2013, - 12 с.
 59. Дубинко, С.А. Обучение эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы III научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Минск, 19 апреля 2013 г. / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения», 2013г. – С. 235-236.
 60. Дубинко, С.А. Дистанционное обучение в контексте обучения профессионально ориентированному общению/ С. А. Дубинко //Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: Материалы XVIII Международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 13-14 сентября 2013г. -Минск: БГЭУ, 2013. – С.189-190.
 61. Дубинко, С. А. Реализация компетентностного подхода в обучении специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2013. – Вып.3. – С. 40-41.
 62. Дубинко, С. А. Фоновые знания в процессе языковой коммуникации / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2013 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – С. 211-212.
 63. Дубинко, С. А. Культурные адаптации в процессе элиминирования лакун / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2013 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – С. 27-28.
 64. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2014. — 184 с.
 65. Дубинко, С.А.Метафоричность как средство риторического воздействия в англоязычном дискурсе (кросс культурный аспект) / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО-2014, - С. 41-53.
 66. Дубинко, С. А.  Риторика в обучении речевому и коммуникативному поведению / С. А, Дубинко // Материалы III Международной научно-практической конференции «Аксиологисческий аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения»: электр. сб. ст. ФГУП НТЦ «Информрегистр»– Москва, 17 апреля, 2014. - С. 771 - 775. 
 67. Дубинко, С. А. Современные тенденции в обучении специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2014. – Вып.4.
 68. Дубинко, С. А.  Автономное обучение в системе непрерывного языкового образования (подготовка специалистов –международников) / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – С. 194-196.
 69. Дубинко, С. А. Cоциокультурная компетенция как составляющая эффективного делового общения / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIIМеждунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014.   – С. 25-27.
 70. Дубинко, С. А. Риторика как важный аспект в обучении эффективному речевому и коммуникативному поведению / С. А. Дубинко //Теоретические и методические аспекты коммуникации: Сб. науч. тр. кафедры межкультурной коммуникации БГЭУ, № 5, 2014. - С. 31 - 38. 
 71. Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. — Минск: БГУ, 2015. — 181 с.
 72. Дубинко, С.А. Фоновые знания и межкультурная коммуникация / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО, вып. 3. 2015. - C. 32 - 44
 73. Дубинко, С.А. Актуальные проблемы иноязычной подготовки студентов высшей школы с позиций современной парадигмы образования / С. А. Дубинко //Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Труды ФУ (Москва). 2015. - С. 45-50.
 74. Дубинко, С. А. культурологические и методические аспекты языковой подготовки студентов - международников в сфере профессиональной коммуникации (английский язык экономических специальностей) / С. А. Дубинко // Труды ФМО, 2015. - С. 115-119
 75. Дубинко, С. А. Обучение языку специальности и специальности на языке студентов-международников экономического профиля (из опыта работы) / С. А. Дубинко //Преемственность и координация в обучении иностранных студентов вузов: материалы II Респ. Науч.-метод. семинара с междунар. участием, Минск, 30 янв. 2015г.) / редкол. И. Э. Федотова [и др.]. БГЭУ, Минск.– 2015. – С. 121-123.
 76. Дубинко, С. А. Профессионально ориентированная языковая подготовка выпускника современного вуза / / С. А. Дубинко //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы V межвузовской науч. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 17 апреля 2015г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Соколов [и др.]. – Минск: БИП-Институт правоведения. Ч. 2. – 2015. – С. 103-104.
 77. Дубинко, С. А. Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения в современном вузе / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы V межвузовской науч. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 17 апреля 2015г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Соколов [и др.]. – Минск: БИП-Институт правоведения. Ч. 2. – 2015. – С. 104-105.
 78. Дубинко, С. А. Национально-специфические особенности цветообозначения как способ выявления межкультурных различий/ С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2015 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015. – С 28-30.
 79. Дубинко, С. Развитие языковой компетенции в обучении адекватному переводу / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2015 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015. – С. 66-68.
 80. Дубинко, С. А. Междисциплинарный подход в языковой подготовке специалистов-международников экономического профиля / С. А. Дубинко// Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2015. – Вып.5. - с.43 - 44.
 81. Дубинко, С.А. Английский язык: изучаем основы таможенного дела = English: New Dimensions in Customs: учебное пособие / С.А. Дубинко, В.А. Острога, Н. И. Василевич, А.С. Тамарина [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. - 200 с.
 82. Дубинко, С.А. Профессиональная языковая подготовка специалиста-международника: новые подходы и тенденции/ С.А. Дубинко // Роль женщины в развитии современной науки и образования: материалы Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 17-18 мая 2016 /Белорус. . гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016.–C. 370-374. 
 83. Дубинко, С.А. Обучение эффективной письменной коммуникации в современном ВУЗЕ: практико-ориентированный подход / С.А. Дубинко // Профессионально-ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 3-го гор. науч.-практ.семинара, Минск, 19 мая 2016 г. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2016. - С. 54-57.
 84. Дубинко, С.А. Лингвокультурологические и методические подходы к языковой подготовке студентов экономических специальностей в вузах России и Беларуси: сходство и различие / Лингвометодические и психолого-педагогические аспекты преподавания профессионально ориентированного иностранного языка в вузе: монография / С.А. Дубинко [и др.]; под ред. Профессора М.В. Мельничук. – М.: Научные технологии, 2016. – С. 102 – 113.
 85. Дубинко, С.А. Обучение деловому письму в профессиональной языковой подготовке выпускника современного ВУЗа / С.А. Дубинко, Г.В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 120 - 121.
 86. Дубинко, С.А. Компетентностный подход в новой парадигме современного образования / С.А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 121-122.
 87. Дубинко, С.А. Социокультурный фактор речевого общения и вербального коммуникативного поведения / Дубинко С. А. // Актуальные проблемы филологии, педагогики и психологии обучения иностранным языкам: Труды ФМО, вып. 4. -2016, - С. 33-45.
 88. Дубинко, С.А. Компетентностный подход в преподавании курса теории и практики перевода / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2016. – Вып.6. – С. 72 – 73.
 89. Дубинко, С.А. Использование новых технологий и традиционных форм обучения иностранному языку в процессе формирования компетенций, необходимых современному высококвалифицированному специалисту / Дубинко, С. А. // Образовательные технологии. Педагогическое мастерство. Программа Международной научно-практической конференции, Москва, 30 марта 2016, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, 2016, С. 3-5.
 90. Дубинко, С.А. Обучение эффективной письменной коммуникации в современном ВУЗе: практико ориентированный подход /С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 3-го гор. науч.-практ. семинара. Минск, 19 мая 2016г. – Минск: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2016. – С. 54-57. 
 91. Дубинко, С.А. Категория времени в восприятии межкультурных различий в сфере делового общения / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – 2c. – С. 27-28.
 92. Дубинко, С.А. К вопросу о типологии перевода / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – 2c. С. 54-55. 
 93. Дубинко, С.А. Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs Use: учеб.-метод. пособие  / С.А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. - 139 с. 
 94. Дубинко, С. А. Риторика деловой коммуникации в прагматическом аспекте / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 14 апреля 2017 г. – БИП. – Минск, 2017 г. – c. 71 – 72.
 95. Дубинко, С. А. Перевод реалий в текстах профессиональной направленности / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 14 апреля 2017 г. – БИП. – Минск, 2017 г. – c. 72 – 73.
 96. Дубинко, С.А. Риторический аспект эффективного речевого поведения в деловом общении / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный язык: от обучения к эффективной коммуникации: материалы 4-го гор. науч.-практ. семинара. Минск, 20 апреля 2017 г. – Минск: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – С. 59-61
 97. Дубинко, С.А. Перевод реалий и культур как фактор эффективного речевого и коммуникативного поведения / С. А. Дубинко // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: материалы XXI Международной научно-практической конференции. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 03 марта 2017 года. В двух частях. Ч. 2. Брест, 2017. С. 15-17.
 98. Дубинко, С. А. Факторы эффективности речевого поведения в сфере делового общения / С. А. Дубинко, Н. И. Староверова //Теория и практика обучения иностранным зыкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Сборник научных трудов. Вып. 4 / Под ред. проф.И. И. Климовой, проф. М.В. Мельничук.- М.: – Научные технологии, 2017. - C. 73-76.
 99. Дубинко, С. А. Развитие профессионально значимых компетенций в обучении английскому языку студентов - международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2017. – Вып.7. - С. 60-61.
 100. Дубинко, С. А. Речевые тактики деловой коммуникации в аспекте риторического образования / С. А. Дубинко // Стратегия языкового образования в течение жизни: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. Донецк, 21 января 2017г. – Донецкий Национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туран – Барановского, 2017. – С. 188-189.
 101. Дубинко, С. А. Анализ структурно-семантических единиц в изучении связности научного текста (на примере английского языка) / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 90-91.
 102. Дубинко, С. А. Логико-смысловой анализ в обучении чтению и переводу научного текста / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 53-54.  
 103. Дубинко, С. А. Моделирование языкового и коммуникативного поведения специалистов-международников в условиях деловой коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 24 апреля 2018 г. – БИП. – Минск, 2018 г. – c. 66 – 67.  
 104. Дубинко, С. А. Самостоятельная и управляемая самостоятельная работа в системе непрерывного языкового образования / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 24 апреля 2018 г. – БИП. – Минск, 2018 г. – c. 67 – 69.
 105. Dubinka, S. A. Communicative Competence Enhancement / I. I. Klimova, N. E. Sharabarina, E. A. Tichova, S. A. Dubinka (article) // SCOPUS, XLinguae.  Открытый доступ. Issue 1XL, January, 2018, pp. 67-74.
 106. Дубинко, С. А. Обучение деловому и профессиональному общению в языковой подготовке специалистов – международников экономического профиля / С. А. Дубинко // Стратегия языкового образования в течение жизни: материалы тезисов Международ- ной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и преподава- телей. – Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – С. 288 – 289.
 107. Дубинко, С. А. Развитие интеллектуальной самостоятельности студентов в свете концепции обучения иностранному языку / С. А. Дубинко // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана : сб. материалов Международной научно-практической конференции, Минск, 1-2 марта 2018г. / редкол.: И. В. Казакова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 133-135.
 108. Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific Purposes : учеб. материалы. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2018. – 44 с.
 109. Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific Purposes : учеб. материалы. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2018. – 56 с.
 110. Дубинко, С. А. Международная студенческая online-конференция на английском языке как одна из форм проектной деятельности / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Сборник научных трудов. Вып.5 / Под ред. проф .И. И.Климовой, проф. М. В. Мельничук. - М.: Научные технологии, 2018. – С. 112-119. 
 111. Дубинко, С. А., Эффективность вербального и коммуникативного поведения в контексте межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова, Н. П. Староверова // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы II международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2018. - С. 156-164.
 112. Дубинко, С. А Формирование профессиональной компетенции в контексте межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации : сборник научных статей / редкол.: О. П. Дмитриева (отв. ред.), Е. С. Сидельникова ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.- С. 57 – 60.
 113. Дубинко, С. А., Михасенко, Г. В. Обучение профессионально ориентированному английскому языку в системе непрерывного образования / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Бердянськ, 17 – 18 травня 2018 року. -  Бердянськ, 2018. С. 63-66.
 114. Дубинко, С. А. Лингвометодические основы языковой подготовки специалиста-международника экономического профиля/ С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2018. – Вып.8. – С. 69 - 72.
 115. Дубинко, С. А. Культурные адаптации в передаче межъязыковых соответствий / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 18 - 19. 
 116. Дубинко, С. А. O коммуникативной функции переводчика и вариантности перевода / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 50 - 51. 
 117. Дубинко, С. А. Лингвометодический аспект анализа и презентации научного текста / С. А. Дубинко, А. Ф. Пискунов // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 92-93. 
 118. Dubinka, S. A. Students' communicative competence in the context of interсultural business communication / I. I. Klimova, G. V. Klimova, S. A. Dubinka // SCOPUS, XLinguae. Открытый доступ. Issue 1, January 2019, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X. P. 207 – 218.
 119. Дубинко, С. А. Научно-исследовательская работа в профессиональной подготовке будущего специалиста / С. А. Дубинко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы IХ Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 9 апреля 2019г. – БИП. – Минск, 2019 г. – С. 49 - 50.
 120. Дубинко, С. А.Коммуникативная и профессиональные компетенции в обучении выпускника современного ВУЗа / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы IХ Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 9 апреля 2019г. – БИП. – Минск, 2019 г. – С. 50 – 51.
 121. Дубинко, С. А. Моделирование профессиональной деятельности студентов в учебном процессе / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Информационное общество: проблемы правовых, экономических и социо-гуманитарных наук: материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, БИП-Институт правоведения, Могилев, 16 мая 2019г. :в трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2019. – Ч. 3. - БИП. – Могилев, 2019. – С. 24
 122. Дубинко, С. А. Работа в офисе: английский язык делового общения = Office Routine: Clarity in Business Expression: учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1. / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2019. - 48 с.
 123. Дубинко, С. А. Работа в офисе: английский язык делового общения = Office Routine: Clarity in Business Expression: учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2. / С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2019. - 48 с.
 124. Дубинко, С. А., Неэксплицированность текста и фоновые знания в процессе межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы III международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2019. - С. 32 - 38.
 125. Дубинко, С. А. Оптимизация процесса обучения иностранному языку в условиях межкультурной коммуникации / С. А. Дубинко, Г. В. Михасенко // Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации : сборник научных статей / Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь, Минск, 17 мая 2019г. / Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь; редкол.: О. П. Дмитриева (отв. ред.), Е. С. Сидельникова. – Минск, 2019. – С. 9 - 13.
 126. Дубинко, С. А. Английский язык: управление и таможенное администрирование = English for Management and Customs Administration [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - 126 с.
 127. Дубинко, С. А. Навыки деловой коммуникации на языке культурного контекста / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. IX. — 2019. — С. 80 — 83.
 128. Дубинко, С. А. Межкультурная толерантность: успех в деловой коммуникации / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIII международной научной конференции. – Минск, 30 октября 2019 г. – С. 153 - 157.
 129. Дубинко, С. А. Об актуальности междисциплинарного подхода в профессиональном общении : алгоритм управления самостоятельной работой студентов / С. А. Дубинко, Н. П. Староверова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIII международной научной конференции. – Минск, 30 октября 2019 г. – С. 99 - 104.
 130. Дубинко, С. А. Инновационные технологии в формировании и развитии ценностной картины мира средствами иностранного языка. / С. А. Дубинко, Н. И. Говорова // Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего : материалы международного научно-практического форума. – Москва, МГПУ, 6-7 декабря 2019. – 14 с. – C. 486 - 501.
 131. Дубинко, С. А. Открытые образовательные ресурсы в профессиональной языковой подготовке будущего специалиста / С. А. Дубинко // Женщины-ученые Беларуси и Польши : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 марта 2020 г. / БГУ ; [редкол.: И. В. Казакова, И. В.Олюнина (отв. ред.)]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 61 – 65.   
 132. Дубинко, С. А. Эмоционально – экспрессивная лексика в обучении эффективному речевому общению / С. А. Дубинко // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире : традиции, инновации, перспективы: материалы международной научно-практической онлайн – конференции , г. Минск, 26 марта 2020 г. / Белорусс. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. : А. В. Торохова [и др.] ; отв. ред. О. Ю. Шиманская. – Минск : БГПУ , 2020. – С. 42 - 47.
 133. Дубинко, С. А. Business English: Professional Skills= Деловой английский язык: навыки профессионального общения - ч. 1 : учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2020. – 50 с.
 134. Дубинко, С. А. Business English: Professional Skills= Деловой английский язык: навыки профессионального общения - ч. 1 : учеб.-метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2 / С. А. Дубинко. – Минск : БГУ, 2020. – 50 с.
 135. Дубинко, С. А. От межкультурной компетенции и культурного интеллекта к успеху в деловой коммуникации / С. А. Дубинко, И. И. Климова // материалы IV международной научно-практической конференции Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионального образования, Пятигорск, 22-23 апреля 2020г. - Пятигорск: ПГУ, 2020. - С. 38 - 44.
 136. Дубинко, С. А. Экспликация гендерных различий в языке / С. А. Дубинко // Векторы современного развития лингвистики, филологии, переводоведения и педагогики: материалы   региональной научно-практической конференции кафедры «Иностранные языки» БГТУ(с международным участием), Брянск,  14 мая 2020 г. /   Брянский государственный технический университет. – Брянск : БГТУ, 2020.   – С. 42 - 45. 
 137. Дубинко, С. А. Современные тенденции в профессиональной языковой подготовке будущего специалиста / Трансформация современного образовательного пространства: кол. монография / С.А. Дубинко [и др.]. – Харьков : СГ НТМ "Новый курс", 2020. – С. 132 – 141. 
 138. Дубинко, С. А. / English for business communication: discussing professional issues = английский язык в сфере профессионального делового общения: пособие / С. А. Дубинко, Ю. Л. Майсюк, О. С. Жуковец, Д. И. Данилевич – Минск : БГУ, 2020. – 100 с.
 139. Дубинко,  С. А., Климова И. И., Дубинко-Гуща, Е. О. From intercultural competence and cultural intelligence to success in business communication  / C. А. Дубинко, И. И. Климова, Е. О. Дубинко-Гуща // 7th International Scientific Interdisciplinary Conference on Research and Methodology, Proceedings 2020, Volume 7, Functional Aspects of Intercultural Communication. Translation and Interpreting Issues / Institute of Foreign Languages (RUDN University) Moscow ovember 20th, 2020. SCOPUS –  статья принята к печати в сборник  
 140. Дубинко С. А., Дубинко-Гуща, Е. О. Ценностная картина мира в обучении деловому общению / С. А. Дубинко, Е. О. Дубинко-Гуща // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2020 г. – С. 165 - 170.
 141. Дубинко С. А. Cинхронная и асинхронная коммуникация в обучении иностранному языку / С. А. Дубинко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : Материалы XIV международной научной конференции. – Минск, 29 октября 2020 г. – С. 101 - 107. 
 142. Дубинко, С. А. Информационно-коммуникативные технологии в обучении бизнес-коммуникации / С. А. Дубинко // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус, гос. ун-т, ФМО, Минск, 2020 – Вып. 10. – С. 49 - 52. 
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 56, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках